Resmi Gazete Tarihi: 25.02.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27504

DOĞU ANADOLU PROJESİ KAPSAMINDAKİ İLLERDE ETÇİ VE KOMBİNE IRKLARLA KURULACAK DAMIZLIK SIĞIR İŞLETMESİ YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2010/4)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Doğu Anadolu Projesi kapsamındaki Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van illerinde, büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulmasını, et ve süt üretiminde verimlilik ile kalitenin artırılması ve bölgesel kalkınmayı sağlamaya yönelik olarak üreticilerin, etçi ve kombine ırklarla kuracakları damızlık amaçlı sığır işletme yatırımlarının desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (Değişik:RG-12/11/2011-28110)

(1)  Bu Tebliğ, üreticilerin, Doğu Anadolu Projesi kapsamındaki illerde kuracakları, bireysel veya bir arada yapacakları öz sermayeye dayalı, en az 50 en fazla 300 baş kapasiteye sahip projeli etçi ve kombine ırklarla kurulacak damızlık sığır işletme yatırımlarına, 2010-2012 yılları arasında hibe desteği uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Hukuki dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununa ve 22/1/2010 tarihli ve 27470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2010/34 sayılı Doğu Anadolu Projesi Kapsamındaki İllerde Etçi ve Kombine Irklarla Kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) (Değişik:RG-12/11/2011-28110) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

c) (Değişik:RG-5/11/2010-27750) (1) Damızlık gebe düve: Damızlık belgesine veya saf ırk sertifikasına sahip Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı veya Bakanlığın ithalatına izin verdiği ülkelerden ithal edilen en az üç aylık gebe hayvanı,

ç) (Değişik:RG-12/11/2011-28110) Genel müdürlük: Hayvancılık Genel Müdürlüğünü,

d) Hak ediş: İl proje yürütme birimince hazırlanan ve ödemeye esas olacak raporu,

e) Hak ediş icmali: İl proje yürütme birimince hazırlanarak il müdürlüğünce uygun bulunarak onaylanan ve genel müdürlüğe gönderilecek olan icmal cetveli,

f) İl müdürlüğü: Bakanlık İl Müdürlüğünü,

g) (Değişik:RG-12/11/2011-28110) İl proje değerlendirme komisyonu: Vali yardımcısı başkanlığında; bakanlık il müdürü, hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri, tarımsal altyapı ve arazi değerlendirme, kırsal kalkınma ve örgütlenme ile koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürlerinden valilik oluru ile oluşan komisyonu,

ğ) (Değişik:RG-12/11/2011-28110) İl proje yürütme birimi:  Valilik oluru ile il müdürlüğü bünyesinde hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri, tarımsal altyapı ve arazi değerlendirme, kırsal kalkınma ve örgütlenme, koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürlükleri ile il çevre ve şehircilik müdürlüğünde görev yapan en az beş teknik elemandan oluşturulan birimi,

h) İşletme: Hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakıldığı veya beslendiği kapalı veya açık sistem tesis durumundaki yerleri,

ı) Karar: 22/1/2010 tarihli ve 27470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2010/34 sayılı Doğu Anadolu Projesi Kapsamındaki İllerde Etçi ve Kombine Irklarla Kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararını,

i) (Değişik:RG-12/11/2011-28110) Merkez proje değerlendirme komisyonu: Genel Müdürlükçe bir genel müdür yardımcısı başkanlığında en az üç daire başkanından oluşturulan komisyonu,

j) Ön proje: Yapılacak yatırımı kısaca tanıtan ve kurulacak işletmenin ihtiyaçlarını tanımlayan iş ve termin planlarının yanında yerleşimi gösteren  projeyi,

k) Uygulama rehberi: Başvuru formlarının, yatırım projelerinde aranacak idari ve teknik detayların,  izleme ve değerlendirme rapor örneklerinin,  konu ile ilgili uygulama birimlerince tutulacak cetvellerin içinde yer aldığı Genel Müdürlükçe yayınlanacak olan rehberi,

l) Yatırımcı: Bu Tebliğ kapsamında proje hazırlayıp başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilerek yatırımı gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişileri,

m) Yatırımların desteklenmesi: Doğu Anadolu Projesi kapsamındaki illerde etçi ve kombine ırklarla kurulacak damızlık amaçlı sığır işletme yatırımlarının desteklenmesini,

n) Yatırım projesi: Başvuru konusu olan tesisin ihtiyaçlarına göre arazi ve zemin araştırmaları yapılmış, yapı elemanlarının ölçülendirilip boyutlandırıldığı, inşaat sistem ve gereçleriyle teknik özelliklerinin belirtildiği, her türlü ayrıntı ile birlikte kapasite raporunu da içeren projeyi,

o) (Ek:RG-12/11/2011-28110) Yerel fiyat tespit komisyonu: Desteklenecek makinelerin birim fiyatının tespiti amacıyla il bilim, sanayi ve teknoloji müdürlüğü uzmanı, sanayi ve ticaret odası uzmanı ile il müdürlüğünce görevlendirilecek konu uzmanından oluşan komisyonu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama Birimleri ve Görevleri

