Resmi Gazete Tarihi: 08.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26930

ENERJİ DESTEĞİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2008/1)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 29/1/2004 tarih ve 5084 sayılı “Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”da yer alan enerji desteğinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğde geçen;

Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

Kanun: 12/5/2005 tarih ve 5350 sayılı, 26/12/2006 tarih ve 5568 sayılı ve 28/03/2007 tarih ve 5615 sayılı Kanunlar ile değişik 29/1/2004 tarih 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu,

Komisyon: Enerji Desteği uygulamasını yürütmek üzere kurulan Enerji Desteği Komisyonunu,

Prim ve hizmet belgesi: SSK Aylık Prim ve Hizmet Belgesini,

OSB: Organize Sanayi Bölgelerini,

TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesini,

ifade eder.

Kapsam

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, Kanunun 2 nci maddesi ile belirlenen  Ek 1 ve Ek 2’de yer alan illerde bulunan ve 5084 ve 5350 sayılı Kanunlar uyarınca enerji desteğinden yararlanan işletmelerin 2007 yılı Mayıs ayı öncesi ve sonrası dönemi ile bu illerde veya Gökçeada ve Bozcaada’da bulunan işletmelerin 5615 sayılı Kanun uyarınca 2007 yılı Mayıs ayı ve sonrası dönemi için enerji desteği uygulamasını kapsamaktadır.

(2) Ek 1 ve Ek 2’de yer alan liste kapsamı illerin fert başına GSYİH tutarları ve sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması değişse dahi kapsamda bir değişiklik yapılamaz.

Yararlanma şartları

MADDE 4 – (1) Ek 1 ve Ek 2’deki illerde bulunan 5615 sayılı Kanun uyarınca enerji desteğinden yararlanacak işletmeler ile Gökçeada ve Bozcaada’da bulunan işletmelerin, 2007 yılı Mayıs ayı ve sonrası dönemde enerji desteği uygulamasından yararlanabilmesi için;

a) Hayvancılık (su ürünleri yetiştiriciliği ve tavukçuluk dahil), organik ve biyoteknolojik tarım, kültür mantarı yetiştiriciliği ve kompostu, seracılık, sertifikalı tohumculuk ve soğuk hava deposu ile imalât sanayi, madencilik, turizm konaklama tesisi, eğitim veya sağlık alanlarında faaliyet göstermeleri,

b) Fiilen ve sürekli olarak asgari 10 işçi çalıştırmaları,

gerekmektedir.

Uygulama esasları

MADDE 5 – (1) Enerji desteği uygulamasının yürütülebilmesini teminen Vali veya Vali tarafından tayin edilen Vali yardımcılarından birisinin başkanlığında il düzeyinde bir “Enerji Desteği Komisyonu” kurulur. Komisyona, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı (Vergi Dairesi), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü), Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. veya elektrik dağıtım şirketlerinden ve varsa OSB’den birer temsilci katılır.

 (2) Komisyonun sağlıklı olarak çalışabilmesini teminen, Komisyonda görev verilen kurum ve kuruluşların hangi düzeyde temsil edileceği Valilik tarafından belirlenir. Komisyonun sekreterya hizmetleri Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünce yürütülür.

(3) Komisyon ayda en az bir kez toplanır. Komisyonca, ilde bulunan işletmelere ait ilk kez uygulanacak enerji desteği talepleri ile destekten yararlanılmaya başlanıldıktan sonraki müracaatlara ilişkin talepler aylık dönemler halinde değerlendirilir. Komisyon, işletmelerin enerji desteğine yönelik müracaatlarında yer alan beyanlar ile Kanun kapsamında yer alan diğer desteklere yönelik beyanların uyumlu olup olmadığını da gözetir. Komisyonda bulunan kurum temsilcileri kendi görev alanlarına giren bilgilerin doğruluğundan sorumludur.

(4) Tebliğ kapsamında enerji desteğinden yararlanacak tesisler ile, bu tesislerin destekten hangi oranda yararlanacakları Komisyonca tespit edilir. Enerji desteği uygulamasının başlamasından sonra işletmelerin, her ay destek kapsamında olan tesisteki elektrik tüketim miktarı ve kullanım bedelini gösteren fatura aslı, fatura bedelinin ödendiğini gösteren belge ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü onaylı prim ve hizmet belgeleri Komisyona iletilir. Komisyon, işletmelerin taleplerini değerlendirmenin yanı sıra, enerji desteğinden yararlanan işletmelerin prim ve hizmet belgeleri değişimlerini de kontrol eder.

