13 Eylül 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26996 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Gümrük Müsteşarlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ)

(SERİ NO: 1)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ eki “Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi”; 10.11.1988 tarihli ve 3501 sayılı Kanun ile kabul edilen ve 01.01.1989 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Uluslararası Sözleşmesi” eki Armonize Sistem Nomanklatürüne ilişkin İzahname’nin İngilizce nüshası esas alınarak hazırlanan ve 19.01.1989 tarihli ve 20054 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de 88/13565 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Gümrük Giriş Tarife Cetveli İzahnamesi’ne Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesi tarafından getirilen değişikliklerin yansıtılması amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesi tarafından hazırlanmış olan Armonize Sistem Nomanklatürü İzahnamesi esas alınarak düzenlenen Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi’ni içerir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 10. maddesi ile 15. maddesinin 7 nci fıkrası ve 485 Sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 10. maddesi (c) fıkrası uyarınca düzenlenmiştir.

Bağlayıcılık

MADDE 4 – (1) Armonize Sistem Nomanklatürü’nün uluslararası seviyede resmi yorumunun yapılmasında zorunlu ve tamamlayıcı bir unsur olan İzahname hükümleri, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 15 inci maddesinin 7 nci fıkrası gereğince idari ve kazai uygulamalarda esas tutulur.

Tanımlar

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) Türk Gümrük Tarife Cetveli: Bakanlar Kurulunca kabul edilen İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

b) Bölüm: Birbirine benzeyen aynı nitelikteki eşyayı veya çoğunlukla aynı hammaddeden eşyayı içine alacak şekilde oluşturulan fasılları içeren grupları,

c) Fasıl: Bölümlere göre daha alt düzeyde ve birbirine daha çok benzeyen aynı nitelikte eşyayı içine alan, altı basamaklı rakamdan oluşan Armonize Sistem Kodunun ilk iki rakamıyla ifade edilen kısımları,

ç) Bölüm Notu: Bölümlerde geçen bazı tabirlerin ne anlama geldiği, ilgili bölümde bir eşyaya yapılan bir atfın hangi tür eşyayı kapsadığı, hangi eşyanın sadece ilgili bölümde yer alabileceğini ve eşyanın bu bölümde yer alabilmesi için hangi şartların gerektiği, hangi eşyanın o bölüme dahil olmadığı hakkında bilgi veren, bölüm başlıklarından sonra yer alan açıklamaları,

d) Fasıl Notu: Fasıl başlıklarından sonra gelmek üzere fasıllarla ilgili açıklamaları,

e) Tarife Pozisyonu: Türk Gümrük Tarife Cetvelinde fasıla ilişkin ilk iki rakamdan sonra gelen iki rakamla birlikte dörtlü rakamlarla ifade edilen sayı gruplarını,

f) Alt Pozisyon: Pozisyon numarasından sonra gelmek üzere iki rakamın eklenmesiyle ve kendinden önce gelen dört rakamla birlikte oluşan altı basamaklı sayı gruplarını,

g) Alt Pozisyon Notu: Alt pozisyonlara ilişkin açıklamaları,

h) Genel Yorum Kuralları (GYK): Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan Tarifenin yorumuna ilişkin Genel Yorum Kurallarını

ifade eder.

Genel Açıklamalar

MADDE 6 – (1) 24.05.2000 tarih ve 24058 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tarife İzahname Seri No:1) ve tadilleri bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerliliğini yitirir.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

İÇİNDEKİLER

Kısaltmalar ve Semboller

Tarifenin Yorumu İle İlgili Genel Kurallar

BÖLÜM I

CANLI HAYVANLAR; HAYVANSAL ÜRÜNLER

Bölüm Notları

Fasıl 1             Canlı hayvanlar

Fasıl 2             Etler ve yenilen sakatat

Fasıl 3             Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar

Fasıl 4             Süt ürünleri; kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları; tabii bal; Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan yenilebilir hayvansal menşeli ürünler

Fasıl 5             Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal menşeli ürünler

BÖLÜM II

BİTKİSEL ÜRÜNLER

Bölüm Notu.

