Resmi Gazete Tarihi: 27.04.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27917 ÇEVRE AMAÇLI TARIM ARAZİLERİNİ KORUMA PROGRAMINI TERCİH EDEN ÜRETİCİLERİN DESTEKLENMESİNE DAİR KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ(TEBLİĞ NO: 2011/24)AmaçMADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, toprak ve su kalitesinin korunması, doğal kaynakların sürdürülebilirliği, erozyonun önlenmesi ve tarımın olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik olan Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programını tercih eden üreticilerin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. KapsamMADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programını tercih eden üreticilerin desteklenmesinde görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi ile desteklemeye ilişkin usul ve esasları kapsar. DayanakMADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 14/11/2008 tarihli ve 27054 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 27/10/2008 tarihli ve 2008/14268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 5 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. TanımlarMADDE 4 – (1) Bu Tebliğ’de yer alan; a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını, b) Banka: Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketini, c) Başvuruya esas arazi kontrol tutanağı: Başvuru aşamasında mahallinde yapılan kontrol sonucu, üretici ve arazi bilgilerinin doğruluğunu gösteren Ek-2’ye uygun hazırlanmış belgeyi, ç) ÇATAK programı: Çevre amaçlı tarım arazilerini koruma programını, d) ÇKS belgesi: Çiftçi kayıt sistemi belgesini, e) Desteklemeye esas arazi kontrol tutanağı: Mahallinde yapılan kontrol sonucu, desteklemeye esas ÇATAK programı uygulamalarının doğruluğunu ve gerçekleşmeyi gösteren Ek-5’e uygun hazırlanmış belgeyi, f) Genel Müdürlük: Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünü, g) Hassas bölge: Mevcut yapısal dengede, çeşitli nedenlerle toprak yapısının ve su kalitesinin değiştiği gözlenen ve tedbir alınmadığı takdirde yakın gelecekte çevre açısından olumsuz etkilere sahip olabilecek bölgeleri, ğ) Hibe sözleşmesi: ÇATAK programı kapsamında üreticinin hangi kapsamda ve ne kadar süre ile uygulama yapacağına dair üreticinin il/ilçe müdürlüğü arasında imzalanan Ek-4’e uygun olarak hazırlanan protokolü, h) İl/ilçe müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il/ilçe müdürlüğünü, ı) İl proje uygulama komisyonu: Bakanlık il müdürü başkanlığında ilgili şube müdürü ve ilçe müdürü/müdürleri ile projede görev alan en az 2 ziraat mühendisinin katılımıyla ve mülki amirin onayı ile oluşturulan komisyonu, i) Ödeme icmali: Ödemeye esas bilgilerin köy bazında toplu olarak gösterildiği Ek-6’ya uygun olarak hazırlanmış listeyi, j) Ön başvuru formu: ÇATAK programına başvuracaklardan, müracaatta istenilen Ek-1’e uygun hazırlanan belgeyi, k) Proje uygulama birimi: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerinde görevli, projede görev alan en az 4 ziraat mühendisi/ziraat teknikeri/ziraat teknisyeninden oluşan birimi, l) Taahhütname: ÇATAK programına katılma ve programın ön gördüğü üretim teknikleri ile ürün desenini 3 yıl süre ile uygulama taahhüdünü bildirir Ek-3’e uygun hazırlanmış belgeyi, m) Minimum işlemeli tarım: Çevreye duyarlı üretimin yapılması amacıyla toprak kalitesinin arttırılması için anıza doğrudan ekim yapılmasını sağlayan minimum veya sıfır toprak işlemesinin yapıldığı tarımsal üretim faaliyetlerini, n) Üretici: Hassas bölgelerde, tarımsal üretim kaynaklarını fiilen kullanarak her türlü bitkisel üretim ile iştigal edip, üretimlerini bu Tebliğ kapsamında şekillendirecek ve bunun için yapılacak desteklemelerden yararlanacak olan kamu tüzel kişileri hariç, gerçek veya tüzel kişileri, ifade eder. Uygulama alanlarının belirlenmesiMADDE 5 – (1) 2008/14268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen illerde, ÇATAK programının uygulanacağı alanların önceliğini ve çerçevesini belirlemeye ilişkin çalışmalar için il proje uygulama komisyonu görevlendirilir. Bu komisyon tarafından il/ilçe proje uygulama birimlerinin görüşleri dikkate alınarak, mahallinde ayrıntılı etüt, değerlendirme ve tespitler