GENELGE 2011/13

6 Eylül 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28046

GENELGE

Başbakanlıktan:

Konu : Yerli Ürün Kullanılması.

GENELGE

2011/13

Tasarruf ve rekabet ilkelerine uygun hareket edilmesi kaydıyla, ülkemiz ihtiyaçlarının yerli ürünlerden karşılanması ekonomimiz açısından büyük önem taşımaktadır.

Bu çerçevede, mevzuatımızda yerli ürün kullanımına yönelik mevcut hükümlerin uygulanmasına özen gösterilmesine ilave olarak, kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilecek mal alımlarına ilişkin uygulamalarda;

1. Teknik şartnamelerde Türkiye’de üretilen ürünlerin teklif edilmesini engelleyen düzenlemelerin yapılmaması,

2. Kamu ihale mevzuatına aykırı olarak, isteklilerin ithal ürün ya da belirli bir ülkenin malını teklif etmesine yönelik düzenlemelerin yapılmaması,

3. Ürünlere ilişkin olarak yabancı belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve zorunlu olmayan belgelerin ihale dokümanlarında aranmaması,

4. İthal ürün teklif eden isteklilerin yurt dışında mal teslim edebilmelerine imkan tanınması durumunda, teslim yeri, navlun, gümrük ve vergi giderleri gibi unsurların tekliflerin değerlendirilmesinde nasıl dikkate alınacağına dair ihale dokümanlarında düzenlemelerin yapılması,

5. İthal ürün teklif eden isteklilere mal tesliminden önce akreditif açılarak ön ödeme yapılmasına imkan tanınması durumunda, Türkiye’de üretilen ürünleri teklif eden isteklilere de avans ödemesi yapılmasına yönelik ihale dokümanlarında düzenleme yapılması,

hususlarının dikkate alınarak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki alımlar ile Devlet Malzeme Ofisinden gerçekleştirilecek alımlarda öncelikli olarak Türkiye’de üretilen ürünlerin tercih edilmesini ve kamu kurum ve kuruluşları yöneticilerinin bu konuda gereken duyarlılığı göstermelerini önemle rica ederim.

                                                                                  Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                              Başbakan

GENELGE 2011/1

8 Ekim 2011 CUMARTESİ  Resmî Gazete     Sayı : 28078

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GENELGE

2011/1

Bilindiği üzere, 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 11/3/2010 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiş olup, 26/3/2010 tarihli ve 27533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Anılan Kanunun Bakanlığımızın görev ve yetkilerini düzenleyen 15 inci maddesi yürürlüğe girmiş olup, standartlara ilişkin 6 ncı maddesinin beşinci fıkrası 26/3/2013 tarihinde, diğer maddeleri ise 1/1/2012 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Mezkur Kanunun 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında; toptancı halinde veya hale bildirilerek işlem gören malların cinsine, miktarına, fiyatına, alıcı ve satıcısına ilişkin bilgiler ile Bakanlığımızca gerekli görülecek diğer hususların elektronik ortamda tutulması, izlenmesi, duyurulması, meslek mensuplarının kayıt altına alınması, bunlara yönelik veri tabanının oluşturulması ve toptancı halleri arasında ortak bilgi paylaşımının ve iletişimin sağlanması amacıyla Bakanlığımız bünyesinde Hal Kayıt Sisteminin kurulması öngörülmüştür.

Yine, Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında; toptancı hallerinin, halde veya hale bildirilerek işlem gören malların cinsine, miktarına, fiyatına, alıcı ve satıcısına ilişkin bilgiler ile Bakanlıkça gerekli görülecek diğer hususları elektronik ortamda tutmak, Hal Kayıt Sistemi için gerekli olan verileri sağlamak ve bunları sisteme aktarmak, hale gelen ve çıkan malları kontrol altına almak ve denetlemekle görevli ve yükümlü oldukları, bu görev ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulan bilgi işlem sisteminin kurulmasından ve lüzumlu diğer teknik donanımın sağlanmasından özel toptancı hali işletmecileri ile belediyelerin sorumlu olduğu ifade edilmiştir.

Ayrıca, anılan Kanunun 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında, belediyeler ile gerçek veya tüzel kişilerin Bakanlığımızca alınan önlemlere ve verilen talimatlara uymak zorunda oldukları hükme bağlanmıştır.

Web tabanlı çalışacak Hal Kayıt Sisteminin kurulmasına yönelik çalışmalarda son aşamaya gelinmiş olup, söz konusu Sistemin 5957 sayılı Kanunun yürürlüğe gireceği 1/1/2012 tarihinde faaliyete geçmesi öngörülmektedir.

Hal Kayıt Sistemi üzerinden, tüm belediyelerce ve toptancı hali bulunan belediyelerce aşağıda belirtilen iş ve işlemler yapılacaktır:

A) Tüm belediyelerce yapılacak iş ve işlemler:

1- Semt ve üretici pazarlarının adı, kuruluş yerleri ve günleri, satış yeri sayısı ile buralarda faaliyet gösterenlere ilişkin bilgilerin Sisteme kaydedilmesi,

2- Kanuna istinaden belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yapılacak denetimler neticesinde Kanuna aykırı eylemleri tespit edilenlere ceza uygulanması ya da uygulanan bu cezaların Sisteme aktarılması,

3- Mevzuat ve Bakanlıkça verilen benzeri görevlere ilişkin iş ve işlemlerin yapılması.

B) Toptancı hali bulunan belediyelerce yapılacak iş ve işlemler:

1- Toptancı haline ilişkin bilgiler ile halde faaliyet gösterenlerce verilen teminatlara ilişkin bilgilerin Sisteme kaydedilmesi,

2- Toptancı hali içinde yapılacak denetimler neticesinde Kanuna aykırı eylemleri tespit edilenlere ceza uygulanması ya da uygulanan bu cezaların Sisteme aktarılması,

3- Toptancı haline gelen araçlarda bulunan malların künyesinin sorgulanması, künyesi olmayan malların gerekli cezai işlemler uygulandıktan sonra kayıt altına alınması,

4- Toptancı haline gelen araçlar ile halden çıkan araçlarda bulunan mallara ilişkin kontrol ve kayıt işlemleri ile bu bilgiler doğrultusunda stok kontrolünün yapılması,

5- Sistem üzerinden elde edilen veriler doğrultusunda sebze ve meyve fiyatlarının uygun vasıtalarla yayımlanması,

6- Toptancı hali üzerinden bildirim yapmak isteyenlerin taleplerinin karşılanarak, bildirim sonucunda oluşan künyenin kendilerine verilmesi,

7- Mevzuat ve Bakanlıkça verilen benzeri görevlere ilişkin iş ve işlemlerin yapılması.

Bu kapsamda, toptancı hali bulunan ve bulunmayan belediyeler, münhasıran yukarıda belirtilen iş ve işlemleri yerine getirmek üzere 15/12/2011 tarihine kadar,

1- Hızlı ve kesintisiz bağlantı sağlayacak en az 2 megabit hızında internet bağlantısı,

2- İnternet erişimine imkan sağlayacak en az 2.8 GHz işlemcili en az 2 GB DDR3 RAM güncel web tarayıcılarında çalışabilecek işletim sistemli bilgisayarlar,

3- Denetim ve cezai işlemlerde kullanılmak üzere mobil bilgisayarlar (dizüstü bilgisayar, netbook, tablet bilgisayar vb.) ve internet erişimi olmayan noktalar için USB bağlantılı EDGE/3G Modemler,

4- Toptancı hal giriş ve çıkış kapılarında kullanılmak üzere yukarıda belirtilen özelliklerde bilgisayar ve internet bağlantısı, bariyer ve elektronik ağırlık kontrol ünitesi donanımlarını temin edecektir.

Bunun yanında, toptancı hali bulunan belediyeler, hal giriş ve çıkış kapılarındaki kontrol kulübelerinde kullanılmak üzere Hal Kayıt Sistemi ile uyumlu çalışabilecek plaka okuma sisteminin kurulmasına yönelik planlama yapacaktır.

Öte yandan, Hal Kayıt Sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasının temin edilmesi ve bu konuda herhangi bir aksamaya mahal verilmemesi amacıyla, Sisteme veri girişi yapacak personele bilahare bildirilecek program kapsamında eğitim verilecektir. Bu çerçevede, belediyelerce iyi düzeyde bilgisayar kullanabilen personelin şimdiden belirlenmesi gerekmektedir.

Hal Kayıt Sistemine ilişkin bu Genelgede yer alan yükümlülükler, özel toptancı halleri, işletme yetkisi devredilen belediye toptancı halleri ile toptancı hallerle ilgili faaliyette bulunmak üzere kurulan mahalli idare birliklerince de yerine getirilecek olup, bu yükümlülüklerin yerine getirilmesinden ilgili belediyeler sorumlu olacaktır.

Hal Kayıt Sisteminin uygulanmasına yönelik usul ve esaslar Bakanlığımızca çıkarılacak bir tebliğle düzenlenecektir. Bu Genelgeye ilişkin tereddüt edilen hususlarla ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne başvurulacaktır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Hayati YAZICI

Bakan

GENELGE 2008/17

16 Temmuz 2008 ÇARŞAMBA        Resmî Gazete     Sayı : 26938

GENELGE

Başbakanlıktan:

Konu: Lisanslı Yazılım Kullanılması.

GENELGE

2008/17

Bilindiği üzere; kamu kurum ve kuruluşlarında bilgisayar teknolojisinin hızla gelişmesi sonucu, kamu hizmetlerinin görülmesinde, yaygın olarak kullanılan bilgisayar programları, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında, ilim ve edebiyat eseri olarak koruma altındadır.

Birçok ülkenin telif hakları sistemine paralel şekilde, diğer eser türlerinde olduğu gibi bilgisayar programlarının da, lisanssız kopyalarının kullanılması, hak sahibinin izni olmaksızın çoğaltılması, değiştirilmesi ve dağıtılması fiillerine karşı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda cezai ve hukuki yaptırımlar öngörülmüştür.

Bu sebeple, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri çerçevesinde, fikri hakların korunması açısından, kamu kurum ve kuruluşlarında, bilgisayar programlarının edinilmesi, kullanılması, yönetimi ve alınacak tedbirlere yönelik esasların tespiti ile ilgili düzenlemelerin yapılması gerekli görülmüştür.

1. Kamu Kuruluşlarında Bilgisayar Programı Edinilmesi

Bütçeleme: Bilgisayar programlarının satın alınmasından önce yapılacak bütçelemede, bilgisayar programları, bilgisayar donanımından ayrı kalem olarak belirtilmelidir. Bütçeleme yapılırken edinilecek bilgisayar programlarının lisanslama esasları dikkate alınmalı, ihtiyaç bulunan lisans sayısı kadar program bütçede yer almalıdır.

Şartname: Bilgisayar programı satın alımının söz konusu olduğu şartnamelerde, satın alınacak bilgisayar programları ayrı kalem olarak yer almalı ve sağlanacak bilgisayar programlarının lisanslı olması gerektiği ve lisans miktarları mutlaka belirtilmelidir.

Teslimat: Satın alma işlemi sonucunda teslimatı yapılan bilgisayar programlarının teslim, geçici ve kati kabul işlemleri sırasında; lisanslı olup olmadığı kontrol edilmeli ve sadece lisanslı programların kabulleri yapılmalıdır.

2. Yazılım Yönetimi ve Denetimi

Yazılım yönetimi ve denetimi; kamu kurum ve kuruluşlarının bünyelerindeki yazılımların, 5846 sayılı Kanun ve lisans anlaşmalarına uygun olarak bulundurulması ve kullanılmasının sağlanması maksadıyla kuruluş içinde yapılması gerekli işlem ve denetim etkinliklerini kapsamaktadır.

Söz konusu etkinlikler kamu kurum ve kuruluşunda bilgi işlem ünitesi veya bu işten sorumlu birimin koordinasyonunda, hukuk müşavirliği ve teftiş veya denetiminden sorumlu kurul veya birimlerin ayrı ayrı veya ortak çalışması sonucu yerine getirilecektir.

Lisanssız yazılımlarının bulundurulması ve kullanımının önlenmesi maksadıyla kamu kurum ve kuruluşları;        

– Lisans hakları kamu kurum ve kuruluşuna ait olmayan tüm programların, bilgisayar ve medyalardan silinmesi ve lisanslı olanların temin edilmesi,

– Lisans sicili oluşturularak kurumun sahip olduğu yazılım ve lisansların takip edilmesi,

– İhale neticesi yüklenici firma tarafından bilgisayar ve yazılımların tesliminde, yazılımların orijinal ve lisanslı olduğunun ve belgelerinin şartnameye uygunluğunun kontrol edilmesi,

– Kullanılan yazılımların yasal olarak kurum tarafından sağlanmış orijinaller olup olmadığının ve yazılım siciline uygunluğunun belirli aralıklarla denetlenmesi,

– Kamu kurum ve kuruluşunda; bilgi işlem ünitesi veya bu işten sorumlu birimde çalışanların bu genelgenin gereklerine göre işlem tesis etmelerinin sağlanması, hususlarında gereken tedbirleri alacaklardır.

6/2/1998 tarihli ve 1998/10 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

                                                                       Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                      Başbakan

Katılım Öncesi AB’den Sağlanacak Fonların Yönetimi GENELGE 2011/15

18 Ekim 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28088

Başbakanlıktan:

Konu :   Katılım Öncesi AB’den Sağlanacak

            Fonların Yönetimi.

GENELGE

2011/15

I. GİRİŞ

2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün uygulanmasına ilişkin 718/2007 sayılı Avrupa Komisyonu Tüzüğü esasları çerçevesinde kullandırılacaktır. Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğünün amacı, aday ülkeleri üyeliğe hazırlık yönünde desteklemek ve üyelik sonrası kullandırılacak olan yapısal fonlara hazırlamaktır.

Avrupa Birliği ile ülkemiz arasındaki mali işbirliğinin yukarıda belirtilen Avrupa Birliği Tüzüklerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu arasında 11 Temmuz 2008 tarihinde “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı ile Temin Edilen Yardımın Uygulanması Çerçevesinde Türkiye Cumhuriyetine Sağlanan Avrupa Topluluğu Mali Yardımlarıyla İlgili İşbirliği Kuralları Hakkında Çerçeve Anlaşma” (Çerçeve Anlaşma) imzalanmıştır. Söz konusu Anlaşmanın onaylanması 5824 sayılı Kanunla uygun bulunmuş ve 24 Aralık 2008 tarih ve 27090 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2008/14450 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanmıştır.

Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamında Türkiye’ye sağlanan fonlar beş bileşen altında yer almaktadır. Bunlar;

1. Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma

2. Sınır Ötesi İşbirliği

3. Bölgesel Kalkınma

4. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi

5. Kırsal Kalkınma

olarak belirlenmiştir.

Bu bileşenler altında Avrupa Birliğinden sağlanacak fonlar, Avrupa Birliğine tam üyelik hedefimiz doğrultusunda, Katılım Ortaklığı Belgesi ve Ulusal Programda yer alan önceliklerin yanı sıra 3. ve 4. Bileşenler için hazırlanan Stratejik Çerçeve Belgesi ve operasyonel programlar ile 5. Bileşen için hazırlanan Kırsal Kalkınma Programının strateji ve öncelikleri çerçevesinde kullandırılacaktır.

Avrupa Birliğinden sağlanacak fonların Çerçeve Anlaşma ile belirlenen esaslar doğrultusunda kullanılabilmesi için oluşturulan kurumsal yapı ve komitelerin belirlendiği 2009/18 sayılı Başbakanlık Genelgesi 4 Aralık 2009 tarihli ve 27422 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştı. Bakanlık teşkilatlarını yeniden düzenleyen Kanun Hükmünde Kararnamelerin 61’inci Hükümetin kurulmasıyla birlikte yürürlüğe girmesi nedeniyle söz konusu Genelge ile öngörülen yapının gözden geçirilerek bakanlık yapılarında yapılan değişikliklerle uyumlu hale getirilmesi gerekli görülmüştür.

II. KURUMSAL YAPILAR

Çerçeve Anlaşmada belirtilen görevleri yerine getirmek üzere aşağıdaki kurum ve kişiler belirlenmiştir;

Yetkili Akreditasyon Görevlisi: Yetkili Akreditasyon Görevlisi, Hazine Müsteşarlığından sorumlu Bakandır. Yetkili Akreditasyon Görevlisinin sekretarya hizmetleri Hazine Müsteşarlığı tarafından yürütülür.

Ulusal Katılım Öncesi Yardım Koordinatörü: Katılım Öncesi Yardımın genel koordinasyonunu sağlamak üzere Ulusal Katılım Öncesi Yardım Koordinatörü olarak Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşarı görevlendirilmiştir. Ulusal Katılım Öncesi Yardım Koordinatörünün sekretarya hizmetleri Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülür.

Ulusal Katılım Öncesi Yardım Koordinatörü ayrıca, Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşenine ilişkin programlama ve izleme sürecini yürütmek ve koordine etmek; Çerçeve Anlaşma, Sektörel Anlaşma(lar) ile Finansman Anlaşmalarını imzalamak ve Avrupa Komisyonuna iletmek; Stratejik Çerçeve Belgesi ve operasyonel programları Avrupa Komisyonuna iletmek görevlerini de yerine getirir.

Ulusal Yetkilendirme Görevlisi (UYG): Ulusal Yetkilendirme Görevlisi olarak Hazine Müsteşarı görevlendirilmiştir. Avrupa Birliğinden sağlanacak fonların mali yönetimi, işlemlerin mevzuata uygunluğu ile yönetim ve kontrol sistemlerinin etkin işlemesinden sorumludur.

Stratejik Koordinatör: Katılım Öncesi Yardım Aracının 3. ve 4. Bileşenleri kapsamında sağlanacak yardımların koordinasyonunu sağlamak üzere, Stratejik Koordinatör sıfatı ile Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı görevlendirilmiştir. Stratejik Koordinatörün sekretarya hizmetleri Kalkınma Bakanlığı tarafından yerine getirilir.

Ulusal Fon: Hazine Müsteşarlığı bünyesinde bulunan Ulusal Fon, Ulusal Yetkilendirme Görevlisinin sorumluluğu altında, Katılım Öncesi Yardım Aracı çerçevesinde sağlanacak yardımların mali yönetimi ile görevlidir.

Ulusal Yetkilendirme Görevlisi Destek Dairesi: Hazine Müsteşarlığı bünyesinde bulunan UYG Destek Dairesi, Ulusal Yetkilendirme Görevlisinin sorumluluğu altında Katılım Öncesi Yardım Aracı çerçevesinde oluşturulan sistemin izlenmesi ile görevlidir.

Program Otoritesi: Katılım Öncesi Yardım Aracı 3. ve 4. Bileşenleri için ilgili operasyonel programların ve Katılım Öncesi Yardım Aracı 5. Bileşeni için Kırsal Kalkınma Programının hazırlanması ve uygulamanın yürütülmesinden sorumlu kurumlardır. 3. ve 4. Bileşenler için Program Otoritesi olarak belirlenen kurumlarda Program Otoritesi Başkanı olarak müsteşar yardımcısı veya genel müdür düzeyinde görevliler belirlenir. Program otoriteleri ilgili mevzuat, Avrupa Birliği Müktesebatı ve uluslararası anlaşmalar çerçevesinde operasyonel programların hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi, desteklenecek proje ve faaliyetlere ilişkin olarak, programlama, ihale ve sözleşme yapılması, proje ve faaliyetlerin yürütülmesi, ödemelerin yapılması, muhasebeleştirilmesi ile buna ilişkin kontrol, izleme ve değerlendirmelerin gerçekleştirilmesi, ilgili kurum ve makamlara görevleri ile ilgili bilgi, belge ve raporların intikali görevlerinin yerine getirilmesinden sorumludur.

Merkezi Finans ve İhale Birimi: Katılım öncesi mali işbirliği ile Katılım Öncesi Yardım Aracı 1. ve 2. Bileşenleri kapsamındaki ve ayrıca Katılım Öncesi Yardım Aracı 3. ve 4. Bileşenleri kapsamında Program Otoriteleri tarafından yapılan yetki devri çerçevesinde operasyonel programlara ilişkin projelerin Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ihale, sözleşme, ödeme ve raporlama işlemleri Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından yerine getirilir. Katılım Öncesi Yardım Aracı 1. ve 2. Bileşende Program Yetkilendirme Görevlisi, Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanıdır.

Kıdemli Program Görevlisi (KPG): Katılım Öncesi Yardım Aracının 1. Bileşeniyle ilgili olarak Program Yetkilendirme Görevlisinin genel sorumluluğu altında, projelerin teknik uygulamasından sorumlu olan yararlanıcı kuruluşlarda görevli personeldir. KPG, proje hakkında yeterli bilgiye ve icra yetkisine sahip, uygun düzeyde yöneticiler arasından belirlenir.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu: Katılım Öncesi Yardım Aracının 5. Bileşeni kapsamında, başvuru çağrı ilanlarına çıkılması, proje seçimi, sözleşme, ödeme ve raporlama işlemlerinin yürütülmesinden sorumludur. Kurum, görevlerini Çerçeve Anlaşma, Sektörel Anlaşma, 5818 ve 6082 sayılı Kanun ile değişik 5648 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde yerine getirir.

Katılım Öncesi Yardım Aracının 3., 4. ve 5. Bileşenlerine ilişkin olarak Operasyonel Programların hazırlanması ve uygulanmasından aşağıdaki kurumlar yetkili ve sorumludur.

BileşenOperasyonel ProgramProgram Otoritesi
(3) Bölgesel KalkınmaÇevreÇevre ve Şehircilik Bakanlığı
UlaştırmaUlaştırma Bakanlığı
Bölgesel Rekabet EdebilirlikBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
(4) İnsan Kaynaklarının  Geliştirilmesiİnsan KaynaklarınınGeliştirilmesiÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
(5) Kırsal KalkınmaKırsal Kalkınma– Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Yönetim Otoritesi);- Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal   Kalkınma Ajansı)

Program Otoritelerinde oluşturulacak kurumsal yapılanmada programlama, izleme ve değerlendirme, teknik uygulama, kalite kontrol, ihale, finans ve sözleşme işlevlerini yerine getirmek üzere birimler oluşturulacak ve bu birimlerde yeterli sayıda nitelikli personel istihdam edilecektir.

Program Otoriteleri ve Merkezi Finans ve İhale Birimi arasında imzalanan işbirliği anlaşmalarında öngörülen geçiş döneminin sonuna kadar 3. ve 4. Bileşenler için ihale, sözleşme, ödeme ve raporlama işlevleri, nihai sorumluluk Program Otoritelerinde kalmak üzere Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından yerine getirilecektir. Program Otoritesi kurumlar bu süreçte ihale, sözleşme, ödeme ve raporlama işlevlerinin kendilerince üstlenilmesine ilişkin gerekli tüm hazırlıkları yapacaklardır.

Denetim Otoritesi: Katılım Öncesi Yardım Aracının yönetim ve kontrol mekanizmalarının işlerliği ve etkinliğini denetlemek üzere Hazine Kontrolörleri Kurulu, Denetim Otoritesi olarak görevlendirilmiştir. Denetim Otoritesi, Çerçeve Anlaşma kapsamındaki yönetim ve kontrol mekanizması içerisinde yer alan kişi ve kurumlardan hiçbir şekilde talimat almaz ve işlevsel olarak bağımsızdır. Denetim Otoritesi, Katılım Öncesi Yardım Aracına ilişkin tüm yönetim ve kontrol sistemlerini ve faaliyetlerini denetler. Bu kapsamdaki kurumlar Denetim Otoritesi tarafından yönetim ve kontrol sistemlerine ilişkin istenilen her türlü bilgi, belge, kayıt, rapor ve bilgi sistemlerini sunmak ve bu bilgileri denetime hazır bulundurmak zorundadırlar.

Ulusal Otorite: Katılım Öncesi Yardım Aracı 2. Bileşeni ile ilgili olarak, ülkemizin halihazırda katılım sağladığı ve önümüzdeki dönemde katılacağı programlarla ilgili çalışmaları Merkezi Finans ve İhale Birimi ile işbirliği içerisinde yürütmek üzere Avrupa Birliği Bakanlığı Ulusal Otorite olarak belirlenmiştir.

İç Denetim Birimi: Katılım öncesi mali işbirliği kapsamında yer alan kurumların iç denetim işlevi, 5018 sayılı Kanun çerçevesinde atananlar arasından, kurumlarınca öngörülen yeterli sayıdaki iç denetçi tarafından yerine getirilir. Ancak, 5018 sayılı Kanun kapsamında olmayan Merkezi Finans ve İhale Birimi ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun iç denetimi kendi iç denetçileri tarafından yapılır.

III. KOORDİNASYON KURULU VE KOMİTELERİ

1. Mali İşbirliği Koordinasyon Kurulu:

A. Kurulun Oluşumu: Avrupa Birliği Bakanı başkanlığında, Ulusal Katılım Öncesi Yardım Koordinatörü, Ulusal Yetkilendirme Görevlisi, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı, Maliye Bakanlığı Müsteşarı, Program Otoritesi Bakanlıkların Müsteşarları ve Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanından oluşur. Sekretarya hizmetleri Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülür. Gerekli hallerde Kurula diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşları da davet edilebilir. İhtiyaç duyulması halinde Kurul teknik seviyede toplanır.

B. Kurulun Görevleri:

(1) Mali işbirliği sürecinin genel işleyişini, Birlik programları ve ajanslarından yararlanmaya yönelik faaliyetleri koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek,

(2) Katılıma yönelik olarak üye ülkeler ile yürütülen ikili işbirliğinin genel koordinasyonunu sağlamaktır.

2. Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Komitesi:

A. Komitenin Oluşumu: Avrupa Birliği Bakanlığı başkanlığında, Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ile Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarının, en az daire başkanı düzeyinde temsilcilerinden ve Merkezi Finans ve İhale Biriminin uygun seviyedeki temsilcisinden oluşur. Komitenin sekretarya hizmetleri Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülür.

B. Komitenin Görevleri:

(1) Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni kapsamında kullanılacak kaynaklara ilişkin öncelikleri belirlemek, hazırlık aşamasından başlamak üzere, programlama belgelerini değerlendirmek ve varsa değişiklik önerilerinde bulunmak,

(2) Söz konusu bileşen kapsamındaki proje tekliflerini değerlendirmek, karara bağlamak ve proje hazırlama sürecini yönlendirmektir.

3. Sınır Ötesi İşbirliği Komitesi:

A. Komitenin Oluşumu: Ulusal Otorite başkanlığında, Dışişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi temsilcilerinden oluşur. Komitenin çalışma usul ve esasları Komite tarafından belirlenir. Komitenin sekretarya hizmetleri Ulusal Otorite tarafından yürütülür.

B. Komitenin Görevleri:

Sınır Ötesi İşbirliği Bileşeni ile ilgili programlama ve teknik uygulama sürecini koordine etmektir.

4. Bölgesel Kalkınma ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Komitesi:

A. Komitenin Oluşumu: Stratejik Koordinatör başkanlığında, Program Otoritesi Başkanları ile Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı ile Merkezi Finans ve İhale Biriminin üst düzey temsilcilerinden oluşur. Gerek duyulması halinde ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri de toplantıya davet edilebilir. Komitenin sekretarya hizmetlerini Kalkınma Bakanlığı yürütür. Komitenin çalışma usul ve esasları Komite tarafından belirlenir.

B. Komitenin Görevleri:

(1) Bölgesel Kalkınma ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşenleri altında yer alan operasyonel programlara ilişkin gelişmeleri değerlendirerek, her bir bileşen için operasyonel programlar arası fon tahsisine ilişkin olarak Avrupa Komisyonuna iletilecek önerileri oluşturmak,

(2) Program Otoritelerine, operasyonel programlar arasındaki uyum ve tamamlayıcılığın sağlanmasına yönelik değerlendirme ve tavsiyelerde bulunmak,

(3) Stratejik Çerçeve Belgesi kapsamındaki operasyonel programlara ilişkin gelişmeleri ve belirlenen hedeflere ulaşmadaki ilerlemeleri değerlendirmek, Program Otoritesi kurumlara bu yönde tavsiyelerde bulunmak,

(4) Bölgesel Kalkınma ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşenleri altında yer alan Operasyonel Programlara ilişkin yıllık izleme ve değerlendirme raporlarını görüşmek ve Stratejik Çerçeve Belgesinde yer alan hedeflerin tutarlılığını izlemek,

(5) Stratejik Çerçeve Belgesine ilişkin olarak Stratejik Koordinatör tarafından hazırlanacak izleme ve değerlendirme raporlarını görüşmek,

(6) Yeterli sayı ve nitelikte projeden oluşan proje havuzunun oluşmasına katkıda bulunmak,

(7) Yatırım programı ile ilişkilendirilmesi gereken projelerle ilgili olarak proje tekliflerini, projelendirme aşamasında, eş-finansman ve yatırım programıyla ilişkisi bakımından Kalkınma Bakanlığının görüşünü almak suretiyle değerlendirmektir.

IV. İZLEME KOMİTELERİ

Katılım Öncesi Yardım Aracı 1. ve 5. Bileşenleri için bileşen bazında, 3. ve 4. Bileşenler için her bir operasyonel program bazında Çerçeve Anlaşma, Sektörel Anlaşma ve Finansman Anlaşmalarında tanımlanan görevleri yerine getirmek üzere bir izleme komitesi oluşturulmuştur. 2. Bileşen kapsamında ilgili ülkelerle yürütülen ortak programlarda ise, oluşturulan ortak izleme komitelerine katılım sağlanır. Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamındaki tüm bileşenlere ilişkin İzleme Komitelerinin genel koordinasyonu Ulusal Katılım Öncesi Yardım Koordinatörü tarafından yerine getirilir. 2. Bileşene ilişkin izleme faaliyetleri gerekli hallerde Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni İzleme Komitesi vasıtasıyla yapılır.

1. Katılım Öncesi Yardım İzleme Komitesi:

Ulusal Katılım Öncesi Yardım Koordinatörü ile Avrupa Komisyonunun eşbaşkanlığında, Ulusal Yetkilendirme Görevlisi, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Ulusal Otorite, Merkezi Finans ve İhale Birimi, Stratejik Koordinatör ve Program Otoritesi kurumlar ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden oluşur. Komitenin sekretarya hizmetleri Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülür.

2. Sektörel İzleme Komiteleri

2.1. Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni İzleme Komitesi:

Ulusal Katılım Öncesi Yardım Koordinatörü ve Avrupa Komisyonunun eşbaşkanlığında Ulusal Yetkilendirme Görevlisi, Program Yetkilendirme Görevlisi, Avrupa Birliği Bakanlığı, Ulusal Fon, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve diğer ilgili kamu kurumlarının temsilcileri ile gerekli hallerde sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşur. Gerek duyulması halinde, sektörel izleme alt komiteleri kurulur. Komitenin sekretarya hizmetleri Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülür.

2.2. Çevre, Ulaştırma, Bölgesel Rekabet Edebilirlik, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programları İzleme Komiteleri:

İlgili Program Otoritesi ile Avrupa Komisyonunun eşbaşkanlığında, Ulusal Katılım Öncesi Yardım Koordinatörü, Ulusal Yetkilendirme Görevlisi, Stratejik Koordinatör, Maliye Bakanlığı ve ilgili diğer kamu kurumları ile gerekli hallerde sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşur. Program Otoriteleri tarafından finans ve ihale fonksiyonları üstlenilinceye kadar Merkezi Finans ve İhale Birimi izleme komitelerine katılır. Komitelerin sekretarya hizmetleri ilgili Program Otoritesi kurumlar tarafından yürütülür.

2.3. Kırsal Kalkınma Bileşeni İzleme Komitesi:

Kırsal Kalkınma bileşeninin izlenmesine ilişkin komitenin oluşumu ve görevleri Sektörel Anlaşmanın ilgili hükümleri esas alınarak belirlenir.

Sonuç olarak, ülkemizin Avrupa Birliğine katılım sürecinde, kurumlarımızın işbirliği içerisinde etkin bir çalışma ortamı oluşturarak, sağlanacak kaynakları Avrupa Birliğine tam üyelik hedefi doğrultusunda ve ulusal politika önceliklerimiz ile uyumlu bir şekilde kullanmaları ve böylece ülkemizin kalkınma sürecine yeterli katkıyı vermeleri büyük önem taşımaktadır. Bu itibarla, Avrupa Birliği ile ülkemiz arasındaki mali işbirliği yukarıda ana hatları belirtilen yeni kurumsal yapılanma ve görev dağılımı çerçevesinde yürütülecektir.

2009/18 sayılı genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

                                                                                  Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                              Başbakan

GENELGE 2008/11

18 Haziran 2008 ÇARŞAMBA          Resmî Gazete     Sayı : 26910

Başbakanlıktan:

Konu: Öncelikli Bölgesel Ekonomik Kalkınma ve

Sosyal Gelişme Projeleri.

GENELGE

2008/11

Ekonomik kalkınma ve sosyal gelişme sürecini hızlandırarak, bölgeler arasındaki göreceli gelişmişlik farkını azaltmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkanlarını artırarak, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkıda bulunmak üzere Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Doğu Anadolu Projesi (DAP) ve Konya Ovası Projeleri başta olmak üzere önemli projelerin tamamlanması Hükümetimizin temel hedef ve önceliklerinden biridir.

Söz konusu projeler; tarım, sanayi, enerji, ulaştırma, turizm, kırsal ve kentsel altyapı, eğitim ve sağlık gibi sektörler kapsamında planlanmış proje, faaliyet ve çalışmalardan oluşmaktadır.

Hükümetimiz, GAP’ın 5 yıllık süre içerisinde büyük ölçüde tamamlanarak, planlanan yatırımlarının biran önce hizmete sunulması amacıyla GAP Eylem Planı’nı hazırlamıştır. Eylem Planının hazırlanması sürecinde bölgede incelemeler yapılmış, kamu kuruluşları, yerel yöneticiler, meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla toplantılar yapılmış, GAP Bölgesi ve illerinde gündeme getirilen talep ve öneriler dikkate alınarak yapılan tespitler ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla değerlendirilmiştir.

DAP, Konya Ovası Projesi ve diğer projelerle ilgili olarak ise daha önce hazırlanmış Bölgesel Kalkınma Planları ve 2008 Yılı Yatırım Programı esas alınarak ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından hızlandırılması gereken projeler belirlenmiştir.

Başta GAP, DAP ve Konya Ovası Projeleri olmak üzere önümüzdeki dönem içerisinde öncelikli projelerin hayata geçirilmesi önem arz etmektedir. Uygulamanın etkinliği sağlanarak söz konusu amacın gerçekleştirilmesi açısından aşağıda belirtilen esas ve usullere uyulması gerekmektedir.

1. Projelerin uygulanmasında ilgili tüm taraflar arasında etkin bir koordinasyon sağlanacak ve başta valiler olmak üzere, yerel yöneticiler çalışmaları hızlandırmaya yönelik gerekli tedbirleri zamanında alacaktır.

2. GAP Eylem Planında sorumlu kuruluş olarak belirtilen kurumlar bütçelerini ve yıllık iş programlarını hazırlarken Eylem Planındaki işlere özel önem vererek önceliklendireceklerdir.

3. Eylem planında uygulama ve kaynak temini sorumluluğu olan bütün kuruluşlar, yürüttükleri mutat hizmetlerden ve yatırımlardan herhangi bir eksiltmeye gitmeksizin Eylem Planında öngörülen işler için ilave imkan ve kaynak ayıracaklardır. Uygulamanın zamanında ve etkin yürütülmesi için bütün kuruluşların bölgedeki insan kaynakları ve kurumsal kapasiteleri güçlendirilecektir.

4. GAP kapsamında planlanan sulama yatırımları içinde başta ihalesi yapılmış ana kanallar olmak üzere, yollar, diğer ulaştırma altyapıları, sanayi alanları, eğitim kuruluşları ve kentsel altyapı gibi bölge ekonomisine kısa sürede en fazla katkısı beklenen projeler hızla tamamlanacaktır. Ana kanalların gerçekleştirilmesine paralel olarak planlanan şebeke inşaatlarının kamu-özel işbirliği modelleri kapsamında değerlendirilmesi ve öncelikle özel sektör eliyle yaptırılması esas olacaktır. Bu kapsamda, proje finansmanının kolaylaştırılması için çiftçi katılımının da sağlandığı uygun bir model oluşturulacaktır.

5. Planlanan projelerin gerçekleştirilmesinde azami oranda maliyet tasarrufu sağlayacak her türlü tedbir (kalan işlerin yeniden tasarımı ve ihalesi dahil olmak üzere) alınarak projelerin gerektirdiği finansman ihtiyacı azaltılacak ve projelerin bitiş süresi öne çekilecektir.

6. Yeterli kamulaştırma ödeneği öncelikle ve zamanında tahsis edilecek, ihtiyaç duyulan toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinin sulama projeleri ile paralel götürülmesi sağlanacaktır.

7. Belirlenen öncelikli projelere, yeni yasal düzenlemelerle sağlanan ilave imkanlarla genel yatırım düzeyi de korunarak, yılı bütçe hazırlıklarında yeterli ödenek tahsis edilecek ve ihtiyaç duyulması halinde yıl içinde yedek ödenek tertiplerinden ilave kaynak tahsisi kolaylaştırılacaktır.

8. Ayrılan yıllık ödenekler bölgelerin çalışma koşulları dikkate alınarak öncelikle serbest bırakılacaktır. Projelerin ihtiyacı olabilecek kredi başvuruları zaman kaybedilmeden sonuçlandırılacaktır.

9. GAP kapsamında gerçekleştirilecek projeler için ihtiyaç duyulan her türlü proje ve mühendislik çalışmaları ilgili kuruluşlar tarafından iş programlarını aksatmayacak şekilde yürütülecektir.

10. Sosyal gelişme başta olmak üzere Eylem Planı kapsamındaki faaliyetlerle ilgili ihtiyaç tespiti, uygulaması ve koordinasyonunda Valilikler etkin rol alacaklar ve işin niteliğine bağlı olarak, mahallinde yürütülmesi için azami oranda sorumluluk üstleneceklerdir.

GAP Eylem Planının izlenmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonundan GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı sorumlu olacaktır. Eylem Planının ihtiyaçlara göre revize edilmesinden ise GAP Yüksek Kurulu sorumlu olacaktır. Planın bölge düzeyinde uygulanmasından Eylem Planı’nda yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşları sorumlu olacaklardır. Bölge valileri illerindeki uygulamayı yakından takip edecek, sorunları tespit edecek ve GAP Yüksek Kurulu’na iletilmek üzere GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığını zamanında bilgilendirecektir.

DAP, Konya Ovası Projeleri ve diğer bölgelerdeki öncelikli projelerin izlenmesi değerlendirilmesi ve koordinasyonu ise Yıllık Yatırım Programları çerçevesinde Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yapılacaktır. GAP Eylem Planı kapsamında ve 2008 Yılı Yatırım Programından seçilerek hızlandırılmasına karar verilen projelerin zamanında tamamlanması hedefine yönelik olarak ilgili bütün bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları ile Valiliklerin her türlü ödenek, mevzuat, plan, proje ve detay işlemlerinde gerekli hassasiyeti göstermelerini ve yukarıda belirtilen hususlarda ilgili kuruluşlara gereken destek ve kolaylığı sağlamalarını önemle rica ederim.

                                                                                                         Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

Ekleri İçin Tıklayınız
STRATEJİ
GİRİŞ I. EKONOMİK KALKINMANIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
GİRİŞ II. SOSYAL GELİŞMENİN SAĞLANMASI
GİRİŞ III. ALTYAPININ GELİŞTİRİLMESİ
GİRİŞ IV. KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ
GAP EYLEM 6-PLANI EKSENLERİ (FİNANMAN, EKONOMİK KALKINMA, SOSYAL GELİŞME, ALTYAPININ GELİŞTİRİLMESİ, KURUMSAL KAPASİTE, EK PROJE LİSTELERİ)

KONUT YAPI KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ, UNVAN, MERKEZ, SÜRE, AMAÇ VE FAALİYET KONULARI

KURULUŞ:

Madde 1- Bu anasözleşmede isimleri, tabiiyetleri, ikametgah adresleri ve taahhüt ettikleri sermaye payları gösterilen kimseler tarafından, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre değişir ortaklı, değişir sermayeli ve sınırlı sorumlu bir konut yapı kooperatifi kurulmuştur.

TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde 2- Kooperatif Ticaret Siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır. Tescilden önce kooperatif namına iş ve işlem yapanlar bunlardan şahsen ve zincirleme olarak sorumludurlar. Anasözleşmede yapılacak değişiklikler kuruluştaki usule tabidir.

UNVAN:

Madde 3- Kooperatifin unvanı Sınırlı Sorumlu

……………………………………………………………..Konut Yapı Kooperatifidir.

MERKEZ:

Madde 4- Kooperatifin merkezi, …………………………………………………………………………..

SÜRE:

Madde 5- Kooperatifin süresi, …………………………… yıldır.

AMAÇ VE FAALİYET KONULARI:

Madde 6- Kooperatifin amacı ortaklarının konut ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bu amaçla kooperatif:

1- Arsa ve arazi satın alır, birleştirir, imar planına uygun biçimde böldürerek altyapı, plan, proje ve maliyet hesapları hazırlar ve ortaklarına konut yaptırır.

2- Yaptırılan konutların mülkiyetini bu anasözleşmede yazılı esaslara göre ortaklarına aktarır.

3- Ortaklarının sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli tesisleri kurar, bunları ortaklarına aktarabilir.

4- Yukarıdaki fıkralardaki yazılı hususları sağlamak üzere, ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalarda bulunabilir, gayrimenkul ve menkulleri iktisap eder, kiralar, kiraya verir, satar ve benzeri tasarruflarda bulunur, ayni haklar tesis eder.

5- Kooperatifin kredi ihtiyacının karşılanması amacı ile ilgili finansman kuruluşlarına başvurur, borçlanır, açılan kredinin zamanında ve amacına uygun kullanılmasını sağlayıcı tedbirleri alır.

6- Konut yapımının imkansızlaşması halinde, kooperatife ait arsayı parselleyerek, genel kurulca karara bağlanması şartıyla kura ile ortaklarına dağıtır.

7- Konut yapı kooperatifleri üst kuruluşlarına katılır.

8- Gerektiğinde ortaklar ve personel için yardım fonları oluşturur, konusu ile ilgili eğitim, yayın, araştırma ve benzeri faaliyetlerde bulunur.

İKİNCİ BÖLÜM

SERMAYE VE PAYLAR

SERMAYE:

Madde 7- Kooperatifin sermayesi, ortakların taahhüt ettikleri payların toplam tutarlarından ibaret olup, değişkendir. Ancak, sermayenin en az haddi …. …………….  liradır. Kuruluşta bu sermayenin tamamının taahhüt edilmesi ve 1/4’ünün peşin ödenmesi zorunludur.

Ayni sermaye konamaz.

PAYLAR:

Madde 8- Bir ortaklık payının değeri 100.-TL’dir. Ortaklar en çok 5.000 pay taahhüt edebilirler. Ancak, her ortağın en az …………………………………… pay taahhüt etmesi zorunludur.

Ortaklık payları, bu anasözleşmenin 19’uncu maddesine göre düzenlenen ortaklık senedinde gösterilir. Senetle temsil edilmeyen paylar 100.-TL üzerinden itibar olunur.

PAYLARIN ÖDENMESİ:

Madde 9- Ortakların taahhüt ettikleri pay bedellerinin en az 1/4’ü peşin, geri kalanı ise yönetim kurulunca belli edilecek eşit aylık taksitler halinde ve en fazla bir yıl içinde ödenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ORTAKLIK İŞLEMLERİ

ORTAKLIK ŞARTLARI:

Madde 10- Kooperatife ortak olabilmek için aşağıdaki nitelik ve şartların varlığı gereklidir.

1- Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek kişi olmak.

2- Türkiye Cumhuriyeti v atandaşı olmak v eya yabancı uyruklu olmakla birlikte 2644 Sayılı Tapu Kanunu veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre Türkiye’de gayrimenkul edinmesine imkan sağlanmış kişilerden bulunmak,

3- 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 9’uncu maddesinde sayılan tüzel kişilerden olmak.

ORTAKLIĞA KABUL:

Madde 11- Gerekli şartları taşıyıp da, kooperatife ortak olmak isteyenler yazılı olarak yönetim kuruluna başvururlar. Bu başvuruda, anasözleşmenin tüm hükümlerinin ve getirilen yükümlülüklerin kabul edildiği açıkça belirtilir.

Ortaklığa kabul yönetim kurulunun kararı ile gerçekleşir.

Yönetim kurulu, ortaklar ile ortak olmak için başvuranların 10’uncu maddede gösterilen şartları taşıyıp taşımadığını araştırmak zorundadır.

Ortaklığa kabul veya ret kararı, ilgiliye 15 gün içinde yazı ile bildirilir. İstekli, ortaklığa alındığı takdirde, kararın kendisine bildirildiği tarihten itibaren bir ay içinde sermaye taahhüdünün diğer ortaklarca ödenmiş taksiti ile diğer ortakların her birinin o tarihe kadar ödemiş oldukları paylara eşit meblağı bir defada öder.

17’nci madde uyarınca devir yolu ile ortaklığa alınanlar hariç olmak üzere daha sonra ortaklığa kabul edileceklerden, yukarıdaki fıkrada belirtilen meblağın üzerinde para talep edilmesi, genel kurulun bu hususta karar alması halinde mümkündür.

Yedek üye ve benzeri şekilde ortak kaydı yapılamaz. Bu amaçla para tahsil edilemez.

ORTAK SAYISI:

Madde 12- Kooperatifin ortak sayısı en az 7 kişidir. Ortak sayısı, arsa ve konut imkanlarına göre genel kurulca belirlenir.

Yönetim kurulu, genel kurulca kararlaştırılan sayının üzerinde ortak kaydedemez.

ORTAKLIKTAN ÇIKMA:

Madde 13- Her ortak, hesap senesi sonundan en az bir ay önce yönetim kuruluna yazı ile başvurmak suretiyle ortaklıktan çıkabilir. Yönetim kurulu bu hükme uygun olarak yapılacak isteğe rağmen, yazılı başvurunun kooperatif kayıtlarına girişinden itibaren bir ay içinde kabulden kaçınırsa, ortak, çıkma dileğini noter aracılığı ile yönetim kuruluna bildirir. Bildiri tarihinden itibaren çıkma gerçekleşir.

ORTAKLIKTAN ÇIKARMA:

Madde 14- Durumları aşağıda gösterilen hallere uyanlar yönetim kurulu kararı ile ortaklıktan çıkarılır.

1- 10’uncu maddede yazılı ortaklık şartlarını kaybedenler.

2- Parasal yükümlülüklerini otuz gün geciktirmeleri üzerine, yönetim kurulunca noter aracılığı ile yapılacak ihtarı takip eden on gün içinde bu yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere yine aynı kurulca ikinci ihtar yapılır. İkinci ihtarı takip eden bir ay içerisinde de yükümlülüklerini yerine getirmeyenler.

3- Kura çekimi sonunda kendilerine düşen konutları kabul etmeyenler.

4- Tapuda kendi adlarına tescilinden önce konutlarında yaptıkları tahribat veya tadilatı yazılı ihtara rağmen düzeltmeyenler.

5- Kooperatifin para, mal ve belgeleri üzerinde işledikleri suçlardan dolayı mahkum olanlar.

Çıkarma kararı gerekçeli olarak yönetim kurulu karar defteri ile ortaklar defterine kaydedilir. Kararın onaylı örneği, çıkarılan ortağa tebliğ edilmek üzere 10 gün içinde notere tevdi edilir. Ortak, çıkarma kararının tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde iptal davası açabilir veya genel kurula itiraz edebilir. Bu itiraz, ilk toplanacak genel kurula sunulmak üzere yönetim kuruluna noter aracılığı ile tebliğ ettirilecek bir yazı ile yapılır. Genel kurula itiraz edildiği takdirde, yönetim kurulunun çıkarma kararı aleyhine iptal davası açılamaz. İtiraz üzerine genel kurulca verilecek karara karşı iptal davası hakkı saklıdır.

Üç aylık süre içinde genel kurula veya mahkemeye başvurmak suretiyle itiraz edilmeyen çıkarma kararları kesinleşir.

Ortaklar, bu maddede gösterilmeyen sebeplerle ortaklıktan çıkarılamazlar.

Haklarındaki çıkarma kararı kesinleşmeyen ortakların yerine yeni ortak alınamaz. Bu kişilerin ortaklık hak ve yükümlülükleri, çıkarma kararı kesinleşinceye kadar devam eder.

ORTAKLIĞI SONA ERENLERLE HESAPLAŞMA:

Madde 15- Devir dışında bir nedenle ortaklığı sona erenlerin sermaye ve diğer alacakları, o yılın bilançosuna göre hesaplanarak, bilanço tarihinden itibaren bir ay içinde geri verilir.

Ancak ortaklığı sona erenlerin yerine yeni ortak alınması halinde eski ortağın 21’inci madde uyarınca ödediği gider taksitleri derhal geri verilir.

Ayrılan ortaklar kooperatifin yedek akçeleri üzerinde bir hak iddia edemezler.

Ortaklığı sona erenlerin alacak ve hakları, bunları isteyebilecekleri günden itibaren beş yıl geçmekle zaman aşımına uğrar.

ÖLEN ORTAĞIN DURUMU:

Madde 16- Ferdi münasebete geçilmeden önce ölen ortağın kanuni mirasçılarının üç ay içinde temsilci tayin ederek kooperatife bildirmeleri halinde, ortaklık hak ve yükümlülükleri kanuni mirasçıları lehine devam eder.

Mirasçıların temsilci tayin etmemeleri veya ortaklığa devam etmek istememeleri halinde, ölen ortağın alacak ve borçları 15’inci madde hükümlerine göre tasfiye edilir.

ORTAKLIĞIN DEVRİ:

Madde 17- Ortaklık, yazılı olarak yönetim kuruluna bildirmek suretiyle 10’uncu maddedeki ortaklık şartlarını taşıyan kişilere devredilebilir.

Yönetim kurulu, bu şekilde ortaklığı devralan kişiyi ortaklığa kabulden kaçınamaz.

Devir halinde eski ortağın kooperatife karşı tüm hak ve yükümlülükleri yeni ortağa geçer, kooperatifçe, bu devir sebebiyle taraflardan ayrıca bir ödemede bulunmaları istenemez.

ORTAKLIĞA TEKRAR GİRME:

Madde 18- Ortaklığı sona erenler, ayrılma nedenlerinin ortadan kalkması halinde yeniden ortaklığa kabul edilebilirler.

Bu anasözleşmenin 14’üncü maddesinin 5’inci bendi gereğince çıkarılanlar kooperatife tekrar alınamazlar.

ORTAKLIK SENEDİ:

Madde 19- Her ortağın üyelik haklarının, ada yazılı ortaklık senedi ile temsil olunması şarttır. Bu senede kooperatifin unvanı, sahibinin adı ve soyadı, iş ve konut adresi, kooperatife girdiği ve çıktığı tarihler yazılır. Bu hususlar, senet sahibi ile kooperatifi temsile yetkili olan kimseler tarafından imzalanır. Ortağın yatırdığı veya çektiği paralar tarih sırası ile kaydedilir. Bu kayıtlar kooperatifin ödediği paralara ait ise ortak imza eder. İmzalı ortak senedi makbuz hükmündedir. Mezkur senet anasözleşmeyi ihtiva etmek şartıyla ortaklık cüzdanı şeklinde de düzenlenebilir. Ortaklık senetleri kıymetli evrak niteliğinde olmayıp sadece ispat vesikası hükmündedir.