Uygulama birimleri

MADDE 5 – (1) Merkez proje değerlendirme komisyonu;

a) (Değişik:RG-12/11/2011-28110) Genel Müdürlük bünyesinde ilgili bir genel müdür yardımcısı başkanlığında en az üç daire başkanından oluşur.

b) Yatırımların desteklenmesi kapsamında yapılacak faaliyetlerin kontrolüne, idari, mali, mühendislik ve çevresel uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesine destek verir.

c) Yatırımların desteklenmesi ile ilgili olarak, illerden gelen onaylı listeleri bütçe imkanlarına göre değerlendirerek ilgili il müdürlüğüne iletilmesini sağlar.

ç) Uygulama rehberi ve talimatları hazırlayarak Genel Müdürlük onayı sonrasında illere gönderilmesini, konu uzmanlarına eğitim verilmesini, il ve bölgede Kararın ön gördüğü tanıtımların yapılmasını sağlar.

(2) İl müdürlüğü, yatırımların desteklenmesinin idari, mali, mühendislik ve çevresel uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesini ve Karar, bu Tebliğ ve uygulama rehberi kapsamında yapılacak tüm çalışmaların il bazında tanıtılmasını, uygulatılmasını, sekretaryasını ve koordinasyonunu sağlar. İl proje değerlendirme komisyonu tarafından uygun görülen uygulama projelerini onaylar. Onaylanan projeleri ve hak edişleri Genel Müdürlüğe gönderir.

(3) İl proje yürütme birimi;

a) (Değişik:RG-12/11/2011-28110) Valilik oluru ile il müdürlüğü bünyesinde hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri, tarımsal altyapı ve arazi değerlendirme, kırsal kalkınma ve örgütlenme ile koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürlüğü ve çevre ve şehircilik il müdürlüğü teknik elemanlarının katılımı ile en az beş kişiden oluşur. Yatırımın gerçekleştirileceği yerin aplikasyonunun yapılması amacıyla il kadastro müdürlüğünden bir teknik eleman bu birim içerisinde görevlendirilir.

b) Başvuruların, Karar, bu Tebliğ ve uygulama rehberine uygun incelemesini yaparak hazırladığı raporu İl Proje Değerlendirme Komisyonuna gönderir.

c) İl düzeyinde yatırımların tamamlanmasına kadar yapılacak iş ve işlemleri il müdürlüğü adına yürütür.

ç) İl düzeyinde proje hazırlanması aşamasında başvuru sahiplerini yatırım konuları ve destekleri hakkında ve proje başvurularının hazırlanması konusunda bilgilendirir.

d) Yatırımların uygulamasını, kontrol eder, izler ve değerlendirir.

(4) İl proje değerlendirme komisyonu;

a) (Değişik:RG-12/11/2011-28110) Valilik oluru ile vali yardımcısı başkanlığında; bakanlık il müdürü, hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri, tarımsal altyapı ve arazi değerlendirme, kırsal kalkınma ve örgütlenme ile koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürlerinin katılımından oluşur.

b) (Değişik:RG-12/11/2011-28110) Yatırımların desteklenmesi kapsamında il proje yürütme birimi tarafından hazırlanan raporları uygulama rehberindeki kriterlere göre inceleyerek değerlendirir. Yatırıma uygun bulunan listeleri onaylayarak sonuç tablolarını hazırlar ve Genel Müdürlüğe iletilmek üzere il müdürlüğüne gönderir.

c) İl proje yürütme biriminin düzenli ve etkin çalışması için her türlü idari ve teknik desteği sağlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yatırımlara Yönelik Destekleme Uygulama Esasları

Desteklemeden yararlanacaklar

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki esaslar çerçevesinde başvurusu onaylanarak yeni inşaat yapımı, damızlık gebe düve alımı ve kombine ırklarla kurulacak işletmelerde sabit süt sağım ünitesi ve soğutma tankı alımını birlikte gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiler ile ayrıca işletmesinde başvuru öncesinde destekleme konularındaki bir veya iki yatırımı olup, eksik kalan bir veya iki yatırımları için başvurusu onaylanan ve yatırımı gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiler de desteklemeden yararlandırılırlar. Ancak, etçi ırklarla damızlık işletmesi kuranlar sabit süt sağım ünitesi ve soğutma tankı alımı desteğinden yararlandırılmaz.

