14 Şubat 2007 ÇARŞAMBA            Resmî Gazete     Sayı : 26434

TEBLİĞ

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE MAKİNA, EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2007/4)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –

(1) Bu Tebliğin amacı; işlemesiz tarım tekniğinin yaygınlaştırılması yoluyla üretim maliyetlerinin azaltılması, işletmelerin rekabet gücünün artırılması ve çevrenin korunması amacıyla satın alınacak işlemesiz tarım makineleri alımının desteklenmesi, kaba yemde ürün kalite kaybını asgariye indirme amacıyla balyalama ve silaj makinesi alımlarının desteklenmesi, tarımsal sulamalarda su kaybının azaltılması ve verimin artırılması amacıyla basınçlı sulama sistemi ekipman alımlarının desteklenmesi ile tarıma dayalı yatırım tesislerinin ihtiyacı olan ürünün tesise ve pazara ulaştırılmasını sağlayacak soğuk taşıma araçlarının alımının desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 –

(1) Bu Tebliğ; belirlenen iller dahilinde kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeye katkı sağlamak için, belirlenmiş makine ve ekipman alımlarını desteklemek amacıyla yapılması gerekenlere ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 –

(1) Bu Tebliğ; 7/8/1991 tarihli ve 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak,

(2) Yüksek Planlama Kurulunun 30/11/2004 tarihli ve 2004/92 nolu “Tarım Stratejisi Belgesi 2006-2010” kararına dayanılarak,

(3) 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu’na dayanılarak, 

(4) Bakanlar Kurulunca alınan ve 15/2/2006 tarihli ve 26081 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulunun 2006/10016 sayılı “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Karar”ına paralel olarak,

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 –

(1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

b) Hibe sözleşmesi: Proje sahipleri ile il müdürlüğü arasında imzalanan ve hibeden yararlanma esasları ile tarafların yetki ve sorumluluklarını düzenleyen sözleşmeyi,

c) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüğünü,

ç) İl proje yürütme birimleri (Proje Teknik Yardım Ekibi): İl müdürlüğünde proje hazırlanması aşamasında proje sahiplerine teknik yardım vermek üzere oluşturulan ekibi ve hibe sözleşmesinin akdinden sonra proje kapsamındaki satın alımları bu Tebliğ hükümleri doğrultusunda kontrol edecek, izleyecek ve değerlendirecek birimi,

d) Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı: Bu Tebliğ kapsamında yürütülecek programı,

e) Mal alımları: Makine, ekipman, malzeme alımları,

f) Uygulama sözleşmesi: Yatırımcılar ile proje kapsamında satın aldıkları mal, makine, ekipman, malzeme sağlayan yükleniciler arasında yapılacak akdi,

g)Yüklenici: Proje kapsamında hibe sözleşmesi akdedilen yatırımcılar tarafından yapılacak satın alımlara mal sağlayan bağımsız kişi ve kuruluşları,

ğ)Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü: Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamındaki tüm çalışmaların izlenmesinden ve yıllık bütçe tekliflerinin hazırlanmasında sorumlu Bakanlık merkez teşkilatını, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama Birimleri

Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü

MADDE 5 –

(1) Mal Alımlarının Desteklenmesi Programı kapsamındaki çalışmaların uygulanmasından ve izlenmesinden Bakanlık adına Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü sorumludur.

(2) Mal Alımlarının Desteklenmesi Programı ile ilgili olarak, yıllık yatırım programı ve bütçe teklifi hazırlıkları, bu tekliflerin ilgili Bakanlık birimlerine iletilmesi ve bu tekliflerin kabulü için gerekli çalışmalar, Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir.

(3) Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü, Mal Alımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yapılacak çalışmaların, idari, mali, mühendislik, çevresel ve teknik uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesine destek verir.

İl müdürlüğü

MADDE 6 –

(1) İl müdürlüğü Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı kapsamındaki çalışmaların proje illerinde Bakanlık adına bu Tebliğin 29 uncu maddesinde belirtilen sorumlulukların idari, mali, mühendislik, çevresel ve teknik uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesini ve program kapsamında yapılacak tüm çalışmaların il bazında sekretaryasını ve koordinasyonunu sağlar.