(5) Komisyon gerekli görülen hallerde işletmelerde yerinde inceleme yapmaya yetkilidir.

Müracaat usul ve esasları

MADDE 6 – (1) Enerji desteğinden yararlanılabilmesi için, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne ilk kez yapılacak müracaatlarda aşağıdaki bilgi ve belgeler aranır.

a) Firmayı temsil ve ilzama yetkili firma temsilcisi/temsilcileri tarafından imzalanmış dilekçe,

b) EK-3’deki örneğe uygun olarak hazırlanmış Bilgi Formu,

c) Yeni kurulan işletmeler için şirket kuruluşuna yönelik TTSG, faaliyette olanlar için kuruluşu ile nihai durumu gösterir TTSG,

d) EK-4’teki örneğe uygun olarak hazırlanmış taahhütname,

e) Mevcut işletmeler için Ek 1’de bulunan illerde 1/10/2003 tarihinden önceki, Ek 2’de bulunan illerde 1/1/2005 tarihinden önceki, Gökçeada ve Bozcaada’da 1/4/2005 tarihinden önceki en son prim ve hizmet belgesi,

f) Su ürünleri ve seracılık, organik ve biyoteknolojik tarım alanlarında faaliyette bulunan tesisler için Tarım İl Müdürlüğünden alınacak kapasite raporu, turizm konaklama tesisi yatırımlarında Turizm İşletme Belgesi, eğitim yatırımlarında Özel Öğretim Kurumları için kurum açma izni, sağlık alanında faaliyet gösteren tesislerde Sağlık Bakanlığından alınacak Özel Hastane Faaliyet İzin Belgesi veya İşletme İzni veya İl Sağlık Müdürlüğünden alınacak Açılma İzin Belgesi veya Uygunluk Belgesi,

g) Diğer tesislere yönelik kapasite raporu (enerji desteğinden yararlanacak konularda kapasite raporu düzenlenemeyen işletmeler için Ticaret ve Sanayi Odaları tarafından düzenlenen ekspertiz raporları),

h) Elektrik abone no ve destekten yararlanılacak döneme ait elektrik enerjisi tüketimi değerlerini gösterir ödemesi yapılmış fatura aslı ve ödeme belgesi,

ı) Vergi dairesi adı ve hesap no, aktarım yapılacak T.C. Ziraat Bankası şube adı, şube kodu ve hesap no’su,

i) 5458 sayılı Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi, idarî para cezası, sosyal yardım zammı borçlarının bulunmadığı veya yeniden yapılandırılarak ilgili ödeme yükümlülüklerinin yerine getirildiğine (1.10. 2008 tarihinden sonraki müracaatlarda 5754 sayılı Kanun uyarınca prim ve idari para cezası borçlarının  bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına) dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazı,

j) (Ek:R.G.-5/11/2008-27045) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Kanunla değişik 22/A maddesi ve bu maddeye istinaden çıkarılmış olan Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A, Sıra No: 2)’ne istinaden alınacak ve tanzim edildiği tarihten itibaren 15 gün süreyle geçerli kabul edilecek olan Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borç bulunmadığına ilişkin vadesi geçmiş borç durumunu gösterir yazı

(2) Enerji Desteği uygulamasının başlamasını müteakip ise,

a) Firmayı temsil ve ilzama yetkili firma temsilcisi/temsilcileri tarafından imzalanmış dilekçe,

b) Enerji desteğine konu olan aya ait prim ve hizmet belgesi,

c) Elektrik abone no ve destekten yararlanılacak döneme ait elektrik enerjisi tüketimi değerlerini gösterir ödemesi yapılmış fatura aslı ve ödeme belgesi,

d) 5458 sayılı Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi, idarî para cezası, sosyal yardım zammı borçlarının bulunmadığı veya yeniden yapılandırılarak ilgili ödeme yükümlülüklerinin yerine getirildiğine (1.10.2008 tarihinden sonraki müracaatlarda 5754 sayılı Kanun uyarınca prim ve idari para cezası borçlarının  bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına) dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazı,

e) (Ek:R.G.-5/11/2008-27045) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Kanunla değişik 22/A maddesi ve bu maddeye istinaden çıkarılmış olan Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A, Sıra No: 2)’ne istinaden alınacak ve tanzim edildiği tarihten itibaren 15 gün süreyle geçerli kabul edilecek olan Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borç bulunmadığına ilişkin vadesi geçmiş borç durumunu gösterir yazı

ile müracaat edilir.

