14 Şubat 2007 ÇARŞAMBA            Resmî Gazete     Sayı : 26434

TEBLİĞ

TARIMSAL ÜRETİME YÖNELİK DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2007/12)

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Tarımsal üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması, tarımsal üretimin geliştirilmesi, verimliliğin ve kalitenin artırılması amacıyla, 1/12/2006 tarihli ve 26363 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2006/11201 sayılı Kararname gereği gerçek ve tüzel kişilere T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince düşük faizli kredi kullandırılması ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 20/11/2006 tarihli ve 2006/11201 sayılı Kararnamenin 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nı,

b) İl/İlçe Müdürlüğü: Bakanlık il ve ilçe müdürlüğünü,

c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Bölge Başkanlığı ve bağlı şubelerini,

ç) TKK: Tarım Kredi Kooperatiflerini,

d) Karar: 20/11/2006 tarihli ve 2006/11201 sayılı Bakanlar Kurulu Kararını,

e) Damızlık belgesi: Pedigri belgeleri bulunan damızlıklardan Bakanlıkça çıkarılan Yönetmelikteki kriterlere uygunluğu Bakanlıkça onaylanan belgeyi,

f) Saf Irk Sertifikası: Ana ve babası bilinen, cetlerinin verim kayıtları bilinmeyen damızlık hayvanlara Bakanlıkça veya yetki verilen kuruluşça verilen belgeyi,

g) Damızlık İşletmesi: Damızlık hayvanların yetiştirildiği, Bakanlıkça tescil edilmiş işletmeleri,

ğ) Organik tarım faaliyetleri: Toprak, su, bitki, hayvan ve doğal kaynaklar kullanılarak organik ürün veya girdi üretilmesi ya da yetiştirilmesi, doğal alan ve kaynaklardan ürün toplanması, hasat, kesim, işleme, tasnif, ambalajlama, etiketleme, muhafaza, depolama, taşıma, pazarlama, ithalat, ihracat ile ürün veya girdinin tüketiciye ulaşıncaya kadar olan diğer işlemlerini,

h) İyi tarım uygulamaları (İTU): Tarımsal üretim sisteminin sosyal açıdan yaşanabilir, ekonomik açıdan kârlı ve verimli, insan sağlığını koruyan, hayvan sağlık ve refahı ile çevreye önem veren bir hale getirmek için uygulanması gereken işlemleri,

ı) Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu: Organik ürünün/organik girdinin/iyi tarım uygulamaları kriterlerine uygun olarak üretilen ürünün; üretiminden tüketiciye ulaşıncaya kadar olan tüm aşamalarını kontrol etmek ve sertifikalandırmak üzere Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişileri,

i) Kontrol kuruluşu: Organik ürünün/organik girdinin/iyi tarım uygulamaları kriterlerine uygun olarak üretilen ürünün; üretiminden tüketiciye ulaşıncaya kadar olan tüm aşamalarını kontrol etmek üzere Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişileri,

j) Sertifikasyon kuruluşu: Tüm kontrolleri tamamlanmış organik ürünü/organik girdiyi/iyi tarım uygulamaları kriterlerine uygun olarak üretilen ürünü; kontrol kuruluşunun yaptığı kontrol ve bu kontrole ilişkin bilgi ve belgeler ile gerek duyulan hallerde yaptırılacak analizlere dayanarak sertifikalandırmak üzere Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişileri,

k) Yetkilendirilmiş kuruluş: Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu, kontrol kuruluşu veya sertifikasyon kuruluşu olarak Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişileri,

l) Tohumluk: Bitkilerin üretilmesinde kullanılan vejetatif (fide, fidan, aşı gözü, aşı kalemi, yumru, çelik ve soğan) ve generatif (tohum) çoğaltım materyalini,

m) Sertifikalı tohumluk: Tescil edilmiş ve üretim izinli çeşitlerin tarla ve laboratuvar muayeneleri yapılarak, yönetmeliğindeki standartlarına uygunluğu belirtilen ambalajlanmış, etiketlenmiş ve lüzumu halinde mühürlenmiş tohumlukları,

n) Fide: Tohumlardan özel olarak hazırlanmış yastıklarda çimlendirilerek belli bir büyüklüğe kadar geliştirilmiş, canlı ve yapraklı bitkiyi,

o) Tohumluk sertifikası: Tohumluğun sınıf ve kademesini belirten ve Bakanlık tarafından görevlendirilmiş sertifikasyon kuruluşlarınca düzenlenen belgeyi,