Başvuru yeri,  istenecek belgeler ve zamanı

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yatırım yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, yılı için Genel Müdürlükçe yayınlanacak olan uygulama rehberinde belirtilen usul ve esaslara göre yatırımı yapacağı yerdeki il müdürlüğüne başvurur.

(2) Başvuru sahibi olan gerçek ve tüzel kişiler uygulama rehberindeki şartları taşımak zorundadır.

(3) (Ek:RG-12/11/2011-28110) Başvurular, gerçekleştirildikleri yıl için geçerli olup, sonraki yıllar için yeniden başvuru yapılması gerekmektedir.

Yatırım konuları ve hibe oranları konuları

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ kapsamında damızlık amaçlı sığır işletme yatırımlarına aşağıda belirtilen konular ve oranlarında hibe desteği uygulanır:

a) Projede yer alan inşaat yatırımı konusunda, yatırımın gerçekleşme tutarının % 30’ u oranında hibe desteği uygulanır ve sadece yeni yapılacak kapalı veya yarı açık sistemli ahırları kapsar.

b) Projede yer alan hayvan alımı yatırımı konusunda, hayvan alım tutarının % 40’ ı oranında hibe desteği uygulanır ve sadece alınacak damızlık gebe düve alımını kapsar.

c) Projede yer alan makine alımı yatırımı konusunda, tutarının % 40’ ı oranında hibe desteği uygulanır ve sadece kombine ırklarla kurulan işletmelerdeki süt sağım ünitesi ve/veya soğutma tankı alımını kapsar.

Yatırım konuları hakkında genel esaslar

MADDE 9 – (1) Yatırımcı, uygulanacak hibe desteğinden bir kez yararlandırılır.

(2) Yatırım tutarı üst sınırı bütçe imkanları dikkate alınarak gerektiğinde yıl içinde Bakanlıkça belirlenip il müdürlüklerine bildirilir.

(3) Onaylanan yatırım proje tutarının üst sınırını aşan kısmı, aynî katkı olarak yatırımcı tarafından karşılanır.

(4)  Her bir proje sahibi sadece bir projesi için hibe desteğinden yararlanabilir.

(5) Yatırımcılar yatırım yerine ipotek koydurtmamak kaydıyla kredi ve vergi teşviklerinden yararlanabilirler.

(6) İnşaatlar hakkında;

a) (Değişik:RG-12/11/2011-28110) Yatırımcı proje gereğince yapacağı yapı ve tesislerle ilgili her türlü izinleri yetkili mercilerden almak ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uymak zorundadır. İnşaat izni ve yapı kullanım ruhsatının alınması süreci, termin planında belirtilenden daha uzun sürecekse ilgili birimlerden olumlu görüş ve yatırımcıdan taahhütname alınmak koşulu ile bu madde kapsamı dışında tutulur.

b) Yapılacak ahırlar kapalı veya yarı açık sistem olacaktır.

c) İnşaat gider kalemleri; kapasiteye uygun ahır, gübre çukuru, yem deposu, silaj çukuru, süt sağım odası ve soğutma sistem odası inşaatlarını kapsar.

ç) İdari binalar, bakıcı evi, bekçi kulübesi, buzağı kulübesi, arazi düzeltme ve çevre yapıları destekleme kapsamında değerlendirilmezler.

d) İnşaatların destekleme hesabında projenin onaylandığı yıldaki bayındırlık birim fiyatları esas alınır.

(7) Gebe düveler hakkında;

a) Uygulama rehberinde yer alan teknik şartları taşır.

b) (Değişik:RG-12/11/2011-28110) Satışın yapıldığı il/ilçe müdürlüğünce uygunluğu onaylanmış satış belgesi (fatura, müstahsil makbuzu veya muhtar onaylı alım satım belgesi) bulunur.

c) Hibe kapsamında satın alınacak damızlık gebe düvelerin seçimi, masrafları yatırımcıya ait olmak üzere il müdürlüğünce görevlendirilen bir zooteknist ziraat mühendisi ve bir veteriner hekimden oluşan seçim heyetince uygulama rehberinde yer alan teknik ve sağlık şartları doğrultusunda seçilir.