ORTAKLARIN ŞAHSİ SORUMLULUKLARI:

Madde 20- Her ortak, kooperatifin borçlarına karşı, taahhüt ettiği pay tutarı kadar sorumludur.

Kooperatiften ilişkisi kesilen ortağın sorumluluğu, ayrıldığı tarihten itibaren iki yıl devam eder.

Kooperatife giren her ortak, girişinden önce doğmuş olan kooperatif borçlarından dolayı diğer ortaklar gibi sorumlu olur.

Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin sorumlulukları hakkındaki hükümler saklıdır.

ORTAKLIK PAYI DIŞINDAKİ ÖDEMELER:

Madde 21- Ortaklar, taahhüt ve tediye ettikleri ortaklık payı bedelleri dışında, kooperatif amaçlarının gerçekleşmesini sağlamak üzere genel kurulca kararlaştırılacak miktarlardaki, arsa, altyapı, inşaat ve benzeri gider taksitlerini ödemek zorundadırlar. Bu kararlarda anasözleşmenin 33’üncü maddesinin 2’nci fıkrasında gösterilen nisap aranır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KOOPERATİFİN ORGANLARI VE YÖNETİMİ

KOOPERATİFİN ORGANLARI:

Madde 22- Kooperatifin organları şunlardır:

1- Genel Kurul,

2- Yönetim Kurulu,

3- Denetim Kurulu,

GENEL KURUL

Görev ve Yetkileri:

Madde 23- En yetkili organ olan Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

1- Bilanço, bilanço hesaplarının dökümü, gelir-gider farkı hesapları ile yönetim kurulu ve denetçiler tarafından verilen raporları inceleyerek kabul veya reddetmek.

2- Yönetim kurulu üyeleri ile denetim kurulu üyelerini seçmek, ibra etmek veya sorumluluklarına karar v ermek, gerektiğinde bunları azletmek.

3- Yönetim ve denetim kurulu üyelerine verilecek aylık ücret, huzur hakkı ve yolluk miktarı ile bütçeyi görüşerek karara bağlamak,

4-Yönetim kurulu tarafından verilen ortaklıktan çıkarma kararlarına yapılan itirazları inceleyip karara bağlamak,

5- Kanun, anasözleşme ve iyi niyet esasları ile genel kurul kararlarına aykırı olduğu ileri sürülen yönetim kurulu kararlarının iptal edilip edilmeyeceği konusunda karar vermek,

6- Ortaklardan tahsil edilecek taksit miktar ve ödeme şartlan ile gecikme halinde uygulanacak esasları tespit etmek.

7- Üst kuruluşa girme kararı vermek ve bu kuruluşta görevlendirilecek temsilcileri seçmek,

8- Anasözleşmede yapılması öngörülen değişiklikler hakkında karar vermek,

9- Gayrimenkul alımında ve satımında takip edilecek usul ile alınacak gayrimenkulun niteliğini, yerini ve azami fiyatını, satılacak gayrimenkulun asgari fiyatını belirlemek.

10- İmalat ve inşaat işlerinin yaptırılma yönetimini kararlaştırmak,

11- Kooperatifin ortak sayısı ile yapılacak konut sayısını tespit etmek,

12- Kooperatifin dağılması hakkında karar vermek, tasfiye kurulunu seçmek.

13- Kanun ve anasözleşme ile genel kurula tanınmış olan diğer konular hakkında karar vermek,

Genel kurul, yukarıdaki görev ve yetkilerini devir ve terk edemeyeceği gibi, kooperatifin amaçları ile ilgili her türlü işler hakkında da karar verebilir.

Oy Hakkı ve Temsil:

Madde 24- Bütün ortaklar genel kurula katılma hakkına sahiptir. Her ortak yalnız bir oya sahip olup, yazı ile izin verilmek suretiyle bir ortak diğer bir ortağın oyunu kullanmak üzere temsilci tayin edebilir.

Kooperatifin ortak sayısı 1000’i geçtiğinde her ortak en çok 9 olmak üzere birden fazla ortağı temsil edebilir. Ancak, ortak sayısı 500’den fazla olması halinde, yönetim ve denetim kurulu belirleme seçimleri, gizli oy açık tasnif esasına göre yapılır. Bu durumda her ortak, en fazla bir ortağı temsilen oy kullanabilir.

Eş ve birinci derece (ortağın; çocuğu, anne ve babası, eşinin annesi ve babası) akrabalar için temsilde ortaklık şartı aranmaz.

Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile kooperatifi temsile yetkili kılınılan kimseler vekaleten oy kullanamazlar.

Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile kooperatifin işlerinin görülmesine herhangi bir suretle katılmış olanlar yönetim kurulunun ibrasına ait kararlarda oylamaya katılamazlar. Bu hüküm denetçiler hakkında uygulanamaz. Denetçiler kendi ibralarında oy kullanamazlar.

Hiçbir ortak; kendisi, eşi veya usul ve füruğu ile kooperatif arasında ortaklık ilişkileri dışındaki şahsi bir işe veya uyuşmazlığa ait görüşmelerde oy kullanamaz.

Toplantı Şekilleri ve Zamanı:

Madde 25- Genel kurul, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır. Olağan genel kurul toplantısının, her yılın ilk altı ayı içinde yapılması zorunludur.

Olağanüstü genel kurul, kooperatif işlerinin ve anasözleşme hükümlerinin gerektirdiği zaman ve surette toplanır.

Toplantı Yeri:

Madde 26- Genel kurul, kooperatif merkezinin bulunduğu yerde toplanır.

Çağrıya Yetkili Organlar:

Madde 27- Genel kurul, yönetim kurulunca toplantıya çağrılır.

Gerekli hallerde denetim kurulu, kooperatifin ortağı bulunduğu üst birlik ve tasfiye memurları genel kurulu toplantıya çağırma yetkisine sahiptirler.

Genel kurul yukarıdaki şekilde toplanamadığı takdirde Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca toplantıya çağrılabilir.

Ayrıca, 4 ortaktan az olmamak kaydıyla toplam ortak sayısının 1/10’unun isteği halinde, genel kurul 10 gün içinde yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılır.

Bu başvurunun, müştereken ve noter tebligatı ile yapılması gerekir.

Yönetim kurulunca bu isteğin zamanında yerine getirilmemesi ve sırasıyla denetim kurulu, kooperatifin ortağı bulunduğu üst birlik ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığına aynı şekilde yapılan başvurulardan da bir sonuç alınamaması durumunda, istek sahipleri mahalli mahkemeye başvurarak genel kurulu bizzat toplantıya çağırma izni alabilirler.

Çağrının Şekli:

Madde 28- Olağan ve olağanüstü toplantılara çağrı; taahhütlü mektupla, ayrıca gerektiğinde gazete ile gazete olmayan yerlerde mahalli örf ve adete göre ilan yolu ile yapılır. Çağrının sadece yazılı olarak imza karşılığında yapılması da mümkündür.

Çağrının, toplantı gününden en az 30 gün önce ve en çok iki ay içinde yapılması, toplantının gün ve saati ile yerinin ve gündem maddelerinin bildirilmesi zorunludur.

Çağrıda, birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak olan sonraki toplantıların tarihi, saati ve yeri açıklanarak yeni bir bildirime gerek kalmaksızın bir defada ortaklara duyuru yapılabilir. Toplantılar arasında en az 7, en fazla 30 gün süre bulunması gerekir.

Sürelerin hesabında duyuru ve toplantı günleri hesaba katılmaz.

Anasözleşmenin değiştirilmesi söz konusu ise, yapılacak duyuruda değiştirilecek maddelerin numaralarının yazılması ile yetinilir.

Bütün Ortakların Hazır Bulunması:

Madde 29- Kooperatifin bütün ortaklarının veya temsilcilerinin hazır bulunması ve itirazın olmaması halinde, genel kurul toplantılarına ilişkin diğer hükümler saklı kalmak şartı ile toplantıya çağrı hakkındaki hükümlere uyulmamış olsa da kararlar alınabilir. Ancak, kararların muteber olabilmesi için, toplantıda Bakanlık Temsilcisi bulundurulması hususunda gerekli işlemlerin yapılmış olması şarttır.

Yukarıdaki fıkraya göre alınan kararlar, tüm ortaklar ve ortakların toplantıda oy birliği ile seçecekleri temsilciler tarafından imzalanacak bir tutanağa bağlanır.

Bakanlığa Müracaat ve Gönderilecek Belgeler:

Madde 30- Genel kurul tarihi ile yeri ve gündemi, toplantıdan en az 15 gün önce, kooperatif merkezinin bulunduğu yerdeki Valiliğe (İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) yazılı olarak bildirilir.

Bu bildirime, Bakanlıkça tespit edilen miktardaki temsilci ücretinin ilgili Maliye Veznesine yatırıldığını gösteren belge eklenerek toplantıda temsilci bulundurulması talep edilir.

Gündem :

Madde 31- Olağan genel kurul gündemine aşağıdaki hususlar yazılır.

1-Yönetim ve denetim kurulları tarafından verilen raporların okunması,

2-Bilanço, envanter ve gelir- gider farkı hesaplarının incelenmesi, onanması veya reddi,

3-Yönetim kurulu ile denetim kurulu üyelerinin ibrası,

4- Süresi biten yönetim ve denetim kurulu üyelerinin yerine yenilerinin seçilmesi,

5- Gelecek yılın bütçe ve çalışma programının görüşülmesi ve karara bağlanması,

6- Gerekli görülen diğer hususlar.

Olağanüstü genel kurul gündemi, çağrının amacına göre tayin ve tespit olunur.

Dörtten az olmamak üzere ortakların en az 1/10’u tarafından genel kurul toplantı tarihinden en az 20 gün önce müştereken ve noter tebligatı ile bildirilecek hususların gündeme konulması zorunludur.

Gündemde olmayan hususlar görüşülemez. Ancak, kooperatife kayıtlı ortakların en az 1/10’nun gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce yazılı teklifte bulunmaları halinde, hesap tetkik komisyonun seçilmesi, bilanço incelemesinin ve ibranın geriye bırakılması, çıkan veya çıkarılan ortaklar hakkında karar alınması, genel kurulun yeni bir toplantıya çağrılması ve kanun, anasözleşme ve iyi niyet esasları ile genel kurul kararlarına aykırı olduğu ileri sürülen yönetim kurulu kararlarının iptali, yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin azli ve yerlerine yenilerinin seçilmesi ile ilgili hususlar, genel kurula katılanların yarıdan bir fazlasının kabulu ile gündeme alınır.

Ortaklar Cetveli:

Madde 32- Yönetim kurulu; her genel kurul toplantısından önce, tüm ortakların ortak numaraları, isim ve ikametgahları ile asaleten ve vekaleten imzalanacak yerleri gösterir yönetim kurulunca imzalı bir ortaklar cetveli hazırlamakla yükümlüdür.

Bu cetvel toplantıya katılanlar ile genel kurul başkanı ve Bakanlık Temsilcisi tarafından isim yazılarak ayrıca imzalanır.

Görüşme ve Karar Nisabı:

Madde 33- Genel kurulun toplanabilmesi ve gündemdeki konuların görüşebilmesi için, kooperatife kayıtlı ortakların en az 1/4’nün şahsen veya temsilen toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk ve müteakip toplantılarda aynı nisap aranır.

Genel kurulda kararlar, ortakların en az 1/4’nün hazır olması şartıyla oylama sırasındaki mevcudun yarıdan fazlasının oyu ile alınır.

Ancak, kooperatifin dağılması, diğer bir kooperatifle birleşmesi veya anasözleşmede değişiklik yapılması ile ilgili kararlar ortaklar cetvelinde imzası bulunanların 2/3 çoğunluğu ile verilir.

Kamu kuruluşlarından alınan kredi miktarının arttırılmasından yararlanmak üzere alınacak kararlarda, ikinci fıkra hükmü uygulanır.

Toplantının Açılması ve Başkanlık Divanı:

Madde 34- Genel kurul toplantısı; Bakanlık Temsilcisi bulundurulması hususunda usulüne uygun başvurunun ve 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’nun değişik 87’nci maddesine göre işlem yapıldığının tespiti ile toplantı nisabının sağlanması üzerine ve çağrıyı yapan organca yetkili kılınan kimseler tarafından açılır. Müteakiben bir genel kurul başkanı ile kararlaştırılacak sayıda sekreter üye ve gerektiğinde oy toplayıcı üye seçilir.

Bu seçimde en çok oy alan adaylar seçilmiş sayılır.

Genel kurul başkan ve üyelerinin, ortaklardan veya kooperatifin üst kuruluşlarının temsilcileri arasından seçilmesi şarttır.

Oy Kullanmanın Şekli:

Madde 35- Oylamalar el kaldırmak sureti ile yapılır. Ancak, genel kurula katılanların yarıdan fazlasının talebi halinde gizli oya başvurulur.

Bilançonun Tasdiki ve İbra:

Madde 36- Bilançonun tasdikine dair olan genel kurul kararı, yönetim kurulu ile denetim kurulunun ibrasını da kapsar. Ancak, bilançoda bazı hususlar gösterilmemiş veya bilanço yanlış olarak düzenlemiş ise bilançonun tasdiki ile bu organlar ibra edilmiş olmazlar.

Denetim raporunun okunmasından önce bilanço ile hesapların kabulu hakkında verilen kararlar geçerli değildir.

İbra edilmeyen yönetim ve denetim kurulu üyeleri, bu organlara aynı genel kurulda tekrar seçilemezler.

İbra edilmeyen yönetim kurulu aleyhine tazminat davası açılabilmesi için, bu konuda genel kurulca karar verilmiş olması gereklidir. Kooperatif denetçileri genel kurul karar tarihinden itibaren bir ay içinde dava açmaya mecburdur. Bu müddetin geçirilmesi ile dava hakkı düşmez. Davanın reddi halinde, yönetim kurulu üyeleri tazminat talebinde bulunamazlar.

Kararların Tesiri:

Madde 37- Kanun ve anasözleşmeye uygun surette toplanmış genel kurulda alınan kararlar, toplantıda bulunmayanlar veya aleyhte oy kullananlar hakkında da geçerli ve bağlayıcıdır.

Kararların İptali:

Madde 38- Aşağıda yazılı kimseler kanuna, anasözleşme hükümlerine ve iyi niyet esaslarına aykırı olduğu iddiası ile genel kurul kararları aleyhine, toplantıyı izleyen günden başlamak üzere bir ay içinde, kooperatif merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeye başvurabilirler.

1- Toplantıda hazır bulunup da kararlara muhalif kalarak keyfiyeti tutanağa geçirten veya oyunu kullanmasına haksız olarak müsaade edilmeyen yahut toplantıya çağrının usulü dairesinde yapılmadığı veyahut gündemin gereği gibi ilan veya tebliğ edilmediğini yahut da genel kurul toplantısına katılmaya yetkili olmayan kimselerin karara katılmış bulunduklarını iddia eden pay sahipleri;

2- Yönetim kurulu;

3- Kararların yerine getirilmesi yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin şahsi sorumluluklarını mucip olduğu takdirde bunların her biri,

Bozma davasının açıldığı ve duruşmanın yapılacağı gün yönetim kurulu tarafından usulen ilan olunur.

Bir kararın bozulması, bütün ortaklar için hüküm ifade eder. Bozma kararının kesinleşmesi halinde, bu husustaki ilam tescil ve ilan ettirilir.

Genel Kurul Tutanağı:

Madde 39- Genel kurul toplantılarının muteber olması için, ortaklar tarafından yapılan beyanlar ile muhalif kalanların muhalefet sebeplerini, yapılan seçimler ile verilen kararları içeren bir tutanak düzenlenir. Bu tutanakta, toplantıya asaleten ve vekaleten katılanların sayısı ile kullanılan oy sayısı ayrıca gösterilir.

Genel kurul tutanağının altı, genel kurul başkan ve üyeleri ile Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalanır.

Genel Kurul Kararlarının Tescil ve İlanı:

Madde 40- Toplantıya çağrının usulüne uygun yapıldığını gösteren belgeler ile ortaklar cetveli ve genel kurul tutanağı toplantı tarihinden itibaren 15 gün içinde Ticaret Sicili Memurluğuna verilmekle birlikte gerekli tescil ve ilan işlemi yaptırılır.

Bakanlığa Gönderilecek Belgeler:

Madde 41 – Toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde, yönetim ve denetim kurulları raporları ile bilanço ve gelir-gider cetvelleri genel kurul toplantı tutanağı ile ortaklar cetvelinin ve istenebilecek diğer belgelerin onaylı birer örneği, kooperatifin ticaret siciline tescil edildiği yerdeki İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne tevdi edilir.

YÖNETİM KURULU

Seçimi ve Süresi:

Madde 42- Yönetim kurulu, genel kurulca en az bir, en çok dört yıl için seçilir ve en az üç üyeden oluşur. Genel kurulca böyle bir süre tespiti yapılmaması halinde bir yıl için seçilmiş sayılır.

Yönetim kuruluna seçilen üye sayısı kadar da yedek üye seçilir.

Yönetim kurulunun asil ve yedek üyeleri genel kurulda en çok oy alanlar arasından sıra ile belirlenir. Oylarda eşitlik halinde kuraya başvurulur.

Süresi sona eren üyeler yeniden seçilebilir. Genel kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Seçilme Şartları:

Madde 43- Yönetim kurulu üyelerinde aşağıdaki şartlar aranır.

1- Kooperatif ortağı olmak ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak

2- Türk vatandaşı olmak,

3- Başka bir konut yapı kooperatifinde yönetim kurulu üyesi olmamak,

4- Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından ya da 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre mahkum olmamak.

5-Aynı zamanda kooperatifte denetçi olmamak,

Yönetim kurulu üyeliğine seçilen tüzel kişiler, yukarıdaki şartları taşıyan gerçek kişiler vasıtasıyla temsil edilirler.

Seçilme şartları denetim kurulu tarafından araştırılır. Bu şartları taşımadıkları halde seçilenler ile sonradan kaybedenlerin görevlerine yönetim kurulunca son verilir.

Haklarında yukarıdaki suçlarla ilgili olarak kamu davası açılmış olanların görevleri ilk genel kurul toplantısına kadar devam etmekle beraber yönetim kurulunca bu durumdaki üyelerin genel kurulca azli veya göreve devamı hakkında karar alınmak üzere yapılacak ilk genel kurul gündemine madde konulur.

Görev ve Yetkiler:

Madde 44-Yönetim kurulu, kanun ve anasözleşme hükümleri içinde kooperatifin faaliyetini yöneten ve onu temsil eden icra organıdır.

Yönetim Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

1- Kooperatifin amaçlarına, ortakların menfaatlerine ve genel kurulca belirlenen esaslara uygun arsa bulmak, arsa alımına ilişkin işlemleri yürütmek, arsayı tapu devri veya tapuya şerh v erdirilecek satış vaadi sözleşmesi ile satın almak, imar planı ile arsaların parselasyonunu yaptırmak,

2- Yıllık bilanço ile gelir-gider hesabının hazırlanmasını sağlamak,

3- Ortaklar ile ortak olmak için başvuranların anasözleşmede belirtilen şartları taşıyıp taşımadıklarını araştırmak,

4- Alınan arsada yaptırılacak konutlar ve diğer tesisler için gerekli plan, proje ve haritalar yaptırmak, kooperatifin amaçlarının gerçekleşmesinde kullanılmak üzere ilgili kuruluşlardan borç para almak,

5- Kredi alma işlerinde, kooperatife kredi açacak müesseselere olan taahhüt ve vecibelerinden ortakları haberdar etmek,

6- Satın alınacak arsa ile bunlar üzerinde yapılacak konutların bedellerini gerek sermaye mevcudundan, gerekse ortakların veya kredi kuruluşlarının verdikleri paralardan ödemek,

7- Kooperatife yapılan bağışları kooperatif amacına uygun işlerde kullanmak,

8- Bakanlıkça istenecek her türlü evrak ve vesaiki ibraz etmek, bilgi vermek ve denetim için gönderilen yetkili elemanlara gerekli kolaylığı göstermek,

9- Kooperatifi resmi dairelerde mahkemelerde ve üçüncü şahıslara karşı temsil etmek,

10- İbra etmek, dava açmak, sulh olmak veya davadan vazgeçmek,

11- Genel kuruldan karar almak şartı ile kooperatifin taşınır ve taşınmaz mallarını satmak, rehine koymak veya mülkiyetlerini aktarmak,

12- Doğacak sorumluluk yönetim kuruluna ait olmak üzere kendi ortakları arasından veya hariçten bir veya birkaç kişiyi kooperatifi ilzam edecek tasarruflarda bulunmaya veya muayyen i şlerde kooperatifi temsil etmeye yetkili kılmak,

13- Kamu kaynaklı kredi kullanımı için kooperatif gayri menkullerini ipotek ettirmek,

Görev Bölümü ve Toplantılar:

Madde 45- Yönetim kurulu üyeleri; seçimi takiben yapacakları ilk toplantıda aralarından bir başkan, bir ikinci başkan, gereğine göre de birer katip ve muhasip üye seçerek görev bölümü yaparlar.

Yönetim kurulu, başkanın bulunmadığı zamanda ikinci başkanın çağrısı ile toplanır. Toplantı en az ayda bir defa ve en az yarıdan fazla üyenin katılmasıyla yapılır. Kararlar toplantıda bulunanların çoğunluğu ile verilir. Oyların eşitliği halinde keyfiyet gelecek toplantıya bırakılır. Onda da eşitlik halinde söz konusu teklif reddedilmiş sayılır.

Toplantılarda bulunmayan üyeleri temsilen oy kullanılamaz. Üyeler, şahsi menfaatlerini ilgilendiren hususların görüşülmesi sırasında toplantıya katılamazlar.

Özürsüz olarak üst üste üç toplantıda hazır bulunmayan üye çekilmiş sayılır.

Toplantılar kooperatif merkezinde yapılır. Ancak, üyelerin çoğunluğunun tasvibi ile başka herhangi bir yerde de yapılabilir,

Alınan kararlar tarih ve numara sırasıyla yönetim kurulu karar defterlerine işlenir. Tüm üyelerin isimleri kararın baş tarafına yazılır ve alt tarafı toplantıya katılanlarca isim yazılarak imzalanır.

Verilen karara karşı olanlarla çekimser kalan üyeler, karşı olma veya çekimser kalma sebeplerini kararın altına yazarak imzalarlar.

Kooperatifin Temsil ve İlzamı:

Madde 46- Kooperatif adına düzenlenecek evrakın muteber olması veya kooperatifi ilzamı için, kooperatif unvanı altında temsile yetkili olanlardan ikisinin imzası gereklidir.

Yönetim kurulu, kooperatifi temsil ve kooperatif adına imza atmaya yetkili şahısları kararla tespit eder ve bu kararın noterlikçe onaylanmış bir sureti, imzalarla birlikte tescil edilmek üzere Ticaret Sicili Memurluğuna verilir.

Gerektiğinde, yukarıdaki fıkra hükmüne göre hareket edilerek imza yetkisine sahip kimseler değiştirilebilir.

Üyeliğin Boşalması:

Madde 47- Yönetim kurulu üyeleri, istifa etmek suretiyle her zaman çekilebilirler.

Herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliğinin boşalması halinde, yönetim kurulunca aldıkları oy sırasına göre yedek üyeler çağrılır. Eşit oy alanlar arasında kura çekilir.

Yönetim kurulu toplantı nisabını kaybederse boşalan yönetim kurulu üyeliklerine denetim kurulu tarafından geciktirilmeksizin yeteri kadar yedek üye çağrılır.

Yedek üyelerle de yönetim kurulunun tamamlanamaması halinde, eğer yönetim kurulu toplantı nisabını kaybetmemişse, Türk Ticaret Kanunu’nun 315’inci maddesinin birinci fıkrasına göre hareket olunur. Yönetim kurulu toplantı nisabının altına düşmüşse, denetim kurulu tarafından seçimler yapılmak üzere derhal genel kurul toplantıya çağrılır.

Sorumluluk ve Yasak Muameleler:

Madde 48- Yönetim kurulu, kooperatif işlerinin yönetimi için gereken titizliği gösterir ve kooperatifin başarısı ve gelişmesi yolunda bütün gayretini sarf eder.

Üyeler, yönetim kurulundaki faaliyetleri sırasında öğrendikleri ticaret veya işletme sırlarını saklamakla yükümlüdürler.

Yönetim kurulu, gerekli defter ve belgeler ile genel kurul evraklarının ve ortak listelerinin muntazam hazırlanıp, tutulup, saklanmasından ve gelir-gider hesabı ile yıllık bilançonun kanuni hükümlere uygun olarak hazırlanıp incelenmek üzere denetçilere verilmesinden sorumludur.

Yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif memurları ortaklık işlemleri dışında kendisi veya başkası namına, bizzat veya dolaylı olarak kooperatifle kooperatif konusuna giren bir ticari muamele yapamaz.

Yönetim kurulu üyeleri ve temsile yetkili şahıslar, genel kurulun devredemeyeceği yetkilerini kullanamaz.

Yönetim kurulu üyeleri, kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan müteselsilen sorumlu olup, kooperatife tazmin etmekle yükümlüdürler.

Kusurlu olmadığını ispat eden üyeler ile, karara muhalif kalıp durumu hemen denetim kuruluna yazılı olarak bildiren veya özrü nedeniyle toplantıda hazır bulunmayan üyeler sorumluluktan kurtulurlar.