(3) Komisyonca Kanuna ve Tebliğe uygun bulunan tesislere ilişkin bilgiler EK-5’teki formatta listelenir ve Müsteşarlığa gönderilir. Müracaata ilişkin tüm bilgi ve belgeler ile listelerin birer örneği Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü nezdinde saklanır.

MADDE 7 – (1) Komisyonca belirlenen enerji desteği tutarları, genel bütçeden ayrılan kaynaktan Komisyonun Müsteşarlığa yaptığı müracaat sırası dikkate alınarak, Müsteşarlıkça Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası aracılığı ile işletmelerin T.C. Ziraat Bankasındaki hesaplarına aktarılır.

MADDE 8 – (1) Aynı firmaya ait birden fazla tesisin bulunması halinde her bir tesis için ayrı ayrı müracaatta bulunulması gerekmektedir. Aynı adreste, aynı firmaya ait farklı işkollarında tesis bulunması halinde sadece 4 üncü maddenin (a) bendinde belirtilen yatırım konularına ilişkin tesisler dikkate alınır.

(2) Aynı kaynaktan enerji kullanan tesislerin bir kısmının Kanun kapsamında olmaması durumunda, enerji desteğinden faydalanılması öngörülen tesis veya tesislerin elektrik enerjisi tüketimi yönünden müstakil sayaç kullanılarak diğerlerinden ayrılması zorunludur.

Enerji desteğinden yararlanacak tesisler

MADDE 9 – (1) Kanun kapsamı sektörlerden; entegre tesisler dahil üretim tesisleri ile, bu tesislere ait idari ve teknik birimler enerji desteğinden yararlanabilir.

(2) Ancak, aynı yatırım konusuna sahip olmakla birlikte, altyapı bütünlüğü taşımayan, farklı adreste faaliyette bulunan ve farklı abone numarası olan tesisler ile ilgili enerji desteği talepleri münferiden değerlendirilir.

 (3) Enerji desteğinden yararlanacak tesiste bulunan istihdamın tesbitinde, sözkonusu tesise ait işverenin SSK İşyeri Numarası altında ilgili mevzuatta belirtilen aracılarca istihdam edilen toplam işçi sayısı da dikkate alınır.

(4) Kiralık tesiste faaliyette bulunulması durumunda, kiralayanın kendi adına SSK İşyeri Numarası alması ve elektrik aboneliğini devralması halinde kiralayan enerji desteğinden yararlanabilir.

Yatırıma başlama

MADDE 10 – (1) Yatırıma ilişkin fizibilite etüdünün yapılması, şirket kurulması ve arsa-arazi alınması yatırıma başlama sayılmaz. Yatırıma başlanıldığının kabul edilebilmesi için yatırımın büyüklüğü ve termini ile uyumlu olarak alt yapının hazırlanması, inşaat yapılması, akreditif açılması gibi harcamaların yapılması ve yatırımın gerçekleşme durumunun Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir.

(2) Yatırıma başlama tarihi, yatırımla ilgili olarak bina-inşaat veya makine-teçhizatla ilgili yapılan sabit harcamalardan herhangi birinin yapıldığının yasal defter kayıtları ile belgelendiği ilk tarihtir.

Yatırımın tamamlanması

MADDE 11 – (1) Yatırımlar, mal ve hizmet üretiminin yapılabilmesini teminen arazi-arsa, bina-inşaat ve makine-teçhizat gibi sabit harcamaların yapılmasını müteakip bu durumun su ürünleri, seracılık, organik ve biyoteknolojik tarım, kültür mantarı yetiştiriciliği ve kompostu, seracılık, sertifikalı tohumculuk alanında faaliyette bulunan tesisler için Tarım İl Müdürlüğünden, sanayi tesisleri için Ticaret ve Sanayi Odalarından alınacak kapasite raporu (enerji desteğinden yararlanacak konularda kapasite raporu düzenlenemeyen işletmeler için Ticaret ve Sanayi Odaları tarafından düzenlenen ekspertiz raporları), turizm konaklama tesisi yatırımlarında Turizm İşletme Belgesi, eğitim yatırımlarında Özel Öğretim Kurumları için kurum açma izni, sağlık alanında faaliyet gösteren tesislerde Sağlık Bakanlığından alınacak Özel Hastane Faaliyet İzin Belgesi veya İşletme İzni veya İl Sağlık Müdürlüğünden alınacak Açılma İzin Belgesi veya Uygunluk Belgesi ile belgelendirmesi halinde tamamlanmış sayılır.