yapılır. İl proje uygulama komisyonunun teklifi ve Bakanlığın uygun görüşü alınarak belirlenen uygulama alanları, bu Tebliğin 9 uncu maddesi hükümlerine göre mahallinde ilan edilir. Başvuru ve istenecek belgelerMADDE 6 – (1) ÇATAK programını tercih eden üreticilerin, bu amaçla yapılan alan bazlı desteklemeden yararlanabilmeleri için Ek–1’e uygun başvuru formu ve ekleriyle birlikte, bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulamanın yapıldığı yerdeki il/ilçe müdürlüğüne müracaatta bulunmaları gerekir. UygulamaMADDE 7 – (1) İl proje uygulama komisyonu, ÇATAK programı kapsamında çalışmaların yürütülmesinden ve bu çalışmalar sırasında ortaya çıkacak problemlerin çözümünde yetkili ve sorumludur. (2) İl proje uygulama komisyonu, 1 Mart – 30 Eylül tarihleri arasında olmak üzere ÇATAK programı için illerine ait başvuru tarihlerini belirler ve bu Tebliğin 9 uncu maddesi hükümlerine göre mahallinde ilan eder. (3) Uygulama alanı olarak belirlenen yerlerdeki başvuru ve buna ilişkin işlemler sırasıyla aşağıdaki gibi yürütülür. a) Üreticiler, programa katılmak için Ek–1’e uygun olarak tanzim edilen ön başvuru formu ile il/ilçe müdürlüğüne müracaat eder. b) Müracaatlar ÇKS kayıtları da dikkate alınmak suretiyle proje uygulama birimi tarafından yerinde kontrol edilir. Bu amaçla, proje uygulama birimi tarafından Ek–2 ye uygun olarak mahallinde başvuruya esas arazi kontrol tutanağı düzenlenir. c) Üreticiler tarafından yapılan müracaatlar, proje uygulama birimi tarafından ÇATAK programı hedefleri ve il/ilçede uygulanacak kategoriler itibariyle değerlendirilir. Başvurusu uygun görülenlerle Ek-3’e uygun taahhütname alınmak suretiyle Ek–4’e uygun hibe sözleşmesi imzalanır. ç) Hibe sözleşmesinin yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediği, proje uygulama birimi tarafından yerinde kontrol edilerek Ek-5’e uygun desteklemeye esas arazi kontrol tutanağı düzenlenir. d) ÇATAK programı kapsamında yükümlülüklerini yerine getiren üreticilerin desteklemelere esas icmalleri hazırlanarak il proje uygulama komisyonuna gönderilir. e) İl proje uygulama komisyonunca onaylanan icmaller (Ek–6) bu Tebliğin 9 uncu maddesi hükümlerine göre askıya çıkarılır. Askı süresi sonunda kesinleşen icmaller Genel Müdürlüğe gönderilir. f) Hibe sözleşmesi imzalanmayan hiçbir üretici ÇATAK programı desteğinden yararlandırılmaz. Ön başvurular destekten yararlanma hakkı kazandırmaz. (4) Programın sürekliliğinin kontrol edilmesi açısından, ikinci ve üçüncü yıllarda o yılın ÇKS beyanına göre arazi yerinde kontrol edilerek Ek-5’e uygun desteklemeye esas arazi kontrol tutanağı düzenlenir. Bu kontrole göre müteakip yıllar ödemelerine karar verilir. (5) Destekleme için müracaat edilen alanlarda, bu Tebliğin 8 inci maddesinde açıklanan kategoriler ve tedbirlerin hangilerinin uygulanabileceğine il/ilçe proje uygulama birimi karar verir. Üretici bir destekleme döneminde ÇATAK programı destekleme kategorilerinden birden fazlasını uygulayabilir. Bu durumda, aynı üretim alanı için birim alana destek miktarı, üretici tarafından uygulanan kategorilerden en yüksek destek miktarına sahip kategori dikkate alınarak belirlenir. Aynı üretim alanında uygulanan her kategori için ayrı ayrı destekleme yapılmaz. (6) Arazi müracaat eden üreticiye ait değil ise, başvuru formu (Ek–1) alınırken, müracaat tarihinden itibaren en az 3 yıllığına imzalanmış kira sözleşmesi istenir. 3 yıl süresince devir yapılamaz. Aksi halde, destekleme ödemesi iptal olur ve bu Tebliğin 10 uncu maddesine göre işlem yapılır. (7) Uygulamaya yönelik gerekli eğitim ve yayım faaliyetleri il/ilçe müdürlüğü tarafından yürütülür. Destekleme kategorileriMADDE 8 – (1) Üreticilere yapılacak destekleme 3 kategoride uygulanır. İl proje uygulama komisyonu tarafından uygun görülen alanlarda aşağıdaki kategorileri gerçekleştirenlere dekar başına yılda bir defa olmak üzere üç yıl süre ile ödeme yapılır. a) Birinci kategori: Tek yıllık bitkilerin üretildiği alanlarda minimum toprak işlemeli tarımın yapılması. b) İkinci kategori: Toprak ve su yapısının korunması ile erozyonun önlenmesi amacıyla; setleme, canlı veya cansız perdeleme, taş toplama, drenaj, jips uygulaması, (Ek ibare:RG-20/3/2015-29301) kükürt uygulaması, kireç uygulaması, malçlama, ahır veya çiftlik gübresi, yeşil gübreleme uygulaması, aşırı otlatmanın engellenmesi, çok yıllık buğdaygiller veya yonca hariç baklagiller ile alanı kaplama gibi tedbirlerden en az ikisinin birlikte yapılması veya bu tedbirlerin en az biriyle birlikte arazinin boş bırakılması uygulaması. c) Üçüncü kategori: Aşağıda belirtilen çevre dostu tarım teknikleri ve kültürel uygulamalardan en az iki veya daha fazlasının tekniğine uygun bir şekilde tatbik edilmesi. 