Görevi sora eren üyenin iş gördüğü zamana ait sorumluluğu ayrılış tarihinden itibaren beş yıl devam eder.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri:

Madde 49- Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile murahhas üyelere bu sıfatla yapacakları hizmet için aylık ücret veya katılacakları her toplantı için bir huzur hakkı ve yapacakları görev seyahatleri için yolluk ödenir. Ödemenin miktar ve şekli genel kurulca kararlaştırılır.

Yönetim kurulu üyelerine, genel kurulca kararlaştırılan yukarıdaki nev’i ve miktarların dışında hiç bir ödeme yapılamaz.

Murahhas Üye:

Madde 50- Yönetim kurulu kararı ile, üyelerden bir veya bir kaçı kooperatifi temsil yetkisini haiz murahhas üye seçilebilir.

Murahhas üyelerin seçilmesi ve değiştirilmesi ticaret siciline tescil ettirilir.

Müdür ve Diğer Personel:

Madde 51- Yönetim kurulu, kooperatifin mali ve idari işlerini yürütmek üzere kendi arasından veya hariçten bir müdür ile kooperatif işlerinin gerekli kıldığı diğer personeli istihdam edebilir. Bunlar kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan sorumludur.

İstihdam edilecek personelin nitelik ve görevleri yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Bütçede belirtmek şartı ile bu personele yönetim kurulunca tespit edilecek ücret verilir.

DENETİM KURULU

Seçimi ve Süresi:

Madde 52- Genel Kurulca, en az bir yıl için ortaklar arasından veya dışarıdan en az iki veya daha fazla denetim kurulu üyesi ile bir o kadar da yedeği seçilir. Genel kurulca süre tespiti yapılmaması halinde bir yıl için seçilmiş sayılır. Süreleri biten üyeler tekrar seçilebilir.

Bu Anasözleşmenin 42’nci maddesinin 3’üncü ve 4’üncü fıkraları hükümleri Denetim kuruluna üye seçiminde de uygulanır.

Seçilme Şartları:

Madde 53- Denetim kurulu üyelerinde aşağıdaki şartlar aranır:

1- Türk vatandaşı olmak ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak,

2- Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından ya da 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre mahkum olmamak.

3-Aynı zamanda kooperatifte yönetim kurulu üyesi, kooperatif personeli veya yönetim kurulu üyeleriyle üçüncü derece dahil kan ve sıhri hısım (kendisinin ve eşinin, anne, baba, çocuk, büyükanne, büyükbaba, torun, amca, hala, dayı, teyze, kardeş, kardeş çocuğu) olmamak, yönetim kurulu üyeleriyle aralarında iş ortaklığı bulunmamak.

Görev ve Yetkileri:

Madde 54- Denetim kurulunun başlıca görevleri ve yetkileri şunlardır:

1- Yıllık bilanço v e sonuç hesaplarını inceleyerek bu husustaki görüşlerini birlikte v eya tek başına genel kurula bir raporla bildirmek,

2- Kooperatif işlemlerinden bilgi edinmek ve gerekli kayıtların düzenli olarak tutulmasını sağlamak amacıyla en az üç ayda bir defa kooperatifin defterlerini incelemek,

3- En az üç ayda bir defa kooperatifin nakit mevcudu ile menkul değerlerini kontrol etmek,

4- Bütçe, bilanço ve gelir-gider cetvelini denetlemek,

5- Yönetim kurulunun ihmali halinde genel kurulu olağan veya olağanüstü toplantıya davet etmek,

6- Yönetim kurulu üyelerinin kanun ve anasözleşme hükümleri ile iyi niyet esaslarına uygun davranmalarına nezaret etmek,

7- Yönetim kurulu üyelerinin gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarını araştırmak, toplantı nisabının kaybedilmesi halinde boşalan bu üyeliklere geciktirmeksizin yeteri kadar yedek üye çağırmak,

8- Alınan arsaya ilişkin proje, altyapı ve inşaat işlerinin usulüne uygun yürütülmesini teminen bunlarla ilgili hesap ve işlemleri denetlemek.

9- Kooperatif ortaklarının, yönetim kurulu üyeleri v e kooperatif personeli hakkındaki şikayetlerini incelemek ve inceleme sonucu yıllık raporunda açıklamak,

10- Uygun gördükleri teklifleri yönetim kurulu ve genel kurul toplantıları gündemlerine koydurmak.

Denetim kurulu üyeleri, görevleri çerçevesinde işlerin yürütülmesinde gördükleri noksanlıkları, kanun ve anasözleşmeye aykırı hareketleri bundan sorumlu olanları bağlı bulundukları organa ve gerekli hallerde aynı zamanda genel kurula haber vermekle yükümlüdür.

Denetim kurulu üyeleri, kendilerine kanun ve anasözleşme ile verilen görev ve yetkileri, gerektiğinde tek başlarına da kullanabilirler.

Denetim kurulu üyeleri, yönetim ve genel kurul toplantılarına katılırlar. Ancak, yönetim kurulu toplantılarında oy kullanamazlar.

Sorumluluk:

Madde 55- Denetim kurulu üyeleri, kanun ve anasözleşme ile kendilerine yükletilen görevleri hiç veya gereği gibi yapmamalarından doğan zararlardan dolayı kusursuz olduklarını ispat etmedikçe müteselsilen sorumludurlar.

Bunlar, görevleri sırasında öğrendikleri ve açıklanmasında kooperatif veya ortaklar için zarar umulan hususları açıklayamazlar.

Ayrıca, ortaklık işlemleri dışında kendi şahıslarını ilgilendiren hususlarda kooperatifle iş yapamazlar.

Denetim Kurulu Üyeliğinin Boşalması:

Madde 56- Denetim kurulu üyeleri istifa etmek suretiyle her zaman görevlerinden çekilebilirler.

Kanun ve anasözleşmede belirtilen şartları taşımadıkları veya sonradan kaybettikleri anlaşılanların üyelikleri kendiliğinden sona erer.

Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde yerlerine en çok oy alan yedekleri geçer. Yedeklerle beraber üye sayısı genel kurulca belirlenen sayının altına düştüğü takdirde, mevcut üye veya üyeler ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere yerine birisini seçerler. Yedekler de dahil toptan boşalma olursa, T. Ticaret Kanunu’nun 351’inci maddesinin son cümlesine göre hareket edilir.

Denetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri:

Madde 57- Denetim kurulu üyelerine verilecek ücretin miktarı ile ödeme şekli, genel kurul tarafından tespit olunur.

BESİNCİ BÖLÜM

ARSA VE KONUTLAR

ARSA ALIMI:

Madde 58- Arsa alımında takip edilecek usul ile alınacak arsanın niteliği, yeri ve azami fiyatı genel kurulca tespit edilir.

Arsa alımının, tapu devri veya tapuya şerh verdirilecek bir satış vaadi sözleşmesi ile yapılması ve alınacak arsanın kooperatifin amacına uygun olması şarttır.

Yapılacak Konutlar ve Diğer Tesislerin Belirlenmesi:

Madde 59- Konutlar; arsa durumuna, projeye, ortakların ihtiyaç ve tercihlerine göre değişik tip ve gruplar halinde planlanabilir. Yaptırılacak konutlar ile 61. maddede belirtilen genel hizmet tesislerinin sayı, cins ve özellikleri, kooperatifin amacına ve ortakların ihtiyaçlarına uygun olarak genel kurulca belirlenir.

Bu belirleme sırasında, konutların gerek tip ve gruplar, gerekse diğer özellikleri itibari ile; ortakların isteklerine göre dağıtılması esası da kararlaştırılabilir.

Kooperatifçe, konut inşaatlarının devamı sırasında veya tamamlanmasından sonra değişik yer ve zamanlarda yeniden arsa alınması ve ortak kaydedilmesi şeklinde faaliyette bulunulamaz.

Proje, Altyapı ve İnşaat İşleri:

Madde 60-Alınan arsaya ilişkin proje, altyapı ve inşaat işlerinin yaptırılma usulü genel kurulca tespit edilir.

Yukarıdaki işlerin yaptırılmasında; ihale veya emanet usulünden hangisinin uygulanacağı, ihale usulünün kabulu halinde bunun kapalı teklif usulü, açık teklif usulü, pazarlık usulü veya yarışma usulü suretiyle yürütüleceği, ihale komisyonunun nasıl teşkil edeceği, emanet usulünün tercih edilmesi halinde ise emanet komisyonunun kimlerden oluşturulacağı hususları genel kurul kararında belirtilir.

Sözü geçen işlerin belirlenen usule, proje, şartname ve iş programlarına göre yürütülüp sonuçlandırılmasından yönetim kurulu üyeleri müteselsilen sorumlu olup, denetim kurulu üyeleri de buna ilişkin hesap ve işlemleri tetkik ve denetlemekle yükümlüdür.

Konut Bedellerinin Tespiti:

Madde 61- Arsa bedeli ile yapı masrafları ve yol, su, elektrik gibi müşterek tesis masrafları, okul, kütüphane, satış mağazaları, bahçe ve spor alanı gibi genel hizmet tesis bedellerinden her konuta düşecek olan miktar ile genel giderler ve yönetim masraflarından ortaklara düşecek paylar hesaplanmak suretiyle konutların geçici maliyetleri bulunur. Bundan sonra yönetim kurulu kararı ile oluşturulacak en az üç kişilik bir teknik heyet tarafından konutların yeri, yapı durumu ve sair özelliklerine göre kıymet takdir olunur.

Teknik heyet kararı bir rapora bağlanarak, tanzim tarihi ve imzaların doğruluğu bakımından noterce onandıktan sonra yönetim kuruluna tevdi edilir. Bu rapor, yönetim kurulunca, noter vasıtasıyla, taahhütlü mektupla veya elden imza karşılığında ortaklara tebliğ edilir. Ortaklar tebliğ tarihinden İtibaren 15 gün içinde bu kıymetlere itiraz edebilirler. 15 günün geçmesiyle itiraz hakkı kesin olarak düşer. İtiraz edildiği takdirde, teknik heyet ile yönetim kurulunun kendi üyeleri arasından birer, itirazda bulunan ortaklar tarafından seçilecek bir kişiden oluşan 3 kişilik yeni bir kurul marifetiyle tekrar kıymet takdir olunur. Bu heyet tarafından takdir olunan fark, geçici maliyet bedellerine eklenir veya bu bedelden indirilir. Geçici maliyet tespitinden sonra yapılan masraflar kesinleşen kıymet takdiri ile orantılı olarak bölünerek kesin maliyet bulunur.

İtiraz taksitlerin ödenmesini geciktiremez. Her ortak kendisine düşen konutu kesin maliyet bedeli üzerinden kabule mecburdur. Ortaklar, yönetim kuruluna yazı ile bilgi vermek şartıyla kendilerine düşen konutları diğer ortakların konutları ile değiştirebilirler.

Konutların Ortaklara Dağıtımı:

Madde 62- Konutlar, maliyet bedelleri kesinleştikten sonra ortaklar veya temsilcilerinin katılımıyla noter önünde çekilecek kura ile dağıtılır.

Ancak, 59. maddenin 2. fıkrası uyarınca, konutların ortaklara önceden dağıtılması halinde kuraya başvurulmaz.

Kuranın yer ve zamanı en az 15 gün önce taahhütlü mektupla veya imza karşılığı ortaklara bildirir.

Konut Bedellerinin Ödenmesi:

Madde 63- Ortağın, bu anasözleşmenin 21’inci maddesi uyarınca yatırdığı paraların toplamı, konutun kesin maliyet bedelinden indirilerek geri kalanı genel kurulca kararlaştırılan taksitlere bağlanır. Bu taksitler için ortaklardan bono alınır.

Kredi Borçları ve Konutların Mülkiyeti:

Madde 64- Yapılan konutlar ortaklara dağıtıldıktan ve kesin maliyetle ödenecek taksitler de belli olduktan sonra, kooperatifin aradan çekilmesi ve borç miktarı kadar kredi veren kuruluş lehine ipotek tesisi suretiyle, konutların mülkiyetleri de ortaklara aktarılarak ferdi münasebete geçiş muamelesine başlanır. Muamelenin tamamlanması ve kendi borcunu kabullenmiş olması ile ortağın artık kredi borcu bakımından kooperatifle ilgisi kesilmiş olur.

Yapı kullanma izninin alınmasını müteakip en çok bir yıl içinde, ortakların Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre ferdi münasebet işlerinin sonuçlandırılması şarttır.

Konutların Sigorta Ettirilmesi:

Madde 65- Kredi veren kuruluşça yaptırılmadığı takdirde, kooperatif, bedeli tamamen ödeninceye kadar, genel kuruldan karar almak suretiyle bütün konutları, kesin maliyet bedeli üzerinden yangına karşı sigorta ettirebileceği gibi, ayrıca lüzum görülürse su baskını, deprem ve yıldırıma karşı da sigorta ettirilebilir. Bu takdirde ortaklar paylarına düşen sigorta primini, 63’üncü maddeye göre tespit edilen taksitlerle birlikte ödemek zorundadırlar.

Konutlarda Tadilat:

Madde 66- Ortaklar teslim aldıkları konutlarda Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine uygun olmak ve yapının hüviyetini bozmamak şartı ile değişiklik yapabilirler (Kredi veren kuruluşların hüküm ve şartları saklıdır).

Konutların Bakımı:

Madde 67- Konutların bakımı, bunların Kat Mülkiyeti Kanunu’na tabi olması halinde bu konudaki mevzuat esasları dahilinde yapılır.

Münferit konularda ise yönetim kurulunun tespit edeceği esaslara göre yürütülür. Bu takdirde müşterek elemanlar kullanılarak bunların masrafları ortaklara bölünebilir.

Her ortak borcunu tamamen ödeyinceye kadar konutunu ve arsasını iyi bir surette muhafaza etmekle mükelleftir. Konutun tamire muhtaç kısımlarını derhal onarmak ortağa aittir. Bunu yerine getirmeyen ortağa yönetim kurulunca tebliğ edilecek bir yazı ile, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde tamirin yaptırılması ihtar olunur.

Bahse konu tamir; ortak tarafından yaptırılmadığı takdirde kooperatifçe yapılır. Tamir bedeli ile tahsil masrafları ve devlet tahvillerine verilen en yüksek faiz haddini geçmemek üzere genel kurulca tespit edilecek faizi ile birlikte ortaktan alınır.

ALTINCI BÖ LÜM

KOOPERATİFİN HESAPLARI VE DEFTERLERİ

HESAPLARI:

Hesap Dönemi, Bilanço ve Netice Hesapları:

Madde 68- Kooperatifin hesap dönemi takvim yılıdır. İlk faaliyete geçildiği yıldaki hesap dönem kooperatifin kurulduğu tarihten başlar ve aynı yılın 31 Aralık tarihinde sona erer.

Yönetim kurulu her yıl 31 Aralık tarihi itibariyle envanter yapar, bilançoyu ve gelir gider farkı hesapların hazırlayıp genel kurul toplantısından en az bir ay önce denetim kurulu üyelerine verir. Denetim kurulu üyeleri bunları en çok 10 gün içinde inceleyerek müştereken düzenleyecekleri raporla birlikte yönetim kuruluna iade ederler. Bilanço ve netice hesapları genel kurul toplantısından en az 15 gün önce kooperatif merkezinde ortakların incelemesine sunulur ve isteyenlere birer sureti verilir.

Muhasebe Usulü:

Madde 69- Kooperatifin hesaplan, genel kabul görmüş muhasebe prensip ve usullerine uygun olarak tutulur ve mali durum tabloları buna uygun şekilde hazırlanır.

Gelir – Gider Farkı ve Dağıtımı:

Madde 70- Gelir- gider farkı genel kurulca onaylanan yıllık bilançoya göre tespit edilir.

Yönetim ve denetim kurulu üyelerine gelir-gider farkından pay verilemez v e kooperatif yalnız ortakları ile işlem yapar.

Ortaklarla yapılan işlemlerden doğmuş bulunan gelir-gider müspet farkının tamamı yedek akçe olarak ayrılır. Yedek akçeler ortaklara dağıtılamaz, sermaye üzerinden kazanç dağıtılamaz.

Gelir-gider farkı menfi olduğu takdirde, ortaya çıkan açık yedek akçelerden, bunun yetmemesi halinde ortak sermaye paylarından ve 71. maddeye göre oluşturulan özel fondan karşılanır.

Özel Fon :

Madde 71- Kooperatif ortak dışı işlemlerde bulunmuş ise 70’nci madde gereğince fon için ayırım yapıldıktan sonra, geri kalan müspet farkın tamamı kooperatifin gelişmesine yarayacak işlerde kullanılmak üzere özel bir fon hesabında toplanır. Bu fonda toplanan hasılanın kullanımına ilişkin esaslar genel kurulca kararlaştırılır.

Borç Senetlerinin Takibi:

Madde 72- Kooperatifçe, borç taksitleri veya ara ödemeleri karşılığında ortaklardan alınan borç senetleri için, ortaklara, bunların ödenme tarihi ve tutarlarını gösteren imzalı ve mühürlü bir alındı belgesi verilir.

Bu senetler, muhasebe kayıtlarına geçirilir. Senetlerin ciro edilmesinde basiretli bir tacir gibi davranılır.

Devir Teslim Tutanağı:

Madde 73- Yönetim kurulu üyeleri ve memurları, görev devir ve teslimleri sırasında, sorumlulukları altındaki para, mal, defter, belge ve di ğer kooperatif varlıklarını bir tutanakla yeni görevlilere teslim etmekle yükümlüdürler.

Avanslar ve Ödemeler:

Madde 74- Kooperatifin amaç ve işleri dışında avans v erilemez ve ödeme yapılamaz. Her türlü ödemelerin geçerli belgelere dayandırılması şarttır.

Verilecek avansın sebebi, miktarı, süresi, geri alınma şartları, kapatılması şekli ile kasada günlük olarak bulundurulacak azami para miktarı ve kooperatif parasının amaçlara uygun şekilde değerlendirilmesi usulü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Kooperatifin Aczi Halinde Yapılacak İşler:

Madde 75- Kooperatifin aczi halinde bulunduğunu kabul ettirecek ciddi sebepler mevcut ise, yönetim kurulu piyasada cari fiyatlar esas olmak üzere, derhal bir ara bilançosu tanzim eder. Son yılın bilançosu veya daha sonra yapılan bir tasfiye bilançosu veyahut da yukarıda sözü geçen ara bilançosu kooperatif mevcudunun borçlarını artık karşılayamayacağını gösteriyorsa yönetim kurulu Bayındırlık ve İskan Bakanlığına durumu bildirerek genel kurulu derhal olağanüstü toplantıya çağırır. Son yılın bilançosunda kooperatif varlığının yarısı karşılıksız kalırsa yönetim kurulu derhal genel kurulu toplantıya çağırarak durumu ortaklara arz eder. Aynı zamanda ilgili mahkeme ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bilgi verir.

Mali durumun düzeltilmesinin mümkün görülmesi halinde yönetim kurulunun veya alacaklılardan birinin isteği üzerine mahkeme iflasın açılmasını erteleyebilir. Bu takdirde, mahkeme mevcutlar defterinin tutulması, yönetim memuru (yediemin) atanması gibi kooperatif varlığının korunmasına ve devamına yarayan tedbirler alır.

DEFTERLER

Tutulacak Defterler:

Madde 76- Kooperatifte aşağıdaki defterlerin tutulması zorunludur.

1-Yevmiye Defteri,

2-Defteri Kebir,

3-Envanter Defteri,

4-Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Karar Defterleri,

5-Ortaklar Defteri,

Kooperatifte bu defterlerden başka, kasa defteri ile işin mahiyet ve öneminin gerektirdiği diğer defterler de tutulur.

Yevmiye Defteri :

Madde 77- Yevmiye defteri, kayda geçirilmesi gereken işlemlerin belgelerden çıkarılarak tarih sırasıyla ve madde halinde düzenli olarak yazılmasına mahsus defterdir.

Yevmiye maddelerinin en az aşağıdaki bilgileri içermesi şarttır.

a) Madde sıra numarası, (Makine ile tutulan muhasebelerde zorunlu değildir)

b) Tarih,

c) Borçlu hesap,

d) Alacaklı hesap,

e) Meblağ, (yardımcı hesaplara taksim edilenlerin, izahat sütununda gösterilmesi şarttır.)

f) Her kaydın dayandığı belgenin türü, tarihi ve numarası,

Yevmiye defterine geçirilecek kayıtlar haklı sebep olmaksızın on günden fazla geciktirilemez. Yevmiye defteri yeni senenin en geç Ocak ayı sonuna kadar notere ibraz edilip, son kaydın altına noterce (görülmüştür) sözü yazılarak mühür ve imza ile tasdik ettirilmek şarttır.

Defteri Kebir:

Madde 78- Defter-i kebir, yevmiye defterine geçirilmiş olan işlemleri buradan alarak sistemli bir surette hesaplara dağıtan ve tasnifli olarak bu hesaplarda toplayan defterdir.

Defteri kebirdeki kayıtların en az aşağıdaki bilgileri ihtiva etmesi şarttır. a) Tarih,

b) Yevmiye defteri madde numarası, c) Meblağ,

d) Toplu hesaplarda yardımcı nihai hesapların isimleri.

Envanter Defteri:

Madde 79- Envanter defterine, kooperatifin açılış tarihinde ve müteakiben her hesap dönemi sonunda çıkarılan envanterler ve bilançolar kaydolunur.

Kanunda aksine hüküm olmadıkça, hesap dönemi sonu için çıkarılacak envanter ve bilançoların ertesi hesap döneminin ilk üç ayı içinde tamamlanmış olması gerekir.

Envanter defterine geçirilen envanter ve bilanço yönetim kurulunca imza v e notere ibraz olunur. Noterce son kaydın altına (görülmüştür) sözü yazılarak mühür ve imza ile tasdik ettirilmek şarttır.

Karar Defteri:

Madde 80- Karar defterine genel kurul ve yönetim kurulu tarafından görüşmeler sonucunda verilen kararlar yazılır.

Yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul karar defteri olarak ayrı ayrı tutulur.

Genel kurul karar defterine yönetim kurulunca aslına uygunluğu tasdik edilmiş olarak genel kurul tutanakları yazılır veya yapıştırılır.

Ortaklar Defteri:

Madde 81- Ortaklar defterine, her ortağın adı-soyadı, iş ve konut adresi, kooperatife giriş ve çıkış tarihleri ile yatırdığı veya çektiği paralar tarih sırasıyla yazılır.

Çıkarılan ortaklarla ilgili çıkarma kararının gerekçeli olarak bu deftere yazılması ve çıkarma işleminin kesinleştiği tarihin gösterilmesi gerekir.

Defterleri Tasdik Ettirme Yükümlülüğü:

Madde 82- Kooperatifin tutmak zorunda olduğu yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ve her iki karar defteri kullanılmaya başlanılmadan önce Notere ibraz olunur. Noter bu defterleri mühür ve imzasıyla tasdik eder.

Defter ve Belgelerin Saklanması:

Madde 83- Kooperatifle ilgili yazı, mektup, telgraf, fatura, cetvel, senet, makbuz, tutanak, şartname proje, hakediş, fiş gibi belgelerle ödemeleri gösteren belgeler, mukavele, taahhüt, kefalet, sair teminat senetleri ve mahkeme ilamları gibi belgeler muntazam bir şekilde dosya halinde muhafaza edilir.

Bu belgelere defterler son kayıt tarihinden itibaren on yıl geçinceye kadar saklanır. Kooperatifin sona ermesi halinde ilgili belgeler saklanmak üzere Türk Ticaret Kanunu’nun 68’inci maddesi uyarınca noter veya ortakların birine tevdi olunur.

YEDİNCİ BÖLÜM

DAĞILMA VE TASFİYE

Birleşme ve Devir:

Madde 84- Genel kurul, kooperatifin konu ve amaçları ile ilgili diğer bir kooperatifle birleşmesine veya bir kamu tüzel kişisine, ya da herhangi bir derneğe devredilmesine karar verebilir. Bu hallerde 1163 Sayılı Kanunun 84’ncü ve 85’nci maddelerine göre işlem yapılır.

Dağılma Sebepleri:

Madde 85- Kooperatif:

1-Ortak sayısının 7’den aşağı düşmesi üzerine,

2-Genel kurul kararıyla,

3-İflasın açılmasıyla,

4-Kanunlarda öngörülen diğer hallerde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının mahkemeden alacağı karar üzerine,

5-Diğer bir kooperatifle birleşmesi veya devralınması suretiyle,

6-Üç yıl olağan genel kurul toplantısını yapmaması halinde,

7-Amacına ulaşma imkanının kalmadığının Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca tespiti halinde mahkemeden alacağı kararla dağılır.

Ayrıca, kooperatif anasözleşmede gösterilen işlerin tamamlanması ve ferdi mülkiyete geçilip konutların ortaklar adına tescil edilmesiyle amacına ulaşmış sayılır ve dağılır. Ancak, tescil tarihinden itibaren altı ay içerisinde usulüne uygun şekilde anasözleşme değişikliği yapılarak kooperatifin amacının ve türünün değiştirilmesi halinde dağılmaya ilişkin hüküm uygulanmaz.

Kooperatif amacına ulaşılarak dağılma sürecine girmiş olması halinde, kooperatiflerden çıkan veya çıkarılan ortağın konutu çıkma veya çıkarılma sebebiyle geri alınamaz; ancak, bu eski ortaklar daha sonra oluşabilecek tasfiye masraflarına katılırlar.

Tasfiye Kurulu:

Madde 86- Tasfiye kurulu genel kurul tarafından seçilecek en az iki kişiden oluşur. Genel kurul bu hususta yönetim kurulunu da görevlendirilebilir. Genel kurulca tasfiye kurulu için bir seçim veya görevlendirme yapılmadığı takdirde, tasfiye işlerini yönetim kurulu yürütür. Bunlar genel kurulca her zaman azil ve yerlerine yenileri tayin olunabilir.

