25 Ağustos 2002             PAZAR               Sayı : 24857

GIDALARDA KULLANILAN TATLANDIRICILAR TEBLİĞİ

(Tebliğ No : 2002-56)

Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Yayımlandığı R.Gazete 25.08.2002-24857

Amaç

Madde 1- Bu Tebliğin amacı, gıda maddelerini tatlandırmak amacıyla kullanılan tatlandırıcıları ve tüketiciye direkt sunulan tatlandırıcıların, gıda maddelerindeki kullanımını, ambalajlama ve etiketleme ile ilgili özelliklerini belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Tebliğ, gıda maddelerini tatlandırmak amacıyla kullanılan tatlandırıcıları ve tüketiciye direkt sunulan tatlandırıcıları kapsar.

Hukuki dayanak

Madde 3- Bu Tebliğ 16/11/1997 tarihli 23172 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ne göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Tebliğ’de geçen;

Şeker ilavesiz: mono ve disakkaritlerin veya diğer tatlı özelliği nedeniyle kullanılan gıda maddelerinin ilave edilmemesini,

Enerjisi azaltılmış: orjinal gıdaya veya benzeri ürüne göre enerji değerinin en az % 30 azaltılmasını,

Quantum Satis/QS: maksimum düzeyin belirlenmediğini,

ifade eder.

Tatlandırıcıların kullanımı

Madde 5- Tatlandırıcıların kullanımı ile ilgili hükümler aşağıda verilmiştir.

a. Enerjisi azaltılmış gıda üretiminde diş çürümelerine neden olmayan gıda maddeleri veya şeker ilavesiz gıdalarda, raf ömrünü uzatmak amacıyla ve diyet ürünlerin üretiminde şeker yerine tatlandırıcı kullanılır.

b. Bu Tebliğ tatlandırma özelliği olan gıda maddelerine uygulanmaz.

c.Bu Tebliğ Türk Gıda Kodeksi-Özel Beslenme Amaçlı Gıdalar Tebliği kapsamında yer alan gıdalara da uygulanır.

d.Gıda maddelerinin üretiminde kullanılacak veya tüketiciye direkt sunulacak tatlandırıcılar, sadece bu Tebliğ ekinde yer alan tatlandırıcılar olmalıdır.

e.Gıdaların üretiminde kullanılacak olan tatlandırıcılar sadece bu Tebiğ eklerinde belirtilen koşullar altında kullanılabilir.

f.Bu Tebliğ eklerde quantum satis/QS olarak belirlenen tatlandırıcılar iyi üretim uygulamaları – GMP ile uyumlu olarak, kullanım amacı için gerekli miktardan fazla olmamalı ve tüketici yanıltılmamalıdır.

g.Aksine bir hüküm belirtilmedikçe, sağlık sorunu olan bebek ve küçük çocuk gıdaları da dahil olmak üzere Türk Gıda Kodeksi-Özel Beslenme Amaçlı Gıdalar Tebliğinde yer alan bebek ve küçük çocuk gıdalarında tatlandırıcı madde kullanılamaz.

h.Bu Tebliğ eklerde belirtilen maksimum miktarlar, kullanım talimatlarına uygun olarak tüketime hazır hale getirilen ürünlerdeki değerlerdir.

i. Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde aksine bir hüküm olmadıkça, şeker ilavesiz veya enerjisi azaltılmış gıda maddelerinde, düşük kalorili diyetler için üretilen gıda maddelerinde, bu maddenin g bendinde yer alan ürünler hariç, uzun ömürlü gıda maddelerinde ve bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak bir gıdanın hazırlanmasında kullanılacak gıda maddelerinde, tatlandırıcı kullanımına izin verilir.

j.Bu Tebliğ eklerinde yer alan tatlandırıcılar, tatlandırma dışındaki başka fonksiyonları nedeniyle Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin katkı maddeleri ile ilgili diğer tebliğlerinde de yer alabilirler.