İl proje yürütme birimi

MADDE 7 –

(1) İl düzeyinde proje hazırlanması aşamasında proje sahiplerine teknik yardım vermek üzere il müdürlükleri personelinden teşkil edilecek teknik yardım ekipleri oluşturulur. Yatırımcıların proje başvuru hazırlama dönemlerinde teknik yardım ekipleri, kabul edilebilir ve yeterli nitelikleri sağlayan proje başvurularının hazırlanması konusunda yatırımcılara gerekli teknik destek, doküman sağlanması ve yol göstericilik görevinde bulunurlar.

(2) Proje başvurularının değerlendirilmesinin tamamlanması ve başvuruların hibe sözleşmesine bağlanmasından sonra bu teknik yardım ekipleri il proje yürütme birimleri olarak projelerin uygulamasını; bu Tebliğ, yürürlükteki ilgili mevzuat ve bu amaçla Bakanlık tarafından hazırlanarak yayımlanacak rehber ve genelgeler hükümleri doğrultusunda kontrol eder, izler ve değerlendirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yatırım Konuları, Uygulama İlleri ve Başvuru Sahiplerinde Aranacak Özellikler

Makine Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı yatırım konuları

MADDE 8 –

(1) İşlemesiz Tarım ve Balyalama Makine Alımlarının Desteklenmesi Programı aşağıdaki yatırım konularını kapsar.

a) Yeni işlemesiz tarım makineleri alımları,

b) Yeni balyalama ve sılaj makinesi alımları,

c) Basınçlı sulama sistemi için gerekli parsel içi yeni mal alımları,

ç) Yeni soğuk hava tesisatlı taşıma aracı alımları.

Makine Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı uygulama illeri

MADDE 9 –

(1) Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde yapılacak başvurular, aşağıda belirtilen illerde yapılacak yatırımlar için kabul edilir.

(2) Adana, Afyon, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Iğdır, Isparta, İçel, İstanbul, İzmir, K.Maraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat ve Zonguldak.

Yatırımların tamamlanma süresi

MADDE 10 –

(1) Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, başvuruları kabul edilen proje sahipleri ile il müdürlüğü arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, mal alımları en fazla 3 (üç) ayda, bu süre içerisinde kalmak kaydıyla proje sahiplerinin yüklenicilerle yapacağı sözleşmelerden sonra ise en fazla 2 (iki) ayda tamamlanır.

Başvuru sahiplerinde aranacak özellikler

MADDE 11 –

(1) Bu Tebliğin 9 uncu maddesinde belirtilen illerde, 8 inci maddesinde belirtilen yatırım konularını gerçekleştirmek üzere proje başvuruları yapılır.

(2) Proje sahibi gerçek ve tüzel kişiler bu Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen her bir mal grubuna ait bir adet proje başvurusu yapabilir ve hibe desteğinden yararlanabilirler. Farklı gruplardan birer adet olmak üzere birden fazla başvuru hazırlayabilir ve hibe desteğinden yararlanabilirler.

(3) Proje tekliflerinde, proje sahipleri kendi paylarına düşen ve mal alım tutarının % 50 si oranındaki katkı payının finansmanını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlü ve sorumludurlar.

(4) Mal alım tutarının hibe desteği kısmı, kamu kaynakları kullanılarak karşılandığı için gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanması gereken katkı payının finansmanında kamu kaynakları kullanılmaz. Bu nedenle de, başvurabilecek kuruluşların, idari ve mali açıdan tamamen kamudan bağımsız olması gerekir.

(5) İl özel idaresi, belediye, belde başkanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşları, bunların vakıf, birlik benzeri teşekkülleri ile bunların içinde bulunduğu ortaklıkların başvuruları program kapsamında değerlendirilmez.

Başvuracak kişi ve kuruluşlar

MADDE 12 –

(1) Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulan diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olmak şartıyla;

a) Gerçek kişiler,

b) 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanununda tanımlanan âdi ortaklık, iş ortaklığı, kolektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler,

c) İlgili kanunlara göre kurulmuş olan tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler,

Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı hibesinden yararlanmak üzere başvurur.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kuruluşlar, kuruluş tüzük ve sözleşmelerinde belirtilen çalışma konuları ile ilgili yatırım konularına başvurabilir.

