26 Aralık 2008 CUMA        Resmî Gazete     Sayı : 27092

TEBLİĞ

Gümrük Müsteşarlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ)

(SERİ NO: 10)

MADDE 1 – 15/5/2008 tarihli ve 26877 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 8)’nin 4 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Özet beyan işlemi öncesinde ilgili kurumlarca yapılacak kontrollere ilişkin gümrük idarelerince yapılacak işlemler

MADDE 4 – (1) İlgili kurumlarca yapılacak ithalat kontrollerinin özet beyan işlemi öncesinde yapılmasının öngörülmesi durumunda, bu kontrol eşya taşıt üstünde iken ve özet beyan onaylanmadan önce yapılır. Eşya, ithalat kontrol sonucuna ilişkin ilgili kurumun bildirimine kadar taşıt üzerinde ve gümrük idaresinin uygun göreceği yerde bekletilir. Bu aşamada yapılacak kontrol sonuçları, ilgili kurum tarafından sınır gümrük idaresine bildirilir.

(2) İlgili kurum tarafından yapılan kontrol sonucunda eşyanın Türkiye gümrük bölgesine girişinin uygun görülmesi durumunda, özet beyan işlemleri tamamlanır ve ilgili kurumun kararı boşaltma listesine veya özet beyana eklenir. Türkiye gümrük bölgesine girmesi uygun görülen eşyaya ilişkin uygunluk değerlendirme sonuçları gümrük beyannamesinin tescil işlemi sırasında ayrıca aranmaz.

(3) İlgili kurumca yapılacak kontrol sonucunda Türkiye gümrük bölgesine girişi uygun görülmeyen eşya taşıttan indirilmeksizin mahrece iade edilir veya ilgili kurumun uygun görüşü ile üçüncü bir ülkeye transit edilir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Kendi mevzuatlarında düzenleme yapılmış olması şartıyla ilgili kurumların yapacakları kontroller, gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra ve söz konusu eşya fiilen gümrük kontrolündeki yer ve sahalarda bulunduğu sırada da yapılabilir. Bu kapsamdaki kontrolün yaptırılmasından ithalatçı sorumludur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen esaslar dahilinde eşyanın kontrole tabi tutulması halinde, ilgili kurumlarca bu eşyanın tabi olduğu mevzuata göre işlem yapılır. Gümrük mevzuatına göre gümrük idarelerince yapılacak işlemler saklıdır.

(3) İlgili kurumların kendi mevzuatlarında düzenleme yapması şartıyla, birinci fıkra kapsamında ilgili kurumlarca kontrolü yapılacak eşya, gümrük kontrolündeki yer ve sahalarda, ilgili rejim hükümlerine göre gümrük mevzuatının öngördüğü yükümlülüklerin yerine getirildiği tarihi takip eden günden itibaren en fazla 3 (üç) iş günü tutulabilir. Belirtilen sürenin takibinde, ilgili rejim hükümlerine göre gümrük mevzuatının öngördüğü yükümlülüklerin yerine getirildiği tarihin elektronik ortamda ilgili kuruma ve yükümlüye bildirildiği tarih esas alınır.

(4) Belirtilen süre içinde ilgili kurum tarafından eşyanın gümrük işlemlerinin yapıldığı gümrük idaresine veya yetkilendirilmiş gümrük müşavirine herhangi bir bildirim yapılmaması durumunda, ithalatçı veya temsilcisinin talebi doğrultusunda gümrük gözetimi sona erdirilir. İlgili kurum tarafından yapılan denetimlerin başlatılmasından sonra, aksi bildirilmedikçe eşyaya ilişkin gümrük gözetimi sona erdirilir. Aksi bildirilmesi durumunda ise, ilgili kurum tarafından belirtilen süre kadar eşya üzerinde gümrük gözetimi devam eder.

(5) Denetim sonucunda ilgili mevzuatına uygun olmadığı tespit edilen eşyaya denetiminden sorumlu kurum tarafından ilgili kanun hükümleri kapsamında öngörülen yaptırımlar uygulanır. Uygunsuz çıkan ürünün geldiği ülkeye veya üçüncü bir ülkeye gönderilmesi mümkündür. Bu durumda eşya, gümrük mevzuatının öngördüğü usuller çerçevesinde yurt dışı edilir.

(6) Bu madde kapsamına giren eşyanın gümrük gözetiminin sona erdirilmesine ilişkin iş ve işlemler, Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 60)’nde tanımlanan gümrük müşavirleri marifetiyle yerine getirilir.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s