ç) Hibe kapsamında satın alınan damızlık gebe düvelerin beş yıl süre ile satılmayacağına dair taahhütname alınır. Ayrıca E-ıslah sisteminde destekleme uygulandığı hususu yer alacaktır.

d) Anne, baba ile çocuklar, eşler ve kardeşler arasında yapılan alım ve satıma konu gebe düveler destekleme kapsamı dışındadır.

e) (Değişik:RG-12/11/2011-28110) Desteklenecek gebe düvenin birim fiyatı, Merkez Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından, proje uygulama yılı başlangıcında belirlenir.

f) (Ek:RG-5/11/2010-27750)(1) Yatırımcı, satın alacağı damızlık gebe düveleri Bakanlıktan izin almak şartı ile ithal yolu ile de temin edebilir.

(8) Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı hakkında;          

a) (Değişik:RG-12/11/2011-28110) Proje kapsamında yer alan makine alımına ilişkin süt sağım ünitesi ve/veya soğutma tankı, yeni, kullanılmamış, Bakanlıkça deney yapma yetkisi verilmiş kuruluşlardan alınmış olumlu deney raporuna sahip ve projenin tam gelişmedeki kapasitesine uygun olmalıdır. Bununla birlikte desteklemeden yararlanılması için en az bir adet kalite belgesinin mevcut olması gerekmektedir.

b) Seyyar süt sağım ünitesi ve seyyar soğutma tankı hibe desteğinden yararlandırılmaz.

c) Proje, sabit süt sağım ünitesi ve soğutma tankını kapsayacak şekilde hazırlanabildiği gibi, işletmenin bu ünitelerden herhangi birine sahip olması durumunda sadece diğer ünite için proje hazırlanabilecektir.

ç) Satın alınacak süt sağım sistemi ve soğutma tankları ile ilgili istenilecek belgeler ve teknik özellikler uygulama rehberinde belirtilir.

d) (Değişik:RG-12/11/2011-28110) Desteklenecek makinelerin birim fiyatı bilim, sanayi ve teknoloji müdürlüğü uzmanı, sanayi ve ticaret odası uzmanı ile il müdürlüğünce görevlendirilecek konu uzmanından oluşan fiyat tespit komisyonu tarafından belirlenir. Destekleme hak edişi düzenlemesinde komisyon fiyatı esas alınır.

Yatırıma başlama ve bitirme süreleri

MADDE 10 – (Değişik:RG-12/11/2011-28110)

(1) Uygulanacak hibe desteğinden, projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süre içinde yatırımı tamamlanan işletmeler yararlanır. Termin planındaki sürede tamamlanamayan yatırımlarda yatırımcının gerekçesi ile yapacağı başvuru üzerine il müdürlüğünün uygun görüşü ve Genel Müdürlüğün onayı ile ek süre verilir. Verilen ek süre asıl sürenin % 50’sinden fazla olamaz.  Uygulama projesinde yer alan termin planında, hibeye esas olan yatırımların tamamlanma tarihi ek süre dahil 2012 yılının 15 Aralık tarihini geçemez.

(2) Termin planına göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya yatırım yapmaktan vazgeçen yatırımcının projesi iptal edilir ve hibe desteğinden yararlandırılmaz.

Yatırımın ve işletmenin denetimi

MADDE 11 – (1) İl müdürlüğü yatırım projesinin süresi içerisinde yapılmasını, yatırım konusu yapı ve tesisleri müştereken kontrol etmeye veya ettirmeye yetkilidir.

(2) (Değişik:RG-12/11/2011-28110) Yatırımın tamamlanması ve hak edişlerin ödemeleri sonrasında beş yıl süre ile yılda en az iki defa olmak üzere il müdürlüklerince işletmeler denetlenir. Yapılacak kontrol ve denetimler sonucunda tespit edilen hata veya noksanlıkların, il müdürlüğünce belirlenecek süre içerisinde yatırımcı tarafından giderilmesi zorunlu olduğu yazı ile bildirilir.

Yatırım başvurularının incelenmesi ve değerlendirilmesi

MADDE 12 – (1) Yapılan başvurular, on beş gün içinde proje yürütme birimince incelenir ve  rapor olarak, proje değerlendirme komisyonuna gönderilir. İncelenen başvurular geliş sırası esas alınarak listelenir.

(2) İnceleme raporu, on beş gün içinde proje değerlendirme komisyonunca değerlendirilir. Yatırıma uygun bulunan veya gerekçeli olmak şartıyla ret edilen başvuruları geliş sırasını esas alarak listeleyerek aylar bazında Genel Müdürlüğe bir üst yazı ile gönderir.

(3) Merkez proje değerlendirme komisyonu, il proje değerlendirme komisyonlarından gelen raporları on beş gün içinde inceler geliş sırası esas alınarak ve bütçe imkanları dikkate alınarak asıl ve yedek olarak listeler halinde il müdürlüğüne gönderir.