(3) Başvurularda, başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişinin Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulan diğer kayıt sistemlerine başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hibe Desteği Oranı ve Hibe Desteği Verilecek Proje Gider Esasları

Hibe desteği oranı

MADDE 13 –

(1) Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olan ve kabul edilen proje başvurularında, mal alım tutarının %50 sine hibe yoluyla destek verilir.

(2) Mal alım tutarları, bu Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen gerçek kişiler için mal başına (Hibeye esas tutar) 50.000 Yeni Türk Lirasını geçmez.

(3) Mal alım tutarları, bu Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bendinde belirtilen tüzel kişiler için mal başına(Hibeye esas tutar) 100.000 Yeni Türk Lirasını geçmez.

(4) Hibe desteği tutarı, bu Tebliğin 12 nci maddesinin (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kuruluşlardan KDV iadesi alanların yatırımlarında KDV hariç, diğer tüm yatırımlarda KDV dahil toplam gider üzerinden hesaplanır.

Proje kaynaklarından karşılanacak giderler

MADDE 14 –

(1) Aşağıda belirtilen giderler, ilgili bölümlerde belirtilen istisnalar geçerli olmak kaydıyla hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

a) Yeni işlemesiz tarım makineleri alımlarına,

b) Yeni balyalama ve sılaj makinesi alımlarına,

c) Basınçlı sulama sistemi için gerekli parsel içi yeni mal alımlarına,

ç) Yeni soğuk hava tesisatlı taşıma aracı alımlarına,

Mal Alımlarının Desteklenmesi Programı kaynaklarından belirtilen oranda hibe desteği verilir.

(2)Yatırımcılar tarafından, proje kapsamında satın alınacak ve hibe desteği verilecek tüm mal alımları yüklenicilerle yapılacak sözleşmeler kapsamında sağlanır.

(3)Yatırımcılar tarafından proje kapsamında satın alınacak hibe desteği verilecek tüm mal alımlarının gerçekleşme bedelleri kesinlikle proje başvurusunda belirtilen tutarı aşamaz.

(4) Mal bedeli ile proje sahasına teslim giderleri, montaj giderleri ve eğitim giderleri tek bir mal alım faturası şeklinde düzenlenmesi durumunda toplam tutara hibe desteği verilir, ayrı ayrı faturalandırılması durumunda sadece mal bedeline hibe desteği verilir.

(5) Basınçlı sulama sistemlerine yönelik mal alımları kapsamında, pompa, filtre, kontrol ünitesi, ana ve yan dallara ait borular, bağlantı ekipmanları, vanalar, damlatıcı ve yağmurlama ekipmanları gibi sadece tarla içinde kullanılan mal alımlarına hibe desteği verilir.

(6) Proje sahipleri ve ortakları tarafından sürekli çalıştırılan veya düzenli ya da dönüşümlü olarak işe alınmış kişiler, kamu çalışanları, kamu kurumları ile kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlar yüklenici olamaz.

(7) Proje başvurularında belirtilecek tahmini mal alım tutarları piyasa etüdlerine dayandırılmalı, proje başvurularında ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Hibe sözleşmesine bağlanan mal alım tutarları hibe sözleşmesi süresince artırılmaz.

(8) Proje kapsamında yüklenicilerle yapılacak sözleşmeler ve bunlara ait ödemeler, Yeni Türk Lirası (YTL) olarak yapılır.

(9) Proje kapsamında satın alınması planlanan mal ile ilgili teknik bilgiler şartname şeklinde düzenlenerek proje ekinde sunulur.

Proje kaynaklarından karşılanamayacak giderler

MADDE 15 –

(1) Hibe desteği verilmeyecek olan giderler şunlardır:

a) Her türlü borç ödemeleri,

b) Faizler,

c) Başka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler,

ç) Kur farkı giderleri,

d) Makine, ekipman kira bedelleri,

e) Nakliye giderleri,

f) Bankacılık giderleri,

g) Denetim giderleri,

ğ) KDV de dahil iade alınan veya alınacak vergiler,

h) İkinci el mal alım giderleri.