(2) Enerji desteğinden yararlanabilecek tesisler için yatırımın tamamlanma tarihi, yukarıda belirtilen belgelerin ilgili kurum ve kuruluşlardan temin edilmesini müteakip ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden işletmeye geçiş ile ilgili olarak verilecek işyeri bildirgesinde yer alan tarihtir.

Yeni işletme

MADDE 12 – (1) Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden işletmeye geçiş ile ilgili olarak verilecek işyeri bildirgesine istinaden Ek 1’de bulunan illerde 1/10/2003 tarihinden sonra, Ek 2’de bulunan illerde 1/1/2005 tarihinden sonra, Gökçeada ve Bozcaada’da 1/4/2005 tarihinden sonra faaliyete başlayan işletmeler “yeni işletme”  olarak değerlendirilir.

(2) Kanun kapsamında olan veya olmayan yerlerden Kanun kapsamındaki yerlere nakledilen veya farklı bir unvanla yeniden faaliyete geçen işletmeler yeni kurulmuş işletme kapsamında değerlendirilmez.

(3) Kanun kapsamı yerlerde 1/10/2003 tarihinden sonra özelleştirme kapsamına alınan işletmeler hariç olmak üzere, mevcut veya faaliyette bulunan işletmelerin devredilmesi, birleştirilmesi, bölünmesi veya nevi değiştirmesi gibi haller yeni işe başlama olarak değerlendirilmez.

Faaliyette olan işletme

MADDE 13 – (1) Ek 1’de bulunan illerde 1/10/2003 tarihinden önce, Ek 2’de bulunan illerde 1/1/2005 tarihinden önce, Gökçeada ve Bozcaada’da 1/4/2005 tarihinden önce faaliyette bulunan işletmeler “faaliyette olan işletme” olarak kabul edilir.

(2) Faaliyette olan işletmelere ait mevcut istihdamın tespitinde; yukarıda belirtilen tarihlerden önce Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne bildirilen prim ve hizmet belgesinde kayıtlı istihdam sayısı esas alınır.

(3) İşletmelerin faaliyetlerine geçici olarak ara vermiş olmaları ya da o döneme ilişkin olarak prim ve hizmet belgesinin verilmemiş olması veya prim ve hizmet belgesinin süresinden sonra verilmiş olması halinde, birinci fıkrada belirtilen tarihlerden önce o iş yeri için usulüne uygun olarak verilmiş en son prim ve hizmet belgesinde bildirilen istihdam sayısı dikkate alınır.

Fiilen ve sürekli olarak çalışan işçi sayısı

MADDE 14 – (1) Fiilen ve sürekli olarak çalışan işçi sayısının tesbiti, 4857 sayılı İş Kanununun 13 üncü maddesinde yer alan “tam süreli” çalışma esasları dikkate alınarak yapılır.

(2) Prim ve hizmet belgesinde yer alan toplam prim ödemesi gün sayısının otuza bölünmesi suretiyle bulunacak değer, işletmenin enerji desteği oranının belirlenmesinde esas alınacak mevcut/ilave istihdam değeri olarak kabul edilir. Bu değerin küsuratlı olması halinde mevcut istihdam sayısı aşağı, ilave istihdam sayısı ise yukarı yuvarlanarak istihdam sayısı bulunur.

Enerji desteği oranı

MADDE 15 – (1) 2007 yılı Mayıs ayı ve sonrası dönem için asgari 10 işçi çalıştıran işletmelere uygulanacak enerji desteği oranı % 20’dir. Bu orana;

a) Yeni işletmelerde, 10 işçinin üzerinde istihdam edilen her bir ilave işçi için,

b) Faaliyette bulunan işletmelerde, 13 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen tarihlerden önce Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne bildirilen istihdamın;

1) 10 kişi veya 10 kişiden fazla olması halinde 1/4/2005 tarihinden sonra yeni işe alınan ilave her bir istihdam için,

2) 10 kişiden az olması halinde işçi sayısının 10’a tamamlanmasını müteakip 10 işçinin üzerinde işe alınan her bir ilave istihdam için,

0,5 puan ilave edilir.