(4) İl müdürlüğü, Genel Müdürlükten gelen asıl listelerde yer alan yatırımcılara, uygulama rehberinde yer alan temel kriterlere göre yatırım projesinin hazırlanmasını ve onaya sunulmasını yazı ile bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hak Edişler

Destekleme hak edişine başvuru ve hak ediş belgelerinin hazırlanması

MADDE 13 – (1) Yatırımcı tamamlanan yatırımları için dilekçe ile il müdürlüğüne başvurur.

(2) Hak edişler proje yürütme birimince yerinde incelenerek hazırlanır.

(3) (Değişik:RG-12/11/2011-28110) Onaylanan projelerde her üç yatırım da yer almışsa ve tamamı gerçekleşmiş ise tek hak ediş, sadece inşaatın tamamlanması ve süt sağım ünitesi ve soğutma tankının montajı birlikte gerçekleşmişse birinci hak ediş şeklinde, hayvan alımı gerçekleştikten sonrada ikinci hak ediş düzenlenir. Sadece bir yatırım konusunun gerçekleşmesi halinde hak ediş düzenlenmez. Etçi ırklarla yeni kurulacak damızlık işletmelerinde inşaat yatırımı tamamlandıktan sonra birinci hak ediş, damızlık hayvan alımı gerçekleştikten sonra ikinci hak ediş düzenlenir. Ödemeler ikinci hak ediş hazırlanmasından sonra bir defada yapılır. Hayvanlar ithal yolu ile temin edilmiş ise hak ediş karantina süresi bitirildikten sonra düzenlenir.

(4) Onaylanan proje iki yatırım konusunu içeriyorsa hak edişler etap etap düzenlenebilir. Ödemeler yatırım tamamlandıktan sonra bir defada yapılır.

(5) (Değişik:RG-12/11/2011-28110) Onaylanan proje sadece hayvan alımını esas alıyorsa hayvan alımı gerçekleştikten ve işletmeye getirildikten sonra hak ediş düzenlenir. Hayvanlar ithal yolu ile temin edilmiş ise hak ediş karantina süresi bitirildikten sonra düzenlenir.

(6) (Değişik:RG-12/11/2011-28110) İnşaat hak edişlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı il müdürlüklerinden en az bir konu uzmanı teknik elemanın imzası bulunması zorunludur.

(7) Hayvan alımları için düzenlenecek hak edişlerde bir zooteknist ziraat mühendisi ve bir veteriner hekimin işletmede yapacağı kontrol sonrasında verilecek raporun esas alınması zorunludur.

Hak ediş icmallerinin düzenlenmesi ve destekleme ödemesine esas çalışmalar

MADDE 14 – (1) Proje yürütme birimince uygulama rehberindeki kriterlere göre hazırlanan hak edişler il müdürlüğü onayına sunulur.

(2) Ödemeye uygun bulunan hak edişler için uygulama rehberinde yer alan ödeme icmal cetveli düzenlenerek onaylanır ve beş iş günü içinde Genel Müdürlüğe gönderilir.

(3) Desteklemede öngörülen bütçe miktarını aşmamak şartı ile gelen icmaller Genel Müdürlükçe değerlendirilerek yatırımcıya ödeme yapılmak üzere bankaya gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Finansman ve ödemeler

MADDE 15 – (1) (Değişik:RG-12/11/2011-28110) Karar uyarınca yapılacak yılı ödemeleri için gerekli kaynak; 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun geçici 23 üncü maddesi uyarınca, bölgesel ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmeye yönelik yatırımların finansmanı için ayrılan kaynaktan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili yıl bütçesine tahsis edilen ödeneklerden karşılanır.

(2) Ödemeler Banka aracılığıyla yapılır. Bu Kararın uygulanması ile ilgili olarak Banka’ya destekleme tutarının % 0,2’si oranında hizmet komisyonu ödenir.

Desteklerden yararlanamayacak olanlar 

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki hibe desteklerinden kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklıkları yaralanamaz.

Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğde yer almayan teknik konularda uygulama rehberi, genelgeler ve talimatlar uygulanır. Ancak tebliğde, uygulama rehberinde, genelgelerde ve talimatlarda yer almayan hususlarda taşrada oluşacak problemlerin çözümünde, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kalmak koşulu ile il müdürleri yetkilidir.

(2) Destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri Bakanlık alır.

(3) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(4) Kararla belirlenen destekleme ödemelerinden, idarî hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

(1) Bu değişiklik 25/2/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s