Fasıl 6             Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler; çiçek soğanları, kökler ve benzerleri; kesme çiçekler ve süs yaprakları

Fasıl 7             Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular

Fasıl 8             Yenilen meyveler ve yenilen sert kabuklu meyveler;

turunçgillerin veya kavun ve karpuzların kabukları

Fasıl 9             Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat

Fasıl 10           Hububat

Fasıl 11           Değirmencilik ürünleri; malt; nişasta; inulin; buğday gluteni

Fasıl 12           Yağlı tohum ve meyveler; muhtelif tane, tohum ve meyveler; sanayide veya tıpta kullanılan bitkiler; saman ve kaba yem

Fasıl 13           Lak; sakız, reçine ve diğer bitkisel özsu ve hülasalar

Fasıl 14           Örülmeye elverişli bitkisel maddeler; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bitkisel ürünler

BÖLÜM III

HAYVANSAL VE BİTKİSEL KATI VE SIVI YAĞLAR VE BUNLARIN

PARÇALANMA ÜRÜNLERİ; HAZIR YEMEKLİK KATI YAĞLAR;

HAYVANSAL VEYA BİTKİSEL MUMLAR

Fasıl 15           Hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; hazır yemeklik katı yağlar; hayvansal veya bitkisel mumlar

BÖLÜM IV

GIDA SANAYİİ MÜSTAHZARLARI; MEŞRUBAT, ALKOLLÜ İÇKİLER VE

SİRKE; TÜTÜN VEYA TÜTÜN YERİNE GEÇEN İŞLENMİŞ MADDELER

Bölüm Notu.

Fasıl 16           Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının müstahzarları

Fasıl 17           Şeker ve şeker mamulleri

Fasıl 18           Kakao ve kakao müstahzarları

Fasıl 19           Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları;

pastacılık ürünleri

Fasıl 20           Sebzeler, meyveler, sert kabuklu meyveler ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar

Fasıl 21           Yenilen çeşitli gıda müstahzarları

Fasıl 22           Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke

Fasıl 23           Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri;

hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler

Fasıl 24           Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler

BÖLÜM V

MİNERAL MADDELER

Fasıl 25  Tuz; kükürt, topraklar ve taşlar; alçılar, kireçler ve çimento

Fasıl 26  Metal cevherleri, cüruf ve kül

Fasıl 27  Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler; bitümenli maddeler; mineral mumlar

BÖLÜM VI

KİMYA SANAYİİ VE BUNA BAĞLI SANAYİİ ÜRÜNLERİ

Bölüm Notları

Fasıl 28  İnorganik kimyasallar; kıymetli metallerin, radyoaktif elementlerin, nadir toprak metallerinin ve izotoplarının organik veya inorganik bileşikleri

Fasıl 29  Organik kimyasallar

Fasıl 30  Eczacılık ürünleri

Fasıl 31  Gübreler

Fasıl 32  Debagatte veya boyacılıkta kullanılan hülasalar; tanenler ve türevleri; boyalar, pigmentler ve diğer boyayıcı maddeler; boyalar ve vernikler; cam macunu ve diğer macunlar; mürekkepler

Fasıl 33  Uçucu yağlar ve rezinoitler; parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları

Fasıl 34  Sabunlar, yüzey-aktif organik maddeler, yıkama müstahzarları, yağlama müstahzarları, suni mumlar, müstahzar mumlar, temizleme veya bakım müstahzarları, ışık temini için kullanılan her türlü mumlar ve benzerleri, model yapmaya mahsus her türlü patlar, “dişçi mumları” ve alçı esaslı dişçilik müstahzarları

Fasıl 35  Albüminoid maddeler; değişikliğe uğramış nişasta esaslı ürünler; tutkallar; enzimler

Fasıl 36  Barut ve patlayıcı maddeler; pirotekni mamulleri; kibritler; piroforik alaşımlar; ateş alıcı maddeler

Fasıl 37  Fotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta kullanılan eşya

Fasıl 38  Muhtelif kimyasal ürünler

BÖLÜM VII

PLASTİKLER VE MAMULLERİ; KAUÇUK VE MAMULLERİ

Bölüm Notları

Fasıl 39  Plastikler ve mamulleri

Fasıl 40  Kauçuk ve kauçuktan eşya

BÖLÜM VIII

DERİLER, KÖSELELER, KÜRKLER VE BU MADDELERDEN MAMUL EŞYA; SARACİYE EŞYASI VE EYER VE KOŞUM TAKIMLARI; SEYAHAT EŞYASI, EL ÇANTALARI VE BENZERİ MAHFAZALAR; HAYVAN BAĞIRSAĞINDAN MAMUL EŞYA (İPEK BÖCEĞİ GUDDESİ HARİÇ)

Fasıl 41  Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler

Fasıl 42  Deri eşya; saraciye eşyası ve eyer ve koşum takımları; seyahat eşyası, el çantaları ve benzeri mahfazalar; hayvan bağırsağından mamul eşya (ipek böceği guddesi hariç)

Fasıl 43  Postlar, kürkler ve taklit kürkler; bunların mamulleri

BÖLÜM IX

AĞAÇ VE AHŞAP EŞYA; ODUN KÖMÜRÜ; MANTAR VE MANTARDAN MAMUL EŞYA; HASIRDAN, SAZDAN VEYA ÖRÜLMEYE ELVERİŞLİ DİĞER MADDELERDEN MAMULLER; SEPETÇİ VE HASIRCI EŞYASI