(2) Yararlanılabilecek enerji desteği oranı, OSB’nde veya endüstri bölgelerinde kurulu bulunan işletmeler için elektrik enerjisi giderlerinin % 50’sini, diğer alanlarda kurulu işletmeler için % 40’ını geçemez.

Enerji desteği uygulama süresi

MADDE 16 – (1) Enerji desteği uygulaması, 31/12/2008 tarihine kadar yapılır. Ancak,  Ek 1 ve Ek 2’de yer alan illerde yapılacak yatırımların;

a) 31/12/2007 tarihine kadar tamamlanması halinde işletmeye geçiş tarihinden itibaren 5 yıl,

b) 31/12/2008 tarihine kadar tamamlanması halinde işletmeye geçiş tarihinden itibaren 4 yıl,

c) 31/12/2009 tarihine kadar tamamlanması halinde işletmeye geçiş tarihinden itibaren 3 yıl,

süre ile enerji desteği uygulanır.

(2) Bozcaada ve Gökçeada’daki tesisler için ise enerji desteği uygulaması, 1/4/2012 tarihine kadar yapılır.

Desteğe esas harcamalar

MADDE 17 – (1) İşletmelerin elektrik enerjisi giderinin hesaplanmasında, eski dönem borçları, gecikme faizleri, KDV, reaktif güç bedeli, enerji fonu, TRT payı, belediye tüketim vergisi vb. ödemeler hariç sadece “enerji ve güç bedelleri” toplamı dikkate alınır. Enerji desteği uygulaması, elektrik enerjisinin temin edildiği kurum veya kuruluşlarca düzenlenmiş ve bedeli peşin olarak fatura döneminde ödenmiş fatura değerleri dikkate alınarak yapılır. Ödemenin geciktirilmesi veya taksitlendirilmesi durumunda faturada belirlenen tutarın tamamının ödenmesini müteakip, geç ödemeye yönelik faiz ve benzeri tutarlar hariç olmak üzere, enerji desteği uygulaması yapılır. Yukarıda belirtilen ve enerji desteği ödemesi yapılmayacak kalemlere ilişkin tutarların ayrı ayrı belirtilmediği faturalar dikkate alınmaz ve enerji desteği ödemesi için Müsteşarlıktan talepte bulunulamaz.

Enerji desteğinden yararlanamayacak işletmeler

MADDE 18 – (1) Mevcut işletmenin kapatılarak değişik ad, unvan veya iş birimi olarak tekrar açılması, yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi ek bir kapasite veya istihdam artışına neden olmayan işlemlerin gerçekleştirilmesi halinde enerji desteğinden yararlanılamaz.

(2) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan hizmet ve yapım işlerinin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetler için enerji desteği uygulanmaz.

(3) Ayrıca, demir-çelik sektöründe asgari 4.000.000 ton/yıl üretim kapasitesinin altında sıvı çelik üreten ve/veya çelik haddeleyen yeni kurulacak veya faaliyette bulunan işletmeler enerji desteğinden yararlanamaz.

MADDE 19 – (1) İşletmelerin, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar veya ilgili diğer mevzuat uyarınca enerji desteğinden yararlanması halinde bu işletmeler, aynı dönem için mükerrer olarak enerji desteğinden yararlandırılmaz. Bu durumda, işletmelerin Kanun kapsamı enerji desteğinden yararlanmayı tercih etmesi halinde enerji desteği uygulaması yapılır.

Müeyyide

MADDE 20 – (1) Komisyona yanlış ya da yanıltıcı bilgi ve belge sunulması, belgelerde tahrifat yapılması veya haksız olarak fazla ödeme yapıldığının tesbiti halinde, yararlanılan enerji desteği 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil olunur.

MADDE 21 – (1) Uygulamalarda ortaya çıkacak tereddüt ve ihtilaflarda Müsteşarlığın görüşleri doğrultusunda işlem yapılır.

5084 ve 5350 sayılı Kanunlar uyarınca enerji desteğinden yararlanan işletmeler için enerji desteği uygulaması

MADDE 22 – (1) Ek 1 ve Ek 2’de yer alan illerde bulunan enerji desteğinden yararlanmakta olan işletmeler için 2007 yılı Mayıs ayından önceki ve sonraki döneme ait enerji desteği uygulaması aşağıda belirtilmiştir.

