GIDALARDA KULLANILAN RENKLENDİRİCİLER TEBLİĞİ

(Tebliğ No: 2002/55)

Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Yayımlandığı R.Gazete: 25.08.2002-24857

Amaç

Madde 1- Bu Tebliğ’in amacı, renklendiricilerin gıda maddelerindeki kullanımı ve etiketlenmeleri ile ilgili hükümleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Tebliğ, gıda maddelerinde kullanımına izin verilen renklendiricileri ve bunların gıda maddelerindeki kullanımlarını kapsar.

Hukuki dayanak

Madde 3- Bu Tebliğ 16/11/1997 tarihli 23172 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ne göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Tebliğ’de geçen;

Renklendiriciler:Tek başına gıda olarak tüketilmeyen veya gıdalarda ana bileşen olarak kullanılmayan, gıdaya renk artırıcı veya renk düzenleyici olarak katılan maddeleri,

Qantum Satis/ QS: Maksimum düzeyin belirlenmediğini,

Bu Tebliğ kapsamında işlenmemiş gıda tanımı; bölünmüş, parçalanmış, kemiğinden ayrılmış, soyulmuş, temizlenmiş, ayıklanmış, öğütülmüş, kesilmiş, kıyılmış, inceltilmiş, dondurulmuş, derin dondurulmuş, soğutulmuş, paketlenmiş olsun veya olmasın; doğal yapılarında değişikliğe neden olacak herhangi bir işlem uygulanmamış gıdaları,

ifade eder.

Renklendiricilerin kullanımı

Madde 5- Renklendiricilerin kullanımı ile ilgili hükümler aşağıda verilmiştir.

a) Gıda maddelerinden ve diğer kaynaklardan fiziksel ve/veya kimyasal ekstraksiyonla elde edilen diğer besleyici veya aromatik bileşenleri içermeyecek şekilde pigmentlerin selektif ekstraksiyonuyla oluşturulan maddeler de bu Tebliğ kapsamında renklendirici olarak nitelendirilirler. Ancak bir gıda maddesinin üretiminde aromatik veya besleyici özellikleri nedeni ile kullanılan, ancak ikinci etkisi renk vermek olan paprika, turmerik, safran gibi maddeler renklendirici olarak değerlendirilmezler.

b) Peynir kaplamaları, salam ve sucuk kılıfları gibi gıdaların yenilemeyen dış kısımlarında kullanılan boyalar renklendirici olarak değerlendirilmezler.

c) Sadece Ek-1 de belirtilen maddeler gıda maddelerinde renklendirici olarak kullanılabilir.

d) Sadece Ek-3, Ek 4 ve Ek-5 de yer alan gıda maddelerinde ve sadece eklerde belirtilen koşullar altında renklendirici kullanımına izin verilmektedir. Renklendiriciler, Özel Beslenme Amaçlı Gıdaların Tebliği’ne uygun olarak özel kullanılmalar için üretilen, bu eklerde belirtilen aynı gıda maddelerinde de kullanılabilir.

e) Ek-3, Ek-4 ve Ek-5 de belirtilmedikçe, Ek-2 deki listede yer alan gıda maddelerinde renklendirici kullanılamaz.

f) Ek-2 de yer alan gıda maddelerinde renklendirici kullanılmaması hükmü, bileşenlerinden gelebilecek renklendiricilerin, gıda maddesine taşınmasına engel teşkil etmez.

g) Sadece belirli kullanımlar için olan renklendiriciler, Ek-4 e uygun olmalıdır.

h) Genel olarak gıda maddelerinde kullanılan renklendiriciler ve kullanım koşulları Ek-5 e uygun olmalıdır.

ı) Eklerde quantum satis/QS olarak belirlenen renklendiriciler iyi üretim uygulamaları-GMP ile uyumlu olarak, kullanım amacı için gerekli miktardan fazla olmamalı ve tüketici yanıltılmamalıdır.

j) Eklerde belirtilen maksimum miktarlar, kullanım talimatlarına uygun olarak tüketime hazır hale getirilen ürünlerdeki değerler olup kullanılan renklendirici karışımındaki aktif madde miktarını ifade etmektedir.

k) Et ve et ürünlerinin damgalanmasında sadece E155 Brown HT, E 133 Briliant blue FCF veya E 129 Allura red AC veya uygun oranlarda E133 Brilliant blue FCF ile E 129 Allura red AC nin karışımı kullanılabilir.

