13 Temmuz 2008 PAZAR  Resmî Gazete     Sayı : 26935

TEBLİĞ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE DAHİL OLAN ÇİFTÇİLERE MAZOT VE KİMYEVİ GÜBRE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/37)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –

(1) Bu Tebliğ, tarımsal üretimde üretim maliyetlerini önemli ölçüde etkileyen mazot ve kimyevi gübrenin birim alan üzerinden desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 –

(1) Bu Tebliğ, mazot ve kimyevi gübre destekleme uygulamalarında görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi, tarımsal faaliyette bulunan çiftçilere mazot ve kimyevi gübre destekleme ödenmesi ile ödemeye ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 –

(1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ve 26/3/2008 tarih ve 26828 sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan, Tarımsal Faaliyette Kullanılan Mazot ve Kimyevi Gübre İçin Çiftçilere Alan Bazlı Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair 2008/13392 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 7 nci maddesine istinaden, 2009 yılı içinde ödenecek olan 2008 yılı mazot ve kimyevi gübre desteği uygulamalarına esas olmak üzere hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 –

(1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’yi,

c) Bilgi İşlem Merkezi: Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı Yönetim Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığını,

ç) Çiftçi: ÇKS’ye kayıtlı gerçek ve tüzel kişileri,

d) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS): Yönetmelikle oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi ve ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veri tabanını,

e) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe Müdürlüğünü,

f) İl/ilçe tahkim komisyonu: Yönetmeliğe istinaden oluşturulan il/ilçe tahkim komisyonunu,

g) İl/ilçe tespit komisyonu: Yönetmeliğe istinaden oluşturulan il/ilçe tespit komisyonunu,

ğ) MGD: Mazot, Kimyevi Gübre Desteğini,

h) MGD İcmal 1: İlçe müdürlüğü tarafından ÇKS’ye aktarılan bilgilere göre her köy/mahalle için çiftçi detayında MGD hakedişlerini gösteren ve bir örneği Ek 2’de yer alan belgeyi,

ı) MGD İcmal 2: İlçe müdürlüğü tarafından İcmal 1’deki bilgilere göre her ilçe için köy/mahalle detayında MGD hakedişlerini gösteren ve bir örneği Ek 3’de yer alan belgeyi,

i) MGD İcmal 3: İl müdürlüğü tarafından İcmal 2’deki bilgilere göre her il için ilçe detayında MGD hakedişlerini gösteren ve bir örneği Ek 4’de yer alan belgeyi,

j) Tarım arazisi: ÇKS’de kayıtlı olan arazileri,

k) Tarımsal faaliyet: Tarım arazisi üzerinde tarımsal üretim kaynaklarını fiilen kullanarak bitkisel ürünlerin üretilmesi veya yetiştirilmesini,

l) Teftiş Kurulu Başkanlığı: Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığını,

m) TÜGEM: Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünü,

n) Yönetmelik: 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğini, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ödeme Esasları

Ödeme yapılacak çiftçiler

MADDE 5 –

(1) Ödemeler, ÇKS’ye kayıtlı olan ve bu Tebliğde MGD uygulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre tarımsal faaliyette bulunan çiftçilere yapılır.

Ödemeye esas arazi büyüklüğü

MADDE 6 –

(1) Çiftçilere, yılı içerisinde işledikleri ÇKS’de kayıtlı tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak MGD ödemesi yapılır. Müracaat ettikleri toplam arazi miktarı 1 dekarın altında olan çiftçilere MGD ödemesi yapılmaz.

Ödeme miktarı

MADDE 7 –

(1) Bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen çiftçilere dekar başına MGD ödemesi yapılır. Dekar başına yapılacak MGD ödemesi miktarı Bakanlık tarafından açıklanır.

Ödemeler için gerekli finansman ve ödeme planı

MADDE 8 –

(1) MGD ödemeleri için gerekli finansman bütçenin ilgili kalemine tahsis edilen ödeneklerden karşılanır. Ödemeler, Bakanlık tarafından Bankaya kaynak aktarılmasını müteakip, il/ilçe müdürlüklerince ÇKS’deki kayıtlara göre oluşturulan onaylı MGD İcmal 1’e göre, Banka aracılığıyla, ilgili şubelerde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılır. Çiftçilere yapılan toplam ödeme tutarının % 0,2’si bütçenin ilgili kaleminden Bankaya hizmet komisyonu olarak ödenir.

(2) 2008 yılı MGD ödemesi planı, MGD başvurusu yapan çiftçilere ait bilgilerin, ÇKS’ye girişinin il ve ilçelerde tamamlanmasını müteakiben Bakanlık tarafından belirlenir. Ödemelere, Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılacak ön denetim çalışmalarının ve kontrollerin tamamlanması ve Bakanlık tarafından MGD ödemeleri ile ilgili talimatların Bankaya gönderilmesinden sonra başlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uygulama

Görevli kurum ve kuruluşlar

MADDE 9 –

(1) MGD uygulaması, TÜGEM, tahkim komisyonları, il/ilçe müdürlükleri ve tespit komisyonları tarafından yürütülür.

