28 Temmuz 2007 CUMARTESİ       Resmî Gazete                 Sayı : 26596

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

EĞİTİM VE DANIŞMANLIK YARDIMI HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2007/3)

Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”na dayanılarak hazırlanan Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 17/7/2007 tarihli ve 2007/6 sayılı Kararına istinaden hazırlanmıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –
(1) Bu Tebliğ ile, Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin çalışanlarının kalite, verimlilik, yönetim teknikleri, tasarım, uluslararası pazarlama vb. ile dış ticaret işlemleri konusundaki eğitim giderleri ile bu konularda alınacak danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerin ve ülkemizde düzenlenen tasarım yarışmalarında dereceye giren tasarımcıların, tasarım konusunda yurt dışı eğitim giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanması amaçlanmaktadır.

Kapsam

MADDE 2 –
(1) Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden, Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler, yazılım sektöründe iştigal eden şirketler ile tasarımcılar yararlandırılabilir.

Tanımlar

MADDE 3 –
(1) Bu Tebliğ’de geçen;

a) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığı’nı,

b) Şirket: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler, yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketler,

c) Eğitimci: Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yetkilendirilmiş ve bu Tebliğ kapsamındaki konularla ilgili olarak eğitim veren İhracatı Geliştirme Etüd Merkezini (İGEME), İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerini, üniversiteleri, il ticaret ve/veya sanayi odalarını, diğer mesleki kuruluşları, sektörel dernekleri ile bunların üst kuruluşlarını veya şirketleri,

ç) Danışman: Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yetkilendirilmiş ve bu Tebliğ kapsamındaki konularla ilgili olarak danışmanlık hizmeti veren üniversite, kurum, kuruluş veya şirketleri,

d) Tasarımcı: Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından uygun bulunan ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin ulusal düzeyde düzenledikleri moda-marka tasarımı, teknolojik, endüstriyel, görsel, yazılım ve ambalaj tasarımı yarışmalarında ilk beş dereceye girenleri,

e) Koordinatör Kurum: İhracatı Geliştirme Etüd Merkezini (İGEME),

f) Koordinatör Birlik: Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından görevlendirilen İhracatçı Birliği’ni, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Desteklenecek Faaliyetler,

Destek Kapsamı, Süresi ve Limitler

A-Eğitim

MADDE 4 –
(1) Bu Tebliğ kapsamında, şirketlerin desteklenecek eğitim konuları;

a) Dış Ticaret, Gümrük ve Kambiyo Mevzuatı,

b) Yurt dışı pazarlama, müzakere ve yazışma teknikleri ile fiyatlandırma,

c) Dış Ticarette ulusal ve uluslararası finansman sağlama teknikleri,

ç) Rekabet hukuku ve koşulları ile Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü mevzuatı, dış ticarette anlaşmazlıkların çözümü ve uluslararası tahkim,

d) Dış ticaret muhasebesi, uluslararası muhasebe standartları,

e) Moda-marka tasarımı, teknolojik, endüstriyel, görsel, yazılım ve ambalaj tasarımı,

f) Kalite,

g) Verimlilik,

ğ) Yönetim teknikleri,

h) Proje hazırlama, yönetim ve izleme teknikleri,

ı) Stratejik planlama,

ve benzeri alanları kapsamaktadır.

MADDE 5 –
(1) 4’üncü maddede yer alan konularda alınacak eğitimlerin desteklenebilmesi için Müsteşarlık tarafından yetkilendirilmiş eğitimciler tarafından verilmesi zorunludur.
MADDE 6 –
(1) İGEME, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri, üniversiteler, il ticaret ve/veya sanayi odaları ile bunların üst kuruluşları eğitimci olarak yetkilendirilmiştir. Diğer eğitimcilerin yetkilendirilmesine ilişkin hususlar 24’üncü maddede düzenlenmiştir.
MADDE 7 –
(1) Müsteşarlıkça hazırlanacak Uygulama Usul ve Esaslarında yer alacak hükümler çerçevesinde;

— Müsteşarlıkça yapılacak nihai değerlendirmeden önce diğer eğitimcilerin yetkilendirilmesi hususunda ön inceleme ve değerlendirme,

— Tüm eğitimciler tarafından verilmesi planlanan eğitim programlarının bu Tebliğin 4’üncü maddesinde sayılan konular kapsamında olup olmadığı hususunda ise nihai inceleme ve değerlendirme, yapmak üzere Koordinatör Kurum görevlendirilmiştir.