Tasfiye kurulunun yukarıdaki fıkraya göre oluşturulmasına imkan bulunmaması halinde ortaklardan birinin başvurusu üzerine mahkemece tasfiye memurları atanabileceği gibi, ortağın talebine istinaden, tasfiyeye memur kimselerin haklı sebepler dolayısıyla azli ile yerlerine yenilerinin atanmasına da karar verilebilir.

1163 sayılı Kanunun değişik 56’ncı maddesinin 1’inci fıkrasının 3’üncü bendi ile 62’nci maddesi hükümleri tasfiye kurulu üyeleri hakkında da uygulanır.

Tasfiye kurulu üyelerini tayin eden merci tarafından tespit edilecek miktarda ücret ödenir. Yönetim kurulu, tasfiye memurlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirir.

Tasfiye Kurulunun Görevleri ve Tasfiyenin Yürütülmesi:

Madde 87- Tasfiye kurulu, tasfiye işlerinin bir an önce bitirilmesi için çalışmakla yükümlü olup tasfiye işlemlerine ilişkin görevlerini aşağıdaki şekilde yürütür.

1. Dağılma, yönetim kurulunca Ticaret Siciline tescil ettirilir ve Ticaret Sicili Gazetesi ile mahalli bir gazetede birer hafta arayla üç defa yaptırılacak ilanla alacaklılar tasfiyeden haberdar edilerek bir yıl içinde alacaklarını beyana davet edilir.

2. Tasfiye süresince kooperatif unvanı “Tasfiye Halinde” ibaresi ilave edilerek kullanılır.

3. Kooperatif genel kurulu aksine karar vermiş olmadıkça tasfiye memurları menkul malları pazarlık veya açık arttırma usulüyle satabilir. Gayrimenkullerin satılma şekli genel kurul kararıyla belirlenir.

4. Tasfiye memurları, göreve başladıkları zaman, kooperatifin dağılma kararının verildiği tarihteki durumunu inceleyerek varlıkları, alacakları, borçları gösterir bir envanter defteri ile açılış bilançosu hazırlar; ayrıca kooperatifin mevcut ortakları ile bunların alacak ve borç durumlarını gösterir bir cetvel tanzim edilir.

5. Kooperatifin eskiden başlamış olup da henüz bitirilmemiş işlerinden tamamlanması mümkün olanlar tamamlanır, taahhütler yerine getirilir, alacaklar ve gerektiğinde ödenmemiş sermayeler tahsil edilir.

6. Kooperatif borçlarının mevcutlarından fazla olması halinde tasfiye memurları durumu mahkemeye bildirir.

7. Tasfiye sırasında tasfiye kurulu kararlarının yer alacağı bir tasfiye defteri tutulur. Tasfiyenin yönetim kurulunca yürütülmesi haline yönetim kurulu karar defteri tasfiye defteri olarak kullanılır.

8. Tasfiyenin uzun sürmesi halinde her yıl sonu için ara bilançolar ile tasfiye sonunda kesin bilanço hazırlanır ve genel kurula sunulur.

9. Gayrimenkul satışının görüşüleceği toplantılar hariç olmak üzere, tasfiye süresince yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz,

10. Kooperatiften alacaklı oldukları bilinenleri alacak tutarları ile muaccel olmayan ve tartışmalı olan borçlara karşılık düşen meblağ Notere tevdi olunur.

11. Kooperatifin borçlarının ve pay bedellerinin ödenmesinden sonra kalan miktar dağılma anında kayıtlı ortaklar veya hukuki halefleri arasında eşit olarak dağıtılır.

12. Tasfiyenin sona ermesi üzerine kooperatif unvanının sicilden silinmesi tasfiye memurlarınca sicil memurluğundan talep edilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Bakanlık ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Denetimi:

Madde 88- Kooperatif Bayındırlık ve İskan Bakanlığının denetimine tabidir. Bakanlık; kooperatif üst kuruluşlarını, ilgili müesseseleri ve bağımsız denetim kuruluşlarını kooperatifi denetlemekle görevlendirebilir.

Kredi veren kamu kurum ve kuruluşları da; kredilerin açılış gayesine uygun olarak kullanılıp kullanmadığı, plan ve projesine uygunluğu, teknik özellikleri ve kalite açısından kooperatifi denetleyebilirler.

Kooperatif görevlileri; kooperatife ait mal, para ve para hükmündeki kağıtları ve gizli de olsa bunlarla ilgili defter ve belgeleri istenildiğinde müfettişlere, kontrolörle ve kredi kuruluşlarının denetim görevlilerine göstermek, saymasına ve incelenmesine yardımda bulunmak, istenilen bilgileri gerçeğe uygun ve eksiksiz olarak vermek ve doğru beyanda bulunmakla yükümlüdürler.

İlan ve Reklamlar:

Madde 89- Kooperatifçe tanıtım ve ortak kaydı amacıyla yapılacak ilan, reklam ve açıklamalar eksik ve gerçeğe aykırı olamayacağı gibi yanıltıcı bilgi ve unsurları taşıyamaz.

Kanun Hükümlerinin Uygulanması:

Madde 90- Bu anasözleşmede açıklık olmayan hallerde 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu’nun anonim şirketlere ait hükümleri uygulanır.

İlk Yönetim Kurulu Üyeleri:

Madde 91- İlk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, aşağıdaki kurucu ortaklar yönetim kurulu üyeliğine seçilmişlerdir.

1)…………………………………………………………………………………………………………….

2)………………………………………………………………………………………………………………

3)……………………………………………………………………………………………………………..

İlk Denetim Kurulu Üyeleri:

Madde 92- İlk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, aşağıdaki kimseler denetim kurulu üyeliğine seçilmişlerdir.

1)……………………………………………………………………………………………………………..

2)……………………………………………………………………………………………………………….

Kurucular:

Madde 93-Aşağıda isimleri, tabiiyetleri, ikametgah adresleri, taahhüt ve tediye ettikleri sermaye payları ile imzaları bulunan:

1- Kurucu ortaklar, bu anasözleşmenin 10’uncu maddesinde belirtilen ortaklık şartlarını taşıdıklarını,

2- İlk yönetim kurulu üyeleri ile denetim kurulu üyeleri, bu anasözleşmenin 43’üncü ve 53’üncü maddelerinde belirtilen seçilme şartlarını taşıdıklarını, beyan ederler.

GAYRİMENKUL DEĞERLEME ASGARİ ÜCRET UYGULAMA ESASLARI

19 Aralık 2013 PERŞEMBE               Resmî Gazete                            Sayı : 28856

KURUL KARARI

Sermaye Piyasası Kurulundan:

SERMAYE PİYASASI KURULU KARARI

Karar Sayısı: 41/1351                                                         Karar Tarihi:13/12/2013

Kurul Karar Organı’nın 13/12/2013 tarihli ve 41/1351 sayılı toplantısında, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 76’ncı maddesi hükmü uyarınca, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerinin vereceği değerleme hizmetlerine ilişkin olarak, 2014 yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esaslarının aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.

GAYRİMENKUL DEĞERLEME ASGARİ ÜCRET UYGULAMA ESASLARI

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 76. Maddesinin Altıncı Fıkrası Uyarınca Belirlenen; Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Üyelerinin Vereceği Değerleme Hizmetlerine İlişkin Ücretlerin Tutarlarına ve Sınırlarına İlişkin Esaslar

1) Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (Birlik) üyelerinin müşterilerine vereceği değerleme hizmetleri karşılığında tahsil edilecek ücretlerde işbu esaslar ile ekte yer alan asgari ücret tarifesi uygulanır. İşbu esasların ekinde yer alan ücretlerin tutarları asgari nitelikte olup taraflarca işin özelliğine göre daha yüksek bir ücret belirlenebilir.

2) Ekli tarife ile belirlenen asgari ücret ve masraf tutarları sadece verilecek değerleme hizmetine ilişkin olup, hizmetin verilmesi için gereken ulaşım masrafları ile bu hizmetin verilebilmesi için zorunlu olan bilgi ve belgelerin temininde resmi kurumlara yapılan harç ve benzeri ödemeler ile KDV ve diğer vergiler gibi ek ücret ve masraflar tahsil edilecek asgari ücrete dâhil edilemez, ayrıca ödenir.

3) Birlik üyelerinin verecekleri değerleme hizmetleri karşılığında tahsil edilecek ücret ve masraflar, verilecek hizmet sonucunda takdir edilecek olan değerler veya değerleme raporunun teslim süresiyle ilişkilendirilemez. Değerleme ücretlerinin, değerleme işi başlamadan önce belirlenmesi gerekmektedir.

4) Birlik üyelerince verilecek değerleme hizmetleri için işbu esaslarla belirlenen ücretlerin ödenmesi; değerleme hizmetine konu varlığın alım satımının gerçekleşmesi, bu varlıkla ilgili bir kredi alım işleminin tamamlanması da dâhil olmak üzere hizmetin verilmesi dışında herhangi bir şarta bağlanamaz..

5) Ekli tarifede belirtilen brüt metre kare büyüklüklerinin belirlenmesinde Belediye İmar Yönetmelikleri dikkate alınır.

6) Değerleme konusu taşınmazın tapuda kayıtlı niteliği ile fiili kullanım niteliği arasında bir fark var ise ve bu fark nedeniyle ilgili taşınmaz iş bu asgari ücret uygulama esaslarının ekli tarifesindeki grupların birden fazlasının kapsamına giriyor ise ücretin belirlenmesinde yüksek olan ücret grubu dikkate alınır.

7) Birlik üyelerinin, değerleme hizmetini tümüyle başka bir Birlik üyesinden dışardan hizmet alımı yoluyla gerçekleştirebilmeleri ancak müşterileriyle yapacakları değerleme hizmeti sözleşmesinde buna izin veren bir hüküm bulunması şartıyla mümkündür. Bu halde, ekli tarifede belirlenen asgari ücretin en az %50’sinin hizmet alınan diğer Birlik üyesine ödenmesi şarttır. Bu kapsamda ödenecek ücret ve masraflar ile bunların ödenmesine ilişkin esaslar değerleme hizmeti veren Birlik üyesi ile dışardan hizmet sağlayan Birlik üyesi arasında yapılacak yazılı sözleşmede önceden belirlenir.

8) Sermaye Piyasası Kanunu’nun 57. maddesinde belirtilen konut ve varlık finansmanı da dâhil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatı ve bankacılık mevzuatı kapsamında sunulan değerleme hizmetlerinde toplu hizmet alımı, ihale veya benzer yöntemlerle işbu Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Uygulama Esasları ekinde yer alan Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi’nde belirlenen ücretlerde indirim uygulanamaz.

9) Değerleme hizmetlerine dayanak olan yazılı sözleşmeler işbu esaslara aykırı olamaz.

10) İşbu esasların uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Sermaye Piyasası Kurulu yetkilidir.

11) İşbu Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Uygulama Esasları ve eki Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi, 1/1/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Eki için tıklayınız.