ö) Meyve ve asma fidanı sertifikası: Meyve ve asma fidanının anaç ve üzerine aşılanmış çeşidi belirten ve Bakanlık tarafından görevlendirilmiş sertifikasyon kuruluşlarınca düzenlenen belgeyi,

p) Tohumculuk kuruluşu: Fiilen tohumluk üretimi faaliyetinde bulunan ve/veya Bakanlıkça tohumcu kuruluş olarak kabul edilen kamu veya özel sektör kurum ve kuruluşları,

r) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi: Su ürünleri üretim faaliyetinde bulunan yetiştiricilere Bakanlıkça verilen belgeyi,

s) Su ürünleri kuluçkahane belgesi: Kuluçkahanede yavru balık üretimi yapan yetiştiricilere Bakanlıkça verilen belgeyi,

ş) Sözleşmeli tarım: Tarımsal üretim yapan üreticilerle bunların ürünlerini satın alacak özel veya tüzel kişiler arasında 1/8/1998 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Tarımsal Ürün Yetiştiriciliği ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkındaki Tebliğ”e göre hazırlanan sözleşmeye dayalı yapılan üretimi,

t) Kontrollü örtüaltı üretimi: Örtüaltı yetiştiriciliğinde üretimin planlanması, geliştirilmesi, pazarlanması ve gerekse gıda güvenlik zinciri içerisinde kaliteli üretimin tüketiciye ulaştırılması aşamasında, kontrollü üretim sistemini geliştirmek amacıyla 27/12/2003 tarihli ve 25329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kontrollü Örtüaltı Üretiminin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” esaslarına göre örtüaltında yapılan üretim şeklini,

u) Tarımsal sulama: Bitki gelişmesi için gerekli olan ve doğal yağışlarla karşılanamayan suyun değişik yöntemlerle toprağa verilmesi işlemini,

ü) Çiçek soğanı: Doğada bulunan bazı bitkilerin yumru, rizom, pençe ve soğanlarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kredilendirme Konuları ve Teknik Kriterler

İyi tarım uygulamaları

MADDE 4 – (1) Karar kapsamında, 8/9/2004 tarihli ve 25577 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “İyi Tarım Uygulamalarına İlişkin Yönetmelik” esasları dahilinde iyi tarım uygulamaları kriterlerine uygun faaliyette bulunan üreticilere/müteşebbislere yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.

(2) Müteşebbisler/üreticiler yetkilendirilmiş kuruluşlar denetiminde iyi tarım yaptıklarına dair söz konusu kuruluşlardan aldıkları belgeleri Bankaya ve/veya Tarım Kredi Kooperatiflerine ibraz etmek zorundadır.

Organik tarım

MADDE 5 – (1) Karar kapsamında, 3/12/2004 tarihli ve 25659 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Organik Tarım Kanun”u esasları ile 10/6/2005 tarihli ve 25841 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” dahilinde organik tarımsal ürün ve organik tarımsal girdi üretimini yapan, ürünü toplayan, işleyen, ambalajlayan, pazarlayan veya bu faaliyetleri yapacak olan gerçek ve tüzel kişilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.

(2) Ayrıca, yetkilendirilmiş kuruluşlarla sözleşme yaparak “Geçiş Süreci”ne alınan gerçek ve tüzel kişilere de yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.

(3) Yetkilendirilmiş kuruluşlar denetiminde, proje dahilinde veya ferdi olarak organik tarım faaliyetinde organik tarımsal üretimde bulunan veya geçiş sürecinde olan gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu yetkilendirilmiş kuruluşlardan aldıkları belgeleri Bankaya ve/veya Tarım Kredi Kooperatiflerine ibraz etmek zorundadır.

Sertifikalı tohum ve fide kullanımı

MADDE 6 – (1) Karar kapsamında, Bakanlık tarafından tohumculuk kuruluşu olarak kabul edilen kuruluşlar tarafından yurtiçinde üretilip sertifikalandırılmış tohum ve fide kullanarak üretim yapan üreticilerin sadece tohum ve fide girdi giderleri için işletme kredisi kullandırılır.