l) Yumurta kabuklarının süsleme amacıyla renklendirilmesinde veya damgalanmasında sadece Ek-1 de yer alan renklendiriciler kullanılabilir.

m) E123, E127, E128, E154, E160b, E161g, E173 ve 180 hariç sadece Ek-1 de verilen renklendiriciler direkt olarak tüketicilere de satılabilir.

n) Ek-2 de yer alan gıda maddeleri dışında karışım bir gıda maddesinin bileşenlerinin birinde kullanımına izin verilen bir renklendiricinin o gıda maddesinde de bulunmasına izin verilir.

o) Bir gıda maddesi sadece bir karışım gıda maddesinin hazırlanmasında kullanılıyorsa, söz konusu gıda maddesinin bu Tebliğ hükümlerine uygun olması koşulu ile bir renklendiricinin o gıda maddesinde de bulunmasına izin verilir.

Ambalajlama ve etiketleme-işaretleme

Madde 6– Renklendiricilerin ambalaj ve/veya etiketi üzerinde aşağıdaki bilgiler okunaklı ve silinemez biçimde bulundurulacaktır:

Üretici veya ambalajlayıcı veya satıcı firmanın adı veya ticari adı ve işyeri adresi,

Renklendiricinin adı ve EC kodu,

Madde karışım halinde ise, her bir renklendiricinin adı, EC kodu ve ağırlıkça azalan sırası,

Renklendiricinin; seyreltilmesini, çözünmesini, standardizasyonunu, satışını veya depolanmasını kolaylaştırmak amacı ile değişik maddeler veya gıda bileşenleri katıldı ise, kullanılan maddenin adı, kullanım amacı ve her bir bileşenin ağırlıkça azalan sırası,

“Gıdada kullanım içindir” ifadesi veya gıdada kullanılacağını belirtir farklı bir ifade,

Gerekli ise özel depolama ve kullanım şartları,

Kullanım talimatı,

Parti veya seri numarası,

Net miktarı,

Gıdada kullanım miktarı sınırlı olan bileşenlerin % ‘leri,

Renklendiricinin hayvansal kaynaklardan elde edilmiş ise elde edildiği hayvanın cinsi,

Üretim tarihi,

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin Etiketleme Bölümüne uygun olarak son tüketim tarihi.

Numune alma ve analiz metodları

Madde7- Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerden numune alınmasında, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin Numune Alma ve Analiz Metodları bölümünde belirtilen kurallara uyulmalıdır. Numune uluslararası kabul görmüş metodlara göre analiz edilmelidir.

Tescil ve denetim

Madde 8- Bu Tebliğ kapsamındaki ürünleri üreten ve satan işyerleri; tescil ve izin, ithalat, kontrol ve denetim sırasında bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu hükümlere uymayan işyerleri hakkında 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

Denetim

Madde 9- Bu Tebliğe ait hükümlerin uygulanması, 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığınca denetlenir.

Avrupa Birliğine uyum

Madde 10- Bu Tebliğ 94/36/ECE sayılı “ Gıdalarda kullanılan renklendiriciler “ üzerine Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi dikkate alınarak, Avrupa Birliği’ne uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Geçici Madde 1- Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamındaki ürünleri üreten ve satan işyerleri, yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içinde bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır.

Yürürlük

Madde 11 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Sağlık Bakanı yürütür.

EK-1

İzin Verilen Gıda Renklendiricileri

Açıklama: Bu ekte yar alan renklendiricilerin karışımından hazırlanan Aliminyum Laklara izin verilmektedir.

EC KoduGenel AdıRenk indeks numarası veya tanımı
E 100Kurkumin75300
E 101Riboflavin
Riboflavin-5’-fosfat
 