Başvuruların kabulü

MADDE 10 –

(1) Mazot ve kimyevi gübre desteğinden faydalanmak isteyen çiftçiler, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 28/11/2008 günü mesai saati bitimine kadar ilçe müdürlüklerine, merkez ilçede ise il müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir. Kadastro görmemiş köylere ilişkin tahkim komisyonlarınca yapılan çalışma planına göre her köy için son müracaat tarihi, 28/11/2008 tarihinden önce olmak kaydıyla belirlenir ve bu tarih 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre ilgili muhtara tebliğ edilir.

(2) İl müdürlükleri merkez ilçelerde, ilçe müdürlüklerinin yapmakla yükümlü oldukları görevleri yapar. İlçe müdürlükleri, köy/mahalle seviyesinde belli bir sıraya göre başvuruları değerlendirir. Çiftçiler, ÇKS’de kayıtlı oldukları il/ilçe merkezlerine başvurur ve teslim ettikleri belgelerdeki bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar. Başvuru yapan çiftçilerin bilgilerinde değişiklik olması halinde 28/11/2008 tarihine kadar ÇKS’deki bilgilerini güncellemesi gereklidir.

Mazot, gübre destekleme ödemesi başvuruları

MADDE 11 –

(1) Çiftçiler MGD ödemesinden yararlanmak istiyorlarsa Ek 1’deki başvuru dilekçesi ile başvuruda bulunacaklardır. MGD ödemesi, ÇKS’ de kayıtlı olan çiftçilerin tarımsal faaliyette bulunduğu arazileri üzerinden dekar başına yapılacaktır.

İstenecek bilgi ve belgeler

MADDE 12 –

(1) MGD ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçilerin ÇKS’deki bilgilerini güncelleştirmeleri ve aşağıda belirtilen belgeleri, başvuru sırasında il/ilçe müdürlüklerine vermeleri gerekmektedir.

a) MGD başvuru dilekçesi,

b) ÇKS kaydı güncelleştirilmemiş çiftçiler için güncelleştirilmiş çiftçi kayıt formu.

Askı işlemleri

MADDE 13 –

(1) İl/ilçe müdürlükleri tarafından MGD ödeme icmalleri oluşturulur. İlçe müdürlüklerince her ilçe merkezinin Ek 2’deki MGD İcmal 1’i ilçe merkezinde ve köyün/mahallenin MGD icmal 1’i kendi köyünde/mahallesinde ilgili ilçe müdürlükleri veya muhtarlıklar marifetiyle on gün süreyle askıya çıkarılır. Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati tutanağa bağlanır. Tutanak muhtar ve/veya aza tarafından güncel tarihle imzalanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. ÇKS’ ye MGD ile ilgili arazi miktarının eksik girilmesi durumunda, askı süresinde hatanın düzeltilmesi amacıyla başvurusu yapılmayan arazilerin eksik kısmı için MGD ödemesi yapılmaz.

(2) MGD icmal 1’lerinin askıda kalma süresi zarfında maddi hatalara ilişkin olarak yapılan yazılı itirazlar il/ilçe müdürlüklerine yapılacak olup, askı süresi ve bu sürenin bitiminden itibaren on gün içerisinde değerlendirilir. İncelenen çiftçi dosyalarında gerçeğe aykırılığın bulunmaması ve askı süresince itiraz edilmemesi ya da itirazların değerlendirilerek sonuçlandırılması hâlinde, ÇKS’den alınan Ek 3’teki MGD İcmal 2’ler ilçe müdürlüklerince düzenlenip, onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. İlçe müdürlüklerinden alınan MGD İcmal 2’ler ve il müdürlüğünün onayladığı merkez ilçe MGD İcmal 2’si ile ÇKS’den alınan Ek 4’deki MGD İcmal 3’ün uyumu kontrol edilir.

(3) Bu Tebliğdeki başvuru bitiş tarihinden sonra askı süresi içinde verilen itiraz dilekçelerinde talep edilen değişiklikler dışında çiftçinin beyanı ile ÇKS’de yapılacak güncellemeler MGD ödemesine esas olmaz.

(4) Değerlendirme sonucunda MGD İcmal 1’ler düzeltilemez ya da bilgi ve belgelerle ilgili aykırılık, şikâyet ve/veya ihbar bulunması nedeniyle İcmal 1’ler oluşturulamaz ise, durum ilçe tahkim komisyonuna intikal ettirilir. İlçe tahkim komisyonunca çözümlenemeyen konular il tahkim komisyonuna gönderilir.