(2) Üreticiler üzerinde sertifika numarası yazılı faturaları Banka ve/veya Tarım Kredi Kooperatifleri’ne ibraz etmek zorundadır.

Sertifikalı tohum ve fide üretimi

MADDE 7 – (1) Karar kapsamında her türlü sertifikalı tohumları yurtiçinde üreten ve ürettiğini belgeleyen, Bakanlık tarafından tohumculuk kuruluşu (kamu kurum ve kuruluşları hariç) olarak kabul edilen kuruluşlara ve/veya sözleşmeli tohum üretimi yapan gerçek ve tüzel kişilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.

(2) Karar kapsamında, Bakanlık tarafından 14/8/2004 tarihli ve 25553 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sebze Fidelerinin Tedarik, Üretim ve Ticaretine Dair Yönetmelik” esaslarına göre sebze fidesi üretimi yapan gerçek ve tüzel kişilere işletme ve yatırım kredisi kullandırılır.

Sertifikalı meyve fidanı üretimi

MADDE 8 – (1) Karar kapsamında, yıllık sertifikalı fidan üretimi onbeş bin adedin üzerinde olan, anaçlık, kalem damızlığı ve üretim ünitesi dahil olmak üzere on dekar ve üzeri alanda üretim yapan ve meyve ve asma fidanı sertifikasını ibraz eden üreticilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.

Sertifikalı meyve fidanı kullanımı

MADDE 9 – (1) Karar kapsamında, yumuşak çekirdekli, sert çekirdekli, sert kabuklu meyvelerde ve narenciyede en az yirmibeş dekar, bağ ve kivi tesisi için en az yirmi dekar, çilek için en az 5 dekar, diğerleri için en az on dekar sertifikalı fidan ile bahçe tesis etmek isteyenlere yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.

Ar-Ge

MADDE 10 – (1) Her türlü tarımsal faaliyete yönelik araştırma geliştirme çalışmalarında bulunan gerçek ve tüzel kişiliğe sahip kurum ve kuruluşların yapacakları projeli araştırma geliştirme faaliyetleri için yatırım kredisi kullandırılır.

(2) Bu konuda kredi talebinde bulunan müteşebbisler, Bakanlık Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından onaylanmış proje ile Banka ve/veya Tarım Kredi Kooperatiflerine başvururlar.

Süt sığırcılığı

MADDE 11 – (1) Karar kapsamında, on baş ve üzerinde Damızlık Belgeli ve/veya Saf Irk Sertifikalı hayvana sahip damızlık süt sığırcılığı işletmelerine yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.

(2) Damızlık Belgeli ve/veya Saf Irk Sertifikalı hayvan sayısı on baş ve üzerinde olan süt sığırcılığı işletmesi kurmak isteyen yetiştiriciler ile Damızlık Belgeli ve/veya Saf Irk Sertifikalı hayvan sayılarını on baş ve üzerine çıkarmak isteyen işletmelere de, bu konudaki hayvan alımları dahil, yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.

(3) Süt sığırcılığı için kullandırılacak olan yatırım kredileri, Damızlık Belgeli ve/veya Saf Irk Sertifikalı hayvan alımlarını, barınak yapımını ve tadilatını, süt sağım ünitesini, süt soğutma tankını, yem hazırlama ünitesini, hayvan başına azami beş dekarı aşmamak üzere çok yıllık yem bitkisi (yonca ve korunga) tesis giderlerini ve diğer yatırım giderlerini kapsar.

(4) Kredi ile temin edilecek damızlık hayvanlar, Bakanlıkça/yetki verilen kuruluşca düzenlenmiş Damızlık Belgesine veya Saf Irk Sertifikasına sahip, en fazla ilk doğumunu yapmış veya ilk yavrusuna gebe olmalıdır. Yatırım kredilerinde; söz konusu belgeler sadece hayvan alımı için kredi kullandırılması halinde istenir. İşletme kredilerinde ve sadece ekipman alımına yönelik yatırım kredilerinde ise, söz konusu belgeler istenmeyecek, sadece mevcut işletmenin “Süt Sığırcılığı İşletmesi” olduğuna dair Damızlık Sığır Yetiştiricileri İl Birlikleri veya Bakanlık il/ilçe müdürlüklerinden yazı istenecektir.