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

 GİRİŞ Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, Ulusal Tarım Stratejisi Kırsal Kalkınma Plan çerçevesinde, doğal kaynaklar ve çevrenin  korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması,  yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulması amacıyla Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı uygulamaya konulmuştur. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, tabandan yukarıya doğru yaklaşımla katılımcılığı sağlayan, yerel kapasiteyi ve örgütlenmeyi geliştiren, istihdam yaratma potansiyeli olan, üretici gelirlerini artıran ve çeşitlendiren, tarıma dayalı küçük ve orta ölçekli sanayinin gelişmesini ve yaygınlaştırılmasını esas alan projelerin yanı sıra kırsal altyapının rehabilitasyonuna yönelik projeler ile üretime yönelik makine-ekipman alımı projeleri de desteklenmektedir. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yürütülecek olan 8. etap Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ gereğince; 81 il kapsamında kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik yatırımlara yönelik olarak bu rehberde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda hazırlayacakları hibe başvurularının il ve Bakanlık düzeyinde değerlendirilmeleri sonucunda uygun bulunanlar programa alınacak ve hibeye esas proje tutarlarının % 50’si hibe desteği olarak program bütçesinden karşılanacaktır. Bu uygulama rehberi, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No= 2013/59) gereğince uygulamanın yapılacağı 81 proje ilinde, ekonomik yatırım konularında hibe başvurusunda bulunmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin proje hazırlamalarını kolaylaştırmak ve başvurularında yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜMA. AmaçBu Tebliğin amacı; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. B. Kapsam Tebliğ, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için, gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyete yönelik yatırımlarının desteklenmesi amacıyla yapılması gerekenlere ilişkin hususları kapsar. C. Dayanak– Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu, 18/1/2011 tarihli ve 2011/1409 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kırsal Kalkınma Desteklemeleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımlar ile Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesine İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır. D. Tanımlar– Bu rehberde geçen; a) Avan proje: Başvuru konusu olan tesise ait vaziyet planı ile tesisin ihtiyaçlarına göre elde edilen verilere dayanılarak hazırlanan plan ve kesitlerin yer aldığı projeyi, b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını, c) Genel müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü, ç) Gerçek kişi başvurusu ve yatırımı: Belirlenmiş nitelikleri taşıyan birey tarafından yapılacak başvuru ve gerçekleştirilecek yatırımları, d) Elektronik Ağ: http://www.tarim.gov.tr  e) Hibe sözleşmesi: Proje sahipleri ile il müdürlüğü arasında imzalanan ve hibeden yararlanma esasları ile tarafların yetki ve sorumluluklarını düzenleyen sözleşmeyi, f) Hibeye esas proje tutarı: Tebliğde belirtilen kriterleri sağlayan hibe desteği verilecek giderler toplamını, g) İl müdürlüğü: İl gıda tarım ve hayvancılık müdürlüğünü, ğ) İl proje değerlendirme komisyonu: Vali yardımcısı başkanlığında; il gıda tarım ve hayvancılık müdürlüğü, il özel idaresi genel sekreterliği, il çevre ve şehircilik müdürlüğü, ticaret borsası, ziraat odası başkanlığı ile ihtiyaç duyulması halinde proje konusuna göre belirlenecek diğer ilgili üniversite, sivil toplum kuruluşu ve kamu kurumu temsilcilerinden en az beş kişiden oluşturulan ve bu Tebliğ kapsamında ilinde yapılan hibe başvurularını değerlendiren komisyonu, h) İl proje yürütme birimi: İl düzeyinde programın tanıtımından, projelerin uygulamasından ve tamamlanan projelerin izlenmesinden sorumlu olan, yapılacak iş ve işlemleri il müdürlüğü adına yürüten, ilgili şube müdürü ve elemanları ile gerektiğinde il müdürlüğü ve diğer kamu kurumu elemanlarının valilik oluruyla görevlendirilmesi ile oluşturulan en az üç kişilik birimi, ı) İlerleme raporu: Yatırımcı tarafından hazırlanıp üç ayda bir il müdürlüğüne teslim edilen iş gerçekleşme raporunu, i) Merkez proje değerlendirme komisyonu: İl proje değerlendirme komisyonu tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda uygun görülen proje başvurularını, bu Tebliğde yeralan esaslar doğrultusunda değerlendiren ve Genel Müdürlükçe oluşturulan komisyonu, j) Nihai rapor: Yatırımcı tarafından yatırıma ait fiili uygulamaların tamamlanmasını takiben son ödeme talebi evrakı ile birlikte hazırlanıp il müdürlüğüne teslim edilen raporu, k) Ödeme icmal tablosu: Yalnız bir yatırıma ait olan o dönemin inşaat ödemeleri ile makine, ekipman ve malzeme ödemelerini kapsayan tabloyu, l) Program: Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programını, m) Proje: Hibe desteğinden yararlanabilmek için belirlenmiş nitelikleri sağlayan gerçek ve tüzel kişilerin gerçekleştirecekleri yatırım projelerini, n) Proje toplam tutarı: Program kapsamında hibeye esas proje tutarı ile tamamı yatırımcı tarafından gerçekleştirilen ayni katkı tutarının toplamını, o) Tarımsal ürün: Tütün hariç tüm bitkisel ürünleri, hayvansal ürünleri ve su ürünlerini, ö) Tatbikat projesi: Başvuru konusu olan tesisin ihtiyaçlarına göre arazi ve zemin etüdleri yapılmış, yapı elemanları kesitlerinin ölçülendirilip boyutlandırıldığı, inşaat sistem ve gereçleriyle teknik özelliklerinin belirtildiği, mimari, statik, elektrik, sıhhi tesisat projeleri ile maliyet hesapları dahil her türlü ayrıntıyı içeren projeyi, p) Tüzel kişi başvurusu ve yatırımı: Belirlenmiş nitelikleri sağlayan bireylerin yasal olarak oluşturdukları ortaklıklar tarafından yapılacak başvuru ve gerçekleştirilecek yatırımları, r) Uygulama sözleşmesi: Yatırımcılar ile proje kapsamında satın aldıkları makine, ekipman ve malzeme ile inşaat işlerini sağlayan yükleniciler arasında yapılacak akdi, s) Yatırımcı: Bu Tebliğ kapsamında proje hazırlayıp başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilerek hibe sözleşmesi imzalayan gerçek ve tüzel kişileri, ş) Yüklenici: Hibe sözleşmesi akdedilen yatırım projesi kapsamında yatırımcılar tarafından satın alınacak makine, ekipman ve malzeme ile inşaat işlerini sağlayan bağımsız kişi ve kuruluşları, t) Vaziyet Planı: Başvuru konusu olan tesisin parsel üzerinde gösterildiği ölçekli bir yerleşim planı ve toplam inşaat alanını belirten planı, u) Yeni yatırım tesisi: Tarımsal ürünlerden belli bir ürünün işlenmesi, depolanması, paketlenmesi ile alternatif enerji kullanan sera ve ahır/ağıl projelerine yönelik olarak temelden yapılacak inşaat ve makine ekipman alımını kapsayan tesisi, ü) Kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırım: Faal olsun veya olmasın, çalışma ve üretim izinleri dahil tüm yasal izinleri alınmış ve tarımsal ürünlerden belli bir ürünün işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik olarak yapılmış tesisler ile ahır/ağıl tesislerinde makine-ekipman alımını ve gerekli olması halinde hibeye esas proje tutarının %10’una kadar inşaat giderini kapsayan yatırımı, v) Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırım: Tarımsal ürünlerden belli bir ürünün işlenmesi, depolanması, paketlenmesi ile ahır/ağıl projelerine yönelik olarak inşaatı yarım kalmış tesislerin inşaatının tamamlanması ve gerekli makine ekipmanın alımını ya da inşaatı tamamlanmış tesislerin makine ekipman alımlarını içeren projeyi, y) Yatırımın Niteliği: Yeni tesis/tamamlama/kapasite artırımı teknoloji yenileme projesini, z) Program Teklif Listesi: İlin önceliklerine göre sıralanmış sektörel bazdaki proje konularına göre oluşturulan gruplar ile bu grupların içinde büyükten küçüğe nihai puan sırasına göre yer alan projeleri içeren listeyi, aa) Tebliğ: 14/12/2013 tarihli ve 28851 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkındaki 2013/59 sayılıTebliği, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜMA. KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI UYGULAMA BİRİMLERİa. Genel Müdürlük– Bu Tebliğ kapsamındaki çalışmaları Bakanlık adına Genel Müdürlük yürütür. Program kapsamında yapılacak çalışmaların kontrolüne, idari, mali, mühendislik ve çevresel uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesine destek verir. – Program ile ilgili olarak, yıllık yatırım programı ve bütçe teklifi hazırlıkları, bu tekliflerin ilgili Bakanlık birimlerine iletilmesi ve bu tekliflerin kabulü için gerekli çalışmaları yapar. – Programın izleme ve değerlendirmesini yapar veya yaptırır. b. İl Müdürlüğü Program kapsamındaki çalışmaların Bakanlık adına 46 ncı maddede belirtilen sorumlulukların idari, mali, hukuki, mühendislik ve çevresel uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesini ve program kapsamında yapılacak tüm çalışmaların il bazında uygulanmasını, izlenmesini, sekreteryasını ve koordinasyonunu sağlar. c. İl Proje Değerlendirme Komisyonuve İl Proje Yürütme Birimi;İl Proje Değerlendirme Komisyonu; a) Program kapsamında alınan hibe başvurularının idari uygunluğunu, başvuru sahiplerinin ve projelerin uygunluğunu kontrol eder, başvuruları ön değerlendirme ve genel değerlendirme kriterleri açısından inceler, tüm yatırım tekliflerinin nihai puanlarını tespit eder, değerlendirme raporlarını ve sonuç tablolarını hazırlar, program teklif listelerini belirler.   b) Başvuruların, Tebliğe, uygulama ve değerlendirme rehberine uygun olarak il düzeyinde değerlendirilmesinden sorumludur. Komisyon en az beş kişiden oluşturulur.  İl Proje Yürütme Birimi;a) İl düzeyinde programın tanıtımı, projelerin uygulanması ve tamamlanan projelerin beş yıl süreyle izlenmesi ile ilgili olarak yapılacak iş ve işlemleri il müdürlüğü adına yürütür. Bu birim; ilgili şube müdürü ve elemanları ile gerektiğinde il müdürlüğü ve diğer kamu kurumu elemanlarının valilik oluruyla görevlendirilmesi ile en az üç kişiden oluşur. b) İl düzeyinde proje hazırlanması aşamasında potansiyel başvuru sahiplerini program hakkında ve proje başvurularının hazırlanması konusunda bilgilendirir. c) İl proje yürütme biriminde görevli elemanlar il proje değerlendirme komisyonunda görevlendirilemez İl proje değerlendirme komisyonunda görevlendirilen üyeler hiçbir şekilde il proje yürütme birimi elemanlarından oluşturulamaz. ç) Başvuruların hibe sözleşmesine bağlanması aşamasında hibe sözleşmesi ve eklerinin uygunluğunu inceler. d) Projelerin uygulamasını bu Tebliğ, yürürlükteki ilgili mevzuat ve bu amaçla Genel Müdürlük tarafından hazırlanan uygulama rehberi, satın alma kitabı ve genelgeler hükümleri doğrultusunda kontrol eder, izler ve değerlendirir. B. BAŞVURU/PROJE SAHİBİ VE YATIRIMCILAR : Başvuru/Proje sahipleri ilgili tebliğ ve bu tebliğ uyarınca hazırlanan uygulama rehberi, satın alma kitabı ve kendilerine iletilen tüm dokümanlarda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda hibe başvurusu ve eki dokümanları hazırlamak ve sunmakla sorumludurlar. Bu dokümanlarda belirtilen nitelikleri taşıyan tüm gerçek ve tüzel kişiler proje sahibi olarak program hibe desteğinden yararlanmak amacıyla başvuruda bulunabilir. Hibe başvurusuna ait yapılan değerlendirmeler sonucunda uygunluk kriterlerini sağlayan ve değerlendirme sonucunda yeterli bulunan proje sahipleri, potansiyel yatırımcı olarak hibe sözleşmesi akdine davet edilir. Hibe sözleşmesi imzalayan yatırımcılar, yatırımların proje amaçlarına uygun olarak yapılmasından, uygulamaların hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesinden, doğru olarak belgelendirilmesinden ve belgelerin muhafazasından sorumludur. ÜÇÜNCÜ BÖLÜMKırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı yatırım konuları:A. Yatırım konuları Program, tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi programı ile ilgili aşağıdaki ekonomik yatırım konularını kapsar: 1- Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı, 2- Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesi, 3-Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, 4- Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik yeni tesis başvurularında sadece çelik silo ve soğuk hava deposu hibe desteği kapsamında değerlendirilir. 5-Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı, 6-Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere, alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesislerinin yapımı, 7- Koyun, keçi ve manda konularında sabit yatırım projeleri, 8-Hayvansal orijinli gübrelerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar, hibe desteği kapsamında değerlendirilir. – Yatırımcılar bu Tebliğ kapsamında ekonomik yatırım konularında ülke genelinde sadece bir adet proje başvurusunda bulunabilir.– Daha önce bu program ile ilgili olarak 11/3/2011 tarihli ve 27871 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tebliği (Tebliğ No: 2011/9) ve 04/9/2012 tarihli ve 28401 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/64) kapsamında hibe desteğinden yararlanmış olan tesisler için Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlikleri hariç bu Tebliğ kapsamında hibe başvurusunda bulunulamaz.– 2011/9 ve 2012/64 nolu tebliğler kapsamında hibe desteğinden yaralanmış olan yatırımcılar farklı konularda veya farklı parselde olması şartıyla aynı konuda başvuruda bulunabilir. -Kısmen yapılmış tesislerin tamamlanmasına yönelik başvuruların hibe desteği kapsamında değerlendirilebilmesi için, mutlaka başvuruya söz konusu olan yatırımın orijinal amacıyla aynı ve yasal izinlerinin alınmış olması gerekir. -Yeni tesis ve tamamlama yatırımlarına yönelik başvurularda yatırım yerinin başvuru sahibi adına olması ya da Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, ticaret borsası, organize sanayi bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi ve küçük ihtisas sanayi sitesinden başvuru sahibi adına tahsis/irtifak tesis edilmiş veya Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, ticaret borsasından kiralanmış olması gerekmektedir. Kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik başvurularda ise yukarıda belirtilen kiralamalar dışındaki kiralamalar da kabul edilir. Alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesisleri;-Tebliğde yer alan yatırım konularıyla ilgili yeni tesis başvurularında projenin bir unsuru olması halinde hibe desteği kapsamında değerlendirilir. -Tebliğde yer alan yatırım konularıyla ilgili mevcut bir tesisin (mevcut tesisin program kapsamında gerçekleştirilmiş olması şartı aranmaz) enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik başvuru olması halinde; hibe başvuru formunda yatırımın niteliği kapasite artırımı ve teknoloji yenileme, projenin konusu AEÜ (Alternatif enerji üretim tesisi) olarak belirtilmelidir.-Enerji üretim tesisine ait enerji nakil hattı; hibeye esas yatırım tesisi ile aynı parselde yer alması şartıyla hibe kapsamında değerlendirilir.-Ürün atıkları, katı yakıtlar, doğal gaz, likit gaz gibi maddelerin yakılması sonucu elde edilecek enerji alternatif enerji olarak değerlendirilmez. *Program kapsamında tarımsal ürünlerin üretimine yönelik hibe desteği verilmez. İlk ürünün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara hibe desteği verilir. *Tarımsal ürünlerin işlenmesi kapsamında, başka bir yatırım tesisinde ilk işlemesi yapılan mamul ürünün ikincil işlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırım teklifleri hibe desteği kapsamında değerlendirilmez. (Sert kabuklu meyveler bu madde kapsamında değildir.) Örneğinçay, zeytinyağı, un vb. gibi başka bir yatırım tesisinde işlenmiş, mamul haline getirilmiş ürünlerin program kapsamında yapılacak yatırımlarla sadece paketlenmesine yönelik tekliflere hibe desteği verilmez.Kanatlı, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların etlerinin işlenmesinde karkas et birinci ürün olup tanımları aşağıdaki gibidir.Kanatlı Karkası:Tekniğine uygun olarak kesilmiş, tüyleri yolunmuş, içi boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, yıkama ve soğutma işlemi görmüş, suyu sızdırılmış bir bütün halindeki kasaplık kanatlı hayvan gövdesidir.Büyük ve Küçük Baş Karkası: Kasaplık hayvanın kanının akıtılıp yüzüldükten, iç organları boşaltılıp, baş ve ayaklarından ayrıldıktan sonra elde edilen gövdesidir.Hayvansal ürün olarak derinin işlenmesine yönelik yatırım tesislerinde birinci ürün olarak pikle deri ve kromlu deri hariç sadece tuzlu yaş veya kuru (Hava kurusu, tuzlu kuru, don kurusu) ham derinin işlendiği tesisler hibe desteği kapsamındadır. Ham derinin tanımı aşağıdaki gibidir.Ham Deri: Hayvanlardan yüzülmüş ve koruma işlemleri dışında işlem görmemiş derilerin tamamını kapsamaktadır.Deri işleme tesisine yönelik hibe başvuruları yatırım yerinin organize sanayi bölgesi olması şartıyla kabul edilir.Tarımsal ürünler bitkisel, hayvansal ve su ürünlerini kapsamaktadır.Hayvansal orijinli gübreler, hayvanların dışkıları ile yataklıklarının artıklarından oluşan karışımdır. (Ahır gübresi veya çiftlik gübresi)Hayvansal orijinli gübrelerin işlenmesi ve paketlenmesine yönelik yeni tesis, kapasite artırımı ve teknoloji yenileme ile tamamlama proje başvurularına hibe desteği verilmektedir. Ancak yeni tesis veya tamamlama hibe başvurularında sunulan projede mutlaka işleme ve paketleme üniteleri birlikte yer almalıdır. Yeni tesis veya tamamlama kapsamında sadece işleme veya sadece paketleme tesisi başvurularına hibe desteği verilmez. Gübre toplayıcı ve taşıyıcı işlevi yapan kendinden hareketli ya da çekilir tip makine ve ekipman hibe desteği kapsamında değerlendirilmez. Aynı ürünün işlenmesine veya aynı makine ve ekipman kullanılarak aynı ürün grubundaki farklı ürünlerin işlenmesine (Örn: Tıbbi ve Aromatik bitkiler, bakliyat ya da reçel, pekmez ve bal paketleme gibi) yönelik yatırım tesisi için aynı proje sahibi tarafından tek bir başvuru yapılır.  Örneğin, sütün işlenmesine yönelik olarak peynir, yoğurt, tereyağı gibi veya zeytinin işlenmesine yönelik olarak zeytinyağı, salamura zeytin, zeytin ezmesi gibi aynı üründen değişik mamullerin üretilmesine yönelik olarak yatırım yapmak üzere proje teklifi yapabilir. Aynı proje kapsamında farklı ürün ya da ürün gruplarının işlenmesi ve paketlenmesine yönelik proje teklifi yapılamaz Örneğin, sütün işlenmesine yönelik faaliyette bulunan bir işletmede meyve, sebze gibi başka bir ürünün işlenmesi ya da paketlenmesi gibi bir proje başvurusu yapılamaz. Ancak, ilgili mevzuatına uygun olması koşuluyla soğuk hava depolarında farklı ürün ya da ürün gruplarının depolanmasına yönelik projeler kabul edilir. *Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi amacıyla kısmen yapılmış tesislerin tamamlanmasına yönelik başvuruların hibe desteği kapsamında değerlendirilebilmesi için, mutlaka başvuruya söz konusu olan yatırımın orijinal amaçla aynı ve yasal izinlerinin alınmış olması gerekir. Örneğin,  Süt İşleme Tesisi için başvuru yapılacaksa, mevcut tesisin başlangıçta da süt işleme tesisi amacı ile inşasına başlanmış olması, yasal izinlerin bu amaçla alınmış olması şartı aranılacaktır. *Kısmen yapılmış tesislerin tamamlanmasına yönelik başvurulara ait yatırım yeri organize sanayi bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi veya küçük ihtisas sanayi sitesinde ise işletmenin uygulayacağı konu ile uyumlu olduğunu gösteren belge bu yerlere ait ilgili yönetim kurulundan alınmalıdır. Üretim kapasitesine uygun soğuk hava ve/veya şoklama ünitesi bulunmayan büyük baş, küçükbaş ve kanatlı hayvan kesimhaneleri, su ürünleri, et ve süt işleme tesisi projeleri hibe desteği kapsamında değerlendirilmez. Yasal mevzuata uygun bir soğuk hava ve/veya şoklama deposuna sahip olunduğu belgelenen başvurular ise söz konusu soğuk hava deposunun, tesisin yapılacağı parselde yer alması ve tesis ile bir bütünlük arz etmesi halinde hibe desteği kapsamında değerlendirilir.Örneğin faal olan bir soğuk hava deposu işleten yatırımcı et işleme tesisi için başvuruda bulunduğunda soğuk hava deposunun tesis ile aynı parselde yer alması halinde projede soğuk hava deposu bulunması şartı aranmaz ve bu başvurular yeni tesis olarak yapılır.Program kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlanan yatırımcılar;Yeni tesisler için;– Daha önce bu program kapsamında hibe desteğinden yararlandığı ürün ya da ürün grubu için; farklı parselde yer alması şartıyla bu tebliğ kapsamında hibe başvurusunda bulunabilirler. Ancak daha önceden uygulanan projenin nihai rapora bağlanmış ve yasal izinlerinin alınmış olması şarttır.-Farklı tarımsal ürün veya ürün grubu için hibe başvurusunda bulunabilirler.-Aynı parselde farklı ürün veya ürün grubuna ait bir hibe başvurusunda bulunulması halinde yapılması düşünülen tesisin parseldeki mevcut tesis / tesislerden bağımsız olması şarttır.Faal tesisler için;– Daha önce bu program ile ilgili olarak 11/3/2011 tarihli ve 27871 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tebliği (Tebliğ No: 2011/9) ve 04/9/2012 tarihli ve 28401 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/64) kapsamında hibe desteğinden yararlanmış olan tesisler için Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlikleri hariç bu Tebliğ kapsamında hibe başvurusunda bulunulamaz.Faal olmayan tesisler için;Daha önce bu program ile ilgili olarak yayımlanan tebliğler kapsamında hibe desteğinden yararlanan ancak çeşitli nedenlerle faaliyette olmayan tesisler için kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusunda hibe başvurusu yapamazlar. *Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme başvurularında yapılacak ünite mevcut tesisle aynı parselde yer almalıdır. -Alternatif enerji kaynaklı (Jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar) sera başvuruları yeni tesis olarak yapılır.-Alternatif enerji dönüştürme tesisleri ile sera yapımı projesinin birlikte tek bir yatırım proje teklifi olarak verilmesi gerekir.Alternatif enerji kaynağı olarak güneş enerjisi kullanan sera projelerinde; planlanan enerji ihtiyacı ile uyumlu olmak üzere güneş pili sisteminin veya güneş enerjine dayalı elektrik üretim tesisinin başvuruya esas projede bulunması zorunludur. Bunların dışındaki sistemler kabul edilmez.-Alternatif enerji içermeyen sera yapımına yönelik yatırım proje başvuruları kabul edilmez.-Ancak, mevcut seralar için sadece alternatif enerji kullanımına yönelik başvuru yapılabilir ve bu başvurular kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusu olarak değerlendirilir.-Mevcut seraların enerji ihtiyacının alternatif enerji kaynağından karşılanmasına yönelik başvuruda bulunulması halinde; hibe başvuru formunda yatırımın niteliği kapasite artırımı-teknoloji yenileme, projenin konusu ise AEÜ (alternetif enerji üretim tesisi) olmalıdır. Aksi takdirde, örneğin projenin konusu SER (alternatif enerji kullanan seralar) olarak belirtilmiş ise başvuru iptal edilir. -Daha önce alternatif enerji kaynaklı sera ile ilgili olarak hibe desteğinden yararlanan yatırımcılar aynı sera ile ilgili başvuru yapamazlar.Alternatif enerji kaynaklı yeni sera başvurularında;– Topraklı seralarda dekara maliyet en fazla 72.000 TL/da,– Topraksız seralarda dekara maliyet en fazla 96.000 TL/da,– Topraksız sislemeli cam seralarda dekara maliyet en fazla 126.000 TL/da olmalıdır.-Un ve karma yem konusunda yeni tesis proje başvuruları kabul edilmez.-Kütlü pamuk konusunda teknoloji yenileme ve kapasite artırımı dışındaki başvurular kabul edilmez.-Çay konusunda sadece yaş çay üretiminin yapıldığı Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerindeki başvurular kabul edilir. Zeytinyağı konusunda;-Yeni tesis proje başvuruları iki fazlı sistem olması koşuluyla kabul edilir.-Tamamlama projesi başvurularında sunulan projelerin  iki fazlı sistem olması şartı aranır.-Kapasite artırımı-teknoloji yenileme projesi başvurularında iki fazlı tesisler ile üç fazlı tesislerin iki fazlı sisteme dönüştürülmesine yönelik projeler değerlendirilir.-Kapasite artırımı-teknoloji yenileme konusuda yapılan başvurularda prina havuzu inşaat kısıtları oranında (%10) destekleme kapsamında değerlendirilir.-Program kapsamında depolama tesisi olarak sadece çelik silo ve soğuk hava depolarına hibe desteği verilmektedir.-Doğal yapılar için depolama başvurusu kabul edilmez.-Silo başvurusu mevcut bir tesisin (un fabrikası, yem fabrikası vb.) bir ünitesi olarak yapılıyor ise hibe başvuru konusu kapasite artırımı ve teknoloji yenileme, bağımsız bir tesis olarak yapılıyor ise yeni tesis olarak kabul edilir.-Mevcut bir tesisin ünitesi olarak yapılacak silo başvurularında mevcut tesise ait yapı kullanma izin belgesinin de başvuru ekinde sunulması gerekmektedir. Bu silo inşaatı yapı ruhsatına tabi ise yapı ruhsatının  ilk ödeme talebi ekinde sunulması gerekmektedir.Soğuk hava deposu başvurusu mevcut bir tesisin (süt işleme, et işleme vb.) bir ünitesi olarak yapılıyor ise hibe başvurusunun niteliği kapasite artırımı ve teknoloji yenileme, proje konusu kodu ise BÜİ/HÜİ/SÜİ olmalıdır. Soğuk hava deposu başvurusu bağımsız bir tesis olarak yapılıyor ise yeni tesis olarak kabul edilir.Mevcut bir tesisin ünitesi olarak yapılacak soğuk hava deposu başvurularında mevcut tesise ait yapı kullanma izin belgesinin de başvuru ekinde sunulması gerekmektedir. Bu soğuk hava deposu inşaatı yapı ruhsatına tabi ise yapı ruhsatının  ilk ödeme talebi ekinde sunulması gerekmektedir.Soğuk hava depolarında depolama alanı 750 M2 den düşük olamaz. (Bireysel başvurular hariç.)Sera, silo ve soğuk hava deposu tesisleri için tamamlama ve kapasite artırımı-teknoloji yenileme  hibe başvurusu yapılamaz.Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme başvurularında (yatırım yerine bu tesisin bir unsuru olarak  yapılacak silo veya soğuk hava deposu dahil) mevcut tesise faaliyeti ile ilişkili olarak bankalarca kullandırılmış kredi karşılığında ipotek konulmuş ise; ilgili bankadan olumlu görüş yazısı sunulması halinde, bu ipotek başvurunun reddedilme nedenleri arasında sayılmaz. Meyve ve/veya sebze (kayısı, incir, domates, biber vb.) kurutma tesisi projelerinin iklimlendirme unsurlarını içermesi şarttır.*Koyun, keçi ve manda konularında sabit yatırım projeleri desteklenir. – Kapasitesine uygun planlanmış ahır/ağıl yapımı ile süt sağım ünitelerini içeren yeni tesis/tamamlama/kapasite artırımı teknoloji yenileme başvuruları hibe kapsamında değerlendirilir. (Yeni tesis başvurularında “sürü projeksiyonu” sunulacak projede yer alacaktır.)– Bireysel başvurularda sunulacak sabit yatırım projesinin kapasitesi; koyun ve/veya keçi için en az 100, manda için en az 10 başlık olacaktır.– Tüzel kişi başvurularında sunulacak sabit yatırım projesinin kapasitesi ise; koyun ve keçi için en az 500, manda için en az 20 başlık olacaktır.– Koyun ve/veya keçi için sabit yatırım proje başvurularında; başvuru sahibinin kendisine ait olan veya taahhüt edeceği hayvan varlığı proje kapasitesinin % 40’ından az olamaz. Örneğin sunulacak projenin kapasitesi 500 baş ise başvuru sahibinin en az 200 baş koyun-keçiye sahip olması veya taahhüt etmesi gerekmektedir.– Manda için sabit yatırım proje başvurularında; başvuru sahibinin kendisine ait olan veya taahhüt edeceği hayvan varlığı proje kapasitesinin % 60’ından az olamaz. Örneğin sunulacak projenin kapasitesi 50 baş ise başvuru sahibinin en az 30 baş mandaya sahip olması veya taahhüt etmesi gerekmektedir.– Başvuru sahibi proje kapasitesinin tamamı kadar hayvan varlığına sahip olabilir ya da taahhüt edebilir. Bu durumda sunulacak projede sürü projeksiyonu yer almaz.– Canlı hayvan alımı hibe kapsamında değildir.– Ayrı bölümlerde yer alması şartıyla, koyun ve keçi aynı proje kapsamında yer alabilir. – Manda için yapılacak yeni tesis başvurularında, ahır ve sabit süt sağım ünitesi birlikte projelendirilecektir.– Koyun-keçi için yapılacak yeni tesis başvurularında, ağıl ve süt sağım ünitesi birlikte projelendirilecektir. Ancak süt sağım ünitesinin sabit olması şartı aranmaz. Bu durumda mobil (taşınabilir) süt sağım sistemi hibe desteği kapsamında değerlendirilmez.– Mevcut ahır/ağıl varsa sadece sabit süt sağım ünitesi için kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusunda başvuru yapılabilir.– Hayvan alacağını taahhüt ederek proje sunanlara bu taahhüdünü yerine getirmediği sürece hibe ödemesi yapılmaz. Yatırımcının hayvan alımı ile ilgili taahhüdünü yatırım süresi içerisinde yerine getirmesi ve hayvan varlığının il müdürlüğünce yerinde tespit edilerek kayıt altına alınması ve yatırımın tamamlanmasından sonra hibe ödemesi yapılır.– Hayvan varlığı mevcut olan yatırımcılar için yatırımın tamamlanmasından sonra hibe ödemesi yapılır.– Ahır/ağıl planlamaları aynı konuda Genel Müdürlüğümüzün uygulamakta olduğu Tip Projelere ait planlamalarla uyumlu olabilir. Maliyetleri ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatlarını aşamaz. Tip projelerle ilgili bilgiye il müdürlüklerinden ulaşılabilir.B. Uygulama illeri Program çerçevesinde 81 ilde yapılacak yatırımlar için başvurular kabul edilir. C. Yatırım süresi Yatırım projeleri, hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra en geç 1/12/2014 tarihine kadar tamamlanır.2013/59 sayılı Tebliğ kapsamında imzalanacak bütün hibe sözleşmelerinde işin bitim tarihi 1/12/2014 olarak belirtilecektir. Taslak hibe sözleşmesinde de yazılmış olan bu tarih kesinlikle değiştirilmeyecektir. -Mücbir sebepler dışında, yatırımın süresi içerisinde fiziki olarak tamamlanamaması halinde yatırımcının gerekçeleriyle birlikte 1/12/2014 tarihinden en az bir ay öncesinden talep etmesi ve idarece de uygun görülmesi halinde projenin kalan kısmının yatırımcı tarafından kendi kaynakları ile tamamlaması şartıyla il müdürlüğünce en fazla 8 ay süre uzatımı verilir. Verilen bu süre içerinde yatırımın tamamlanması ve nihai rapora bağlanması gerekmektedir. -Projenin fiziki olarak 1/12/2014 tarihi itibari ile gerçekleştiğinin faturalar ile belgelendirilmesi ve il müdürlüğünce de yerinde tespit edilerek tutanağa bağlanması halinde söz konusu yasal izinlerin alınabilmesi ve nihai raporun düzenlenebilmesi için, yatırımcının talebi, il müdürlüğünün uygun görmesi şartıyla 8 aya kadar süre uzatımı verilir. Verilen süre uzatımı sonunda da yatırım tamamlanamaz ise Genel Müdürlüğün uygun görüşü doğrultusunda il müdürlüğünce hibe sözleşmesi feshedilirve teminat Hazineye irat kaydedilir. Ayrıca yapılan hibe ödemeleri 21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre hesaplanarak geri alınır. Sözleşmenin feshi nedeniyle yatırımcı Bakanlıktan herhangi bir hak talebinde bulunamaz.   