E 102Tartrazin19140
E 104Kinolin sarısı47005
E 110Sunset yellow FCF
Orange yellow S
15985
E 120Koşineal, Karminik asit, Karminler75470
E 122Azorubin, Karmosin14720
E 123Amarant16185
E 124Ponso(ponceau) 4R, Koşineal Red A16255
E 127Eritrosin45430
E 128Red 2G18050
E 129Allura Red AC16035
E 131Patent Blue V42051
E 132İndigotin (İndigo Karmin)73015
E 133Brilliant Blue FCF42090
E 140Klorofiller ve
Klorofilinler
(i) Klorofiller
(ii) Klorofilinler
75810
75815
E 141Klorofiller ve Klorofilinlerin bakır kompleksleri
(i) Klorofillerin bakır kompleksleri
(ii) Klorofilinler bakır kompleksleri
75815
E 142Green S44090
E 150aSade Karamel (1) 
E 150bKostik sulfit karamel 
E 150cAmonyum karamel 
E 150dAmonyum sülfit karamel 
E 151Brilliant Black BN, Black PN28440
E 153Bitkisel karbon 
E 154Brown FK 
E 155Brown HT20285
E 160aKarotenler
(i) Karışım halindeki karotenler
(ii) Beta-karoten
75130
40800
E 160bAnatto, Biksin, Norbiksin75120
E 160cPaprika ekstraktı
Kapsantin, Kapsorubin
 
E 160dLikopen 
E 160eBeta-apo-8’karotenal (C 30)40820
E 160fBeta-apo-8’-karotenik asidin etil esteri(C 30)40825
E 161bLutein 
E 161gKantaksantin 
E 162Pancar kökü kırmızısı, Betaninmeyve ve sebzeden fiziksel yollarla hazırlanan
E 163Antosiyaninler77220
E 170Kalsiyum karbonat77891
E 171Titanyum dioksit77491
E 172Demir oksit ve hidroksitler77492
E 173Alüminyum77499
E 174Gümüş 
E 175Altın 
E 180Litolrubin BK 

(1) Karamel ifadesi renklendirme amaçlı olan, açık veya koyu kahverengi ürünler için kullanılmakta; gıdalara aroma vermek amacıyla kullanılan şekerin ısıtılması ile elde edilen, şekerimsi aromatik ürünler için kullanılmamaktadır.

EK- 2

EK-3, EK-4 veya EK-5 de Belirtilmedikçe Renklendirici İçermeyecek Gıda Maddeleri

Ek-3, Ek-4 veya Ek-5 de belirtilen durumlar dışında aşağıdaki gıdalarda renklendirici kullanılamaz:

Rakı,

İşlenmemiş gıdalar,

Tam yağlı, yarım yağlı ve yağsız, pastörize veya UHT veya sterilize aromalandırılmamış sütler,

Çikolatalı sütler,

Aromalandırılmamış fermente sütler,

Koyulaştırılmış süt ve süttozu,

Aromalandırılmamış yayıkaltı,

Aromalandırılmamış krema ve toz krema,

Ham hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar,

Yumurta ve yumurta ürünleri,

Un ve benzeri öğütülmüş ürünler ve nişastalar,

Ekmek ve benzeri ürünler,

Makarna ve mantı benzerleri,

Tüm mono ve disakkaritler dahil olmak üzere şekerler,

Domates salçası ve konserve domatesler,

Domates bazlı soslar,

Meyve suyu, nektarları ve sebze suları,

Patates dahil sebze, meyve ve mantarlar, konserve veya kurutulmuş, işlenmiş meyve, sebze ve mantarlar,

Ekstra reçel, ekstra jöle ve kestane püresi,

Balık, kabuklular, yumuşakçalar, et, kümes hayvanları ve av hayvanlarının etleri ve bunların preparatları, bunları içeren yemekler hariç,

Kakao ürünleri ve çikolata ürünlerindeki çikolata kısmı,

Kavrulmuş kahve, çay, hindiba, çay ve hindiba ekstraktları, çay, bitki, meyve ve tahılların infüzyon preparatları, bu ürünlerin karışımları ve kolay çözünebilen karışımları,

Tuz, tuz ikameleri, baharatlar ve baharat karışımları,

Şaraplar,

Meyve distile içkisi, meyve distillat içkisi

Şarap sirkeleri,

Sağlık sorunu olan bebek ve küçük çocuklar için hazırlanmış gıdalar dahil olmak üzere tüm bebek ve küçük çocuk gıdaları,

Bal,

Malt ve malt ürünleri,

Olgunlaştırılmış ve olgunlaştırılmamış aromalandırılmamış peynirler,

Keçi ve koyun sütünden elde edilen tereyağı.