Fasıl 44  Ağaç ve ahşap eşya; odun kömürü

Fasıl 45  Mantar ve mantardan eşya

Fasıl 46  Hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden mamuller; sepetçi ve hasırcı eşyası

BÖLÜM X

ODUN VEYA DİĞER LİFLİ SELÜLOZİK MADDELERİN HAMURLARI; GERİ KAZANILMIŞ KAĞIT VEYA KAĞIT VE KARTON DÖKÜNTÜ, KIRPINTI VE HURDALAR; KAĞIT, KARTON VE MAMULLERİ

Fasıl 47  Odun veya diğer selülozik maddelerin hamurları; geri kazanılmış kağıt veya karton döküntü, kırpıntı ve hurdalar

Fasıl 48  Kağıt ve karton; kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya

Fasıl 49  Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayinin diğer mamulleri; el ve makina yazısı metinler ve planlar

BÖLÜM XI

DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA

Bölüm Notları

Fasıl 50  İpek

Fasıl 51  Yapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı; at kılından iplik ve dokunmuş mensucat

Fasıl 52  Pamuk

Fasıl 53  Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler; kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden dokunmuş mensucat

Fasıl 54  Sentetik ve suni filamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni dokumaya elverişli maddeler

Fasıl 55  Sentetik ve suni devamsız lifler

Fasıl 56  Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat; özel iplikler; sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya

Fasıl 57  Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları

Fasıl 58  Özel dokunmuş mensucat; tufte edilmiş dokumaya elverişli mensucat; dantela, duvar halıları; şeritçi ve kaytancı eşyası; işlemeler

Fasıl 59  Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli maddelerden mensucat, dokumaya elverişli maddelerden teknik eşya

Fasıl 60  Örme mensucat

Fasıl 61  Örme giyim eşyası ve aksesuarı

Fasıl 62  Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı

Fasıl 63  Dokumaya elverişli maddelerden diğer hazır eşya; takımlar; kullanılmış giyim eşyası ve dokumaya elverişli maddelerden kullanılmış eşya; paçavralar

BÖLÜM XII

AYAKKABILAR, BAŞLIKLAR, ŞEMSİYELER, GÜNEŞ ŞEMSİYELERİ, BASTONLAR, İSKEMLE BASTONLAR, KEMERLER, KAMÇILAR, KIRBAÇLAR VE BUNLARIN AKSAMI; HAZIRLANMIŞ TÜYLER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA; YAPMA ÇİÇEKLER; İNSAN SAÇINDAN MAMUL EŞYA

Fasıl 64  Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya; bunların aksamı

Fasıl 65  Başlıklar ve aksamı

Fasıl 66  Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı

Fasıl 67  Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve bunlardan eşya; yapma çiçekler, insan saçından eşya

BÖLÜM XIII

TAŞ, ALÇI, ÇİMENTO, AMYANT, MİKA VEYA BENZERİ MADDELERDEN EŞYA; SERAMİK MAMULLERİ; CAM VE CAM EŞYA

Fasıl 68  Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya

Fasıl 69  Seramik mamulleri

Fasıl 70  Cam ve cam eşya

BÖLÜM XIV

TABİİ İNCİLER VEYA KÜLTÜR İNCİLERİ, KIYMETLİ VEYA YARI KIYMETLİ TAŞLAR, KIYMETLİ METALLER, KIYMETLİ METALLERLE KAPLAMA METALLER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA; TAKLİT MÜCEVHERCİ EŞYASI; METAL PARALAR

Fasıl 71  Tabii veya kültür incileri, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, kıymetli metallerle kaplama metaller ve bunlardan mamul eşya; taklit mücevherci eşyası; metal paralar

BÖLÜM XV

ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA

Fasıl 72  Demir ve çelik

Fasıl 73  Demir veya çelikten eşya

Fasıl 74  Bakır ve bakırdan eşya

Fasıl 75  Nikel ve nikelden eşya

Fasıl 76  Aluminyum ve aluminyumdan eşya

Fasıl 77  (İleride kullanılmak üzere saklı tutulmuştur.)