Ambalajlama ve etiketleme – işaretleme

Madde 6- Tatlandırıcıların ambalaj ve/veya etiketi üzerinde aşağıdaki bilgiler okunaklı ve silinemez biçimde bulundurulacaktır:

Üretici veya ambalajlayıcı veya satıcı firmanın adı veya ticari adı ve işyeri adresi,

Tatlandırıcıların adı ve EC kodu,

Madde karışım halinde ise, her bir tatlandırıcının adı, EC kodu ve ağırlıkça azalan sırası,

Tatlandırıcıların; seyreltilmesini, çözünmesini, standardizasyonunu, satışını veya depolanmasını kolaylaştırmak amacı ile değişik maddeler veya gıda bileşenleri katıldı ise, kullanılan maddenin adı, kullanım amacı ve her bir bileşenin ağırlıkça azalan sırası,

“Gıdada kullanım içindir” ifadesi veya gıdada kullanılacağını belirtir farklı bir ifade,

Gerekli ise özel depolama ve kullanım şartları,

Kullanım talimatı,

Parti veya seri numarası,

Net miktarı,

Gıdada kullanım miktarı sınırlı olan bileşenlerin % ‘leri,

Üretim tarihi,

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin Etiketleme Bölümüne uygun olarak son tüketim tarihi.

Yukarıdakilere ilave olarak aşağıdaki hükümler de etiket üzerinde yer almalıdır:

“……………….. bazlı tüketiciye direkt sunulan tatlandırıcı” ifadesi, tüketiciye direkt sunulan tatlandırıcıların etiketinde yer almalı ve boşluk bırakılan yere ürünün bileşiminde bulunan tatlandırıcının / tatlandırıcıların adı / adları yazılmalıdır.

Tatlandırıcı ihtiva eden gıda maddelerinin etiketlerinde, tatlandırıcı içerdiği belirgin bir şekilde belirtilmelidir.

Poliol ve / veya aspartam içeren ve tüketiciye direkt sunulan tatlandırıcıların etiketinde şu uyarılar yer almalıdır:

– Polioller ; aşırı tüketimi laksatif etkiye neden olabilir.

– Aspartam; fenil-alanin ihtiva eder.

Numune alma ve analiz metodları

Madde 7- Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerden numune alınmasında, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin Numune Alma ve Analiz Metodları bölümünde belirtilen kurallara uyulmalıdır. Numune uluslararası kabul görmüş metodlara göre analiz edilmelidir.

Tescil ve denetim

Madde 8- Bu Tebliğ kapsamındaki ürünleri üreten ve satan işyerleri; tescil ve izin, ithalat, kontrol ve denetim sırasında bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu hükümlere uymayan işyerleri hakkında 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

Denetim

Madde 9- Bu Tebliğe ait hükümlerin uygulanması, 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığınca denetlenir.

Avrupa Birliğine uyum

Madde 10- Bu Tebliğ , 94/35/EC sayılı “Gıdalarda Kullanılan Tatlandırıcılar “ Konsey Direktifi dikkate alınarak Avrupa Birliği’ne uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Geçici Madde 1- Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamındaki ürünleri üreten ve satan işyerleri, yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içinde bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır.

Yürürlük

Madde 11 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Sağlık Bakanı yürütür.