EK- 3

Sadece Belirli Renklendiricilerin Kullanımına İzin Verilen Gıda Maddeleri

Gıda Maddeleriİzin Verilen RenklendiriciMaksimum Miktar
Malt ekmeğiE 150a Sade karamel
E 150b Kostik sülfit karamel
E 150c Amonyum karamel
E 150d Amonyum sülfit, karamel
QS
Bira
Cidre bouche
E 150a Karamel
E 150b Kostik sülfit karamel
E 150c Amonyum karamel
E 150d Amonyum sülfit, karamel
QS
Tereyağı (yağı azaltılmış ve konsantre tereyağları dahil)E 160a KarotenlerQS
Margarin, minarin ve diğer yağ emülsiyonları veE 160a Karotenler
E 100 Kurkumin
E 160b Anatto. Biksin. norbiksin
QS
QS
10mg/kg
Turuncu, sarı ve krem renkli olgunlaştırılmış peynirler, aromalandırılmamış eritme peynirler,E 160a Karotenler
E 160c Paprika ekstraktı
E 160b Anatto. Biksin. norbiksin
QS
15 mg/kg
SirkeE 150a Karamel
E 150b Kostik sülfit karamel
E 150c Amonyum karamel
E 150d Amonyum sülfit, karamel
QS
Viski, tahıl alkolüE 150a Karamel
E 150b Kostik sülfit karamel
E 150c Amonyum karamel
E 150d Amonyum sülfit, karamel
QS
Şarap bazlı aromalandırılmış içkiler (bitter soda hariç) ve aromalandırılmış şaraplarE 150a Karamel
E 150b Kostik sülfit karamel
E 150c Amonyum karamel
E 150d Amonyum sülfit, karamel
QS
Bitter sodaE 150a KaramelE 150b Kostik sülfit karamel
E 150c Amonyum karamel
E 150d Amonyum sülfit, karamel
QS
E 100 Kurkumin
E 101 (i) Riboflavin
(ii) Riboflavin –5’-fosfat
E 102 Tartrazin
E 104 Kinolin sarısı
E 110 Sunset yellow
Orange yellow S
E 120 Koşineal, karminik asit, karminler
E 122 Azorubin, karmosin
E 123 Amarant
E 124 Ponso 4R, koşineal
E 129 Allura red AC
100 mg/l
Tek veya birlikte
Belirlenmiş bölgelerde üretilen likör şarapları ve kalite likör şaraplarıE 150a Karamel
E 150b Kostik sülfit karamel
E 150c Amonyum karamel
E 150d Amonyum sülfit, karamel
QS
Sirke, tuzlu su (salamura) ve yağda sebzeler (zeytin hariç)E 101 (i) Riboflavin
(ii) Riboflavin –5’-fosfat
E 140 Klorofiller, klorofilinler
E 141 Klorofiller ve klorofilinlerin bakır kompleksleri
E 150a Karamel
E 150b Kostik sülfit karamel
E 150c Amonyum karamel
E 150d Amonyum sülfit, karamel
E 160a Karotenler:
– Karışım halindeki karotenler
– Beta-karoten
E 162 Pancar kökü kırmızısı, betanin
E 163 Antosiyaninler
QS
Ekstrude edilmiş, parlatılmış ve/veya meyve aromalı kahvaltılık tahıllarE 150c Amonyum karamel
E 160a Karotenler
E 160b Anatto, biksin, norbiksin
E 160c Paprika ekstraktı, kapsantin, kapsorubin
QS
QS
25 mg/kg
QS
Meyve aromalı kahvaltılık tahıllarE 120 Koşineal, karminik asit, karminler
E 162 Pancar kökü kırmızısı, betanin
E 163 Antosiyaninler
200 mg/kg
(tek veya birlikte)
Reçel, jöle ve marmelatlar ve benzeri meyve preparatları düşük kalorili ürünler dahil E 100 Kurkumin
E 140 Klorofiller, klorofilinler
E 141 Klorofiller, klorofilinlerin bakır kompleksleri
E 150a Karamel
E 150b Kostik sülfit karamel
E 150c Amonyum karamel
E 150d Amonyum sülfit karamel
E 160a Karotenler:
(i) Karışım halindeki karotenler
(ii) Beta-karoten
E 160c Paprika ekstraktı, kapsantin, kapsorubin
E 162 Pancar kökü kırmızısı, betanin
E 163 Antociyaninler
QS
E 104 Kinolin sarısı
E 110 Sunset yellow
E 120 Koşineal, karminik asit, karminler
E 124 Ponso 4R, koşineal
E 142 Green S
E 160d Likopen
E 161b Lutein
100 mg/kg
(tek veya birlikte)
Sosis, salam ve patelerE 100 Kurkumin
E 120 Koşineal, karminik asit, karminler
E 150a Karamel
E 150b Kostik sülfit karamel
E 150c Amonyum karamel
E 150d Amonyum sülfit karamel
E 160a Karotenler:
E 160c Paprika ekstraktı, kapsantin, kapsorubin
E 162 Pancar kökü kırmızısı, betanin
20 mg/kg
100 mg/kg
QS
QS
QS
QS
20 mg/kg
10 mg/kg
QS
Kahvaltılık sosisler (min % 6 tahıl içeren)