MADDE 8 –
(1) Müsteşarlık, her yıl ihracat strateji ve politikaları çerçevesinde tespit edilecek konularla ilgili olarak eğitimcilerden belirli sayıda özel eğitim programları düzenlenmesini isteyebilir.
MADDE 9 –
(1) Bu Tebliğ kapsamında; şirketlerin yıllık toplam 50.000 ABD dolarını aşmamak üzere, program bazında süresi 6 (altı) ayı geçmeyen yurtiçi eğitim giderlerinin %90’ı desteklenir.
B-Danışmanlık
MADDE 10 –
(1) Şirketlerin, uluslararası ticarete yönelmelerinin ve rekabet edebilirliklerinin sağlanması amacıyla, 4’üncü maddede belirtilen konulara ve benzeri alanlara ilişkin olarak Müsteşarlıkça yetkilendirilmiş danışmanlardan almış oldukları danışmanlık hizmeti bu Tebliğ kapsamında destekten yararlandırılır.
MADDE 11 –
(1) 10’uncu maddede yer alan konularda alınacak danışmanlık hizmetlerinin desteklenebilmesi için Müsteşarlık tarafından yetkilendirilmiş danışmanlar tarafından verilmesi zorunludur. Danışmanların yetkilendirilmesine ilişkin hususlar 24’üncü maddede düzenlenmiştir.
MADDE 12 –
(1) Müsteşarlıkça hazırlanacak Uygulama Usul ve Esaslarında yer alacak hükümler çerçevesinde; danışmanlık hizmetleri desteğinden faydalanmak isteyen şirketlerin, almak istedikleri danışmanlık hizmetinin şirket ihtiyacı olup olmadığının tespiti ile söz konusu şirketin hangi konu ve alanlarda danışmanlık hizmetine ihtiyacı olduğunun belirlenmesi ve bu kapsamda anılan şirkete ilişkin durum analizi, ön inceleme, değerlendirme yapılması ile destekten yararlanan şirketlerin izlenmesi hususlarında Koordinatör Birlik görevlendirilmiştir. Koordinatör Birlik bu görevleri yerine getirirken tespit edeceği bir danışmanlık şirketinden hizmet satın alabilir. Koordinatör Birliğin satın alacağı bu danışmanlık hizmet giderlerinin tamamı DFİF’ten karşılanır.
MADDE 13 –
(1) Danışmanlık hizmeti desteğinden yararlanmak isteyen şirketlerin durum analizi, ön inceleme ve değerlendirme yapılması hususlarında Koordinatör Birliğe yapacakları başvuruya ilişkin usul, esaslar Müsteşarlıkça hazırlanacak Uygulama Usul ve Esaslarıyla belirlenir.
MADDE 14 –
(1) 10’uncu madde kapsamında alınacak danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerin, yıllık toplam 150.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla, %75’i desteklenir.
MADDE 15 –
(1) Danışmanlık hizmetleri maksimum 3 (üç) yıl süreyle destekten yararlandırılır.
C-Tasarımcıların Eğitimi
MADDE 16 –
(1) Müsteşarlık tarafından uygun bulunan ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin ulusal düzeyde düzenledikleri moda-marka tasarımı, teknolojik, endüstriyel, görsel, yazılım ve ambalaj tasarımı yarışmalarında dereceye giren yıllık toplam 15 (onbeş) tasarımcının; uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinde alacakları eğitime ilişkin giderleri ile yaşam giderleri, bu Tebliğ kapsamında destekten yararlandırılabilir.
MADDE 17 –
(1) 16’ncı madde kapsamında alınacak eğitime ilişkin giderlerin %100’ü ile eğitime gönderilecek tasarımcıların, aylık 1.500 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla, yaşam giderleri en fazla 1 (bir) yıl süresince desteklenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Harcama Belgelerinin İbrazı ve Ödeme