EK-1

TATLANDIRICILAR

EC KODU VE ADIGIDA MADDESİMAKSİMUM MİKTAR
E 420 Sorbitol(i) Sorbitol
(ii) Sorbitol şurubu
E 421 Mannitol
E 953 İzomalt
E 965 Maltitol
(i) Maltitol
(ii) Maltitol şurubu
E 966 Laktitol
E 967 Ksilitol
Enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz tatlılar ve benzeri ürünlerSu bazlı aromalandırılmış tatlılarSüt ve süt türevi bazlı karışımlarMeyve ve sebze bazlı tatlılarYumurta bazlı tatlılarTahıl bazlı tatlılarKahvaltılık tahıl ürünleri veya tahıl bazlı ürünlerYağ bazlı tatlılarYenilebilir buzlarReçel, jöle ve marmelatlar ve kristalize meyveMeyveli karışımlar (Meyve suyu bazlı içeceklerin üretiminde kullanılanlar hariç)Şekerlemeler ve diğerleriŞeker ilavesiz şekerlemelerKuru meyve bazlı şekerlemeler (Enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz)Nişasta bazlı şekerlemeler (Enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz)Kakao bazlı şekerlemeler (Enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz)Kakao, süt, kuru meyve veya yağ bazlı sürülebilir ürünler(Enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz)Şeker ilavesiz sakızSoslarHardalHafif fırıncılık ürünleri (Enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz)Özel beslenme amaçlı ürünlerKatı gıda takviyeleri/,diyet tamamlayıcılarQS          QS
E 950 Asesulfam KEnerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz alkolsüz içeceklerSu bazlı aromalandırılmış içeceklerSüt ve süt türevleri veya meyve suyu bazlı içeceklerEnerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz tatlılar ve benzeri ürünlerSu bazlı aromalandırılmış tatlılarSüt ve süt türevi bazlı karışımlarMeyve ve sebze bazlı tatlılarYumurta bazlı tatlılarTahıl bazlı tatlılarYağ bazlı tatlılarÇerezler, yenmeye hazır aromalandırılmış, ambalajlanmış, kuru baharatlı nişastalı ürünler ve kaplanmış sert kabuklu yağlı meyvelerŞekerlemeler ve diğerleriŞeker ilavesiz şekerlemelerEnerjisi azaltılmış tablet formundaki şekerlemelerKakao veya kuru meyve bazlı şekerlemeler (Enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz)Nişasta bazlı şekerlemeler (Enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz)Şeker ilavesiz nefes ferahlatıcı şekerlemelerKakao, süt, kuru meyve veya yağ bazlı sürülebilir ürünler (Enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz)Şeker ilavesiz sakızElma ve armut şarabıAlkolsüz veya alkol miktarı hacmen %1.2′ yi geçmeyen biralarSofra birası (orijinal bira mayası %6 dan az olanlar)Asitliği NaOH cinsinden minimum 30 miliequivalente eşit olan biralar
“oud bruin” tipi kahverengi biralarEnerjisi azaltılmış biraAlkolsüz içeceklerle bira, meyve şarapları, distile alkollü içkiler veya şarap karışımından oluşan içeceklerHacmen %15’den az alkol içeren distile alkollü içeceklerYenilebilir buzlar (Enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz)Meyve konserveleri (Enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz)Enerjisi azaltılmış reçel, jöle ve marmelatlarEnerjisi azaltılmış meyve sebze karışımlarıTatlı-ekşi korunmuş meyve-sebzelerEnerjisi azaltılmış çorbalarEn az % 15 lif ve % 20 kepek içeren enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz kahvaltılık tahıllarDondurma üzerinde kullanılan şeker ilavesiz kornet ve gofretlerBalıklar, kabuklular ve yumuşakçaların tatlı-ekşi korunmuş veya yarı korunmuş olanlarıSoslarHardalÖzel beslenme amaçlı hafif fırıncılık ürünleriGünlük veya öğünlük kilo kontrol amaçlı komple formüllerTıbbi gözetim altında kullanılacak komple formüller ve ek gıdalarSıvı gıda takviyeleri/diyet tamamlayıcılarKatı gıda takviyeleri/diyet tamamlayıcılarVitamin ve/veya mineral elementlere dayalı gıda takviyeleri/diyet tamamlayıcılar, şurup tip veya çiğneme tableti
 350 mg/l
350 mg/l