1) Su kullanımını asgariye indirecek uygun basınçlı sulama sistemlerinden birinin kullanılması, 2) Çevreye duyarlı bir şekilde kontrollü ilaç ve gübre kullanımı, 3) Organik tarım veya iyi tarım uygulamaları. Askı işlemleriMADDE 9 – (1) İl proje uygulama komisyonu, uygulama alanlarına ve başvurulara ilişkin kararını ilgili il/ilçe merkezinde ve ilgili köy/mahallede, il/ilçe müdürlükleri veya muhtarlıklar marifetiyle 10 gün süreyle askıya çıkartır. Askıya çıkma ve askıdan indirme tarihi ve saati tutanağa bağlanır. Tutanak muhtar veya aza tarafından güncel tarihle imzalanır. (2) Ödeme icmalleri (Ek–6) ilgili il/ilçe merkezinde veya köyünde/mahallesinde il/ilçe müdürlükleri veya muhtarlıklar marifetiyle 10 gün süreyle askıya çıkartılır. Askıya çıkma ve askıdan indirme tarihi ve saati tutanağa bağlanır. Tutanak muhtar veya aza tarafından güncel tarihle imzalanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Askı süresinden sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz. (3) Askı süresi içinde yapılan itirazlar il proje uygulama komisyonuna yapılır. İtirazlar askı süresi ve bitiminden itibaren 20 gün içerisinde değerlendirilir ve karara bağlanır. (4) İl proje uygulama komisyonunda çözüme kavuşturulmayan konular Genel Müdürlüğe bildirilir. Denetim ve cezai sorumlulukMADDE 10 – (1) Uygulamaya yönelik işlemlerde yapılacak olan denetim Bakanlık tarafından yürütülür. (2) Bu Tebliğde belirtilen ilgili merciler kendilerine ibraz edilen, ödemelere esas teşkil eden belgelerin gerçekliğini araştırmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödeme yapılmasına neden olanlar ile haksız yere ödemeden yararlanmak üzere sahte ve içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai ve kanuni işlemler yapılır. (3) Mücbir sebepler (ölüm ve tabii afetler gibi) dışında, bu Tebliğ kapsamında haksız yere yapılan ödemelerden yararlanıldığının tespit edilmesi halinde; haksız yere yapılan ödemeler, ödeme yapılan çiftçilerden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde, haksız ödeme tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için anılan Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar. Ödemelere ilişkin esaslarMADDE 11 – (1) Ödemeler T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yapılır. Bakanlık kendisine intikal eden ödeme icmalleri (Ek–6) kapsamında Bankaya ödeme talimatı ve elektronik ortamda icmalleri gönderir. Tüm ödemeler, gerekli kaynakların Bakanlık tarafından Bankaya aktarılmasından sonra Ek-6’daki ÇATAK programı ödeme icmallerine göre ilgili Banka şubesindeki üreticilerin hesabına aktarılır. Yürürlükten kaldırılan mevzuatMADDE 12 – (1) 17/1/2009 tarihli ve 27113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2009/3) yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten kaldırılan mevzuatın uygulanmasıGEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2008/14268, 2009/14615 ve 2010/178 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/3 sayılı Tebliğe dayanarak, karşılıklı hibe sözleşmesi imzalamış üreticiler, hibe sözleşmesi hükümlerine göre uygulamalarına devam ederler. Bu üreticilerin ikinci veya üçüncü destekleme ödemeleri, daha önce imzalanmış olan hibe sözleşmesi hükümlerine göre devam ettirilir. YürürlükMADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. YürütmeMADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.   Tebliğineklerinigörmekiçintıklayınız

 Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
27/4/201127917
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
TarihiSayısı
1.         20/3/201529301
2.           
3.            

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s