(2) Basınçlı sulama sistemlerine yönelik mal alımları kapsamında, bent gibi sulama yapısı inşası, su kaynağından proje alanına kadar iletim hattı, yeni kuyu açılması, enerji nakil hattı, depolama tesisi gibi yapım işleri hibe desteği kapsamı dışındadır.

(3) Soğuk taşıma aracı alımında, taşıma aracının ayrı alınması, soğuk hava grubunun ayrı imal ettirilmesi ve monte edilmesi şeklindeki alımlar hibe desteği kapsamı dışındadır. Satın alımlar mutlaka soğuk hava tesisatlı olarak komple taşıt alımları şeklinde yapılmalıdır.

(4) Bakanlık tarafından yayınlanan satın alma el kitabında belirtilen kurallara uygun olarak gerçekleştirilmeyen, belgelendirilmeyen ve ibraz edilmeyen her türlü satın alma giderlerine, hibe sözleşmesi kapsamında olsa dahi, hibe desteği verilmez.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Başvurular Değerlendirme ve Değerlendirme Nihai Kararı

Başvuru zamanı

MADDE 16 –

(1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan proje teklifleri, bu Tebliğin yayımı tarihinden başlayarak 1/11/2007 tarihine kadar yıl boyunca il müdürlüklerine teslim edilir.

Başvuracaklara sağlanacak teknik destek

MADDE 17 –

(1) Mal Alımlarının Desteklenmesi Programına yönelik proje hazırlayarak başvuracak kişi, kuruluş ve kurumlar, proje konusunda il proje yürütme birimlerine başvurarak ihtiyaç duyulan teknik desteği herhangi bir bedel ödemeden alabilirler.

(2) İl proje yürütme birimlerince verilecek teknik destek, proje hazırlanmasında karşılaşılacak sorulara cevap vermekle sınırlı olacaktır. Teknik destek projenin kabul edilmesi konusunda bir taahhüt niteliği taşımaz.

(3) İl proje yürütme birimlerinin, yatırımcılara proje hazırlama sorumluluğu yoktur.

(4) Bu Tebliğde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanacak, Mal Alımlarının Desteklenmesi Programına ait uygulama rehberleri, başvuru formları ve bilgilendirici dokümanlar potansiyel yatırımcılara verilir.

(5) Bakanlık tarafından düzenlenecek il çalıştayları, bilgilendirme toplantıları ve internet sayfası vasıtasıyla ilgililere bilgi aktarılır.

(6) Bakanlık, Makine Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı uygulamaları konusunda il proje yürütme biriminde görev alacak elemanlara eğitim programları düzenler.

Başvurulacak yerler

MADDE 18 –

(1) Proje sahipleri projenin gerçekleştirileceği ilde bulunan il müdürlüklerine başvurur. Makine Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı ile ilgilenen tüm kişi, kuruluş ve kurumlar, ilk resmi başvurularını il müdürlüklerine yaparlar.

Başvuru şekli

MADDE 19 –

(1) Proje başvuruları;

a) Bu Tebliğin 9 uncu maddesinde belirtilen illerde gerçekleştirilmek üzere hazırlanır.

b) Bu Tebliğin 8 inci maddesinde belirtilen yatırım konularını gerçekleştirmek amacıyla hazırlanır.

c) Bu Tebliğin 11 ve 12 nci maddelerinde belirtilen niteliklere sahip gerçek ve tüzelkişiler tarafından gerçekleştirilmek üzere hazırlanır.

ç) Bakanlık tarafından yayınlanacak uygulama rehberi eki başvuru formuna uygun olarak hazırlanır.

(2) Başvurular, elden teslim edilir ve başvuru sahibine tarihli teslim alma belgesi il müdürlükleri tarafından verilir.

(3) Başvurular bir asıl ve bir kopya olmak üzere iki adet olarak yapılır.