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği (Sığır-Manda)

MADDE 12 – (1) Karar kapsamında, on baş ve üzerinde kültür ırkı ve melezi gebe düve veya inek/mandaya sahip büyükbaş hayvancılık işletmelerine yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.

(2) Kültür ırkı ve/veya melezi gebe düve veya inek/manda sayısı on baş ve üzerinde olan büyükbaş hayvan yetiştiriciliği işletmesi kurmak isteyen yetiştiriciler ile mevcut kültür ırkı ve/veya melezi gebe düve veya inek/manda hayvan sayılarını on baş ve üzerine çıkarmak isteyen işletmelere de, kültür ırkı ve/veya melezi gebe düve veya azami dört yaşında inek/manda alımı dahil, yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.

(3) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği için kullandırılacak olan yatırım kredileri, kültür ırkı ve melezi gebe düve veya azami dört yaşında inek/manda hayvan alımlarını, süt sağım ünitesini, süt soğutma tankını, yem hazırlama ünitesini ve hayvan başına azami beş dekarı aşmamak üzere çok yıllık yem bitkisi (yonca ve korunga) tesis giderlerini kapsar.

(4) Kredi ile temin edilecek hayvanlar için (sığır-manda); Bakanlıkça yürütülmekte olan 28/7/2002 tarihli ve 24829 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği” kapsamında kayıtlı olmaları şartı aranır ve kayıtlı olduklarına dair Bakanlık il/ilçe müdürlüklerinden belge/yazı istenir.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği (Koyun-Keçi)

MADDE 13 – (1) Bu karar kapsamında, koyun yetiştiriciliğinde en az elli baş, keçi (Saanen ve Kilis Keçisi) yetiştiriciliğinde ise en az onbeş baş kapasiteye sahip küçükbaş hayvan yetiştiricisi işletmelere yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.

(2) Koyun yetiştiriciliğinde en az elli baş, keçi (Saanen ve Kilis Keçisi) yetiştiriciliğinde ise en az onbeş baş kapasiteye sahip küçükbaş hayvan yetiştiriciliği işletmesi kurmak isteyen yetiştiriciler ile mevcut hayvan sayılarını koyun yetiştiriciliğinde elli baş ve üzerine, keçi (Saanen ve Kilis Keçisi) yetiştiriciliğinde ise onbeş baş ve üzerine çıkarmak isteyen yetiştiricilere de, bu konudaki hayvan alımları dahil, yatırım kredisi ve işletme kredisi kullandırılır.

(3) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği için kullandırılacak olan yatırım kredileri, hayvan alımlarını süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı ve yem hazırlama ünitesini kapsar,

(4) Keçi yetiştiriciliğinde işletmede mevcut ve yeni alınacak keçilerin Saanen ve/veya Kilis keçisi olduklarına ilişkin olarak Bakanlık il/ilçe müdürlüklerinden belge/yazı istenir.

Kanatlı sektörüne yönelik bio güvenlik

MADDE 14 – (1) Kanatlı sektöründe tavuk, hindi, ördek, kaz, devekuşu ve bıldırcın ile ilgili damızlık yumurtacı ve/veya damızlık broiler ve/veya kuluçkalık ve/veya yumurtacı ve/veya broiler yetiştiriciliği yapan işletmelerden; tavukçulukta 5000 adet, hindicilikte 2500 adet, ördek, kaz ve bıldırcında 1000 adet, devekuşunda ise 100 adet ve üzeri kapasitelere sahip işletmelere bio güvenlik önlemleri kapsamında işletme kredisi kullandırılır.

(2) Bio güvenlik kapsamında kullandırılacak krediler, işletmelerin etrafının duvar ve/veya tel örgülerle çevrilmesini, işletme atıklarını yakma fırını kurulmasını, gübre çukuru açılmasını, yaban hayvanlarının işletmeye girişini engelleyen sistemler kurulmasını, dezenfekte havuzları kurulmasını, dezenfeksiyon maddesi ile dezenfeksiyonda kullanılan alet ve ekipmanlar alınmasını, seyyar su tankları ve  özel filtreler kurulması konularını kapsar.

(3) İşletme kapasiteleri, tesisin bulunduğu Bakanlık il ve ilçe müdürlüğü vasıtasıyla belgelendirilir.