Köfteler (burger) (min % 4 sebze ve/veya tahıl içeren)
E 129 Allura red AC
E 120 Koşineal, karminik asit, karminler
E 150a Karamel
E 150b Kostik sülfit karamel
E 150c Amonyum karamel
E 150d Amonyum sülfit karamel
25 mg/kg
100 mg/kg
QS
QS
QS
QS
Pastırma (yenilebilir dış kaplamaları)E 100 Kurkumin
E 101 (i) Riboflavin
        (ii) Riboflavin –5’-fosfat
E 120 Koşineal, karminik asit, karminler
QS
Kurutulmuş patates granülleri ve gevrekleriE 100 KurkuminQS
Bezelye konservesiE 102 Tartrazin
E 133 Brilant blue
E 142 Green S
100 mg/kg
20 mg/kg
10 mg/kg

EK- 4

Sadece Belirli Kullanımlar İçin İzin Verilen Renklendiriciler

EC Kodu ve Renklendiricinin AdıGıda MaddesiMaksimum Miktar
E 123 AmarantAperatif şaraplar, hacmen %15 den daha az alkol içeren ürünler dahil olmak üzere damıtık içkilerBalık yumurtası30 mg/l
30 mg/l
E 127 EritrosinKokteyl kirazları ve kiraz şekerlemeleri
Bigarro kirazlar (şurup halinde veya kokteyl halinde)
200 mg/kg
150 mg/kg
E 128 Red 2GKahvaltılık sosisler (min % 6 tahıl içeren)20 mg/kg
Köfteler (burger) (min. % 4 oranında sebze ve/veya hububat içeren)20 mg/kg
E 154 Brown FKTuzlanmış ve tütsülenmiş ringa balığı20 mg/kg
E 161 g KantaksantinStrazburg sosisi15 mg/kg
E 173 AlüminyumPasta ve hafif fırıncılık ürünlerinin süslenmesinde kullanılan şekerlemelerin dış kaplamalarıQS
E 174 GümüşŞekerlemelerin dış kaplamaları
Çikolataların süslemeleri
Likörler
QS
E 175 AltınŞekerlemelerin dış kaplama maddesi
Çikolataların süslemeleri
Likörler
QS
E 180 Litolrubin BKYenilebilir peynir kabuklarıQS
E 160b Anatto, Biksin, NorbiksinSarı, turuncu ve krem renkli, olgunlaştırılmış peynirler Aromalandırılmamış eritme peynirler, Aromalandırılmış eritme peynirler Mimolet peyniri Kırmızı Leicester peyniri Margarin, minarin ve diğer yağ emülsiyonları ve susuz yağlar15 mg/kg
15 mg/kg
15 mg/kg
35 mg/kg
50 mg/kg
10 mg/kg
Gıda süsleme ve kaplama maddeleri20 mg /kg
Hafif fırıncılık ürünleri10 mg/kg
Yenilebilir buzlar20 mg/kg
Likörler (Hacmen % 15 ten az alkol içerenler dahil )10 mg /l
Tatlılar10 mg/kg
Füme balık10 mg/kg
Yenilebilir peynir kaplama maddesi ve kılıfları20 mg /kg
Kuru patates, tahıl veya nişasta bazlı çerezler: 
-Patlamış veya hacimlendirilmiş çerezler20 mg/kg
-Diğer çerezler10 mg/kg
Hacimlendirilmiş ve/veya meyve aromalı kahvaltılık tahıllar25 mg/kg

EK- 5

EK- 2 ve EK- 3 de Belirtilenler Dışındaki Gıda Maddelerinde Kullanımına İzin Verilen Renklendiriciler

Birinci Bölüm

Aşağıdaki renklendiriciler, bu ekin ikinci bölümünde belirtilen gıda maddelerinde ve tüm gıda maddelerinde Ek-2 ile Ek-3 de yer alanlar hariç olmak üzere quantum satis seviyesinde kullanılabilirler.