350 mg/kg
350 mg/kg
350 mg/kg
350 mg/kg
350 mg/kg
350 mg/kg
350 mg/kg

500 mg/kg
500 mg/kg
500 mg/kg

1000 mg/kg
2500 mg/kg
1000 mg/kg

2000 mg/kg
350 mg/l
350 mg/l
350 mg/l
350 mg/l
350 mg/l
25 mg/l
350 mg/l

350 mg/kg
800 mg/kg
350 mg/kg
1000 mg/kg
350 mg/kg
200 mg/kg
110 mg/l
1200 mg/kg

2000 mg/kg
200 mg/kg

350 mg/kg
350 mg/kg
1000 mg/kg
450 mg/kg
450 mg/kg
350 mg/l
500 mg/kg
2000 mg/kg
E 951 AspartamEnerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz alkolsüz içecekler
Su bazlı aromalandırılmış içecekler
Süt ve süt türevleri veya meyve suyu bazlı içecekler
Enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz tatlılar ve benzeri ürünler
Su bazlı aromalandırılmış tatlılar
Süt ve süt türevi bazlı karışımlar
Meyve ve sebze bazlı tatlılar
Yumurta bazlı tatlılar
Tahıl bazlı tatlılar
Yağ bazlı tatlılar
Çerezler, yenmeye hazır aromalandırılmış, ambalajlanmış, kuru baharatlı nişastalı ürünler ve kaplanmış sert kabuklu yağlı meyveler
Şekerlemeler ve diğerleri
Şeker ilavesiz şekerlemeler
Kakao veya kuru meyve bazlı şekerlemeler (Enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz)
Nişasta bazlı şekerlemeler (Enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz)
Şeker ilavesiz nefes ferahlatıcı şekerlemeler
Aromalandırılmış şeker ilavesiz pastil formundaki ferahlatıcılar
Kakao, süt, kuru meyve veya yağ bazlı sürülebilir ürünler (Enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz)
Şeker ilavesiz sakız
Elma ve armut şarabı
Alkolsüz veya alkol miktarı hacmen %1.2 yi geçmeyen biralar
Sofra birası (orijinal bira mayası %6 dan az olanlar)
Asitliği NaOH cinsinden minimum 30 miliequivalente eşit olan biralar
“oud bruin” tipi kahverengi biralar
Enerjisi azaltılmış bira
Alkolsüz içeceklerle bira, meyve şarapları, distile alkollü içkiler veya şarap karışımından oluşan içecekler
Hacmen %15’den az alkol içeren distile alkollü içecekler
Yenilebilir buzlar (Enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz)
Meyve konserveleri (Enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz)
Enerjisi azaltılmış reçel, jöle ve marmelatlar
Enerjisi azaltılmış meyve sebze preparatları
Tatlı-ekşi korunmuş meyve-sebzeler
Enerjisi azaltılmış çorbalar
En az % 15 lif ve % 20 kepek içeren enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz kahvaltılık tahıllar
Balıklar, kabuklular ve yumuşakçaların tatlı-ekşi korunmuş veya yarı korunmuş olanları
Soslar
Hardal
Özel beslenme amaçlı hafif fırıncılık ürünleri
Günlük veya öğünlük kilo kontrol amaçlı komple formüller
Tıbbi gözetim altında kullanılacak komple formüller ve ek gıdalar
Sıvı gıda takviyeleri/diyet tamamlayıcılar
Katı gıda takviyeleri/diyet tamamlayıcılar
Vitamin ve/veya mineral elementlere dayalı gıda takviyeleri/diyet tamamlayıcılar, (Şurup tip veya çiğneme tableti)
 600 mg/l
600 mg/l

 1000 mg/kg
1000 mg/kg
1000 mg/kg
1000 mg/kg
1000 mg/kg
1000 mg/kg
500 mg/kg

 1000 mg/kg
2000 mg/kg

2000 mg/kg
6000 mg/kg
2000 mg/kg
1000 mg/kg

5500 mg/kg
600 mg/l
600 mg/l
600 mg/l
600 mg/l
600 mg/l
25 mg/l
600 mg/l

600 mg/kg
800 mg/kg
1000 mg/kg
1000 mg/kg
1000 mg/kg
300 mg/kg
110 mg/kg
1000 mg/kg

300 mg/kg

350 mg/kg
350 mg/kg
1700 mg/kg
800 mg/kg
1000 mg/kg
600 mg/kg
2000 mg/kg
5500 mg/kg
E 952 Siklamik asit ve sodyum ve kalsiyum tuzları *Enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz alkolsüz içecekler
Su bazlı aromalandırılmış içecekler
Süt ve süt türevleri veya meyve suyu bazlı içecekler
Enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz tatlılar ve benzeri ürünler
Su bazlı aromalandırılmış tatlılar
Süt ve süt türevi bazlı karışımlar
Meyve ve sebze bazlı tatlılar
Yumurta bazlı tatlılar
Tahıl bazlı tatlılar
Yağ bazlı tatlılar
Şekerlemeler ve diğerleri
Şeker ilavesiz şekerlemeler
Kakao veya kuru meyve bazlı şekerlemeler (Enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz)
Nişasta bazlı şekerlemeler (Enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz)
Şeker ilavesiz nefes ferahlatıcı şekerlemeler
Kakao, süt, kuru meyve veya yağ bazlı sürülebilir ürünler (Enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz)
Şeker ilavesiz sakız
Yenilebilir buzlar (Enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz)
Meyve konserveleri (Enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz)
Enerjisi azaltılmış reçel,jöle ve marmelatlar
Enerjisi azaltılmış meyve sebze preparatları
Alkolsüz içeceklerle bira, meyve şarapları, distile alkollü içkiler veya şarap karışımından oluşan içecekler
Özel beslenme amaçlı hafif fırıncılık ürünleri
Günlük veya öğünlük kilo kontrol amaçlı komple formüller
Tıbbi gözetim altında kullanılacak komple formüller ve ek gıdalar
Sıvı gıda takviyeleri/diyet tamamlayıcılar
Katı gıda takviyeleri/diyet tamamlayıcılar
Vitamin ve/veya mineral elementlere dayalı gıda takviyeleri/diyet tamamlayıcılar, (Şurup tip veya çiğneme tableti)
 400 mg/l
400 mg/l