(4) Bu konuda kredi talebinde bulunan üreticiler Bakanlık il/ilçe müdürlüklerince onaylanmış proje ve işletme kapasitelerini gösterir belge ile Banka ve/veya Tarım Kredi Kooperatiflerine başvururlar.

Arıcılık

MADDE 15 – (1) Arı Yetiştiricileri Birliği veya ürün bazında kurulmuş bulunan Bal Üreticileri Birliği asil veya yedek/aday üye konumunda bulunan arıcılardan, asgari 50 ve üzeri koloniyle üretim yapacak olan arıcılar ile mevcut koloni sayısını 50 ve üzerine çıkarmak isteyen arıcılara işletme kredisi kullandırılır.

(2) Arıcılık kapsamında kullandırılacak krediler, arılı kovan, yeni kovan, arıcılıkta kullanılan maske, körük, el demiri, bal süzme makinesi, polen kurutma makinesi, ana arı işletmesi oluşturmak için çiftleştirme kutusu, ana arı kafesi, ana arı ızgarası, vb. malzeme ve ekipmanların alımı, ilkbahar beslenmesi için koloni başına 10 kg. şeker, her kovan için yılda 1 kg temel petek alımı, gezginci arıcılık yapanlar için arı nakliye gideri ve işçilik dahil benzeri işletme giderlerini kapsar.

(3) Bu kapsamda, kredi talebinde bulunan arıcılar Birliğe üye olduklarını gösterir belge ile Banka ve/veya Tarım Kredi Kooperatifine başvurur.

Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinde yapılacak besicilik

MADDE 16 – (1) Karar kapsamında, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve mevzuatına göre kurulan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yatırım programına alınmış ve alt yapıları tamamlanmış olan, (TDİOSB) Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinde; faaliyette bulunan/bulunacak olan müteşebbislere küçük ve büyükbaş besicilik konusunda işletme ve yatırım kredisi kullandırılır.

(2) Bu kapsamda kredi talebinde bulunan müteşebbisler TDİOSB’nde parsel tahsisi veya satışı yapıldığına ilişkin belge ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı veya Bakanlık tarafından onaylanmış proje ile Banka ve/veya Tarım Kredi Kooperatifine başvurur.

Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinde yapılacak süt hayvancılığı

MADDE 17 – (1) Karar kapsamında, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve mevzuatına göre kurulan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yatırım programına alınmış ve alt yapıları tamamlanmış olan, (TDİOSB) Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinde; faaliyette bulunan/bulunacak olan müteşebbislere küçük ve büyükbaş süt hayvancılığı konusunda işletme ve yatırım kredisi kullandırılır.

(2) Bu kapsamda kredi talebinde bulunan müteşebbisler TDİOSB’nde parsel tahsisi veya satışı yapıldığına ilişkin belge ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı veya Bakanlık tarafından onaylanmış proje ile Banka ve/veya Tarım Kredi Kooperatifine başvurur.

Su ürünleri yetiştiriciliği

MADDE 18 – (1) Orkinos ve sazan yetiştiriciliği hariç, projesi Bakanlık tarafından onaylanmış su ürünleri yetiştiriciliği yapacak olan üreticilere, kafes sistemi, havuz yapımı, kuluçkahane kurulması ve modernizasyonu ile alet-ekipman alımı konusunda yatırım kredisi, Bakanlıkça verilen su ürünleri yetiştiricilik belgesine ve/veya su ürünleri kuluçkahane belgesine sahip üreticilere, üretimde ihtiyaç duyulan giderlerin finansmanı için ise işletme kredisi kullandırılır.

(2) Su ürünleri yetiştiriciliği yapacak üreticilere kullandırılacak yatırım kredilerinde Bakanlıkça onaylanan projeler, işletme kredilerinde ise Bakanlıkça verilen su ürünleri yetiştiricilik belgesinde ve/veya su ürünleri kuluçkahane belgesinde belirtilen kapasite esas alınır.

Tarımsal sulama

MADDE 19 – (1) Karar kapsamında, bitki gelişmesi için gerekli olan ve doğal yağışlarla karşılanamayan suyun sağlanması ve değişik yöntemlerle toprağa verilmesini sağlamak amacıyla, yatırım kredisi kullandırılır.