Başvurularının uygunluk açısından incelenmesi

MADDE 20 –

(1) Proje kapsamındaki illerde başvurusu alınan projelerin, başvurunun uygunluğu ve teknik açıdan değerlendirmesi il müdürlüklerinin konu ile ilgili teknik personeli tarafından yapılır.

(2) İl müdürlükleri öncelikli olarak proje başvuru evraklarını, başvuru sahibinin bu Tebliğin 11 ve 12 nci maddelerinde belirtilen niteliklere sahip gerçek ve tüzel kişiler olup olmadığı yönünden inceler. Yapılan uygunluk kontrollerinde, uygunluk kriterlerini sağlamayan hususlar ve eksik proje başvuruları başvuru sahiplerine düzeltilmek amacıyla iade edilir.

(3) Başvuru konusu ile teknik değerlendirme incelemesinde, başvuru sahibi tarafından proje başvurusunda belirtilmiş olan mal alımının proje sahibi tarafından kullanılma amacı, yatırım faaliyetine uygunluk, teknik özelliklerinin uygunluğu ve maliyetlerin piyasa fiyatlarına uygunluğu gibi incelemeler yapılır ve inceleme sonuçları bir rapora bağlanır.

(4) İl müdürlükleri tarafından başvuru sahibi ve başvuru konusunun uygunluğu ile teknik değerlendirmesi yapıldıktan sonra uygun bulunan proje başvurularının birer sureti ve il müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirme sonuçlarını içeren bir yazı ile birlikte her ayın beşine kadar Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğüne gönderilir.

Değerlendirme nihai kararı

MADDE 21 –

(1) Mal Alımlarının Desteklenmesi Programına yönelik olarak tahsis edilen hibe tutarı ve proje sayısı konusunda her bir il için herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Ancak illere tahsis edilecek hibe tutarı, Bakanlık tarafından uygunluğu tespit edilen projelerin sayısı ve yatırım tutarına göre belirlenir.

(2) Uygun olarak değerlendirilmiş proje başvuru sayısının, programa tahsis edilmiş ödenek tutarından fazla olması durumunda her yatırım konusundan her bir proje ilinde en az bir örnek uygulamanın olması, her proje iline eşite yakın hibe desteğinin verilmesi ve yatırım konularının önceliklendirilmesini sağlayacak değerlendirme kriterleri oluşturulur. Değerlendirme kriterleri Makam Olur’u ile kesinleştirilir.

(3) Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi programı için yılı bütçesine tahsis edilmiş ödeneğin en fazla %30 u, bu Tebliğ kapsamında gerçekleştirilecek mal alımlarının desteklenmesi amacı ile kullanılır.

(4) Bu Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası (a) ve (c) bendinde belirtilen mal alımları için, Tarım Reformu Uygulama Projesi (ÇATAK) alt bileşeni proje uygulama illeri ve alanlarından gelen tekliflere öncelik verilir.

(5) Bu Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası (c ) ve (ç) bendinde belirtilen mal alımları için, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı I inci ve II nci etap uygulamaları kapsamında kendileri ile hibe sözleşmesi imzalanmış ve tesislerini tamamlamış yatırımcılar tarafından yapılan başvurulara öncelik verilir.

(6) Değerlendirme nihai kararı, Bakanlığın onayı ile kesinleşir.

(7) Bakanlığın bir başvuruyu reddetme ya da hibe vermeme kararı kesindir.

Değerlendirme sonuçlarının açıklanması

MADDE 22 – (1) Değerlendirmenin Bakanlıkça onaylanmasından sonra, hibe desteği verilecek projeler Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü tarafından her ayın onbeşine kadar il müdürlüklerine bildirilir. Kesin karar, proje sahiplerine il müdürlüğü tarafından beş iş günü içerisinde yazılı olarak iletilir.

ALTINCI BÖLÜM

Hibe Sözleşmesi, Uygulama ve Hibe Desteği Ödemesi

Hibe sözleşmesi

MADDE 23 –

(1) Projeleri kabul edilen yatırımcılar kendilerine yapılan bildirimi takip eden onbeş iş günü içerisinde il müdürlükleri ile hibe sözleşmesi imzalamak zorundadır. Hibe sözleşmesi, il müdürlükleri ile proje başvurusunda bulunan yatırım sahipleri arasında akdedilir. Hibe sözleşmesi içerik ve formatı Bakanlık tarafından yayınlanan uygulama rehberinde tüm taraflara önceden duyurulur.