A) 2007 yılı Mayıs ayı öncesi döneme ilişkin uygulama

MADDE 23 – (1) Ek 1’de yer alan illerdeki işletmeler için;

a) 5084 sayılı Kanun kapsamında imalat sanayi, madencilik, hayvancılık (su ürünleri yetiştiriciliği ve tavukçuluk dahil), seracılık, soğuk hava deposu, turizm konaklama tesisi, eğitim veya sağlık alanlarında 1/10/2003 tarihinden önce faaliyette bulunan işletmelerin, bu tarihten önce Sigorta İl Müdürlüğü veya Sigorta Müdürlüğüne bildirmiş oldukları işçi sayılarının fiilen ve sürekli olarak en az % 20 oranında artırılması ve mevcut istihdama % 20 oranında ilave yapıldığında asgari 10 kişilik istihdamın sağlanması halinde,

b) Yukarıda belirtilen sektörlerde 1/10/2003 tarihinden sonra faaliyete geçen yeni işletmeler için asgari 10 kişilik istihdamın sağlanması halinde,

%20 oranında enerji desteği uygulanır. Faaliyette olan işletmelerde mevcut istihdamın %20 oranında artırılması sonrası belirlenen istihdamın, yeni işletmelerde ise 10 kişilik istihdamın üzerine 1/10/2003 tarihinden sonra yeni işe alınan herbir ilave istihdam için 0,5 puan ilave edilerek enerji desteği oranı hesaplanır.

 (2) Ek 1’de yer alan illerdeki işletmelerden 5084 sayılı Kanun kapsamında enerji desteğinden yararlanamayıp 18/5/2005 tarihinden sonra müracaat edilerek 5350 sayılı Kanun kapsamında enerji desteğinden yararlanmakta olan faaliyetteki işletmelerde, 1/10/2003 tarihinden önce Sigorta İl Müdürlüğü veya Sigorta Müdürlüğüne bildirmiş oldukları işçi sayılarının fiilen ve sürekli olarak en az %20 oranında artırılması ve mevcut istihdama %20 ilave yapıldığında toplam istihdamın,

a) hayvancılık (su ürünleri yetiştiriciliği ve tavukçuluk dahil), seracılık, sertifikalı tohumculuk ve soğuk hava deposu yatırımlarında asgari 10’a tamamlanması,

b) imalat sanayi, madencilik, turizm konaklama tesisi, eğitim veya sağlık alanlarında ise asgari 30’a tamamlanması,

halinde 1/4/2005 tarihinden itibaren, %20 oranında enerji desteği uygulanır. Faaliyette olan işletmelerde mevcut istihdamın %20 oranında artırılması sonrası belirlenen istihdamın, yeni işletmelerde ise 10/30 kişilik istihdamın üzerine 1/4/2005 tarihinden sonra yeni işe alınan herbir ilave istihdam için 0,5 puan ilave edilerek enerji desteği oranı hesaplanır.

(3) Ek 2’de yer alan illerdeki işletmeler için;

a) 5350 sayılı Kanun kapsamında enerji desteğinden yararlanmakta olan faaliyette bulunan işletmelerde, 1/1/2005 tarihinden önce Sigorta İl Müdürlüğü veya Sigorta Müdürlüğüne bildirmiş oldukları işçi sayılarının fiilen ve sürekli olarak en az %20 oranında artırılması ve mevcut istihdama %20 ilave yapıldığında toplam istihdamın,

1) hayvancılık (su ürünleri yetiştiriciliği ve tavukçuluk dahil), seracılık, sertifikalı tohumculuk ve soğuk hava deposu yatırımlarında asgari 10’a tamamlanması,

2) imalat sanayi, madencilik, turizm konaklama tesisi, eğitim veya sağlık alanlarında ise asgari 30’a tamamlanması halinde,

b) 1/1/2005 tarihinden sonra sözkonusu sektörlerde faaliyete geçen yeni işletmelerde sektörel farklılıklar dikkate alınarak asgari 10/30 kişilik istihdamın sağlanması halinde,

%20 oranında enerji desteği uygulanır. Faaliyette olan işletmelerde mevcut istihdamın %20 oranında artırılması sonrası belirlenen istihdamın, yeni işletmelerde ise 10/30 kişilik istihdamın üzerine 1/4/2005 tarihinden sonra yeni işe alınan herbir ilave istihdam için 0,5 puan ilave edilerek enerji desteği oranı hesaplanır.