(5) İlçe müdürlüklerinden alınan İcmal 2’lerde gerçeğe aykırılık olması ya da il müdürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbar olması durumunda, il müdürlüklerince bu sorunlar çözülmeye çalışılır. Çözüme kavuşturulamayan konular, il tahkim komisyonuna bildirilir. İl tahkim komisyonunda çözümlenemeyen konular ise TÜGEM’e gönderilir.

(6) MGD İcmal 2’lerde gerçeğe aykırılığın bulunmaması ya da il müdürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbarların, il müdürlüklerince çözümlenmesi hâlinde, ödemeye esas MGD İcmal 3’ler TÜGEM’e gönderilir.

Tahkim komisyonlarının görevleri

MADDE 14 –

(1) Tahkim komisyonları, Yönetmelikte belirtilmiş olan görevlerine ilave olarak aşağıdaki görevleri yapar. Bu Tebliğ hükümlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek ihtilaflı konuları çözmeye ve karar almaya yetkilidir. İl tahkim komisyonu; merkez ilçede, ilçe tahkim komisyonunun görevlerini de yapar.

(2) Komisyonlar;

a) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında gerekli hukuki işlemlerin yapılması için karar alır ve ilgili mercilerce uygulanması yönünde girişimde bulunur. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan çiftçilerin MGD ödemelerinden faydalandırılmamasını değerlendirir ve karara bağlar. Eğer, MGD ödemesi yapılmış ise yapılan ödemenin tamamı geri alınır. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğunu tespit eden merci ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

b) Sahtecilik ve/veya kamu kurumunu dolandırmak gibi bir kastı olmaksızın, fazla MGD ödemesinden yararlanan çiftçilerin, kendi rızaları ile fazla aldıkları miktarları iade etmeleri halinde, MGD ödemelerinden faydalanmalarına devam etmeleri ve haklarında cezai işlem yapılmamasına ilişkin karar verir.

c) MGD ödemesinden faydalanmak üzere başvuruda bulunan çiftçilere ilişkin bilgilerin zamanında ÇKS’ye girilmesini sağlamak üzere her türlü tedbiri alır.

ç) Kadastro görmeyen köyler için son müracaat tarihini ve tespit komisyonlarının çalışma takvimini belirler. Kadastro görmeyen mahallerde tespit komisyonlarınca yapılan çalışmalar mülkiyetin tespitine esas çalışma değildir.

d) Tespit komisyonları çalışmalarına yardım edilmediği, çalışmaların engellendiği tespit komisyonu tutanağı ile belirlenen köylerin MGD kapsamından çıkarılmasına karar alabilir.

e) Yapılan arazi tespitlerinin sağlıklı olmasını teminen kadastro programına alınan yerlerde, kadastro çalışmalarından da faydalanılması için gerekli tedbirleri alır.

f) Kadastro programına alındığı halde; kadastro çalışmalarına yardım edilmediği, çalışmaların engellendiği Kadastro Müdürlüğünce bildirilen köylerin MGD kapsamından çıkarılmasına karar alabilir.

Uygulamaların denetimine ilişkin görev ve yetkiler

MADDE 15 –

(1) MGD uygulamasının denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. MGD uygulamasına ilişkin yapılacak ön denetim ve denetimler Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yapılır.

(2) Teftiş Kurulu Başkanlığı, MGD müracaatları başladıktan sonra uygun göreceği tarihte ön denetime başlar.

(3) Teftiş Kurulu Başkanlığınca görevlendirilecek müfettişler tarafından örnekleme yöntemiyle ön denetim yapılır. Ön denetim, denetimin başladığı tarihten sonra kırkbeş gün içerisinde tamamlanır. Ön denetimler sonrasında, denetimler sırasında gerçeğe aykırı beyan tespit edilip edilmediği, edilmiş ise kimlere ilişkin olduğu, bir yazı ile il/ilçe müdürlüklerine bildirilir. İl/ilçe müdürlükleri kendilerine bildirilen ön denetim başlama tarihini takip eden kırkbeş gün sonraya rastlayan güne kadar, ön denetim yapan müfettişlerce kendilerine aksine bir bildirim yapılmaması hâlinde, MGD ödemesine engel bir durumun olmadığı anlaşılır. Ön denetim yapılan veya yapılmayan illerde/ilçelerde daha sonra tespit edilecek usulsüz işlemlere ilişkin sorumluluklar ortadan kalkmaz. Uygulamalar, ön denetimin yanı sıra mevzuatın öngördüğü her türlü denetime de tâbidir.