 E 101(i)Riboflavin
(ii)Riboflavin-5’-fosfat
 E 140Klorofiller ve klorofilinler
 E 141Klorofiller ve klorofilinlerin ve bakır kompleksleri
 E 150aSade karamel
 E 150bKostik sulfit karamel
 E 150cAmonyum karamel
 E 150dAmonyum sülfit karamel
 E 153Bitkisel karbon
 E 160aKarotenler
 E 160cPaprika ekstraktı, kapsantin, Kapsorubin
 E 162Pancar kökü kırmızısı, Betanin
 E 163Antosiyaninler
 E 170Kalsiyum karbonat
 E 171Titanyum dioksit
 E 172Demir oksit ve hidroksitler

İkinci Bölüm

Aşağıdaki gıdalarda, bu bölümde yer alan renklendiriciler tabloda belirtilen maksimum seviyelere kadar tek veya birlikte kullanılabilir. Ancak, alkolsüz aromalı içecekler, yenilebilir buzlar, tatlılar, hafif fırıncılık ürünleri ve şekerlemelerde renklendiriciler, ilgili çizelgede belirtilen limite kadar kullanılabilir, fakat E 110, E122, E 124 ve E155 kodlu renklendiricilerin hiç birisinin miktarı 50 mg/kg veya 50 mg/l yi geçemez.

 E 100Kurkumin
 E 102Tartrazin
 E 104Kinolin sarısı
 E 110Sunset yellow FCF
Orange yellow S
 E 120Koşineal, Karminik asit, Karminler
 E 122Azorubin, Karmosin
 E 124Ponso 4R, Koşineal Red A
 E 129Allura Red AC
 E 131Patent Blue V
 E 132İndigotin (İndigo Karmin)
 E 133Brilliant Blue FCF
 E 142Green S
 E 151Brilliant Black BN, Black PN
 E 155Brown HT
 E 160dLikopen
 E 160eBeta-apo-8’karotenel (C 30)
 E 160fBeta-apo-8’-karotenik asidin etil esteri(C 30)
 E 161bLutein
Gıda MaddesiMaksimum Miktar
Alkolsüz aromalı içecekler100 mg/l
Meyve ve sebze şekerlemeleri200 mg/kg
Korunmuş kırmızı meyveler200 mg/kg
Şekerlemeler300 mg/kg
Süsleme ve kaplama maddeleri500 mg/kg
Hafif fırıncılık ürünleri200 mg/kg
Yenilebilir buzlar150 mg/kg
Aromalandırılmış eritme peynir100 mg/kg
Aromalandırılmış süt ürünleri dahil tatlılar150 mg/kg
Soslar, çeşni maddeleri, turşular500 mg/kg
Hardal300 mg/kg
Balıkların ve kabukluların ezmeleri100 mg/kg
Ön pişirme yapılmış kabuklular250 mg/kg
Somon balığı benzerleri500 mg/kg
Surimi500 mg/kg
Balık yumurtası300 mg/kg
Füme balık100 mg/kg
Kuru patates, tahılveya nişasta bazlı çerezler 
-Patlamış veya hacimlendirilmiş çerezler200 mg/kg
-Diğer çerezler100 mg/kg
Peynirlerin yenilebilen kabukları ve kılıflarıQS
Kilo kontrol amaçlı komple formüller, günlük toplam diyet yerine geçen veya bir öğün için olan gıdalar50 mg/kg
Tıbbi kontrol altında kullanılan komple formüller ve ek gıdalar50 mg/kg
Sıvı gıda takviyeleri100 mg/l
Katı gıda takviyeleri300 mg/kg
Çorbalar50 mg/kg
Bitkisel protein bazlı et ve balık analogları100 mg/kg
Distile alkollü içkiler ( hacmen % 15 den az alkol içeren ürünler dahil) (Ek-2 ve Ek-3 de yer alanlar hariç)200 mg/l
Aromalandırılmış şaraplar, aromalandırılmış şarap bazlı içkiler ve aromalandırılmış şarap- ürün kokteyleri (Ek-2 ve Ek-3 de yer alanlar hariç)200 mg/l
Meyve şarapları (durgun ve köpüren ), elma şarabı ( Cidre bouche hariç) ve aromalandırılmış armut şarabı200 mg/l

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s