Yatırımın tamamlanmasıyatırıma ait fiziki gerçekleşmenin tamamlanması, nihai rapor ve eklerinin idareye sunulmuş olması ve idarece de kabul edilmesi halinde yatırım tamamlanmış sayılır.   -Yatırımın 1/12/2014 tarihine kadar hibe sözleşmesinde belirtilen mücbir sebepler ile kamu kurum ve kuruluş kaynaklı (kamulaştırma, imar plan değişikliği, yasal mevzuat değişikliği) nedenlerden dolayı tamamlanamaması durumunda; a) Yatırımcının gerekçeleriyle birlikte bir ay içerisinde talep etmesi ve uygun görülmesi halinde sözleşme tasfiye edilir ve yatırımcının teminatı iade edilir. b) Yatırımcının mücbir sebeplerden dolayı ek süre talep etmesi halinde, yatırım süresi ne kadar kesintiye uğramış ise o kadar ek süre verilir. Ancak bu süre 8 ayı aşamaz. Bu sebepten verilen süre uzatımı içinde yapılan harcamalar hibe desteği kapsamında değerlendirilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜMA. Başvuru Sahiplerinde Aranacak Özellikler: -Bu Tebliğin 8 inci maddesinde belirtilen yatırım konularını gerçekleştirmek üzere hazırlanacak proje başvuruları gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır. -Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması ve bu belgeyi mutlaka hibe başvurusu ile birlikte sunmuş olması gerekmektedir. -Ekonomik yatırımlara yönelik proje konularına başvurabilecek gerçek ve tüzel kişilerin idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olması gerekir. -Ekonomik yatırımlar için son başvuru tarihinden önce kurulan; a) Kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler ve bunların aralarında oluşturdukları ortaklıklar, b) Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlikleri ekonomik yatırım konularına tüzel kişilik olarak başvurabilirlar. Kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketlerin aralarında oluşturulacak ortaklıklar için görev, sorumluluk, ortaklıktaki payların detaylı olarak belirlendiği noter tasdikli sözleşme yapılmalıdır. Başvurular, ortaklığı oluşturan tüzel kişiliklerden birisi adına yapılır. Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulan diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olmayan şirketler de, yukarıda belirtilen nitelikleri sağlayan şirketlerle ortaklık yaparak ortak üye olarak projeye katılabilir. Ancak, başvuru sahibi, mutlaka Bakanlık tarafından oluşturulan Çiftçi Kayıt Sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulan diğer kayıt sistemlerine başvuru tarihinden önce kayıtlı olmalıdır. Ortaklıklar oluşturularak başvuru yapılması durumunda, proje başvuru sahibi tüzel kişilik yatırımcı sıfatı ile tüm uygulamaları gerçekleştirecektir. Satın alma işlemleri ve tüm finansal işlemler (faturaların düzenlenmesi, ödemeler vb.) başvuru sahibi ortak tarafından gerçekleştirilecektir. Ortaklık sonucunda yeni bir tüzel kişiliğin oluştuğu ve bu tüzel kişiliği de başvuru sahibi ortağın temsil ettiği kabul edilmektedir. Ortaklık şeklindeki başvurularda, satın alma işlemleri, özellikle fatura düzenlenmesi ve ödemelerle ilgili konularda sonradan çıkabilecek sorunlar nedeniyle bu husus başvuru sahipleri tarafından dikkate alınmalıdır. Tüzel kişilerin proje başvurusu yapabilmeleri için; -Bu programa proje başvurusu yapılması, ortaklık kurulması, hibe sözleşmesi imzalanması ve uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetkili kurullarından son başvuru tarihinden önce yetki almış olması ve bu yetki belgesini proje başvurularında ibraz etmiş olmaları, -Başvuruya esas proje konusunun kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde bulunan faaliyet konuları arasında yer alması gerekmektedir. Örneğin Tarımsal amaçlı kooperatiflerin, ekonomik faaliyetlere yönelik bir yatırım konusuna başvuru yapabilmesi için, Bakanlık tarafından onay verilmiş tüzüğünde, o yatırımı yapabileceği konusunda bir hüküm bulunması ve son genel kurulda gündeme alınıp karara bağlanmış olması gereklidir. Tüzel kişiler başvuruları ile birlikte, halen geçerli olan tüzük/ana sözleşmesinin yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesi ile Tebliğin Resmi Gazete’de yayım tarihinden sonra Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış Faaliyet Belgesini vermelidirler. Başvuru sahibi tüzel kişiliğin Bakanlık tarafından oluşturulan Çiftçi Kayıt Sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulan diğer kayıt sistemlerine kaydı esastır. Bu nedenle tüzel kişiliği oluşturan bireylerin ayrıca kayıt olmaları gerekmemektedir. Başvuruda bulunacak kişi ve kuruluşların, yetkili kurul ve/veya organlarından; Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Programına başvuru, ortaklık yapılması, hibe sözleşmesi imzalanması ve uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetki almış olmalıdır. Bu yetki belgesi hibe başvuruları ile birlikte sunulmalıdır. Örneğin, hibe başvurusu şirket adına yapılıyorsa, başvuruyu imzalayarak sunan kişinin yetkilendirildiğine dair yetkili organ kararı, kooperatif adına kooperatif başkanı tarafından yapılan bir başvuruda ise, kooperatif başkanına yetki veren yönetim kurulu kararı (kooperatif genel kurul kararı ile yönetim kurulu bu tip yetkilendirmeler için yetki almışsa) hibe başvurusu ekinde verilmelidir. B. Başvuruda bulunamayacaklar İlgili Tebliğin 11 inci maddesinde açıklanan gerçek ve tüzel kişilikler haricindekiler başvuramaz. BEŞİNCİ BÖLÜMA. Yatırım tutarı ve destekleme oranı : – Ekonomik yatırımlar için proje başvurularında hibeye esas proje tutarı, gerçek kişi başvurularında 300.000 Türk Lirasını, tüzel kişi başvuruları için ise 800.000Türk Lirasını geçemez. – Hibeye esas proje tutarının % 50 sine hibe yoluyla destek verilir. Diğer %50 si oranındaki tutarı başvuru sahipleri kendi kaynaklarından temin etmekle yükümlüdür. – Proje bütçesi KDV hariç hazırlanır. – Proje toplam tutarının; gerçek kişi başvuru tekliflerinde 300.000 Türk Lirasını, tüzel kişi başvuruları için ise 800.000 Türk Lirasını aşması durumunda, artan kısma ait işlerin proje sahiplerince ayni katkı olarak finanse edilmesi ve yatırım süresi içerisinde tamamlanması gerekir. Bu durumun hibe başvurusu ile beraber taahhüt edilmesi şarttır. – Küçük ve orta ölçekli ekonomik faaliyetlere yönelik yatırım tesislerinin desteklenmesi amaçlandığından, başvuruda belirtilen proje toplam tutarı ile yatırım konusunun tam olarak gerçekleşmesi sağlanmalıdır. Bu nedenle büyük bir projenin kısmi gerçekleştirilmesi veya bölümler/üniteler şeklinde program kapsamında yapılmasına yönelik olarak hazırlanan proje başvuruları kabul edilmez. ALTINCI BÖLÜMA. Hibe desteği kapsamındaki proje gider esasları: Bu tebliğ kapsamında hibe desteği verilecek proje giderlerinin; a) Yatırımcı ile akdedilen hibe sözleşmesinden sonra gerçekleştirilmesi, b) Hibe sözleşmesi ekinde sunulan tatbikat projesinde belirtilmiş olması ve hibe desteği verilecek proje giderleri kapsamında yer alması, c) Hibe sözleşmesi ekinde sunulan proje bütçesi tablosundaki hibeye esas proje giderleri limitinin, gerçek kişi başvurularında 300.000 Türk Lirası; tüzel kişilik başvurularında ise 800.000 Türk Lirası içerisinde kalması, ç) Hibe sözleşmesi ekinde sunulan iş planında öngörülen yatırım süresi içerisinde gerçekleşmesi, hibe desteği kapsamındaki giderlerin Bakanlık tarafından yayımlanan satın alma kitabında belirtilen kurallara uygun olarak gerçekleştirilmesi ve belgelere dayandırılması gerekir. B. Hibe desteği verilen proje gider kalemleri : (1) Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde; öngörülen yatırım projesinin ayrılmaz bir parçası ve projenin faaliyete geçmesi için kaçınılmaz olan aşağıda belirtilen giderler, ilgili bölümlerde belirtilen istisnalar geçerli olmak kaydıyla hibe desteği kapsamında değerlendirilir. (2) Yatırım uygulamalarına ait; a) İnşaat işleri alım giderlerine, b) Makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine, hibe desteği verilir. (3) Yatırımcılar tarafından, proje kapsamında satın alınacak ve hibe desteği verilecek tüm makine, ekipman, malzeme ve inşaat işleri ihale sonucunda belirlenen yüklenicilerle yapılacak sözleşmeler kapsamında sağlanır. (4) Yatırımcılar ve ortakları tarafından sürekli çalıştırılan veya düzenli ya da dönüşümlü olarak işe alınmış kişiler, kamu çalışanları, kamu kurumları ile kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlar yüklenici olamaz. (5) Hibeye esas proje tutarını oluşturan, hibe desteği verilecek proje giderleri mutlaka teknik projeye ve piyasa etütlerine dayandırılmalı ve proje başvurularında ayrıntılı olarak belirtilmelidir. (6) Hibe sözleşmesine bağlanan hibeye esas proje tutarı uygulama sürecinde artırılamaz. Ancak sözleşmeye bağlanan tutarı aşmamak kaydıyla gider kalemleri arasında ilgili maddelerde belirtilen kısıt ve limitlere aykırı olmamak üzere aktarımlar yapılabilir. (7) Yatırımcı, hibeye esas proje giderlerinden inşaat ve makine ekipmanı ayrı ayrı ihale edebileceği gibi bu giderlerin tamamını tek bir ihale şeklinde de gerçekleştirebilir. C.  İnşaat işleri alım giderleri: (1) Program kapsamında hibe desteği verilecek inşaat işleri alım giderleri, projenin faaliyete geçmesi için kaçınılmaz olan inşaat işlerini kapsar. (2) Yeni yatırım başvurularında hibeye esas proje gideri sadece inşaat faaliyetinden ibaret olamaz. Ancak depolama, soğuk hava tesisleri ve alternatif enerji kaynakları kullanan sera yatırımları sadece inşaat faaliyetinden ibaret olabilir. (3) İnşaatın yapılma yöntemi ile kullanılacak teknolojiyi açıklayan, inşaat işleriyle doğrudan ilgili malzeme, işçilik, makine, ekipman kullanım veya iş makinesi giderlerini kapsayan ve gider türü, ölçü birimi, miktar, birim fiyat ve tutar ayrıntılarını da ihtiva eden taslak yapım şartnameleri ve uygulama aşamalarını süreleriyle birlikte gösterir bir iş programı da proje başvuruları ekinde sunulur. (4) İnşaat işleriyle ilgili mimari, statik, elektrik, sıhhi tesisata ait uygulama projelerinin ve bunların metraj ile keşif özetlerinin hazırlayan tarafından imzalı suretleri incelenmek üzere hibe sözleşmesi ekinde sunulmuş olması gerekir. (5) İdari kısımlarla ilgili harcamalar, hibeye esas inşaat giderinin %20’sini aşamaz. (6) İdareye ait personel odaları, yatakhane, yemekhane, teşhir ve satış reyonu, bekçi kulübesi, bahçe duvarı, çit, tesis bahçesinin düzenlenmesi gibi bölüm ve bunlara ait giderler idari alan olarak değerlendirilir ve bu maddenin beşinci fıkrası gereği işlem görür. (7) Mesken ve benzeri yapıları kapsayan proje başvuruları hibe desteği kapsamında değerlendirilmez. (8) İnşaat işleri ile ilgili ulusal mevzuat gereğince alınması gerekli izin, ruhsat, denetim işleri ve uygulamalarda yapılması zorunlu olan tüm işlemlerin yerine getirilmesinden yatırımcılar sorumludur. (9) Çelik silo, sera ve soğuk hava deposu yatırımları hariç, yeni yatırımlarda; hibeye esas proje tutarı içerisindeki inşaat gideri hibeye esas proje giderinin % 70 inden fazla olamaz. Yapılacak işlerle ilgili Teknik Şartnameler; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Teknik Şartnamesi ile yürürlükte olan ilgili diğer şartnamelerine uygun olarak düzenlenmeli veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Teknik Şartnamelerinin kullanılacağı yatırımcı tarafından taahhüt edilmelidir. Ayrıca hazırlanacak olan bu teknik şartnamede kullanılacak malzemelerin niteliği marka verilmeden detaylı olarak açıklanmalıdır. Hibe başvuru aşamasında, proje başvuru sahibi inşaat işlerine yönelik olarak avan veya uygulama/tatbikat/kati proje sunmak konusunda serbesttir. Ancak, hibe sözleşmesi aşamasında onaylanmış tatbikat/uygulama projeleri sunulması zorunludur.Proje başvuru sahipleri tarafından, avan projelere dayanılarak oluşturulacak hibeye esas proje tutarlarında oluşabilecek yanılmalar ve sapmalardan proje sahipleri sorumludurlar.Avan proje ile başvurulması halinde; Hazırlatılacak mimari projeye uygun makine yerleşim planı, inşaat, elektrik ve sıhhi tesisat projeleri yaklaşık maliyetleri veya toplam inşaat alanının Çevre ve Şehircilik Bakanlığının metrekare birim fiyatları ile hesaplanan yaklaşık maliyeti başvuru dosyasında bulunmalıdır. Bu durumda projelerde onay şartı aranmaz. Hibe sözleşmesi aşamasında ise ilgili kanun ve mevzuatlara uygun proje değişiklikleri yapılabilir, bu durumda oluşacak fiyat artışları ayni katkı olarak karşılanır. Tatbikat projesi ile başvurulması halinde; Mimari, statik, elektrik, sıhhi tesisat vb. projeler ile bunların ayrıntılı metraj ve yaklaşık maliyetlerinin sunulmuş olması gerekir. Hibeye esas bu projenin; Serbest Müşavirlik Mühendislik Belgesi ve/veya Büro Tescil Belgesine sahip, gerekli meslek disiplinlerini (Ziraat Mühendisi, İnşaat Mühendisi vb.) barındıran kurum ya da kişi/kişilerce hazırlanmış ve onaylanmış olması gerekmektedir. -Yeni tesis ve tamamlama başvurularında yatırım yerinin mülkiyeti ;1) Başvuru sahibi adına olabilir,2) Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, ticaret borsası, organize sanayi bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi ve küçük ihtisas sanayi sitesinden başvuru sahibi adına tahsis/irtifak tesis edilmiş olabilir,3) Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası ve ticaret borsasından kiralanmış olabilir.-Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme başvurularında yatırım yerinin mülkiyeti ;1) Başvuru sahibi adına olabilir,2) Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, ticaret borsası, organize sanayi bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi ve küçük ihtisas sanayi sitesinden başvuru sahibi adına tahsis/irtifak tesis edilmiş olabilir,3) Yukarıda belirtilen kiralamalar dışında, gerçek ya da tüzel kişilerden başvuru sahibi adına kiralanmış olabilir.– Yeni tesis, tamamlama ve kapasite artırımı ve teknoloji yenileme başvurularında ;1)Tahsis / irtifak / kiralama süresi başvuru tarihinden itibaren en az 7 (yedi) yıl olacaktır,2) Köy tüzel kişiliğine ait yerlerde mutlaka Kaymakamlık onayının alınması gerekir,3) Organize sanayi bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi ve ihtisas küçük sanayi sitesinde yapılacak yatırımlar için alınan arsa tahsis/irtifak belgesi bağlı oldukları mevzuata göre alınır.4) 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanununa göre kurulmuş serbest bölgelerde yapılacak yatırımlar için başvuru kabul edilmez.Yatırımın yapılacağı yerin hisseli olması halinde, başvuru sahibi hissedarlardan biri olmalı, kendi hissesi sunduğu projenin alanı için yeterli olmalı ve diğer hissedarlardan başvuru yılı itibariyle en az 7 (yedi) yıl süreli olmak kaydı ile noter tasdikli muvafakat alınmalıdır. Hissedarlardan birisinin Hazine olması durumunda ise ilgili birimden de muvafakat alınmalıdır.Yeni tesis başvurularında, yatırım yeri imar planı/mevzii imar planı (Koyun keçi manda sabit yatırımları hariç) ile yetkili kurumlardan alınması gereken diğer izin belgeleri hibe sözleşmesi aşamasında il müdürlüğüne verilmelidir.D.  Makine, ekipman ve malzeme alım giderleri : (1) Program çerçevesinde yapılacak yeni makine, ekipman ve malzeme alımları, üretimi de içeren bir proje bütününün parçası olduğu takdirde finanse edilir. (2) Yeni yatırım başvurularında hibeye esas proje gideri sadece makine ve ekipman alım giderinden ibaret olamaz. Tamamlama proje tekliflerinde hibeye esas proje tutarında inşaat gideri şartı aranmaz. Kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırım tekliflerinde ise makine ve ekipman alım giderleri ile varsa hibeye esas proje tutarının %10’unu aşmayan inşaat giderleri hibe desteği kapsamında değerlendirilir. Ancak mevcut bir tesisin (örneğin hububat işleme/et işleme/süt işleme) unsuru olarak yapılacak depolama (çelik silo) ya da soğuk hava deposu yatırım tekliflerinde inşaat giderleri ile ilgili herhangi bir kısıtlamaya gidilmez.Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme başvurularında, hibeye esas proje tutarının inşaat giderinin %10’unu aşan kısmı yatırımcılarca ayni katkı olarak karşılanır. Bu hususların bütçe tablolarında da gösterilmesi zorunludur.Örneğin;-Hibeye esas proje tutarı 800.000 TL. ise bu tutarın en fazla 80.000 TL. si inşaat gideri, 720.000 TL.si makine-ekipman gideri olmalıdır. Bu tutarı aşan kısımlar ise ayni katkı olarak gösterilmelidir.-Hibeye esas proje tutarı 600.000 TL. ise bu tutarın en fazla 60.000 TL. si inşaat gideri, 540.000 TL.si makine-ekipman gideri olmalıdır. (3) Makine ve ekipman alımlarında, alım bedeli ile proje sahasına teslim giderleri, montaj giderleri tek bir alım faturası şeklinde düzenlenmesi durumunda hibe desteği verilir. Ayrı faturalandırılması durumunda sadece mal alım bedeline hibe desteği verilir. (4) Makine ve ekipman ile ilgili taslak teknik şartname proje başvuruları ekinde sunulur ve projede kullanım amacı belirtilir. (5) Makine, ekipman ve malzeme alım giderleri kapsamında, demirbaş eşya, mobilya, mefruşat alımı gibi giderler ve tesis tamamlandıktan sonra tesisin işletilmesine yönelik hammadde veya malzeme giderlerine hibe desteği verilmez. (6) Trafo satın alımları hibe desteği kapsamında değildir. (7) Alternatif enerji kaynaklarından enerji üreten tesisler hariç enerji nakil hattı satın alımları hibe desteği kapsamında değildir. (8) Yeni tesis ve tamamlama konusu dışında jeneratör satın alımları hibe desteği kapsamında değildir. – Taşıyıcı (seyyar/kendinden hareketli ) araç ve üzerinde taşınabilir depo vb. giderlere hibe desteği verilmez.E. Proje kaynaklarından karşılanamayacak giderler : (1) İlgili Tebliğin 16 ve 17 inci maddelerinde açıklanan proje giderlerine uygun olmayan ve hibe desteği kapsamı dışında kalan giderler şunlardır: a) Her türlü borçlanma giderleri, b) Faizler, c) Başka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler, ç) Kira giderleri, d) Kur farkı giderleri, e) Arazi, arsa ve bina alım bedelleri, f) Bina yakıt, su, elektrik ve apartman aidat giderleri, g) Ayrı faturalandırılmış nakliye, montaj giderleri, ğ) Bankacılık giderleri, h) Denetim giderleri, ı) KDV de dahil iade alınan veya alınacak vergiler, i) İkinci el mal alım giderleri, j) Proje yönetim ve danışmanlık giderleri, k) Makine tamir ve parça alım giderleri. (Örneğin: Kurutma fırınının içerisinde bulunan yıpranmış/arızalı fırın paletlerinin tamiri yada değiştirilmesi.) (2) Program kapsamında; hibe sözleşmesi onaylanmayan projelerle ilgili yapılan hiçbir harcama karşılanmaz, bu giderlerden dolayı herhangi bir sorumluluk ve yükümlülük üstlenilmez. (3) Bakanlık tarafından yayımlanan satın alma kitabında belirtilen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmeyen, belgelendirilmeyen ve ibraz edilmeyen her türlü satın alma giderleri, hibeye esas gider kapsamında olsa dahi hibe desteğinden karşılanmaz. F. Ayni katkılar : (1) Proje sahiplerinden, ortaklarından veya işbirliği yapılan kişi ve kuruluşlardan herhangi biri tarafından hibe sözleşmesi öncesi edinilmiş arazi, bina, makine ve ekipmanlar, ayni katkı olarak proje yatırım tutarına dahil edilmez. (2) Hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra, hibeye esas proje giderleri dışında kendi kaynaklarını kullanarak yatırımcılar tarafından bina, malzeme, makine ve ekipman ile işgücüne yönelik olarak yapılacak herhangi bir katkı, yatırım süresi içerisinde tamamlanması koşulu ile ayni katkı olarak değerlendirilecektir. Ancak, iş takvimleri ve uygulamalar sırasında bu katkıların, hibeye esas proje giderlerine yönelik kullanımlar yapılmadan önce veya eşzamanlı olarak yatırımcı tarafından tamamının gerçekleştirilmesi zorunludur. Başvuru sahipleri, bu hususları başvuru formlarında taahhüt ederler. (3) Ayni katkılar hibeye esas proje giderleri kapsamında öngörülmüş satın alımlardan ayrı bağımsız ihaleler veya gerçekleşmeler şeklinde yapılır. Ancak birlikte ihaleye çıkılmasının zorunlu olduğu hallerde ise toplam proje tutarı içerisindeki oranlar ile ihale sonrası oluşan tutar içerisindeki oranlar aynı olmalıdır. Örneğin, hibeye esas tutar 800.000 TL.,ayni katkı tutarı 200.000 TL. toplam proje tutarı 1000.000 TL, ihale sonrası oluşan toplam tutar ise 900.000 TL. olsun. Bu durumda başlangıçtaki hibeye esas oran 800.000/1000.000=0,80 olduğundan gerçekleşen tutar içerisindeki hibeye esas tutar 900.000*0,80=720.000 TL. olacaktır.  (4) Başvuru aşamasında ayni katkı olarak taahhüt edilen işlerin projede öngörülen nitelik ve nicelikte gerçekleştirilmesi şarttır. Bu husus il müdürlüğü tarafından izlenir. (5) Bu kapsamda yapılacak ayni katkılar, yatırımcının yapmakla yükümlü olduğu katkı payının yerine ikame edilemez. Ayni katkıda fiziki gerçekleşme esas alınır, ayni katkıda gösterilen inşaat, makine-ekipman için ayrıca ihale yapma zorunluluğu yoktur. Toplam proje tutarı 1.000.000 TL olan hibe başvurusuna ait bütçe içerisinde hibeye esas proje tutarı, ayni katkı ve toplam proje tutarı dağılımı şu şekilde oluşturularak sunulabilir Örnek :A-Hibeye Esas Proje TutarıMal alımları (18 kalem)                             : 240.000 TLİnşaat İşleri (2 ünite; 88 kalem)              : 560.000 TLToplam                                                            : 800.000 TLB- Ayni Katkı TutarıMal alımları (4 kalem)                              :   55.000 TLİnşaat İşleri (1 ünite; 14 kalem)                 :  145.000 TLToplam                                                            : 200.000 TLC- Toplam Proje Tutarı (A+B)    : 1.000.000 TL Proje sahipleri tarafından taahhüt edilen ayni katkı, mutlaka bir iş karşılığı olmalı ve bütçe büyüklüğü ile birlikte iş kalemi olarak hibe başvuru formları bütçe tablolarında belirtilmelidir. Ayni katkı kapsamında belirtilen işin karşılığı olan tutarın uygulama aşamasında aynı tutarda gerçekleşmesinden ziyade, taahhüt edilen işin yapılması gerekmektedir. Bu nedenle de mutlaka hibe başvuru formları ve bütçe formlarında ayni katkı bölümlerinde yapılması planlanan işler ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Örneğin, hibeye esas proje tutarı büyüklüğü limiti içerisine girmediği için, yatırımın gerekliliği olan bir makinenin ve/veya inşaatın bir bölümüne ait gider tutarının tamamının kendi kaynakları kullanılarak temin edileceği proje sahibi tarafından taahhüt edilmişse, hibe sözleşmesi akdedildikten sonra inşaat işleri ile ilgili ayni katkı, inşaatın uygulama sırasına uygun olarak yatırımcı tarafından yerine getirilmelidir. Yatırımcının inşaat ile ilgili ayni katkısı gerçekleşmeden ve inşaat bir bütün olarak tamamlanmadan makine,ekipman, malzeme alımı ile ilgili hibe ödemesi talep edilemez. Makine,ekipman, malzeme alımı ile ilgili yatırımcının taahhüt ettiği ayni katkı yerine getirilmeden mal alımı ile ilgili hibe desteği talep edilemez.YEDİNCİ BÖLÜMA.Başvuru süresi : Başvurular, Tebliğin yayımı tarihinden itibaren kırkbeş gün (Son başvuru tarihi 27/1/2014) içerisinde önce elektronik ortamda www.tarim.gov.tr internet adresi KKYDP başvuru butonundan girişleri yapılan başvurular daha sonra il müdürlüklerine dosya içerisinde elden teslim edilir. Son günün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar başvurular kabul edilir. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ve bu rehberde belirlenen esas ve usullere göre hazırlanan proje başvuruları, ilgili Tebliğde belirtilen başvuru süresi içerisinde ve başvuru son tarihine kadar önce www.tarim.gov.tr internet adresinden yapılır. Daha sonra elektronik ortamda girişleri yapılan başvuruya esas bütün belgeler yatırımın yapılacağı ildeki il müdürlüğüne dosya içerisinde elden teslim edilir. – Başvuracak gerçek ve tüzel kişiler, program konusunda il proje yürütme biriminden ihtiyaç duydukları bilgiyi alabilirler. – İl proje yürütme birimlerince verilecek bilgi, proje hazırlanmasında karşılaşılacak sorulara cevap vermekle sınırlı olup projenin kabul edilmesi konusunda bir taahhüt niteliği taşımaz. – İl proje yürütme birimleri, yatırımcılara kesinlikle proje hazırlayamaz. – Bu Tebliğde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanacak, programa ait uygulama rehberi, başvuru formları ve bilgilendirici dokümanlar ile satın alma kitabı Genel Müdürlük internet sayfasından temin edilebilir. – Bakanlık tarafından düzenlenecek eğitim, çalıştay, bilgilendirme toplantılarıyla ve internet sayfası vasıtasıyla ilgililere bilgi aktarılır. B. Başvurulacak yerler : – Program ile ilgilenen gerçek ve tüzel kişi başvuruları önce elektronik ortamda www.tarim.gov.tr internet adresindeki KKYDP başvuru butonundan, daha sonra projenin gerçekleştirileceği ildeki il müdürlüklerine yaparlar. C. Başvuru şekli :  (1) Proje başvuruları; – İlgili Tebliğin 8 inci maddesinde belirtilen yatırım konularını gerçekleştirmek amacıyla hazırlanır. – İlgili Tebliğin 11 inci maddesinde belirtilen niteliklere sahip gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır. Elektronik ortamdaki başvuruların;– Tüzel kişilerin vergi numarası ve yetkilendirilen kişinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile yapılması zorunludur.– Gerçek kişilerde ise başvuru sahibi yada yetkilendirdiği kişinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile yapılması zorunludur. – Bakanlık tarafından yayımlanacak uygulama rehberine uygun olarak hazırlanır. (2) Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ve bu rehberde belirlenen esas ve usullere göre hazırlanan proje başvuruları, ilgili Tebliğde belirtilen başvuru süresi içerisinde ve başvuru son tarihine kadar önce www.tarim.gov.tr internet adresi KKYDP başvuru butonundan yapılır. Hibe başvuru formu ile birlikte başvuru formu eklerinden yatırım özeti, yatırım projesi, başvuru sahibi ve başvuru sahibinin projeye katılan ortaklarına ait bilgi ve belgeler ile başvuru sahibi tarafından yapılan beyan ve proje bütçe tablolarının elektronik ortamda www.tarim.gov.tr adresindeki ilgili alanlara veri girişleri eksiksiz olarak yapılır. Proje başvuru formu eklerine ait yatırım işletme planı, hibe sözleşmesi taslağı ve başvuru aşamasında verilmesi gereken “EK-I Başvuruların İdari Uygunluk Kontrol Listesi”nde belirtilen diğer destekleyici belgeler elektronik ortama yüklenir. Hibe başvuru formu ile birlikte başvuru formu eklerinden yatırım özeti, yatırım projesi, başvuru sahibi ve başvuru sahibinin projeye katılan ortaklarına ait bilgi ve belgeler ile başvuru sahibi tarafından yapılan beyan ile proje bütçe tablolarının elektronik ortamdan çıktıları alındıktan sonra usulüne uygun olarak hazırlanan dosya yatırımın yapılacağı ildeki il müdürlüğüne başvuru sahibi veya yetkilendirdiği kişi tarafından klasör içerisinde elden teslim edilir. (3) Teslim edilen başvuruya ait belgeler sadece EK-1’e göre kontrol edilir. Bu belgelerin daha önce elektronik ortamda girişi yapılan belgelerle uyumluluğu il proje değerlendirme komisyonunun sorumluluğundadır. Belgeler tam ise, başvuru dosyası kapalı zarfa konulur, zarfın üzerine projeye ait başvuru formunun fotokopisi yapıştırılır ve “DEĞERLENDİRME OTURUMUNDAN ÖNCE AÇMAYINIZ” ibaresi büyük harflerle yazılır ve başvuru sahibi veya yetkilendirilen kişi tarafından imzalanır ve kaşelenir. İl müdürlüğü tarafından elektronik ortamda iki nüsha olarak alınan ve taraflarca imzalanan “teslim etme-alma çıktısı”nın bir nüshası başvuru sahibine veya yetkilendirdiği kişiye teslim edilir diğer nüshası il müdürlüğünce muhafaza edilir. Bu çıktının örneği aşağıda verilmiştir. KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDAKİ TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2013/59) KAPSAMINDA YAPILAN  …………. NOLU BAŞVURUYA AİT       TESLİM ETME – TESLİM ALMA BELGESİBaşvuru sahibi;Yukarıdaki açıklaması yapılan başvuruya ait; elektronik ortamda sunulan bütün bilgi ve belgeler ile il müdürlüğüne elden teslim edilmiş olan bütün bilgi ve belgelerin içerikleri dahil aynı olduğunu beyan eder, bu beyanın yanlış olduğunun hibe sözleşmesi imzalanmasından önce tespiti halinde başvurunun iptal edilmesine, hibe sözleşmesi imzalanmasından sonra tespit edilmesi halinde ise hibe sözleşmesinin fesih edilmesi ile ilgili hükümlerinin uygulanmasına hiçbir itirazının olmayacağını taahhüt eder.İl Müdürlüğü;Yukarıdaki başvuruya ait başvuru dosyası idari uygunluk kontrol listesine (EK-1) göre teslim alınmış olup, bu belgelerin içeriğinin uygunluğunun değerlendirilmesi il proje değerlendirme komisyonunun sorumluluğundadır.Başvuru Sahibi                                                                               İl MüdürlüğüNot: Bu belge başvuru dosyasının il müdürlüğüne tesliminden sonra düzenlenecek olup bir nüshası başvuru sahibine verilecek, bir nüshası da il müdürlüğünde muhafaza edilecektir. (4) Hibe başvuru formu, ekleri ve destekleyici dokümanlarla birlikte iki takım olarak hazırlanan ve bir takımı son başvuru tarihine kadar il müdürlüğüne teslim edilen hibe başvuru dosyasının diğer nüshası da yatırımcı tarafından muhafaza edilir. (5) Eksik belge varsa başvuru sahibi veya yetkilendirilen kişi ile birlikte tutanak düzenlenerek başvuru dosyası iade edilir. Eğer başvuru formunun evrak kaydı yapılmış ise tutanak ve resmi yazı ile birlikte yatırımcıya başvuru sahibine iade edilir. Yatırımcı Başvuru sahibi tespit edilen eksik belgeleri başvuru süresi içerisinde; önce elektronik ortamda tamamlayarak aldığı yeni başvuru çıktısı ve başvuru dosyası ile birlikte il müdürlüğüne yeniden başvuruda bulunabilir. Teslim alınan başvurulara numara verilmesi : Başvurular öncelikle elektronik ortamda yapılacağından başvuru numarası bu aşamada sistem tarafından otomatik olarak verilecektir. – Eksik belgeli dosyalar teslim alınmaz.– Uygulama rehberinde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanmayan ve başvuru sahibi tarafından imzalanmamış başvurular kabul edilmez.-Başvuru dosyası başvuru aşamasında sadece “Başvuruların İdari Uygunluk Kontrol Listesi”nde(Tebliğ 2013/59; EK-I ) belirtilen belgelerin var olup olmadığı yönünden incelenir. Bu inceleme ilk değerlendirme olmayıp, başvurunun içerik olarak uygunluğuna ve belgelerin elektronik ortamda girişi yapılan belgelerle uyumluluğuna karar verme yetkisi İl Proje Değerlendirme Komisyonundadır.-Başvuru sahibi veya yetkilendirilen kişinin dosyanın kabulü esnasında hazır bulunması şarttır. Aksi takdirde dosya incelenmez ve bir üst yazı ile iade edilir.Başvuru dosyasında eksik belgelerin olabileceği, bu durumda da eksik belgelerin tamamlanması gerekebileceği yatırımcı tarafından dikkate alınarak başvurusunun son güne bırakılmaması önerilir. Bu konuda doğabilecek olumsuz sonuçlardan yatırımcı sorumludur.Uygulama rehberinde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanmayan ve başvuru sahibi tarafından imzalanmamış başvurular kabul edilmez.Posta, e-posta, kurye, faks, vb. yöntemlerle gönderilen başvurular ile son başvuru tarihinden sonra tarım il müdürlüğüne ulaşan başvurular ve el yazısı ile yapılan başvurular kabul edilmez.