(4) Ön denetim, örnekleme yöntemiyle belirlenecek il, ilçe, köy veya mahallelerde, çiftçilerin yapmış oldukları başvurular üzerinden yapılır. Bu denetimler sırasında, çiftçilerin ÇKS’deki kayıt ettirdikleri bilgilerde gerçeğe aykırı beyan veya verdikleri belgelerde sahte evrak tespit edilmesi hâlinde, haklarında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca, sorumluluğu tespit edilen kamu görevlileri hakkında da gerekli yasal işlemler yürütülür. Müfettişler, gelen münferit şikâyet ve ihbarları ayrıca değerlendirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uygulamadan Yararlanamayacaklar

Uygulama dışında kalacak çiftçiler

MADDE 16 –

(1) Aşağıdaki çiftçiler MGD uygulamasından yararlanamaz.

a) ÇKS’de kayıtlı olmayan veya süresi içinde kayıtlı bilgilerini güncellemeyen.

b) Bu Tebliğin 12 nci maddesinde istenen belgelerle birlikte süresi içinde başvuru yapmayan.

c) Askı listelerinde isminin bulunmaması durumunda, askı süresi sonuna kadar hatalı kayıtların düzeltilmesi için yazılı başvuru yapmayan.

ç) Kamu tüzel kişileri.

Desteklemeye tabi olmayacak araziler

MADDE 17 –

(1) Aşağıdaki araziler MGD uygulaması kapsamı dışındadır.

a) ÇKS’ye kaydı yapılmayan araziler.

b) Üretim yılı içerisinde herhangi bir üretim ya da üretim gayesiyle toprak işlemesi yapılmamış olan boş araziler.

c) Kadastro geçmemiş birimlerde, tapu sicil müdürlüklerinden onaylı tapu zabıt kaydına sahip olmayan çayır vasıflı araziler.

ç) Askı listelerinde toplam arazi miktarının hatalı olması durumunda, askı süresi sonuna kadar hatalı kayıtların düzeltilmesi için yazılı başvurusu yapılmayan araziler.

d) Orman ve tesis kadastrosu tamamlanmamış ormanla ilişkili alanlarda, Orman Genel Müdürlüğü temsilcisinin de bulunduğu tespit komisyonlarınca düzenlenen raporlarda, tarım arazisi haline getirilmediği tespit edilen araziler.

e) Tapuda tescili bulunmayan mülkiyeti ihtilaflı olup da, MGD askı işlemleri sırasında taraflardan birisince itiraz konusu yapılan araziler.

f) Kadastro programına alındığı halde; kadastro çalışmalarına yardım edilmediği, çalışmaların engellendiği kadastro müdürlüğünce bildirilen ve tahkim komisyonu tarafından MGD kapsamı dışında bırakılmasına karar verilen köylerdeki araziler.

g) Tespit komisyonları çalışmalarına yardım edilmediği, çalışmaların engellendiği tespit komisyonu tutanağı ile belirlenen ve tahkim komisyonu tarafından MGD kapsamı dışında bırakılmasına karar verilen köylerdeki araziler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Cezai sorumluluklar

MADDE 18 –

(1) Bu Tebliğde belirtilen ilgili merciler, kendilerine ibraz edilen ödemelere esas teşkil eden belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludurlar. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere MGD ödenmesine neden olanlar ile haksız yere MGD ödemesinden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyen ve kullanan çiftçiler ve kamu görevlileri hakkında adli ve idari işlemler yapılır. MGD ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgeler ile yapılan ödemeler hariç haksız yere yararlandığı tespit edilen çiftçiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

(2) Haksız yere MGD ödemesinden yararlanıldığının tespit edilmesi hâlinde, haksız yere yapılan ödemeler, ödeme yapılan çiftçilerden 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır. Haksız yere yapıldığı anlaşılan MGD ödemesinin geri alınmasında, gecikme zammının hesaplanmasında esas alınacak tarih, çiftçiye MGD ödemesinin yapıldığı tarihtir. Haksız yere yapılan ödemelerin geri alınamaması hâlinde, bu ödemelerde kusuru bulunan kamu görevlileri hakkında 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek veya tüzel kişiler de geri alınacak tutarların ödenmesinde müteselsilen sorumlu tutulurlar.

(3) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun, 15/5/2007 tarihli ve 5661 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Kullandırılan Toplu Köy İkrazatı/Grup Kredilerinden Doğan Kefaletin Sona Erdirilmesi Hakkında Kanunla değiştirilen 53 üncü maddesinin son fıkrasında yer alan Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belge alma, verme, saklama ve ibraz yükümlülüklerine uymayan çiftçiler, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen avans, kredi, sübvansiyon, prim gibi ayni ve nakdi destek unsurlarından yararlanamazlar, hükmünün göz önünde tutulması, özellikle satışların müstahsil makbuzu ve fatura ile belgelendirilmesinde zorunluluk bulunmaktadır.

Yürürlük

MADDE 19 –

(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 –

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Ekleri İçin Tıklayınız

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s