 250 mg/kg
250 mg/kg
250 mg/kg
250 mg/kg
250 mg/kg
250 mg/kg

500 mg/kg
500 mg/kg

500 mg/kg
2500 mg/kg
500 mg/kg

1500 mg/kg
250 mg/kg
1000 mg/kg
1000 mg/kg
250 mg/kg
250 mg/l

1600 mg/kg
400 mg/kg
400 mg/kg
400 mg/kg
500 mg/kg
1250 mg/kg
E954 Sakkarin ve sodyum potasyum ve kalsiyum tuzları **Enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz alkolsüz içecekler
Su bazlı aromalandırılmış içecekler
Süt ve süt türevleri veya meyve suyu bazlı içecekler
Karbondioksit, tatlandırıcı ve aroma katkılı, su esaslı alkolsüz içecekler
Enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz tatlılar ve benzeri ürünler
Su bazlı aromalandırılmış tatlılar
Süt ve süt türevi bazlı karışımlar
Meyve ve sebze bazlı tatlılar
Yumurta bazlı tatlılar
Tahıl bazlı tatlılar
Yağ bazlı tatlılar
Çerezler, yenmeye hazır aromalandırılmış, ambalajlanmış, kuru baharatlı nişastalı ürünler ve kaplanmış kabuklu meyveler
Şekerlemeler ve diğerleri
Şeker ilavesiz şekerlemeler
Kakao veya kuru meyve bazlı şekerlemeler (Enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz)
Nişasta bazlı şekerlemeler (Enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz)
Şeker ilavesiz nefes ferahlatıcı şekerlemeler
Kakao, süt, kuru meyve veya yağ bazlısürülebilir ürünler (Enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz)
Şeker ilavesiz sakız
Elma ve armut şarabı
Alkolsüz veya alkol miktarı hacmen %1.2 yi geçmeyen biralar
Sofra birası (orijinal bira mayası %6 dan az olanlar)
Asitliği NaOH cinsinden minimum 30 miliequivalente eşit olan biralar
“oud bruin” tipi kahverengi biralar
Alkolsüz içeceklerle bira, meyve şarapları, distile alkollü içkiler veya şarap karışımından oluşan içecekler
Hacmen %15’den az alkol içeren distile alkollü içecekler
Yenilebilir buzlar (Enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz)
Meyve konserveleri (Enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz)
Enerjisi azaltılmış reçel, jöle ve marmelatlar
Enerjisi azaltılmış meyve sebze preparatları
Tatlı-ekşi korunmuş meyve-sebzeler
Enerjisi azaltılmış çorbalar
En az % 15 lif ve % 20 kepek içeren enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz kahvaltılık tahıllar
Dondurma üzerinde kullanılan şeker ilavesiz kornet ve gofretler
Balıklar, kabuklular ve yumuşakçaların tatlı-ekşi korunmuş veya yarı korunmuş olanları
Soslar
Hardal
Özel beslenme amaçlı hafif fırıncılık ürünleri
Günlük veya öğünlük kilo kontrol amaçlı komple formüller
Tıbbi gözetim altında kullanılacak komple formüller ve ek gıdalar
Sıvı gıda takviyeleri/diyet tamamlayıcılar
Katı gıda takviyeleri/diyet tamamlayıcılar
Vitamin ve/veya mineral elementlere dayalı gıda takviyeleri/diyet tamamlayıcılar, (Şurup tip veya çiğneme tableti)

80 mg/l
80 mg/l
100 mg/l100 mg/kg
100 mg/kg
100 mg/kg
100 mg/kg
100 mg/kg
100 mg/kg
100 mg/kg


500 mg/kg
500 mg/kg

300 mg/kg
3000 mg/kg
200 mg/kg

1200 mg/kg
80 mg/l
80 mg/l
80 mg/l
80 mg/l
80 mg/l
80 mg/l

80 mg/kg
100 mg/kg
200 mg/kg
200 mg/kg
200 mg/kg
160 mg/kg
110 mg/kg
100 mg/kg

800 mg/kg
160 mg/kg

160 mg/kg
320 mg/kg
170 mg/kg
240 mg/kg
200 mg/kg
80 mg/kg
500 mg/kg
1200 mg/kg
E957 TaumatinŞekerlemeler
Şeker ilavesiz şekerlemeler
Kakao veya kuru meyve bazlı şekerlemeler (Enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz)
Şeker ilavesiz sakız
Enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz yenilebilir buzlar
Vitamin ve/veya mineral elementlere dayalı ek gıdalar/diyet tamamlayıcılar, (Şurup tip veya çiğneme tableti)