 İSTENİLEN BELGELER

1 Başvuru sahibinin Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olduğuna dair belge,

2 Başvuru sahibi kuruluşun tüzük veya ana sözleşmesinin yer aldığı ticaret sicil gazetesi,

3 Tüzel kişiler için Ticaret ve Sanayi Odasından Tebliğ tarihinden sonra alınmış Faaliyet Belgesi,

4 Yatırım için yetkili kurul kararı ile yetkilendirme kararı,

5 Yetkilendirilen kişiye ait imza sirküleri,

6 Projesinde varsa ayni katkının karşılanacağına dair taahhütname,

7 İnşaat varsa, inşaat metrajı, keşif özeti ve teknik şartnamesi,

8 Makine ekipman varsa, makine ekipman teknik şartnamesi,

9 Başvuru sahibinin kâr-zarar hesabı ve son yıl bilanço hesapları, (Başvuru yılında faaliyete geçenler hariç).

10 Proje başvuruları için avan / tatbikat projesi,

11 Proje başvuruları için alınması planlanan makine ve ekipmana ait ölçekli yerleşim planı,

12 Başvuru sahibine ait yatırım yeri mülkiyet (tapu) belgesi/kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan kira kontratı veya tahsis/irtifak belgesi,

13 Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurularda yatırım yeri kamu kurum ve kuruluşları dışında gerçek ya da tüzel kişilerden kiralanmış ise noter tasdikli kira sözleşmesi,

14 Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurular için üretim izin belgesi,

15 Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurular için kapasite raporu veya ekspertiz raporu,

16 Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurular için yapı kullanma izin belgesi,

17 Tamamlama proje başvuruları için yapı ruhsatı veya yapı kullanma izin belgesi,

18 Bütün başvurularda yatırım yerinin icralı ve davalı olmadığına ilişkin yatırımcı beyanı,

19 Yeni ve tamamlama konusunda yatırım yerinin (Organize Sanayi Bölgesi, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi İhtisas Küçük Sanayi Sitesi hariç) ipotekli ve şerhli olmadığına ilişkin tapu müdürlüğünden alınan belge,

20 Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konularında yatırım yerinin ipotekli ve şerhli (Organize Sanayi Bölgesi, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, İhtisas Küçük Sanayi Sitesi ipotek ve şerhi ile 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu kapsamında şerh konulan yerlerden ilgili kurumundan yatırım yapılmasında sakınca olmadığına dair belge alınmış yatırım yerleri ve program kapsamında konulan şerh hariç) olmadığına ilişkin tapu müdürlüğünden alınan belge,

21 Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurularda başvuruya esas tesisin daha önce bu program ile ilgili olarak yayımlanan 2011/9 sayılı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Çerçevesinde Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tebliği ve 2012/64 sayılı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında hibe desteğinden yararlanmadığına dair taahhütname,

22 Başvuruya esas projenin hibe desteği dışında kalan kısmı için, Bakanlığın ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanmayacağına dair taahhütname,

23 Yeni tesis başvurularında (Koyun keçi ve manda yatırımları hariç) hibe sözleşmesi imzalamadan önce imar/mevzi imar planını getireceğine dair taahhütname,

24 Koyun keçi ve manda konusundaki yeni tesis başvurularında yatırım yeri ile ilgili ruhsat vermeye yetkili kurumdan, söz konusu tesis için imar planına bakılmaksızın, inşaat ruhsatı ve yapı kullanım izni verileceğine dair yazı,

SÜS BİTKİLERİ İTHALAT UYGULAMA GENELGESİ (2012/3)

SÜS BİTKİLERİ İTHALAT UYGULAMA GENELGESİ(2012/3)AmaçMADDE 1 – (1)Süs bitkileri üretimi yapan işletmelerin ve Genelge kapsamında belirtilen kullanıcıların ihtiyacı olan kaliteli tohum, aşı gözü, aşı kalemi, çelik, fide, fidan gibi çoğaltım materyalinin yurt içi üretimden tedarik edilememesi durumunda yapılacak ithalat ve doğrudan satış amacıyla süs bitkileri ithalatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. KapsamMADDE 2 – (1)Bu Genelge; 2012/5 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği’ninEk-3 listesinde yer alan G.T.İ.P. numaralarından süs bitkileri ithalatı için kullanılan ve Ek-1’de belirtilen G.T.İ.P. numaralarını kapsar.  Hukuki DayanakMADDE 3 –  (1)Bu Genelge 03.06.2011 tarih ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 31.10.2006 tarih ve 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu,11.06.2010 tarih ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 18.03.2010 tarih ve 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu, 15.01.2004 tarih ve 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun ve bu kanunlara istinaden çıkarılan ikincil mevzuat, 27.04.1996 tarih ve 96/8125 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES), 24.08.2004 tarih ve 25563 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Doğal Çiçek Soğanlarının Sökümü, Üretimi ve Ticaretine İlişkin Yönetmelik ile 30.12.2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete (3.Mükerrer)’de yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/5) hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. TanımlarMADDE 4 – (1) Bu genelgede geçen; a)      Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını, b)      BÜGEM: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü, c)      CITES: Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmeyi, ç)   G.T.İ.P.: Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunu, d) Genetik yapısı değiştirilmiş organizma (GDO): Modern biyoteknolojik yöntemler kullanılmak suretiyle gen aktarılarak elde edilmiş, insan dışındaki canlı organizmayı, e)    Süs bitkisi: Doku kültürü de dâhil olmak üzere farklı yöntemler kullanılarak estetik, fonksiyonel ve ekonomik amaçlarla üretilen/çoğaltılan bitki, bitkicik ve çoğaltım materyalini, f)     Yetki Devredilen Bakanlık İl Müdürlükleri: Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Sakarya ve Yalova Bakanlık İl Müdürlüklerini, g)  Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu: Tohumluk üretici belgesine sahip, ilgili alt birliğe üye ve Bakanlık tarafından yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişileri,       ifade eder. Başvurular ve İthalat Ön İzinlerinin VerilmesiMADDE 5 (1)İthalat ön izin başvuruları, ithalatın gerçekleştirileceği giriş gümrük kapısının bulunduğu yetki devredilen Bakanlık İl Müdürlüğüne yapılır. (2) Bu Genelge kapsamındaki süs bitkileri ithalat ön izinleri, yetki devredilen Bakanlık İl Müdürlükleri tarafından verilir. Süs Bitkileri İthal Etmeye Yetkili KuruluşlarMADDE 6 – (1) Bu genelge kapsamında aşağıdaki kurum ve kuruluşlara süs bitkileri için ithalat ön izni verilebilir. a)        Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşları. 15.05.2009 tarih ve 27229 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği”nin 15. maddesine göre düzenlenen Süs Bitkisi Üretici Belgesine istinaden alınacak “Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu Belgesi”ne sahip kuruluşlar.Ek 1’de belirtilen süs bitkilerini, çim bitkisi rizom ve stolonları ile ıtri ve tıbbi bitkilerin çoğaltım materyallerinin ithalatını, üretim veya ticari amaçlı olarak yapabilirler. b)       Üretim kooperatifleri. Bu kooperatiflerin “Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu Belgesi” alabilmesi için; kooperatifin herhangi bir üye veya üyelerine ait geçerli bir kapasite raporu ve kooperatif üyeliğini belirten resmi bir belge ile ilgili yönetmelikte belirtilen diğer evraklar tamamlanarak Bakanlık İl Müdürlüğüne başvurulması halinde kooperatife “süs bitkisi üretici belgesi” düzenlenebilecektir. c)        “Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği”nin 6. maddesine göre düzenlenen üretici belgesine istinaden alınacak “Yetkilendirilmiş Tohumcu Kuruluşu Belgesi”ne sahip kuruluşlar. Bu kuruluşlar G.T.İ.P. numarası 1209 30 00 00 00 ve 1209 99 91 00 00 00 olan süs bitkileri tohumları ile 0601 grubunda yer alan çim bitkisi rizom ve stolonları ile ıtri ve tıbbi bitkilerin çoğaltım materyalini ithal edebilirler. d)       Kamu Tarımsal Araştırma Kuruluşları, Sertifikasyon Kuruluşları ve Üniversiteler ile bitki ıslahçı hakları başvurusunda bulunan kuruluşlar. Bu kuruluşlar sadece araştırma geliştirme ve deneme amaçlı süs bitkisi ithalatı yapabilirler. Sertifikasyon kuruluşlarının ithalat izin talepleri ile ilgili işlemler BÜGEM tarafından yürütülür. Kapasite Raporu DüzenlenmesiMADDE 7 – (1)  Kapasite raporları www.tohum.bugem.gov.tr sayfasında yayımlanan formata göre, aşağıdaki esaslar çerçevesinde, Bakanlık İl Müdürlükleri tarafından 2 suret olarak düzenlenerek bir sureti Bakanlık İl Müdürlüğü dosyasında muhafaza edilir ve diğer sureti ilgili firmaya teslim edilir. (2) Kapasite raporlarının geçerlilik süresi 5 (beş) yıldır. Bu beş yıl içerisinde yılda bir kez işletme faaliyetinin devam edip etmediği ilgili Bakanlık İl Müdürlüğü tarafından kontrol edilir. (3)  Kapasite raporu düzenlenmesi; a)    Kapasite raporunda yer alan üretim alanları, çalışan personel ve tesislere ait bilgiler Bakanlık İl Müdürlüklerince yerinde tespit edilir ve onaylanır. Üretim ve satış bilgileri için firma beyanları esas alınır. b)    Süs bitkileri üreten kuruluşların “Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik” kapsamında operatör kaydı yaptırmaları zorunludur. CITES ve Doğal Çiçek SoğanlarıMADDE 8 – (1)CITES Sözleşmesine ilişkin uygulamalar, 27.12.2001 tarih ve 24623 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelik ve 06.08.2004 tarih ve 25545 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre yapılmakta olup ek listeler Ekonomi Bakanlığı tarafından tebliğ ile yayımlanır. Kültürü yapılan ıslah edilmiş türler hariç, CITES Sözleşmesi kapsamına giren türlerin ithalat izinleri BÜGEM tarafından verilir. CITES sözleşmesi gereği CITES ek listelerinde yer alan tür ve alt türlerin ithalatında, ihracatçı ülkenin yönetim mercilerince düzenlenmiş orijinal CITES Belgesi aranır. Ayrıca, ithal edilmek istenilen bitkinin, bu listede yer alan Familya içinde yer alması halinde; tür ve alt tür isimleri ile menşeinin mutlaka fatura/proforma faturada belirtilmesi gerekir. (2) Kültürü yapılan ıslah edilmiş tür ve çeşitler hariç olmak üzere, 25.11.2011 tarih ve 28123 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Doğal Çiçek Soğanlarının 2012 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 51) kapsamında yer alan doğal çiçek soğanları ve bu türlerin her türlü çoğaltım materyali olarak ithalatına, 18.10.2002 tarihinde alınan Doğal Çiçek Soğanları Teknik Komitesi kararı gereği izin verilmez. Bu materyallerin re-eksport amaçlı ithalat izinleri BÜGEM’ in yetkisindedir. Araştırma, Geliştirme ve Deneme Amaçlı İthalatMADDE 9 – (1) Yurt içinde araştırma, geliştirme ve deneme faaliyetleri çerçevesinde araştırma, geliştirme ve deneme amaçlı olarak kullanılacak süs bitkilerinin ithalat ön izni, yetki devredilen Bakanlık İl Müdürlükleri tarafından verilir. (2) Bu amaçlarla ithalat yapacak kişi veya kuruluşlardan “Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu” olma şartı istenmez. (3) Üniversitelerin kendilerine ait bilimsel amaçlı araştırma projelerinde kullanılmak üzere, proje örneğinin yetki devredilen Bakanlık İl Müdürlüklerine ibraz edilmesi kaydıyla, ithal edilecek çoğaltım materyallerine projede belirtilen miktarda “Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu” belgesi aranmaksızın yetki devredilen Bakanlık İl Müdürlüğü tarafından ithal izni verilebilir.  Teşhir ve Hibe Amaçlı İthalatMADDE 10– (1) Fuar kapsamında teşhir ve tanıtım amaçlı olarak; sergi sonunda ihracatçı ülkeye bitkilerin iade edilmesi, materyallerin gümrükten girişi ve çıkışı sırasında karantina kontrollerinin materyali getiren kişi veya kuruluş tarafından yaptırılması ve ticari amaçla kullanılmayacağının taahhüt edilmesi şartıyla yetki devredilen İl Müdürlüklerince ithalat izni verilebilir. İthalatı yapan kişi veya kuruluşlardan “Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu” belgesi aranmaz ancak ithalatı yapan kişi veya kuruluşlar söz konusu ithalat işleminin tüm aşamaları için ilgili Bakanlık İl Müdürlüğü’nü bilgilendirmekle görevlidir. (2) Kamu kuruluşlarının ticari amaçla olmayan (hibe, hediye vb.) ithalatlarında “Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu” belgesi aranmaz. Bu tür ithalat izinleri yetki devredilen Bakanlık İl Müdürlüklerinin yetkisinde olup, söz konusu kuruluşun ithal etmiş olduğu materyal, kuruluşun ithalat sırasında beyan etmiş olduğu alana Bakanlık İl Müdürlüğü teknik elemanları gözetiminde dikilir. Islahçı HakkıMADDE 11– (1) Islahçı hakları ile ilgili olarak 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun hükümlerine göre, koruma altına alınan bir çeşidin tohumluklarının ithalinde korunan çeşidin hak sahibi yetkilidir. Bu tür tohumlukların hak sahibi dışındaki kişi ve kuruluşlar tarafından ithal edilebilmesi için hak sahibinin izni gereklidir. (2) Yurt dışındaki hak sahiplerinin temsilcisi olarak ıslahçı hakkı başvurusunda bulunan kuruluşlar bitki çeşitleri bülteninde ilan edilen çeşitlerin teknik inceleme miktarları için deneme miktarı kadar tohumluğu yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu olmadan ithal edebilir. Süs Bitkileri İthalinde İstenecek BelgelerMADDE 12 – (1)İthalat başvurusu sırasında aşağıdaki belgeler istenir. a)    Müracaat dilekçesi (Ek–2) b)    Kontrol Belgesi (Ek–3): 2012/5 sayılı Tebliğ esas alınarak düzenlenir (3 nüsha). Kontrol Belgesi 6 (altı) ay geçerli olup, bu süre uzatılamaz. Her bir kontrol belgesi için ayrı ayrı ithalat ön izin başvurusu gerekir. Kontrol belgesinde ithal edilecek materyalin G.T.İ.P. numarası 12’li (onikili) olarak belirtilmelidir.  c)     Fatura/Proforma Faturanın aslı veya ithalatçı firma tarafından onaylanmış sureti (3 (üç) nüsha) ve Türkçe tercümesi. Fatura/Proforma faturada bulunması gereken hususlar şunlardır: 1.     Fatura/Proforma faturanın tarih ve sayısı (Tarihi 6 (altı) aydan daha eski olamaz), 2.     İthal edilecek materyalin tür ve çeşit ismi, 3.     İthal edilecek materyalin G.T.İ.P. numarası, 4.     İthal edilecek materyalin miktarı ve parasal değeri, 5.     İthalatçı firma adı, yetkili imza ve kaşesi, 6.     İhracatçı firmaya ait iletişim bilgileri.        ç)  Tohumluğun genetik yapısı değiştirilmiş organizma (GDO) olmadığına dair belge: a.    İthalatçı kuruluştan Taahhütname (Ek–4) istenir. b.    İhracatçı kuruluş ise, bu beyanını fatura/proforma fatura üzerinde veya ayrı bir belge ile belirtebilir. c.    İhracatçı firma tarafından belgelendirilemediği durumlarda, GDO’dan ari olduğunu belgeleyen analiz raporu istenir.  (2) Müracaat dilekçesi, kontrol belgesi, fatura/proforma fatura ve diğer belgelerde, firma yetkilisinin ismi, kaşesi, tarih ve imzası bulunmalıdır. Bütün belgeler aynı yetkili tarafından imzalanmış olmalıdır. (3) İthalat başvurusu sırasında belgelerden herhangi biri eksik ise müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. İthalat Ön İzin Yazısının Düzenlenmesi      MADDE 13 – (1) Bu Genelge çerçevesinde, uygun bulunan talepler için 3 suret ithalat ön izin yazısı düzenlenir. İthalat ön izin yazılarında; müracaat tarihi, materyalin hangi ülke ve firmadan ithal edileceği, fatura/proforma faturanın tarihi varsa sayısı, G.T.İ.P. numarası ve açıklaması ile miktarı ve parasal değeri, ithal amacı ve giriş gümrük müdürlüğü belirtilmelidir. (2) Uygun görülen ithalatlara ait Kontrol Belgeleri, Bakanlık İl Müdürü veya yetkilendirdiği birim amiri tarafından imzalanır. (3) İthalat ön izin yazısının paraflı suretine, ithalata konu olan belgeler eklenerek dosyasında muhafaza edilir. (4) Diğer iki suret ithalat ön izin yazılarına, Kontrol Belgesi ve fatura/proforma faturanın birer sureti ek yapılarak; ikinci sureti, Zirai Karantina Müdürlüğüne veya Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğüne karantina işlemlerinde kullanılmak üzere gönderilir. Üçüncü sureti ise, ithalat talebinde bulunan firmaya iletilir.   (5) 2012/5 sayılı Tebliğ’e göre hazırlanan uygunluk (Ek–5) veya uygunsuzluk yazısı (Ek–6); gerekli kontroller yapıldıktan sonra Zirai Karantina Müdürlükleri, Zirai Karantina Müdürlüklerinin bulunmadığı illerde ise Bakanlık İl Müdürlüğü tarafından düzenlenerek ilgili gümrük müdürlüğüne ve ithalatçıya iletilir. YükümlülüklerMADDE 14 -(1) İthalatçı kuruluş fiili ithalat miktarını ithalat ön izin başvurusunun yapıldığı Bakanlık İl Müdürlüğüne bildirir. Bu bilgiler üçer aylık dönemlerde yetki devredilen Bakanlık İl Müdürlüğü tarafından BÜGEM’e iletilir. (2) İthalat işleminin gerçekleştirilememesi durumunda, daha önce firmaya verilmiş olan tüm belgeler eksiksiz olarak, ithalat ön izin başvurusunun yapıldığı Bakanlık İl Müdürlüğüne iade edilir. (3) Genetik yapısı değiştirilmiş organizma (GDO)’lu tohumlukların ithalatına izin verilmez. Ancak, Bakanlıkça uygun görüldüğü takdirde, ilgili mevzuatı çerçevesinde, yalnızca araştırma amaçlı olmak üzere bu tip tohumlukların ithalatına izin verilebilir. Söz konusu ithalata ilişkin işlemler BÜGEM tarafından yürütülür. (4) Bu Genelge kapsamında yer alan bilgi ve belgeler, www.tohum.bugem.gov.tr ilewww.bugem.gov.tr  internet sayfalarında yayımlanır. (5) Yetki devredilen Bakanlık İl Müdürlükleri, “Süs Bitkileri İthalatı İstatistik Bilgi Cetvel”ini (Ek–7) her ayın ilk haftasında BÜGEM’de olacak şekilde gönderirler. İdari YaptırımlarMADDE 15 – (1) Bu Genelge hükümlerine uymayanlar ve ithalat işlemlerinde gerçeğe aykırı bilgi ve belge verenler veya belge üzerinde tahrifat yapanlar hakkında 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu’nun 12. Maddesi gereğince işlem yapılır. Yürürlükten Kaldırılan MevzuatMADDE 16 – (1)2012/3 sayılı “Süs Bitkileri İthalat Uygulama Genelgesi”yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2011/3 sayılı “Süs Bitkileri İthalat Uygulama Genelgesi”yürürlükten kaldırılmıştır. YürürlükMADDE 17 – (1)Bu Genelge, Bakan Olur’u tarihinde yürürlüğe girer. YürütmeMADDE 18 – (1)Bu Genelge hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.  EKLER: Ek-1: G.T.İ.P. Listesi Ek–2:  Müracaat Dilekçesi Ek–3: Kontrol Belgesi Ek–4: İthal Edilecek Materyalin Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizma (GDO) Olmadığına Dair Taahhütname Ek–5: Uygunluk Yazısı  Ek–6: Uygunsuzluk Yazısı Ek–7: Süs Bitkileri İthalatı İstatistik Bilgi Cetveli

DOĞAL SİT ALANLARINDA PLANLANAN HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ (HES) PROJELERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK İLKE KARARI

12 Ağustos 2014  SALI                    Resmî Gazete                            Sayı : 29086 İLKE KARARI Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Toplantı No. ve Tarihi      : 24 – 03/07/2014                                                                       Toplantı Yeri Karar No. ve Tarihi          : 69- 03/07/2014                                                                          ANKARA DOĞAL SİT ALANLARINDA PLANLANAN HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ (HES) PROJELERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK İLKE KARARI Doğal sit alanlarında yapılacak HES Projelerine ilişkin Bölge Komisyonlarına gelen başvuruların değerlendirilmesinde bilimsel temele dayalı karar alma bütünlüğünü sağlamak amacıyla Merkez Komisyonu İlke Kararı alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu amaçla aşağıdaki düzenleme gerçekleştirilmiştir. Doğal sit alanlarında;1) Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu sonucunda; • Bölgesel, ulusal veya dünya ölçeğinde olağanüstü ekosistemleri/türleri bulunduran, • Özgün ekosistem yapısına sahip, doğal alanların ekolojik bütünlüğünü sağlayan ve besin zinciri içinde yer alan kritik türleri barındıran, • Küresel ve ulusal ölçekte dar yayılımlı, kritik, nesli tehdit ve tehlike altında endemik tür veya türlerin; – üreme ve beslenme alanlarını ihtiva eden, – hayati ihtiyaçlarını temin edebileceği uygun yaşama şartlarını sağlayan, – göç ve yayılma alanlarını ve göç yollarını ihtiva eden, • Ekolojik süreçleri, ekosistem hizmetlerini, ekolojik barınakları muhafaza eden, iklim değişikliklerine tampon sağlayan, • Jeolojik ve jeomorfolojik açıdan istisnai özellikte olan, kriterlerden en az birini bünyesinde bulunduran doğal sit alanlarında HES yapımına izin verilmeyeceğine, 2) Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu neticesinde yukarıda belirlenen özellikleri bünyesinde barındırmayan alanlarda; • Bölge halkının içme ve tarımsal amaçlı su kullanım ihtiyaçlarının dikkate alınması, • Ekolojik ihtiyaç debisinin araştırma çalışmasında belirlenerek su yatağındaki biyolojik çeşitliliğin devamını sağlayacak şekilde teminat altına alınması, • Projelerin balık türlerinin geçişine izin verilecek şekilde düzenlenmesi, • Proje ile yaban hayvanlarının geçişlerinin engellenmesi halinde uygun geçiş alanlarının oluşturulması, şartıyla doğal sit alanlarında HES taleplerine değerlendirilme sonucu izin verilebileceğine, bu durumda yukarıda belirtilen özellikler dikkate alınarak; 3) Mevcut doğal sit derecelerine göre; Doğal Sit Alanlarında yeniden değerlendirme yapılıncaya kadar; 1. maddede belirtilen özellikleri bünyesinde barındırmayan 1’inci, 2’nci ve 3’üncü derece doğal sit alanlarında 2. maddede belirtilen şartlar doğrultusunda izin verilebileceğine, 4) Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte tanımlanan kategorilere göre;a) Kesin Korunacak Hassas Alanlarda HES projelerine izin verilmeyeceğine, b) Nitelikli Doğal Koruma Alanlarında 1. maddedeki özelliklerden en az birini barındırması halinde izin verilmeyeceğine, bu özellikleri taşımayan alanlarda ise 2. maddedeki şartların yerine getirilmesi halinde izin verilebileceğine, c) Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanlarında 2. maddedeki şartların yerine getirilmesi halinde izin verilebileceğine, 5) Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonlarında ekolojik temelli bilimsel araştırma raporunun konusu ile ilgili uzmanların bulunmaması durumunda, biyolojik çeşitlilik konusunda uzman biyologların ve/veya jeologlardan komisyonca görüş alınması gerektiğine, 6) Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonundan izin verilen alanlarda yapılacak HES projelerinin, alanın topografik yapısı ve peyzaj değerleri dikkate alınarak projelendirilmesi ve bu projeye ilişkin ilgili Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonundan uygunluk kararı alınması gerektiğine, Karar verildi.