(2) Hibe sözleşmesi, il müdürlüğü ve proje sahipleri arasında davet yazısında belirtilen süre içerisinde üç adet olarak akdedilir. Hibe sözleşmesinin taraflarca imzalanmış bir adedi, il müdürlüğü tarafından Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğüne gönderilir. Hibe sözleşmesinin bir adedi il müdürlüğü, bir adedi de proje sahibi tarafından muhafaza edilir.

Hibenin nihai tutarı

MADDE 24 –

(1) Hibenin azami miktarı hibe sözleşmesinde gösterilecek ve proje başvurusunda önerilen bütçeye dayanacaktır. Hibe sözleşmesinde yer alan azami tutar üst limit niteliğindedir. Hibenin nihai tutarı, fiili satın alımlar ve tahakkuklar sonrasında ortaya çıkar.

(2) Hibe miktarları, bu Tebliğin 13 üncü maddesinde belirtilen tutar ve oranları kesinlikle aşamaz.

Yatırımlarda yükümlülüklerin yerine getirilmemesi

MADDE 25 –

(1) Proje sahibi, projeyi hibe sözleşmesi koşullarına uygun olarak icra etmediği takdirde Bakanlığın ödemeleri askıya alma ve/veya hibe sözleşmesini feshetme hakkı saklıdır.

(2) Bu durumda Bakanlık, hibe kaynaklarından ödenmiş olan meblağların tamamen veya kısmen geri ödenmesini talep edebilir.

Uygulamaların izlenmesi

MADDE 26 –

(1) Proje sahipleri, hibe sözleşmesi akdinden sonra, teklif ve kabul edilen mal alımına yönelik satın alım işlemleri hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak başlar.

(2) Projelerin uygulamalarının kontrolü, izlenmesi ve değerlendirilmesi proje kapsamındaki illerde bulunan il proje yürütme birimlerince yürütülür.

(3) Proje uygulamaları, Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü, Bakanlık veya bu birimlerce görevlendirilecek elemanlar tarafından da izlenir.

(4) Proje uygulamalarının hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yürütülmediğinin tespiti halinde, proje sahiplerine yedi iş günü içerisinde uygulamaların hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yürütülmesi konusunda il müdürlüğü tarafından bir ihtar yazısı yazılır, Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü en geç beş işgünü içerisinde bilgilendirilir. Yazının karşı tarafa tebliğ tarihini izleyen yirmi iş günü içerisinde projenin hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yürütülmeye başlandığının tespit edilmemesi halinde, hibe sözleşmesi fesih süreci il müdürlüğü tarafından başlatılır.

Satın alma usul ve esasları

MADDE 27 –

(1) Proje sahipleri, proje uygulamasında yapacakları her türlü mal alım ihalelerinde, Bakanlık tarafından yayınlanan satın alma el kitabında belirtilen kurallara uygun hareket ederler.

(2) Mal alım tutarının 15.000YTL nin altında olduğu durumlarda, yatırımcı piyasa rayiçleri içinde kalmak ve proje başvurusunda belirtilen ve uygun görüş verilen mal bedelini aşmamak kaydıyla tek bir yükleniciden teklif alabilir.

(3) Mal alım tutarının 15.000 YTL nin üstünde olduğu durumlarda;

a) Yerel bir gazetede ilan verilmesi durumunda, yeterlilik koşullarını sağlayan geçerli bir teklif alınması,

b) Davet usulü teklif alınması durumunda ise, en az 3 teklif alınması ve yeterlilik koşullarını sağlayan geçerli teklif sahibiyle uygulama sözleşmesi yapılması gerekir.

(4) Ticari teamüller kapsamında bu tebliğe göre yapılacak mal alımlarının, satın alma usul ve esaslarına ilişkin ayrıntılar örnek dokümanlar Bakanlık tarafından yayınlanacak satın alma elkitabı ve/veya broşürde belirtilir.