 (4) 2007 yılı Mayıs ayı öncesi döneme ilişkin enerji desteği talepleri; Enerji Desteği Aktarım Tablosu EK-5A ve “Enerji Desteğinin Uygulanmasına İlişkin İşletme Bilgileri” EK- 5B’da yer alan formatta hazırlanır.

B) 2007 yılı Mayıs ayı ve sonrası döneme ilişkin uygulama

MADDE 24 – (1) Ek1’de yer alan illerdeki işletmeler için;

a) 5084 sayılı Kanun kapsamında fiilen ve sürekli olarak imalat sanayi, madencilik, hayvancılık (su ürünleri yetiştiriciliği ve tavukçuluk dahil), seracılık, soğuk hava deposu, turizm konaklama tesisi, eğitim veya sağlık alanlarında faaliyette bulunan ve enerji desteğinden yararlanmakta olan işletmelerde, 1/10/2003 tarihinden önce Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğüne bildirmiş oldukları işçi sayılarının asgari 10 kişi olması veya 10’a tamamlanması halinde,

b) Yukarıda belirtilen sektörlerde 1/10/2003 tarihinden sonra faaliyette geçen yeni işletmeler için asgari 10 kişilik istihdamın sağlanması halinde,

% 20 oranında enerji desteği uygulanır. Faaliyette olan işletmelerde mevcut istihdamın, yeni işletmelerde ise 10 kişilik istihdamın üzerine 1/10/2003 tarihinden sonra yeni işe alınan herbir ilave istihdam için 0,5 puan ilave edilerek enerji desteği oranı hesaplanır.

(2) Ek1’de yer alan illerdeki işletmelerden 5084 sayılı Kanun kapsamında enerji desteğinden yararlanamayıp 18/5/2005 tarihinden sonra müracaat edilerek 5350 sayılı Kanun kapsamında hayvancılık (su ürünleri yetiştiriciliği ve tavukçuluk dahil), seracılık, sertifikalı tohumculuk ve soğuk hava deposu, imalat sanayi, madencilik, turizm konaklama tesisi, eğitim veya sağlık alanlarında faaliyet gösteren işletmelerde; 1/10/2003 tarihinden önce Sigorta İl Müdürlüğü veya Sigorta Müdürlüğüne bildirmiş oldukları istihdamın asgari 10 kişi olması halinde veya istihdamın 10 kişiye tamamlanması halinde %20 oranında enerji desteği uygulanır. Faaliyette olan işletmelerde mevcut istihdamın, yeni işletmelerde ise 10 kişilik istihdamın üzerine 1/4/2005 tarihinden sonra yeni işe alınan herbir ilave istihdam için 0,5 puan ilave edilerek enerji desteği oranı hesaplanır.

(3) Ek 2’de yer alan illerdeki işletmeler için; 5350 sayılı Kanun kapsamında hayvancılık (su ürünleri yetiştiriciliği ve tavukçuluk dahil), seracılık, sertifikalı tohumculuk ve soğuk hava deposu, imalat sanayi, madencilik, turizm konaklama tesisi, eğitim veya sağlık alanlarında faaliyet gösteren işletmelerde asgari 10 kişilik istihdamın sağlaması halinde %20 oranında enerji desteği uygulanır. Faaliyette olan işletmelerde mevcut istihdamın, yeni işletmelerde ise 10 kişilik istihdamın üzerine 1/4/2005 tarihinden sonra yeni işe alınan herbir ilave istihdam için 0,5 puan ilave edilerek enerji desteği oranı hesaplanır.

(4) “Organik ve biyoteknolojik tarım” ile “kültür mantarı yetiştiriciliği ve kompostu” üretim tesislerinin enerji desteği talepleri, Mayıs 2007 ve sonrası dönem için değerlendirilir.

(5) 2007 yılı Mayıs ayı ve sonrası döneme ilişkin enerji desteği talepleri; Enerji Desteği Aktarım Tablosu EK-5A ve “Enerji Desteğinin Uygulanmasına İlişkin İşletme Bilgileri” EK-5C’de yer alan formatta hazırlanır.

Yürürlükten kaldırma

MADDE 25 – (1) 4/7/2007 tarih ve 26572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2007/1 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 14/3/2008 tarihinden geçerli olmak üzere, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s