50 mg/kg
50 mg/kg

50 mg/kg
50 mg/kg
400 mg/kg
E959 Neohesperidin DCEnerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz alkolsüz içecekler
Su bazlı aromalandırılmış içecekler
Süt ve süt türevleri veya meyve suyu bazlı içecekler
Meyve suyu bazlı içecekler
Enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz tatlılar ve benzeri ürünler
Su bazlı aromalandırılmış tatlılar
Süt ve süt türevi bazlı karışımlar
Meyve ve sebze bazlı tatlılar
Yumurta bazlı tatlılar
Tahıl bazlı tatlılar
Yağ bazlı tatlılar
Şekerlemeler ve diğerleri
Şeker ilavesiz şekerlemeler
Kakao veya kuru meyve bazlı şekerlemeler (Enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz)
Nişasta bazlı şekerlemeler (Enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz)
Şeker ilavesiz nefes ferahlatıcı şekerlemeler
Kakao, süt, kuru meyve veya yağ bazlı sürülebilir ürünler (Enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz)
Şeker ilavesiz sakız
Elma ve armut şarabı
Alkolsüz veya alkol miktarı hacmen %1.2′ yi geçmeyen biralar
Sofra birası (orijinal bira mayası %6 dan az olanlar)
Asitliği NaOH cinsinden minimum 30 miliequivalente eşit olan biralar
Enerjisi azaltılmış bira
“oud bruin” tipi kahverengi biralar
Alkolsüz içeceklerle bira, meyve şarapları, distile alkollü içkiler veya şarap karışımından oluşan içecekler
Hacmen %15’den az alkol içeren distile alkollü içecekler
Yenilebilir buzlar (Enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz)
Dondurma için şeker ilavesiz kornet ve gofretler
Meyve konserveleri (Enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz)
Enerjisi azaltılmış reçel, jöle ve marmelatlar
Enerjisi azaltılmış meyve sebze preparatları
Tatlı-ekşi korunmuş meyve-sebzeler
Enerjisi azaltılmış çorbalar
En az % 15 lif ve % 20 kepek içeren enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz kahvaltılık tahıllar
Balıklar, kabuklular ve yumuşakçaların tatlı-ekşi korunmuş veya yarı korunmuş olanları
Soslar
Çerezler, yenmeye hazır aromalandırılmış, ambalajlanmış, kuru baharatlı nişastalı ürünler ve kaplanmış sert kabuklu yağlı meyveler
Hardal
Özel beslenme amaçlı hafif fırıncılık ürünleri
Günlük veya öğünlük kilo kontrol amaçlı komple formüller
Tıbbi gözetim altında kullanılan komple formüller ve gıdalar
Sıvı gıda takviyeleri/diyet tamamlayıcılar
Katı gıda takviyeleri/diyet tamamlayıcılar
Vitamin ve/veya mineral elementlere dayalı gıda takviyeleri/diyet tamamlayıcılar, (Şurup tip veya çiğneme tableti)

30 mg/l
50 mg/l
30 mg/l


50 mg/l
50 mg/kg
50 mg/kg
50 mg/kg
50 mg/kg
50 mg/kg

100 mg/kg
100 mg/kg

150 mg/kg
400 mg/kg
50 mg/kg

400 mg/kg
20 mg/l
10 mg/l
10 mg/l
10 mg/l
10 mg/kg
10 mg/l
30 mg/l

30 mg/kg
50 mg/kg
50 mg/kg
50 mg/kg
50 mg/kg
50 mg/kg
100 mg/kg
50 mg/l
50 mg/kg

30 mg/kg

50 mg/kg
50 mg/kg

50 mg/kg
150 mg/kg
100 mg/kg
100 mg/kg
50 mg/kg
100 mg/kg
400 mg/kg

Verilen maksimum dozlar tüketime hazır gıdalar içindir.

* E952 siklamik asit ve onun sodyum ve kalsiyum tuzlarının maksimum dozları, serbest asitlik cinsinden verilmiştir.

** E954 sakkarin ve onun sodyum, potasyum ve kalsiyum tuzlarının maksimum dozları, serbest imid cinsinden verilmiştir.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s