Hibe desteği ödeme talebi

MADDE 28 –

(1) Proje sahipleri, bu Tebliğin 27 nci maddesinde belirtilen satın alma usul ve esasları doğrultusunda satın alınan mal alımlarına ait fiili gerçekleşmelerden sonra ödeme taleplerini, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş fatura ile proje sahipleri tarafından ödenmesi gereken meblağın ödendiğine ve malın teslim alındığına dair belgeleri il müdürlüğüne iki nüsha halinde teslim eder.

(2) Ayrıca, proje sahipleri, mal alımlarını yaptıkları ve ödemenin yapılacağı kişi, şirket ve kuruluşların banka hesap numaralarını, vergi numaralarını, gerekli olacak diğer bilgileri ve ödenecek meblağı gösteren listeyi de ödeme talepleri ile birlikte il müdürlüğüne verir.

(3) İl proje yürütme birimi beş iş gün içerisinde belgeleri; hibe sözleşmesi, ilgili mevzuat ve proje amaçlarına uygunluğu açısından kontrol edip onayladıktan sonra, ödeme talepleri ile eklerinin asıllarına uygunluğu onaylanmış birer suretini ve yatırımcının kendi katkısını teyit eden belgeyi, satın alımların sözleşme hükümlerine uygun olarak yapıldığını belirten bir yazı ekinde, Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğüne gönderir.

Uygulama sorumluluğu

MADDE 29 –

(1) Mal alımlarının proje amaçlarına uygun olarak yapılması, uygulamaların hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesinden ve belgelerin muhafazasından yatırımcılar sorumludur.

(2) Yatırımcılar tarafından gerçekleştirilecek projelerin amaçlarına uygun olarak yapılmasından, uygulamaların hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesinin izlenmesinden, uygulamaya yönelik olarak düzenlenecek tüm belgelerin doğrulanmasından, onaylanmasından ve birer suretinin muhafazasından il müdürlükleri sorumludur.

Hibe desteği ödemeleri

MADDE 30 –

(1) Ödeme talepleri ve eki harcamalara ilişkin ödemeye esas belgelerin Bakanlık tarafından onaylanmasından sonra, ödemeler proje sahibinin belirttiği yüklenicilere yapılır.

(2) Proje kapsamında Bakanlık tarafından yapılacak ödemeler, Yeni Türk Lirası (YTL) olarak yapılır.

(3) Proje sahibinin ödeme talebini il müdürlüğüne vermesinden sonra Bakanlık tarafından hibe sözleşmesi kapsamında yapılacak ödemelerin azami otuz gün içinde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

(4) Haksız ödendiği tespit edilen hibe ödemeleri ile ilgili alacaklar ödemenin yapıldığı tarihten itibaren, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre hesaplanarak gecikme zammı ile birlikte aynı Kanun hükümlerine göre ilgililerden tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairelerine intikal ettirilir.

Projeden sağlanan malların mülkiyeti

MADDE 31 – (1) Proje sahibi, hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmış malların mülkiyeti ve amacını proje yatırımının bitiminden iki sene sonrasına kadar değiştiremez.

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetim

Denetim

MADDE 32 –

(1) Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yapılan tüm işlemler Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından denetlenir. Bu denetimler sırasında yapılan işlemlere ait talep edilen tüm bilgi ve belgeler denetim elemanlarına sunulur.

(2) Program kapsamındaki kaynakların usulsüz kullanılması, israfı veya heba edilmesi durumunda ilgililer hakkında gerekli inceleme ve soruşturma Bakanlık Teftiş Kurulu tarafından yapılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Programın uygulanmasına ilişkin yayınlar

MADDE 33 –

(1) Bu Tebliğ gereği, Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı genel uygulama usul ve esaslarına açıklık getirmek, destek sağlamak amacıyla Bakanlık tarafından uygulama rehberleri, el kitapları, genelgeler ve ek-1 de verilen internet adreslerinde “Sıkça Sorulan Sorular ve Cevaplar” yayınlanır. Bu yayınlar uygulamada dikkate alınır.

Yürürlük

MADDE 34 –

(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 35 –

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s