(2) 167 sayılı Yeraltı suları Hakkında Kanun esaslarına göre su temini maksadıyla kazılar ve kuyular açılmasına yönelik yatırım kredisi, 167 sayılı yasa hükümlerine göre Arama Belgesi alınan kazılar ve kuyular için kullandırılır ve bu konuda kredi talebinde bulunan üreticilerden, Bakanlık ilgili il/ilçe müdürlükleri veya ilgili il özel idareleri tarafından onaylanmış proje raporu istenir.

Tarımsal mekanizasyon (traktör ve biçer-döver hariç)

MADDE 20 – (1) Tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilmesi için üreticiler tarafından kullanılan ve 2000/37 sayılı “Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ” esaslarına göre zirai kredilendirme belgesi olan traktör ve biçer-döver hariç tüm tarımsal mekanizasyon araçları için yatırım kredisi kullandırılır.

Kontrollü örtü altı tarımı

MADDE 21 – (1) Kontrollü örtü altı (modern seralarda) üretme koşullarına sahip en az bir dekar büyüklüğündeki seralarda 27/12/2003 tarihli ve 25329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kontrollü Örtü altı Üretiminin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’e uygun olarak örtü altı yetiştiriciliği yaptığı Bakanlıkça tespit edilen ve kayıt altına alınan işletmeler ile hazırladıkları projeleri Bakanlık il/ilçe müdürlüklerince onaylanan yeni kurulacak işletmelere projeler çerçevesinde yatırım ve işletme  kredisi kullandırılır.

İhracatı yapılan doğal çiçek soğanlarının üretimi

MADDE 22 – (1) 24/8/2004 tarihli ve 25563 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Doğal Çiçek Soğanlarının Sökümü, Üretimi ve Ticaretine İlişkin Yönetmelik” esaslarına göre ihracatı yapılan doğal çiçek soğanlarını üretimi faaliyetinde bulunan müteşebbislere Doğal Çiçek Soğanlarının 2007 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ’de (Tebliğ No: 2006/48) yer alan doğal çiçek soğanlarının üretimi konusunda işletme ve yatırım kredisi kullandırılır. Bu kapsamda, üreticilere iklim odaları ve temizleme, kurutma, boylandırma gibi alet ekipman alınması ve/veya bunların modernizasyonu konularında yatırım kredisi, işletme giderlerinin finansmanı için ise işletme kredisi kullandırılır.

(2) Üreticiler, Bakanlık il/ilçe müdürlüklerince onaylanmış proje ile Banka ve/veya Tarım Kredi Kooperatiflerine başvururlar.

Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği

MADDE 23 – (1) Karar kapsamında aromatik ve tıbbi bitkilerden; kekik, biberiye, adaçayı, sığla yağı, sumak, keçi boynuzu, defne, fesleğen, likapa, ıhlamur ve safranın kültür alanlarında üretimini yapan işletmeler ile yeni kurulacak işletmelere yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.

(2) Üreticiler, Bakanlık il/ilçe müdürlüklerince onaylanmış proje ile Banka ve/veya Tarım Kredi Kooperatiflerine başvururlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Sözleşmeli tarım

MADDE 24 – (1) Yukarıda belirtilen tarımsal faaliyetlerle ilgili yapılacak sözleşmeli tarım, kendi alanlarındaki şartlarda kredilendirilir.

Başvuru

MADDE 25 – (1) Karar kapsamındaki yatırım ve işletme kredisi başvuruları, Bankaya ve TKK’ne yapılır. Başvurular Banka ve TKK’nin usul, esas ve mevzuatları dahilinde değerlendirilir. Banka ve TKK’nce uygun bulunanlara kendi usul ve esasları dahilinde kredi kullandırılır.

Kredilerden yararlanamayacak olanlar

MADDE 26 – (1) Bu Tebliğin 11, 12, 13 ve 17’nci maddelerinde yer alan faaliyetler için, kredilendirme konularından olan süt sağım ünitesi ve soğutma tankı ile ilgili olarak Bakanlık tarafından yapılan desteklemeden faydalanan gerçek ve tüzel kişilere, aynı konuda kredi açılmaz.

(2) Bu Tebliğde yer alan kredi konularından kamu kurum ve kuruluşları yararlanamazlar.

Yürürlük

MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s