Fasıl 78  Kurşun ve kurşundan eşya

Fasıl 79  Çinko ve çinkodan eşya

Fasıl 80  Kalay ve kalaydan eşya

Fasıl 81  Diğer adi metaller; sermetler; bunlardan eşya

Fasıl 82  Adi metallerden aletler, bıçakçı eşyası ve sofra takımları; adi metallerden bunların aksam ve parçaları

Fasıl 83  Adi metallerden çeşitli eşya

BÖLÜM XVI

MAKİNALAR VE MEKANİK CİHAZLAR; ELEKTRİK MALZEMELERİ: BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI; SES KAYDEDİCİLER VE KAYDEDİLEN SESİ TEKRAR VERMEYE MAHSUS CİHAZLAR, TELEVİZYON GÖRÜNTÜ VE SES KAYDEDİCİLERİ VE KAYDEDİLEN GÖRÜNTÜ VE SESİ TEKRAR VERMEYE MAHSUS CİHAZLAR: BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE TEFERRUATI

Bölüm Notları

Fasıl 84  Nükleer reaktörler, kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler; bunların aksam ve parçaları

Fasıl 85  Elektrikli makina ve cihazlar ve bunların aksam ve parçaları; ses kaydetmeye ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar, televizyon görüntü ve seslerinin kaydedilmesine ve kaydedilen görüntü ve sesin tekrar verilmesine mahsus cihazlar ve bunların aksam, parça ve aksesuarı

BÖLÜM XVII

NAKİL VASITALARI

Fasıl 86  Demiryolu ve benzeri hatlara ait taşıtlar ve malzemeler ve bunların aksam ve parçaları; her türlü mekanik (elektromekanik olanlar dahil) trafik sinyalizasyon cihazları

Fasıl 87  Kara nakil vasıtaları ve bunların aksam, parça ve aksesuarları (demiryolu veya tramvay taşıtları hariç)

Fasıl 88  Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçaları

Fasıl 89  Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar

BÖLÜM XVIII

OPTİK ALET VE CİHAZLAR, FOTOĞRAF, SİNEMA, ÖLÇÜ, KONTROL, AYAR ALET VE CİHAZLARI, TIBBİ VEYA CERRAHİ ALET VE CİHAZLAR; SAATÇİ EŞYASI; MÜZİK ALETLERİ; BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI

Fasıl 90  Optik alet ve cihazlar, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar alet ve cihazları, tıbbi veya cerrahi alet ve cihazlar; bunların aksam, parça ve aksesuarı

Fasıl 91  Saatler ve bunların aksam ve parçaları

Fasıl 92  Müzik aletleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı

BÖLÜM XIX

SİLAHLAR VE MÜHİMMAT; BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI

Fasıl 93  Silahlar ve mühimmat; bunların aksam, parça ve aksesuarı

BÖLÜM XX

MUHTELİF MAMUL EŞYA

Fasıl 94  Mobilyalar, yatak takımları, şilteler, şilte destekleri, yastıklar ve benzeri doldurulmuş mefruşat; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan lambalar ve aydınlatma cihazları; ışıklı panolar, ışıklı isim tabelaları ve benzerleri; prefabrik yapılar

Fasıl 95  Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı

Fasıl 96  Çeşitli mamul eşya

BÖLÜM XXI

SANAT ESERLERİ, KOLLEKSİYON EŞYASI VE ANTİKALAR

Fasıl 97  Sanat eserleri, kolleksiyon eşyası ve antikalar

* * *

Fasıl 98  (Akit taraflarca özel amaçlarla kullanılmak üzere saklı tutulmuştur.)

Fasıl 99  (Akit taraflarca özel amaçlarla kullanılmak üzere saklı tutulmuştur.)

KISALTMALAR VE SEMBOLLER

AC                     alternatif akım

ASTM     Amerikan Madde Test Derneği

Bq                      bekerel

°C                      santigrad derece

cc                      santimetre küp

cg                      santigram

cm                     santimetre

cm2                   santimetre kare

cm3                   santimetre küp

cN                      santinewton

cP                      santipoise

DC                     doğru akım

eV                      elektron volt

GHz                    gigahertz

g                       gram

Gen                    Genel

Hz                      hertz

INN                    uluslararası tescil edilmemiş isim

INNM                 değiştirilmiş uluslararası tescil edilmemiş isim

IR                      kızılötesi

ISO                    Uluslararası Standardizasyon Örgütü

IUPAC                 Uluslararası Teorik ve Pratik Kimya

kcal                    kilokalori

kg                      kilogram

kgf                     kilogram güç

kHz                    kilohertz

km                     kilometre

kN                     kilonewton

kPa                    kilopascal

kV                      kilovolt

kVA                    kilovolt-amper

kvar                   kilovolt-amper-reaktif

kW                     kilowatt

l                        litre

MHz                   megahertz

m                      metre

m-                     meta-

m2                     metrekare

µCi                     mikroküri

mak.                  maksimum

mg                     miligram

min.                   minumum

mm                    milimetre

mN                    milinewton

MPa                   megapascal

N                       newton

No                     Numara

o-                      orto-

p-                      para-

Pa.s                   pascal-saniye

s                        saniye

sec.                   saniye

t                        ton

UV                     ultraviyole

V                      volt

Vol.                   ses

W                     Watt

wt.                    Ağırlık

%                      yüzde

x°                      x derece

Ek ve Fasıllar için tıklayınız

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s