Ödeme Esasları

MADDE 18 –
(1) Bu Tebliğ kapsamındaki eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin destek ödemesinden yararlandırılabilmesi için, harcamaların, harcama belgeleri ile tevsik edilmesi gerekmektedir. Harcamaya ilişkin istenecek diğer bilgi ve belgelerle uygulamaya ilişkin hususlar, Müsteşarlıkça düzenlenecek Uygulama Usul ve Esasları ile belirlenir.
MADDE 19 –
(1) Tasarımcıların uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinde alacakları eğitime ilişkin işlemler, Müsteşarlığın koordinasyonunda ulusal düzeydeki yarışmayı düzenleyen İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri kanalıyla yürütülür.

Harcama Belgelerinin İbrazı

MADDE 20 –
(1) 3’üncü maddede tanımlanan eğitimciler tarafından düzenlenecek olan bütün eğitim programları kapsamındaki destek başvurularına ilişkin harcama belgeleri ile ödemeye ilişkin olarak Uygulama Usul ve Esaslarında belirtilen diğer belgeler, harcama belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde şirketler adına doğrudan eğitimciler tarafından Müsteşarlığa iletilmek üzere, eğitimin gerçekleştirildiği ildeki veya en yakın ildeki İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine ibraz edilir.
(2) 3’üncü maddede tanımlanmış danışmanlardan alınacak danışmanlık hizmetleri kapsamındaki destek başvurularına ilişkin harcama belgeleri ile ödemeye ilişkin olarak Uygulama Usul ve Esaslarında belirtilen diğer belgeler, harcama belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde, Müsteşarlığa sunulmak üzere şirketler tarafından üyesi oldukları İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine ibraz edilir.
(3) 12’nci madde kapsamında Koordinatör Birliğin satın alacağı danışmanlık hizmetlerine ilişkin harcama belgeleri ile ödemeye ilişkin olarak Uygulama Usul ve Esaslarında belirtilen diğer belgeler, harcama belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde Koordinatör Birlik tarafından Müsteşarlığa ibraz edilir.
(4) 17’nci madde kapsamında yurt dışındaki eğitim merkezlerine gönderilecek olan tasarımcıların alacakları eğitime ilişkin harcama belgeleri ile ödemeye ilişkin olarak Uygulama Usul ve Esaslarında belirtilen diğer belgeler, harcama belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde yarışmayı düzenleyen ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği tarafından Müsteşarlığa ibraz edilir.
(5) Yukarıda belirtilen sürenin hesaplanmasında, usulüne uygun olarak yapılan başvuruların, ilgili kurum ve/veya kuruluşların evrak kayıtlarına girdiği tarih esas alınır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Ödeme

MADDE 21 –
(1) Müsteşarlık, gerekli incelemenin yapılmasını müteakip, ödeme yapılmasına karar verilen danışmanlık hizmet giderleri için şirket ve Koordinatör Birlik, eğitim giderleri için eğitimci, uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerine gönderilen tasarımcılar ve yarışmayı düzenleyen İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği ile ödeme miktarlarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) bildirir. Müsteşarlıktan alınan bildirim üzerine, TCMB ödemeyi öncelikle yapar.
(2) Uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerine gönderilen tasarımcılar için, eğitim giderlerine mahsuben birinci dönem eğitim tutarının tamamı, yurt dışındaki eğitim merkezlerine ödenmek üzere, Müsteşarlığın talimatı üzerine TCMB tarafından yarışmayı düzenleyen İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine peşinen ödenir. Yarışmayı düzenleyen İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği peşin alınan eğitim gideri için harcama belgesini, 20’nci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde Müsteşarlığa ibraz etmek zorundadır.
(3) Uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerine gönderilen tasarımcılar için iki aylık yaşam gideri tutarı, tasarımcılara verilmek üzere, Müsteşarlığın talimatı üzerine TCMB tarafından yarışmayı düzenleyen İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine peşinen ödenir.
(4) Bu Tebliğ’in 8’inci maddesi kapsamında gerçekleştirilecek özel eğitim programları için, eğitim programı giderlerine mahsuben, tahmini giderlerin %50’si oranında ve toplam destek oran ve miktarını geçmeyecek şekilde, Müsteşarlığın talimatı üzerine TCMB tarafından eğitimciye peşin ödeme yapılır. Özel eğitim programının tamamlanmasını müteakip eğitimci, 20’nci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde programa ilişkin harcama belgelerini Müsteşarlığa ibraz etmek zorundadır. Bu maddede belirtilen hususlarla ilgili olarak peşin ödeme yapılması halinde peşin ödenen tutarın mahsubuna ilişkin işlemler, bu Tebliğin 24’üncü maddesi çerçevesinde hazırlanacak Uygulama Usul ve Esaslarıyla belirlenir.
MADDE 22 –
(1) Harcamaya ilişkin, ibraz edilen belgelerdeki giderlerin Yeni Türk Lirası cinsinden olanları Yeni Türk Lirası, döviz cinsinden olanları ise harcama belgesi tarihindeki TCMB çapraz kurları ve döviz alış kurları esas alınarak, ABD Doları karşılığı Yeni Türk Lirası olarak DFİF’den ödenir.
(2) Uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerine gönderilen tasarımcılar için giderler, TCMB çapraz kurları ve döviz satış kurları esas alınarak, eğitimin Avrupa Birliği ülkelerinde alınması halinde Avro, diğer ülkelerde alınması halinde ise ABD Doları olarak, DFİF’den ödenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Müeyyide

MADDE 23 –
(1) Şirketler ve tasarımcılar tarafından, yanıltıcı ve yanlış bilgi ve belge verilmesinden dolayı haksız ödeme yapıldığının tespiti halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

Yetki

MADDE 24 –
(1) Bu Tebliğ’in uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, uygulamada ortaya çıkacak mücbir sebep ve zorunlu haller ile ihtilafları inceleyip sonuçlandırmaya, bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde desteklenecek özel eğitim programlarını ve konularını ihracat stratejisinde belirlenen ilke, hedef ve politikalar çerçevesinde tespit etmeye Müsteşarlık yetkilidir.
(2) 6’ncı maddede belirtilenler dışındaki diğer eğitimciler ile 11’inci maddede belirtilen danışmanların yetkilendirilmesine ilişkin koşullar, izlenecek yöntem, bunların denetlenmesi, eğitim ve danışmanlık hizmeti verilebilecek benzeri alanların tespiti, eğitim programlarının uygunluğuna ilişkin hususlar ile tasarım konusunda uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinin belirlenmesine ilişkin koşullar, ödemelerde izlenecek yöntem ve bunların denetlenmesi ile tasarımcıların yükümlülükleri, peşin ödeme yapılması halinde peşin ödenen tutarın mahsubuna ilişkin işlemler Müsteşarlıkça hazırlanacak olan Uygulama Usul ve Esaslarıyla belirlenir. Bu konuda ilgili olabilecek kurum ve kuruluşların görüşlerine başvurulabilir.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

MADDE 25 –
(1) Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 17/1/2000 tarihli ve 2000/3 sayılı Kararı’nın eki Eğitim Yardımı Hakkında Karar ile anılan Karara istinaden 29/1/2000 tarihli ve 23948 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2000/2 sayılı Eğitim Yardımı Hakkında Tebliğ, ek ve değişiklikleriyle birlikte, yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1 –
(1) Bu Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan başvuruların sonuçlandırılmasında, lehte olması kaydıyla, bu Tebliğ’in 25’inci maddesiyle yürürlükten kaldırılan Tebliğ hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 26 –
(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 –
(1) Bu Tebliği Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s